Gemeente Natuur, ruimte en rust Deze Waddinxveen Week gaat over op Redding is nabij 1.05 smwa Bmp*1 www.vaartland.nl groene energie Voor een zonnige tuin! feronica PLUS 039 FLEXCOm NIEUW IN GOUDA 1.99 l entrum POETS Tuin^C fo Visserijcontrole Onder invloed Auto Kopen? TW Recreatiepark Breedijk: voor blij met het veel mensen Openlucht- bioscoop voor lopig afgelast WADDINXVEEN - De film voorstellingen die elke vrijdag op de campus van het Coene- coop College werden getoond, zijn afgelast. De eerste verto ning (Costa!) kwamen slecht vijf mensen kijken; de tweede (Vanilla Sky) vijftien. Na de va- kantieperiode worden de voor stellingen weer opgevat. Ongewenste aankopen Verse vis Lekkerbekjes 200 gram Brood Witte bollen zak a 10 stuks MARKT Geweldpleger aangehouden m' voor uw bos Pietje Snor Mooie uitdaging een verrassing we beginnen Nieuwerkerk aan den IJssei Zie onze advertentie elders in deze krant! Zeker weten! car comfort Geen milieuheffingen ST") zonnige -standplaats in 15 cm pot M 74 $0 WOENSDAG 14 AUGUSTUS 2002 p eovM Elke zaterdagavond geopend tot 20.00 uur! È- 4 t’tu> prijzen Op de sportpagina van het Weekblad het verhaal van nieuwe Be Fair trainer Cees Jansen. „Samen met de be geleiding ga ik er alles aan doen om de puzzel in elkaar te laten vallen.” Reddingsbrigade Waddinxveen. Maar leuk is het wel. „Vooral met de collega’s onderling, dat is altijd gezellig!” Het meeste werk als strand- wacht is EHBO. „Vooral in je post krijg je veel EHBO-geval- len binnen: mensen die gebeten zijn door een kwal, of mensen CO2-uitstoot met zich mee brengt. plaatsen die wel een eigen be wakingsgebied hebben, hebben zwembad.” Met Zoetermeer heeft de Waddinxveense bri gade de meeste vaste relatie. huis. „We wo nen hier nog maar pas en Ook zo benieuwd naar wat er van Pietje Snor gewor den is? Deze week het tweede deel van haar levensverhaal. recht en Zevenhuizen-Moerka- pelle. In juli werden 30 vissers ge controleerd. Iedereen had een sportvisakte en indien nodig een vergunning in zijn bezit. De poli tie is met dit resultaat tevreden, want het ontbreken van zwart- vissers is een goed teken. Toch zal de politie in de maand augus tus deze controles voortzetten. De vakantie zit er al weer bijna op en bij veel kinde ren begint de verveling al toe te slaan. Gelukkig brengt een aantal tentwe- ken daar verandering in. Lees verderop in de krant. WADDINXVEEN - Goed verborgen achter bomen aan de Middelburgse weg en ook niet te zien vanaf de Hener- gouwerweg: recreatiepark Breedijk is voor veel mensen een verrassing. Als je het ter rein oploopt heeft het recre atiepark nog een verrassing in petto. „Mensen zijn altijd heel verbaasd als ze horen dat dit park 200 plaatsen heeft,” vertelt Gonda Oos- terom, de dochter van eige naar Breedijk. „Ze denken dat we maar een klein parkje zijn, maar het is hier echt heel groot.” En prachtig is het ook, zo vinden de bewo ners. „Ik kom hier voor de natuur, de ruimte en de rust,” aldus Jeanne Eigeman. Zij staat hier nu vijf jaar. „Maar je hoeft hier niet lang te staan om van deze plek te houden.” Het is duidelijk bedoeld als park en niet als camping. „Juist geen camping, zou ik zeggen,” zegt Jeanne Eigeman. Natuur is erg belangrijk. Ie dereen heeft zijn eigen stuk grond bij de stacaravan en ie dereen doet erg zijn best dat stuk grond goed te onder- Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 grootste aanbod perfecte service hoge inrui „We bewaken het Noord A sa men met de Zoetermeerse bri gade: alle leden die: willen wor den ingeroosterd en je moet die dag dan gewoon aanwezig zijn. Alleen bij mooi weer na- andere reddingsbrigade. Je