WeWa wil Vakantie voor iedereen, maar de bieb blijft open Deze Week ri 1.59 b 39 0% 'LET OP meningen horen NIEUW IN GOUDA raca\ Lzj comfort rLExenm i 20 tot 50% If korting... «3.39 Een extreem plantje en vette prijs! U^rnoraana ---slaapkamers ItlKÊlib /fcfiïK Tuii$tentrun^“ 50 MiU Auto Kopen? www.vaartland.nl grootste aanbod perfecte service hoge inruilprijzen voor uw autW HIFI Jeugdweek Moerkapelle worden enkele bijbelverhalen verteld en liederen gezongen. Daarnaast is er het spelpro- gramma. Auto in de sloot Busbaan Verkeers- Onder invloed Verkeers controle Gelieve niet voederen onenigheid Gevulde scholfilet wordt fietspad (0182) 54 74 00 Viswijven OOI SILCO O. Zie onze advertentie elders in deze krant! VERVANGING INBOUW- APPARATEN Nieuwerkerk aan den IJssel C NEELEMAN /Auto> snelservice Spannend Jazeker De Hypotheker STAATSLOTEN p ILA) p Sempervium keuze uit 6 soorten zonnige standplaats in 15 cm pot bos Hoofdweg Noord 25a tel.: 0180 - 32 05 27 ff o I s 01 c 5* fi Partymix broodjes m re 5.. c C WOENSDAG 7 AUGUSTUS 2002 i •ouoor c EHre zaterdagavond geopend tot 20.00 uur! De Ih/pot beker w vu w _sllco.nl /enrol oowr Viswijvenkoor Sootjevisch al toe aan de tweede cd MOERKAPELLE - Onder lei ding van een enthousiast team Door Lotte Hartman WADDINXVEEN - Bedrijven en winkels sluiten hun deuren deze en de volgende maand, maar de bibliotheek in de Van Mecklenburg Schwerinlaan in Waddinxveen blijft open op alle gebruikelijke dagen en avonden. „Wij zijn er voor de vakantiegangers en de thuis blijvers”, zegt plaatsvervan gend hoofd van de bieb Fen ny Molenaar. „De week voordat de schoolvakanties in Waddinxveen begonnen had den we het gigantisch druk. En dat gaat nog even door, want mensen kiezen voor di verse vertrekdata. Iedereen wil boeken meenemen. Dat kan, als je het even meldt, voor zes weken en voor het dubbele leengeld." Wat nemen vakantiegangers mee? „Vooral ontspannings lectuur”, weet informatie me dewerkster Lia Sekeris. „Een lekker boek voor in de cara- I ONDERHOUD |ALLE MERKEN APK-KEURINGEN DESKUNDIG ADVIES willen dat er meer blind da tes komen, over andere on derwerpen en ook speciaal voor kinderen. „Op I augus tus is deze blind date afgelo pen, maar we zullen zeker na denken over een vervolg", geeft Lia aan. Zij gaat binnen kort voor vier maanden als waarnemend hoofd werken in de biblioteek in Moord recht, als vervangster van KERKWEG OOS1 185 2741 HD WADDINXVEEN TEL: (»182) 64 0® 72 Spanplafonds Kastenwanden Wandpanelen Systeemplafond Interieurbetimmeringen Alle mogelijkheden en ideeën vindt u natuurlijk ook in de showroom van Silco, Zuidkade 230 Waddinxveen of bel voor documentatie (0182) 61 68 78. Waddinxveen De makers van Interieurs doordacht tot in detail. gewoon weer in de vakken gaan”, zegt Fenny. De reacties anders nu. Dat komt ook om dat we nu de boeken op gen re hadden geplaatst. In het nieuwe systeem heb je niet meer van die kale plekken.” Het laatste weekend van juli was het echt geweldig druk. „Daarna hebben we het even wat rustiger. Heel goed, want dan is er bij ons ook een mi nimale bezetting”, zegt Lia Se keris. Zij hoort, net als Fenny Molenaar, tot de ’oude garde’. „De laatste tijd hebben we veel jongere collega’s met kinderen en die zijn aan de schoolvakanties gebonden.” In de bibliotheek zijn regel matig tentoonstellingen voor iedereen, lid of geen lid. De ansichtkaarten uit de geweldi ge collectie van Waddinxve- ner Benders zijn uitermate boeiend. Geboren en getogen Waddinxveners genieten en verzamelen snel een geboeid gehoor van nieuwkomers om zich heen. Aan de muren aquarellen van de Waddinxve