Gemeente en Jeugdweken van start gegaan Deze Week 75 Alblas praten over woningen op de Zuidkade rLExam bagage BOX a K(l)eurige ierkool Tuin' entrum r'Tt, L Schitterend concert van jong internationaal talent IWiFlrrai Weinig wateroverlast Achttien tips over overval postkantoor Koppel- klaverjassen en bingo in de Boog on i» (0182) 54 74 00 Demonstratie Trekker- ïi mi vrienden 0.79 1.09 Oogstfeest Bibliotheek 0W« BitófT Nieuwerkerk aan den IJssel Zie onze advertentie elders in deze krant! Muziek voor het oog Jeugdweken ATTEMA tel. (0182) 61 35 00 in 3 kleuren zeer geschikt om arrangementen mee te maken in 13 cm pot Hoofdweg Noord 25a tel.: 0180 - 32 05 27 car comfort VlS g Scholfilet wo gram Concordia houdt fancy fair siast en konden na afloop verne- rondom Clubgebouw Hoge Noot(d) verzorgen met op I november Jazeker. De Hypotheker.l ooK voor uw I i bos Brood 5 5 c 5 ’■51 2’ 54e JAARGANG nr. 2815 De laatste zomervakantieweek organiseren diverse kerken allerlei activiteiten. (Foto: Artistic ArtILiesbeth van der Vis.) TELEVISIE EN VIDEO BANG &OLUFSEN PLUS PISTOLETJES 6 vers gebakken 489.000 k.k. Elke zaterdagavond geopend tot 20.00 uur! Informatie: www.deoater.nl of 0182-613822 4 De Hypotheker De laatste week van de zomervakantie staat elk jaar weer in het teken van diverse activiteiten voor de jeugd. Ook dit jaar is er veel vermaak voor hen De bibliotheek bestaat binnenkort zeventig jaar, diverse activiteiten staan op het programma Steltlopers vormen een bijzondere act op het oogstfeest 24 UUR SERVICEDIENST drijfsverplaatsing ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Daarom heeft houthandel Alblas een adviseur in de arm genomen om een stedenbouwkundig plan te maken voor een transformatie zoek niet zuiver wordt bena derd. De gemeente zal dan ook vasthouden aan de geformuleer de randvoorwaarden met dien verstande dat een bandbreedte wordt aangehouden van de te Waddinxveen, Centauri 17 Schitterend afgew. halfvrijst. herenhuis gesit. in de wijk Zuidplas '90. Royale woonkamer, luxe keuken en op de 1e en 2e verdieping 5 kamers. Luxe badkamer. Bijz: Carpoort, 3 auto's mogelijk op eigen terrein. Tuin onder architectuur aangelegd. WADDINXVEEN - Vier interna tionale ensembles traden afgelo pen vrijdagavond op in Kreater. Zij waren in Nederland voor de Master Classes van de musici van het Daniëlkwartet De musici - Benzion Shamir, Misha Furman, Itamar Shimon en Zvi Maschovs- ki vormen met elkaar het inmid dels wereldberoemde Daniël kwartet. Zij spelen tevens in het Rotterdams Philharmonisch Or- kestjaarlijks -in de maand augus tus- komen er uit de hele wereld jonge getalenteerde musici om de Masterclasses van dit kwartet bij te wonen. Datgene wat daar geleerd wordt, wordt in een aan tal te geven concerten aan het publiek gepresenteerd. Kreater den verkocht voor de ’Hoge Noo(t)d loterij’. Kinderen kun- Waddinxveen heeft ook dit jaar weer twee tenten in het dorp opgesteld. Eén in de Wingerd en één aan de Sterren laan. Bingo, toneel, sport en spel en zelfs de sterkste man van de tent zijn activiteiten die er dagelijks plaatsvin den. De grote finale is er op zaterdag 31 au gustus als een grote barbecue aan de Henegouwerweg 113a wordt gehou den. Buurtbewoners zal het vast niet zijn ontgaan dat dinsdagavond een openluchtzangavond werd gehouden. En nog even vasthouden die liedjes, zondag tijdens de themadiensten worden die liedjes nog eens in de kerk gezongen. Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Artistic Art Photography, K.W. plein 2, Waddinxveen. gebied tussen circa I00 en I20 woningen. Een hoger aantal is be spreekbaar wanneer de steden- De Hervormde kerk in Zevenhuizen koos dit jaar voor het thema ’Zeker weten!’