oe fent dan dus niet in Texel, maar bijvoorbeeld zoals wij, in Wad dinxveen.” Noordwijk en Zoe termeer hebben gewoon niet genoeg leden om ken. „Zij vragen dan hulp aan brigades die geen eigen bewa kingsgebied hebben.” Het is voor de leden van de Waddinx veense brigade wel fijn dat ze ergens anders kunnen bewa ken. tuurlijk, bij slecht weer komt het rooster te vervallen.” In Zoetermeer gaat de bewa king per dag, meestal in het weekend. In Noordwijk en Texel ligt dat anders. „Daar ga je echt voor een hele week, met een hele groep.” Voor Ron- no is echt de gezelligheid het belangrijkst. „Ik ga altijd naar Texel, want we gaan al jaren met dezelfde groep. Naar Noordwijk gaat een andere groep, ook heel gezellig natuur lijk, maar je kan niet alles. Er gaat toch een hoop tijd in zit ten. Gelukkig hebben we vol doende vrijwilligers om alle stranden goed bewaakt te krij gen, al is het altijd weer span nend.” Dit jaar start het seizoen van de Waddinxveense reddingsbri gade op vrijdag 13 september. Voor informatie of opgeven, 0182 636731 Hoewel ’groene’ stroom vol gens de gemeentewoordvoer der vaak nog iets duurder is dan ’grijze’ stroom, scheelt het niet veel. „Je hoeft bijvoor beeld geen milieuheffingen meer te betalen.” Daarbij zijn er door de liberalisering van de groene stroom ook aanbie ders op de markt actief die groene stroom leveren tegen een prijs die lager ligt dan die van ’grijze’ stroom. Groene stroom is momenteél ook vrij gesteld van de alsmaar stijgen de energieheffing. Door groene stroom in te kopen, dragen energiegebruikers bij aan een ’vergroening’ van de energie voorziening. Voor iedere afge nomen kWh groene energie is het energiebedrijf verplicht om een kWh groene energie in te kopen. Hierdoor neemt ver houdingsgewijs het aandeel ’grijze’ energie in de energie voorziening af. De gemeente Waddinxveen zal samen met het Platform Duurzaam Wad dinxveen het gebruik van groe ne energie vanaf begin septem ber intensief gaan promoten. met sneetjes, tekenbeten en wespenbeten.” Veder is het vooral geconcentreerd blijven en om je heen blijven kijken. „Vanaf je post hou je het hele strand in de gaten. Patrouille loop je met zijn tweeën, met een portofoon naar de post toe en een zwemvest.” Als mensen in nood zijn, zie je dat volgens Ronno vroeg genoeg. „Je weet waar de moeilijke stukken zijn, de sterke stromin gen. Mensen trekken gauw ge noeg de aandacht. Als je daar iemand ziet zwaaien, dan weet je dat er wat aan de hand is.” Het gebeurt wel eens dat men sen zo ver zijn gezwommen dat ze niet meer terug kunnen. Recreatiepark Breedijk tussen de Henergouweweg en de Middelburgseweg is een de Randstad. en bij plassen. WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen gaat over op 100% afname van groene stroom voor haar gebouwen en installaties. Daarmee draagt de gemeente bij aan een ’vergroening’ van de energievoorziening. De gemeente Waddinxveen gaat haar totale elektriciteitsverbruik (ruim 2 miljoen kWh) ’groen’ inkopen. „Tegenwoordig le vert iedere elektriciteitsleverancier ook groene stroom,” vertelt een woordvoerder van de gemeente. men: iedereen zit er voor zijn plezier. Het park heeft geen kan tine en geen winkel. Vanuit de kerk is er in de zomer wel re creatie op het park. Zaterdag zijn er activi teiten voor kinderen, zater dagavond voor volwassenen en zondag is er een dienst. „We ondersteunen ze wel, maar het is niet ons initia tief,” aldus Gonda Oosterom. Het park was eerst van een oom van Gonda Oosterom, daarna kreeg een tante het. „Nu is het van mijn vader en het is de bedoeling dat wij het uiteindelijk over gaan nemen.” De