ners Co Gerts en H.J. van Rijn. En, net als vorige maand, een uitstalling van de Wereld winkel, tegenover Albert He- ijn. De producten zijn niet te koop, maar menigeen heeft via de bieb de Wereldwinkel ontdekt. Het zou dus hele maal geen gek idee zijn de Wereldwinkel een perma nent plek-je in de biblioteek te geven. PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop g (0172) 23 07 17 BENT U TOE AAN VAN UW KEUKEN- WU KOMEN GRATIS BU U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: dinxveen wonende Petra Hordung. „Petra gaat waarne men in Naaldwijk met vier bi bliotheken en binnen ProBi- blio proberen wij elkaar altijd zoveel mogelijk te helpen. Ik vind het leuk eens in ander mans keuken te kijken. Na mijn kenningsmaking met de mensen daar heb ik er echt zin in”, zegt Lia Sekeris glun derend. Terug naar de vakantiewe ken. Als iedereen zoveel boeken meeneemt, wat is er dan nog over voor de thuisblijvers? „Meer dan genoeg”, verzekert Fenny Molenaar. „De kasten zijn wat leger, maar we hebben boeken genoeg. De vakan- tiespreiding is duidelijk merkbaar.Vroeger zag je hier zes weken lang een bijna leeg pakhuis, dat is WADDINXVEEN - Weerbaar Waddinxveen (WeWa), met vier zetels in de Waddinxveense gemeenteraad ver tegenwoordigd, is een discussie gestart op haar website over de Ontwikkelingsvisie 2015. Op die manier wil de nieuwkomer in de Waddinxveense politiek de meningen peilen van de inwoners over een aantal belangrijke on derwerpen. WADDINXVEEN - Zondag I I augustus controleert de politie in Waddinxveen en Boskoop automobilisten op het dragen van de gordel en het gebruik van alcohol. Ook zal het Regio naal Verkeershandhavingsteam van Politie Hollands Midden de komende weken regelmatig snelheidscontroles op de rijks weg N11 houden. WADDINXVEEN - Een 22-jari- ge Boskoper is donderdag I au gustus met de auto in een sloot terechtgekomen. Hij reed rond 16.00 uur over de Zuidelijke Rondweg. Vlak na een bocht in de weg raakte hij de macht over het stuur kwijt en kwam in een sloot links van de weg terecht. De bestuurder raakte niet gewond. de en Gereformeerde Ge meente wordt van 26 augus tus tot en met 30 augustus in Moerkapelle weer de jaarlijkse jeugdweek georganiseerd. De kinderen van 6 tot en met 12 jaar hoeven zich in de laat ste week van de vakantie niet te vervelen. Elke morgen van 8.30 tot 12.15 uur kunnen de kinderen terecht in dorpshuis Op Moer. Vrijdags kunnen de kinderen van 8.30 tot 15.30 uur terecht, met tussen de middag pannenkoeken voor iedereen. Dit jaar is het thema: "Wie zal dat betalen?". Rond dit thema WADDINXVEEN - De inwo ners van Waddinxveen worden opgeroepen eenden en andere watervogels niet te voederen, uit angst voor de besmettelijke en voor vissen en vogels dode lijke bacterie botulisme. Vooral in de Vondel- en Oranjewijk staan veel borden is sloten die voor deze bacterie waarschu wen. Het is nog niet zeker of de bacterie daadwerkelijk actief is, wel zijn veel dode eenden uit het water gehaald. Besmette dieren zijn te herkennen aan verlammingsverschijnselen aan kop, nek, vleugels of poten. Het zou niet de eerste keer zijn dat de bacterie in Waddinxveen te vinden is: ook voorgaande jaren waren sloten in Waddinxveen- Noord met de bacterie besmet. oplevert, dan een bos, dat een vermogen aan onderhoud kost. Hij hecht ook veel waarde aan een duurzaam gebouwde wijk 601/04 Coenecoop 397, Waddinneen. Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) MOERKAPELLE - De politie heeft donderdag I augustus rond 22.15 uur een 48-jarige man uit Moerkapelle aangehou den wegens rijden onder in vloed. De bestuurder werd op de Akkerweg gecontroleerd. Nadat de blaastest niet lukte is de man overgebracht naar het politiebureau. Hier kwam de ademanalyse uit op 935 ug/l. Hij kreeg een rijverbod van 12 uur, een proces-verbaal en zijn rij bewijs is ingevorderd. WADDINXVEEN - Op de Ka naaldijk zijn donderdag I augus tus rond 17.45 uur, een 50-jarige automobilist uit Gouda en een 21-jarige automobilist uit Gou- derak met elkaar op de vuist ge gaan naar aanleiding van een ver- keersonenigheid. Op de rotonde op de Kanaaldijk wilde de twee mannen elkaar geen voorrang geven. Ter hoogte van de Zuide lijke Rondweg hebben ze hun ge schil uitgevochten. Beiden heb ben aangifte gedaan bij de politie. Het zomerschaaktoernooi is spannend tot het eind ningen en aan bedrijven binnen de bebouwde kom, die zwaar verkeer aantrek ken naar buiten het dorp. Eén pittige reactie kwam al di rect binnen: „Realiseer dat broodnodige winkelcentrum nu eens keer. Hou op met praten! Hou op met inventariseren! Hou op met nog meer rappor- in de komende periode ten! De fractie zegt dit in de oren te knopen. Het Forum op de website van Weerbaar Waddinxveen is rus tig, goed toegankelijk en makke lijk in gebruik. Naast de discus sie over de Ontwikkelingsvisie 2015, zijn er discussies over tal van onderwerpen en kan je met eigen opmerkingen, vragen of ergernissen terecht. Zo wordt er geklaagd over het feit dat zo- sport, veel plezierbootjes de hefbrug ’s morgens vroeg en ’s avonds laat van, op het strand of in de hotelkamer.” Van dat strand kunnen ze in de bieb meepra- zijn stimulerend.Veel lezers ten. Het zand ritselt na de va kanties vaak over de balie en de vloer, maar dat is geen en kel probleem. Even een keer tje extra stofzuigen. „Op de tweede plaats komen de reis gidsen. Die hebben we in rui me mate voorhanden”, ver volgt Lia. „Frankrijk staat voorop, met Italië als twee de.” Juni was de maand van het spannende boek. Fenny Molenaar heeft de actie ’Blind haar oudcollega, de in Wad- Date’ in onze bieb georgani seerd. leder lid kon een tas meenemen, met daarin vijf spannende crimi’s en een for mulier, waarop men afkeurig of waardering kon geven. De tassen bleven wegvliegen en nadat juni was verstreken, be sloot het team de actie te la ten doorlopen. „Het gaat om 250 boeken, die dus volgende week allemaal terugkomen en PLUS E per pakje te rijden!”. Ook de toekomst van de huisartsenzorg komt aan bod, evenals wijk- en buurtbe heer. Verder is er een interes sante discussie over het wel of niet openen van een jeugdcen trum om jongeren van de straat te houden. Aan deze discussie nemen ook de jongeren zelf deel. Ze geven aan dat zij ’aardig bekend zijn bij de Waddinxveen se jeugd’ en stellen de opening van een Coffeshop voor om zo het drugsgebruik onder jonge ren binnen de perken te hou den. Ook u kunt uw mening over één van deze onderwer pen kwijt op de site van Weer baar Waddinxveen. Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 Bij ons te koop t/m maandag 12 augustus 18.00 uur voor de trekking van dinsdag 13 augustus. TEL ECOMMUNICA TlE~J professionals in communicatie-apparatuur Noordkade 56a Waddinxveen Tel. 0182-630966 Fax 0182-617502 Internet: www.flexcombv.nl NlfUWE GOUWE 0.Z, !3b (V.H. KRUISING* MOTORIN, NAAST Mc DONALDS) GOUDA op veel showroommodellen. Profiteer nü van deze buitenkans. - /AutoV y snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: GUI” TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN Op het website-adres www.we- wa.nl, het beste te bereiken via de Waddinxveense website www.waddinxveen.nl (politieke partijen) kunnen de inwoners