. Het kindervakantiefeest wordt hier in de Gereformeerde kerk gehou den en ook hier worden verhalen uit de bijbel verteld en liedjes gezongen. Met clowns, knutselen, poppentheater en een speurtocht zullen de jonge deel- nemertjes zich deze week niet verve len. De iets oudere jeugd, van 12 tot en met 15 jaar, kan deze week terecht op een eigen vakantiefeest, voor hen is een zeskamp op touw gezet en op vrijdag kan deze jeugd naar de film in de sportzaal. De Centrale Hervormde Gemeente in terpompen konden binnen blij ven, wel heeft het korps met zandzakken een dijk aan de Jo han Frisoweg versterkt. Dat is gebeurd in overleg met het wa terschap Wilck en Wiericke. Maandag-woensdag 9.00-18.00 uur. Donderdag en vrijdag 9.00-21.00 uur. zaterdag 9.00-17.00 uur i>t Act tLctcrc vncrtc/ Wilhelminastraat 46, Bodegraven Tel. 0172 612 828 Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 MOERKAPELLE - De Trekker- vrienden, een groepering die zijn hart heeft verpand aan ou de tractoren, houdt op zater dag 31 augustus de jaarlijkse dorsdemonstratie op het ak- kerbouwbedrijf van T. van der Torren aan de Bredeweg 9 in Waddinxveen. Naast deze de monstratie is er een show van oude en antieke tractoren, aan gevuld met het werken van ou de landbouwwerktuigen en be- hendigheidswedstrijden. Ook is er een demonstratie van de po litiehondenvereniging De Ver dediger uit Zevenhuizen. De deelnemers dienen om 10.00 uur met hun materiaal op het terrein te zijn. pand neer te zetten. Nu is het aan Concordia om extra geld bij elkaar te krijgen om de nieuw bouw te kunnen realiseren. Het houden van een grootse fancy en rondom het clubge- van die manieren. De fancy fair is ge pland op zaterdag 7 september van 09.00 uur tot 17.00 uur. Op dient bij het opstellen van met name de stedenbouwkundige en randvoor waarden rekening te houden met de uitgangspunten van het gemeentelijk beleid zoals ver woord in het collegeprogramma, het volkshuisvestingsplan en de Nota Ouderenbeleid. sers welkom in het buurtcen trum aan de C. Huygenslaan. In de maand september zie de agenda er als volgt uit: 6 en 20 september: bingoavond voor volwassenen. 18 september: bingomiddag voor kinderen, 27 september: koppelklaverjas- sen. fe WADDINXVEEN - Tussen het gemeentebestuur en de directie van de houthandel Alblas heeft de afgelopen tijd regelmatig overleg plaats gevonden om de verplaatsings- mogelijkheden van de bestaande houthandel te onder zoeken. Beide partijen zijn het er over eens dat de be staande vestiging van het bedrijf nabij een woonwijk verre van normaal is. Met name wordt de moeilijke be reikbaarheid en de aan- en afvoer van houttransporten als een slechte ontwikkeling ervaren. wonerscommissie Oostpolder- dorps karakter, liefst ken- wijk vroegtijdig te informeren over de in gang gezette haalbaar heidsstudie om draagvlak voor de planontwikkeling te verkrij gen. (A.B.) WADDINXVEEN - Middels een fancy fair op zaterdag 7 septem ber hoopt muziekvereniging Concordia geld in te zamelen voor de realisatie van een nieuw clubgebouw. Het huidige clubge- fair in bouw, De Hoge Noot, verkeert bouw de Hoge Noot is één in hoge nood. Concordia be staat sinds 1898 en repeteert al meer dan twintig jaar in het hui dige clubgebouw. Het pandje is deze dag zullen ook loten wor mmiddels erg vervallen en voch tig, de vereniging vindt het on verantwoord om daar nog lan ger in te repeteren. Ook het opslaan van instrumenten en uniformen is hier niet langer mogelijk. De gemeente is ge vraagd, na vele jaren van over leg, het groene licht aan Con cordia te geven om een nieuw nen aan diverse spelletjes voor 2,50 euro per stempelkaart of ze kunnen voor 2,50 euro een plaatsje huren voor de kinder- rommelmarkt-Voor het hele ge- tel.0182-614422. zin zal een fietspuzzeltocht wor den uitgezet. Deelnemers vanaf twaalf jaar betalen 5 euro p.p. Tevens is