familie Oosterom is weer in de Neeltjeshoeve gaan wonen. „Hier is mijn vader opge groeid. Vroeger was het een boerenbedrijf, later heeft mijn oom er een recreatiepark van gemaakt.” De bewoners zijn wel blij dat het huis weer bewoond is. „Het heeft denk ik toch met veiligheid en toe zicht te maken,” zegt Jeanne Eigeman. „Het huis hoort er gewoon bij.” Ook de familie Oosterom is nu pas de con tacten met de bewoners van het park op te bouwen. Maar het geeft echt een vakantie gevoel hier te wonen.” Waarom maar weinig mensen van het bestaan van het park weten, weet Gonda Ooster om niet. „Je kan het natuur lijk niet zien, maar er zijn ge houden. Als de bewoners niet in het tuintje aan het werk zijn, zitten ze wel rustig te vissen. „Daar is mijn vader wel streng in,” aldus Gonda Oosterom. „Er mogen geen vreemden vissen en alles moet teruggezet worden.” Maar dat geeft nooit proble- ZEVENHUIZEN/ MOERKAPEL- LE - De politie van het team Nieuwerkerk a/d IJssei heeft in de maand juli aan de binnenwa teren diverse sportvissers ge controleerd op het in bezit heb ben van hun sportvisakte en visvergunning. De controles von den plaats in de gemeenten Nieuwerkerk a/d IJssei, Moord- REGIO - Bij Politie Hollands Midden komen de laatste tijd meldingen binnen van mensen die stoffen hebben aangekocht, terwijl ze achteraf bedachten dat ze dit eigenlijk niet hadden gewild. De verkoper blijkt pas santen door uitgebreide mon delinge toelichting tot aankoop te bewegen. Eenmaal thuis heeft menigeen spijt van de aankoop die ze niet van plan waren geweest. De verkoper biedt zijn spullen telkens vanuit zijn auto te koop aan. De poli tie adviseert bij incidentele straatverkoop te vragen om in zage in de ventvergunning. ZEVENHUIZEN - De politie heeft het rijbewijs van een 58- jarige automobilist uit Zeven huizen ingevorderd. De man moest bij een alcoholcontrole op de Zuidplasweg op dinsdag 6 augustus rond 23.30 uur een blaastest afleggen. Omdat de eerste indicatie aangaf dat hij gedronken had, is hij naar het politiebureau overgebracht. Hier weigerde hij verder mee te werken aan de ademanalyse en een bloedproef. Hierop heeft de politie het rijbewijs in gevorderd en is er proces-ver- - baal opgemaakt. c oi 5 ra S ?E S s 01 01 c -S If 3« GULPÉ4J EEN euR' TELECOMMUNiCA T!E^^ professionals in communicatie-apparatuur Noordkade 56a Waddinxveen Tel. 0182-630966 Fax 0182-617502 Internet: www.flexcombv.nl NIEUWE GOUWE 0J. 13b (V.H. KJtUISIHOA MOTOSEN, HAAST Mc DONALDS) - G0UP4 ZEVENHUIZEN - De politie hield op zondag 11 augustus rond 03.15 uur in een uitgaans gelegenheid aan de Zuidplas weg een 23-jarige man uit Ze venhuizen aan. De man werd er van verdacht kort daarvoor een 27-jarige man uit Den Haag te hebben mishandeld met een kapot glas. De Hage naar liep daardoor verwondin gen in het gezicht op. Hij moest zich laten behandelen in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. De geweldpleger is in gesloten. De politie stelt een nader onderzoek in naar de aanleiding van dit incident. Groene stroom wordt net als gewone stroom via het be staande elektriciteitsnet ge transporteerd en gedistribu eerd. „Het gaat gewoon door hetzelfde draadje,” aldus de woordvoerder, maar je hebt gegarandeerd groene stroom. Ook kan je als afnemer van elektriciteit tegenwoordig je eigen leverancier van groene stroom kiezen. Je zit dus niet meer vast aan Eneco uit Gouda, je kan ook kiezen voor bijvoorbeeld Nuon.” Dit komt omdat de markt voor de levering van groene stroom geliberaliseerd is. Groene stroom is elektriciteit, opgewekt uit duurzame en niet-fossiele bronnen, zoals wind, zon en biomassa. „De