Triangel met veel variatie in wo- hun mening kwijt. De Ontwik- ningen en aan verplaatsing van kelingsvisie 2015 is van het grootste belang voor de toe komstige ontwikkelingen van Waddinxveen. De discussie spitst zich toe op een aantal thema’s. Wonen en sociale structuur is zo’n thema. WeWa wil een antwoord op de vraag welke wensen de Waddinxve ners hebben op het gebeid van wo nen en vooral waar en hoe ze willen wonen. In het thema eco nomie en werk komen vraag stukken als meer indus-trie ter reinen, kantoren en de al dan niet wenselijkheid van meer glastuinbouw binnen de ge meentegrenzen aan de orde. Het voorzieningenniveau is een belangrijk punt: wat vinden Wad-dinxveners van openbaar vervoer, zorg, cultuur, afge-wogen tegen de beschikba- vaak openhouden. Maar er is re financiën. De infrastructuur ook plek voorgoed nieuws: „De (meer wegen en waar?) komt glasbakken in de Passage zijn aan de orde en WeWa vindt het verplaatst, zodat je niet steeds belangrijk om te weten wat men met je fietsje door het glas hoeft vindt van een eventuele (gedeel telijke) samenwerking met buurgemeenten. Raadslid Stephan Peters is de discussie gestart met de stelling, dat een deel van het toekomsti ge Bentwoud moet kunnen worden geëxploiteerd om de onderhoudskosten van zo’n bos te betalen. „Wat te denken van een permanente tuinbouwten toonstelling als vlaggeschip voor onze regio?” aldus het raadslid. Peters koppelt deze ’mini-Flo- riade’, zoals hij het noemt, aan een eventuele verplaatsing van Afifauna van Alphen aan den Rijn naar dit gebied en meer ruimte voor sierteelt. Fractievoorzitter Frans Bos sluit zich daarbij aan en denkt dat een golfbaan een belangrijke bij drage zou kunnen leveren. „Ik ben het eens met degenen die de kosten van het Bentwoud goed in het oog houden. Liever vrijwilligers van de Hervorm- een golfbaan, die nog wat geld De spelen zijn door de leiding van de Jeugdweek (door de kinderen ooms en tantes ge noemd) bedacht. Enkele spe len kan de organisatie wel ver klappen: "Het ridderspel" en "De meesterkok ziek". Dit zijn maar twee van de vijf spelen.... Ouders die hun kinderen ko men ophalen mogen gerust eens langskomen om een kijk je te nemen in de zaal. De deelname is op alle dagen gra tis. Voor meer informatie: M. de Gooijer, telefoon 0180- 633778. Vakantiegangers nemen nog steeds veel boeken mee op reis. „Gelukkig wordt het nu wat rustiger, bij ons is nu ook de minimale bezetting.” WADDINXVEEN - Er komt geen busbaan tussen de Ster renlaan en de Zonnesingel, heeft de gemeente afgelopen woens dag op de vergadering van het college van burgemeester en wethouders besloten. In plaats van een busbaan wil de gemeen te nu een fiets/ bromfietspad aan gaan leggen. „Het was de bedoeling dat de bus vrij dicht langs het complex ‘De Brugge’ zou komen, maar de busmaat schappij koos voor een snellere route,” aldus een woordvoerder van de gemeente. De bus zal nu via de Zuidplaslaan en de Be- ijerincklaan gaan. „De gemeente heeft toegezegd bij de rotonde een busopstap te plaatsten, dus een busbaan tussen de Sterren laan en de Zonnesingel heeft geen enkele zin.” Voor het stuk weg wat overbleef moest een andere bestemming komen. „Om dit stuk weg voor autover keer te gebruiken is voor de omwonenden niet veilig en er is dus gekozen voor een fiets/ bromfietspad.” VAN DER LINDE Dorpstraat 38, Zijde 3 Waddinxveen Boskoop tel. (0182) 61 80 90 tel. (0172) 21 29 65 Maandag-woensdag 9.00-18.00 uur. Donderdag en vrijdag 9.00-21.00 uur. zaterdag 9.00-17.00 uur ■3 c om zelf thuis af te bakken per zak

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 1