er een rad van avon tuur. Verder zijn er kermisspel- len, minirommelmarkt en eet- kraampjes. BeoSound Ouverture A LIFE LESS ORDINARY pan, USA en Polen. De strijk kwartetten spelen allen met een enorm elan, een zuivere gevoeli ge klank en namen de toehoor- pianotrio. Twee strijkkwar- ders met het prachtige spel met werken van Schubert en Brahms mee in een prachtige muzikale belevingswereld. Het Pianotrio Fenix besloot de avond stijlvol met een aantal delen uit de ’Ber- gerettes’ van Bohuslav Martinu. u De toehoorders waren enthou- men dat Kreater dit seizoen nog a_ZI\ zes kamermuziekoptredens zal een pianorecital van de Zuid- op de fancy fair deelnemen Amerikaanse pianiste Raquel Lo pez. Alle concerten vinden plaats in Kreater.Voor meer informatie of reserveringen: administratie van Kreater (Kerkstraat 13), WADDINXVEEN - De brand weer hoefde niet, zoals in som mige omliggende gemeenten, grootscheeps uit te rukken om de wateroverlast van afgelopen zaterdag te beperken. De wa- viel de eerste beurt, voor de tweede keer, deze jonge musici te mogen ontvangen. Het betrof dit keer drie strijkkwartetten en een tetten waren afkomstig uit Israël (het Keshetkwartet) Japan (het Sakurakwartet). Het derde kwartet (het Estivokwartet) was er een met een bezetting uit Ja- en financieringscategorie); milieu, •ensdagmiddag duurzaamheid, energie en water; infrastructuur, verkeer en ver voer addinx OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN 10% huurwoningen in de prijs klasse 298.00 tot 541.00 per maand; 10% goedkope woningen tot 160.000,-, 50% middeldure koopwoningen in de prijsklasse vanaf 160.000,-tot 275.000,- en 30% dure koopwoningen in de prijsklasse vanaf 275.000,-. De adviseur van houthandel Al- WADDINXVEEN - De politie heeft na de uitzending van Op sporing Verzocht van vorige week maandag en de herhaling van dinsdag in totaal achttien tips binnengekregen over de overval op het Waddinxveense postkantoor gepleegd op woensdag 24 juli. Of daar de gouden tip bijzit, kan de politie nog niet zeggen, wel is de helft van de tips bruikbaar. „Negen tips gaan we verder uitzoe ken”, aldus een woordvoerder. Het aantal tips lag vorige week dinsdag nog op tien. Het post kantoor aan de Kerkweg-Oost werd op 24 juli rond 16.20 uur WOENSDAG 28 AUGUSTUS 2002 TEL ECOMMUNICA T/E—J professionals in communicatie-apparatuur Noordkade 56a Waddinxveen Tel. 0182-630966 Fax 0182-617502 Internet: www.flexcombv.nl ZEVENHUIZEN/MOERKAPELLE/WAD DINXVEEN - De laatste week van de zomervakantie betekent altijd een week boordevol activiteiten. Diverse kerken organiseren dan namelijk de tent- en jeugdweken. Zo kan de jeugd van 6 tot en met 12 jaar zich elke ochtend ver maken in dorpshuis Op Moer waar vrij willigers van de Hervormde gemeente bijbelverhalen vertellen, liedjes zingen en een spelprogramma hebben opgezet. Thema is daar ’Wie zal dat betalen?’ Een bonte avond is op vrijdag voor de oudere jeugd, vanaf 12 jaar, en op za terdag wordt de week afgesloten met een barbecue en volleybal. TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN overvallen door een nog onbe kende man. Hij bedreigde het personeel in de postbank en een klant met een op een vuurwapen gelijkend voor werp. Hij maakte een geldbe drag buit en wist weg te ko men richting de Passage. Bij de zoekactie werd een helikopter ingezet. De politie heeft al een aantal mensen gesproken. De uitzending in Opsporing Ver zocht toonde een reconstruc tie van de overval, waarbij te zien was hoe de dader (met een helm op) te werk is gegaan en hoe hij door de Passage rende. Dat betekent dat er een zorgvul dige inpassing moet zijn van de de huidige Remonstranse Kerk (rijksmonu- Gelijktijdig ment) in een ingetogen klein schalige wand en een aandachti ge aansluiting op de bestaande