stroom is dus niet met ouder wetse methoden opgewekt als fossiele bronnen en kernener gie zoals bij ’grijze’ energie het geval is,” aldus de woordvoer der. De gemeente heeft beke ken wat het beste voor het mi lieu is en kwam daarbij uit op groene stroom uit windener gie. Voor bio-energie worden wel iswaar geen fossiele brandstof fen ingezet, maar er moet wel hout verbrand worden, het geen ook milieubelasting en - noeg mensen die er wel vanaf weten. Ongeveer 20 van onze bewoners komen uit Wad - dinxveen en nog meer uil: Gouda.” Jeanne Eigeman komt ook uit Gouda. Via mond-op-mond-reclame hoorde ze over dit recreatie park. „Ik was gelijk verko cht, dit is zo’n zeldzaam bijzo nder plekje.” Ook over de om gang met buren is Jeanne Eigeman tevreden. „Ik vind het be lang rijk om goed met mijn buren om te gaan, maar we kunnen elkaar ook goed alleen haten.” Jeanne Eigeman zit de hele zomer en een deel van de herfst op het recreatiepark. „Weer of geen weer, he t is hier ook prachtig met regen of storm. Afgelopen zori dag ging ik wandelen, kwart over zes. Met die nevel en een bloedrode zon die opkomt, daar kan ik echt van genie ten.” WADDINXVEEN - Iedereen kent ze wel: de Baywatch hel den, zongebruind, in strakke outfits, mensen reddend op het strand. En zo ver hoeven we deze helden niet meer te zoe ken: ook onze eigen Waddinx veense Reddinsbrigade kan je op het strand tegenkomen. „Die echte Baywatch-acties doen zich - gelukkig - niet zo heel vaak voor,” aldus Ronno Schouten, voorzitter van de „Vaak als je dan een stuk opzij gaat, kan je wel weer terug. An ders moeten je collega’s je te rugtrekken met een touw.” Maar het meeste werk is toch preventie: mensen eruit halen die te ver zijn gegaan, mensen voorlichting geven en ze waar schuwen. „Er zijn altijd verve lende mensen die niet terug willen komen. Die zijn er van overtuigd dat ze goed kunnen zwemmen en dat hen niets kan gebeuren. Meestal weet je ze wel te overreden met het argu ment dat ze een slecht voor beeld zijn voor anderen, die misschien niet zo goed kunnen zwemmen.” Natuurlijk ontbre ken ook de kinderen zonder E» ouders en ouders zonder kin deren niet bij een dagje strand bewaken. „Als een kind vermist worden, ga je wel op het strand zoeken. Het valt me altijd op dat die kinderen niets gevaar lijks doen: ze gaan nooit de zee in. Wel zijn ze vaak al een heel stuk gelopen, voordat ze erach ter komen dat ze niet meer weten waar ze zijn.” Om op het strand te mogen bewaken moet je binnen de reddingsbrigade je diploma A en B zwemmend redden heb ben. „Verder is de minimum leeftijd 16 of 18 jaar, ligt eraan waar je wilt bewaken. Ook een Ook Reddingsbrigade Waddinxveen is actief op stranden EHBO wordt vaak naar ge vraagd, het meeste werk is toch EHBO.” De rest leer je op het strand of aan de plas zelf. „Tij dens het bewaken doe je weer een opleiding: de Strandwacht- opleiding, waar je weer je di ploma A en B voor kan halen.” genoeg leden om het gebied Vanuit Waddinxveen opereert het hele seizoen goed te bewa- de reddingsbrigade op Texel, in Zoetermeer en in Noordwijk. „Dat gaat via de landelijke or ganisatie, de Reddingsbrigade Nederland,” vertelt Ronno. „Een deel heeft een eigen be wakingsgebied, Waddinxveen heeft dat bijvoorbeeld niet.” De „Mensen willen toch graag het geleerde in praktijk brengen. Je oefent op het strand op een wel vaak hulp nodig. „Texel bij- andere manier dan hier in het voorbeeld heeft wel een red dingsbrigade, maar daar zijn al leen mensen lid van via een goed verborgen stukje rusit in (Foto: Artistic Art! Liesbeth van der Vis) TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 1