E 01 -c v v rekening gehouden te worden met de bedrijfsbelangen van Al blas om vestiging naar een ande- gen. re locatie daadwerkelijk mogelijk De gemeente vindt dat het plan te maken, omdat anders het ver- positieve elementen bevat, maar heeft wel bezwaar tegen de woondichtheid en het bouwen van alleen woningen in de dure Het inschrijfgeld bedraagt sector. Daarom heeft de ge meente de volgende concept- randvoorwaarden opgesteld, die realiseren woningen in het plan- tis. In september gaat het nieu- betrekking hebben op de steden- we seizoen weer van start, bouwkundige randvoorwaarden; Dan is er elke eerste en derde landschappelijke randvoorwaar- vrijdag van de maand ’s avonds den; wonen (woningdifferentiatie bouwkundige randvoorwaarden bingo voor volwassenen en ie- en financieringscategorie); milieu, niet worden aangetast en het dere derde woensdagmiddag duurzaamheid, energie en water; verzoek goed onderbouwd is. kinderbingo. infrastructuur, verkeer en ver- Het besluit zal worden bespro- De vierde vrijdagavond van de voer (waaronder parkeernor- ken met de directie van hout maand zijn de koppelklaverjas- men) en planeconomie. Bij de handel Alblas b.v. Voorts wordt stedenbouwkundige randvoor- het wenselijk geacht om de be waarden bedoelt de gemeente een merkend voor Waddinxveen. De uitgangspunten hiervoor zijn straatgerichte woningen met een minimumbreedte van 6.60 me ter; een interessante gevelop- bouw met verschillende woonty- Beide partijen hebben daarom pologieën; aan de Zuidkade uit afgesproken de mogelijkheden te drukkelijk geen hoofdaccenten, onderzoeken het bedrijf te ver plaatsen ten behoeve van een herontwikkeling van vestigingslocatie, wordt onderzocht of er in de re gio nieuwe geschikte vestigings locaties aanwezig zijn om be- aangrenzende woonwijken. Ten aanzien van de randvoorwaarde wonen wordt over het algemeen een woondichtheid voorgestaan van 27 woningen per ha, in totaal dus 105 woningen.Van deze wo ningen moet circa 10% huurwo- van het bestaande bedrijfsterrein ningen zijn, 10% voor starters, naar woondoeleinden, terwijl de 70% voor doorstroming en 10% gemeente met een ambtelijke appartementen voor senioren, werkgroep is gestart om mee te De gemeente adviseert de vol denken met het in gang gezette gende financieringscategorieën: planproces en voor het opstellen van gemeentelijke randvoor waarden. Aan de houthandel is door de adviseurs inmiddels een vrij ambitieus studiemodel voor gelegd. In dit conceptplan zijn twee keer twee woonlinten in oost-westrichting geprojecteerd. Aan de Zuidkade zijn vier woon torens geprojecteerd in drie tot bias is het niet eens met het ge- vijf bouwlagen met in totaal 144 meentelijke uitgangspunt om aan woningen.Tussen de twee woon- de Zuidkade hoofdaccenten te linten en de woontorens bevin- weren, over de woondichtheid den zich groene park- en tuin- valt te discussiëren en de voor stroken. Tussen elk van de gestelde financiering wordt van woonlinten bevindt zich op maai- de hand gewezen. De gemeente veldniveau een overdekte par- keerstrook voor auto’s. Het tus sengebied vormt een semi-privé volkshuisvestelijke gebied voor de bewoners. De woningen zijn geschakeld in lange linten en hebben of wel een tuin aan het water, een patio of een dakterras en zijn georiënteerd op het park. De bestaande sloten worden zoveel mogelijk gehand- Op voorhand dient hierbij geen haafd en soms vergroot, waar door een deel van de woningen WADDINXVEEN - Buurteen- direct aan het water komt te lig- trum de Boog sluit het zomer- programma op vrijdag 30 au gustus af met een avond koppelklaverjassen. De zaal gaat open om 20.00 uur en het klaverjassen begint om 20.30 uur. 5,- per koppel. Het eerste kopje koffie is gra-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 1