Extern Geslaagde twaalfde editie oogstfeest Deze deskundige Week voor centrum aangetrokken rLEXÜJm H—JHHBHHHHI >1 I 1 Voor nazomerse avonden! OPENING vrijdag 13 september, 12.00 uur ^uin0tentrum^“ AUTO BEVEI LIGING t M w Fietstocht voor senioren Lezing: De Achterkant van een multinational i Gemeentehuis dicht op 18 september vanaf 12.30 uur (0182) 54 74 00 Lions partijen Jazeker. De Hypotheker. B&W wil klankbordgroep voor betrokken Tsuytende organiseert sponsoringdiner ook voor ovfj Waddinxvener in de prijzen bos Bentwad Be fair verliest Schade aan auto, bedrijfswagen of caravan? SCHADECENTER K ZS Bibliotheek 70 jaar Zie onze advertentie elders in deze krant! RIJNSTREEKHAL - ALPHEN A/D RIJN PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop g (0172) 23 07 17 car comfort Geheel vernieuwd!! DISCOUNT STAATSLOTEN Bij ons te koop t/m dinsdag 17 september 12.00 uur voor de trekking van dinsdag 17 september. Nieuwerkerk aan den IJssel Erica gracelius versch. soorten bloeiend in 10,5 cm pot 5.99 t s Mosselen kilo voor 5” Vers gebakken stokbrood >T, 54e JAARGANG nr. 2817 WOENSDAG II SEPTEMBER 2002 Duizenden mensen uit de regio kwamen een kijkje nemen op het oogstfeest. (Foto: Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) WADDINXVEEN Afscheid dhr. Loose PLUS Elke zaterdagavond geopend tot 20.00 uur! I www.pcdiscount.nl Al 70 jaar kunnen Waddinx- veners boeken lenen in het eigen dorp. Dat is een feestje waard. Het Bentwad maakt toch een kans nu een meerder heid van de statenfracties de waterrijke variant wel ziet zitten. De eerste wedstrijd van het seizoen liep uit op een nederlaag tegen PPSC. Wordt dat de toekomstige kampioen? fietsers van 50 jaar en ouder zijn van harte welkom. De tocht gaat alleen door bij goed fietsweer. Voor informatie daarover kunt u die dag vanaf 9.00 uur bellen met de S.W.W. op telefoonnummer (0182) - 615555. De laatste fiets tocht van dit seizoen is gepland op dinsdag 22 oktober. blematiek van resistentie tegen antibiotica. Het gebruik van grote hoeveelheden antibiotica rond de Middellandse Zee heeft er toe geleid dat we nu te kampen hebben met de vor- van Waddinxveen te verbete ren. Het project Gemeentebalie krijgt steeds meer vorm. Dit zal voor de burgers een verbe tering van de dienstverlening betekenen. ket en iets lekkers te drinken. Ingewikkelde berekeningen hoefden er niet te worden gemaakt, want voor het ge mak kostten alle versnaperin gen op het plein één euro, zodat er meer tijd overbleef om van het feest te kunnen genieten. De muziek die werd verzorgd door live bands zorgde voor een gezellige feestsfeer.Voor de geïnteresseerden was er. een demonstratie van The North Hill countrydansers op het heuse countryplein. De mensen die dachten iets bij zonders op de kop te hebben getikt op de rommelmarkt, konden met hun aanwinst naar de taxateur van Kunst en Kitsch om er achter te ko men of het inderdaad iets bij zonders was, of dat de door hen betaalde prijs van één eu ro zelfs een beetje teveel ge vraagd was. Voor de jongeren was er een skeelerclinic en was er de ge legenheid om jezelf een hip dreadskapsel aan te laten me ten bij één van de kraampjes in de dorpsstraat. Voor de echte kleintjes was er een luchtkussen en waren er nog veel meer leuke activiteiten waarin de kleintjes hun ener gie kwijt konden terwijl de pappa’s een kijkje namen bij de tentoonstelling van oude motoren bij Bike Totaal. De uitspraak die vaak te horen was, „Wat een geluk dat het zulk mooi weer is gebleven” kon helaas niet de hele dag van toepassing blijven. Later in de middag begon het toch te spetteren en binnen een mum van tijd, zoals een voor bijganger het onder woorden bracht: „stopte het met zachtjes regenen”. Maar on danks het feit dat de paraplu’s toch tevoorschijn moesten komen, was de sfeer in het dorp erg gezellig en was aan de aantallen bezoekers en hun tevreden gezichten te zien dat het feest ook dit jaar weer geslaagd was. Voor meer informatie zie: www.schadecenter.nl Perfect schadeherstel voor elk merk auto en caravan met originele onderdelen! ’frontoffice’ betekent dit dat zij zich heel wat kennis eigen moeten maken die nu alleen bij het ’backoffice’ bekend is. Er is, kortom, voor de hele organisa tie werk aan de winkel. Coenecoop 250, 2741 PL Waddinxveen Tel: (0182) - 38 99 77, fax (0182) - 63 79 29 E-mail: info@schadecenter.nl Diezelfde avond neemt het personeel afscheid van de gemeentesecretaris, de heer C.A.P.M. Loose, die de gemeentedienst verlaat. Boer Makelaardij IN PRIJS VERLAAGD! Waddinxveen, Henegouwerweg 32 Fraai afgewerkte 6-kmr. maisonette aan de Gouwe op de 1e, 2e en 3e verdieping met terrassen en garage. Vraagprijs 189.500,- k.k. Telefoon (0182) 53 84 00 ZATERDAG 14 SEPT. 10-16 UUR Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 PC DÈ COMPUTER KOOPJES BEURS voor jaar hard gewerkt aan de voor bereidingen van deze Gemeen tebalie. Naar verwachting zal de definitieve afdeling eind dit jaar officieel van start gaan. De medewerkers van de afde ling Gemeentebalie kunnen ook hulpvragen coördineren. Bij een bouwvergunning kan bijvoorbeeld tevens geatten deerd worden op een kapver- gunning die misschien nodig is. Voor ingewikkelde zaken kan ook het ’backoffice’ worden in geschakeld. Voor het personeel van het heeft de derde prijs in de wacht gesleept die de Hoge school Leiden tijdens de ope ning van het studiejaar uitreik te. Van Helden won de prijs, waaraan een geldbedrag van 250 euro verbonden is, met zijn werkstuk ’Use of sugar amino Acids in the Modification and Construction of Cationic Anti microbial Peptides’. In zijn MMNTKBEDRUf - Er komt een afdeling Gemeen tebalie die zoveel mogelijk pu blieksvragen afhandelt - hierbij wordt niet alleen gedacht aan paspoorten en rijbewijzen maar ook vragen over bouw vergunningen etc. Intern in het gemeentehuis dient daar wel een en ander voor te worden georganiseerd, want zoveel mogelijk publiekstaken gaan over van de vakafdelingen (bac koffice) naar de balie (frontoffi ce). De gemeentelijke organisatie heeft het afgelopen anderhalf WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en wethouders heeft hulp nodig bij de voortgang van de cen- trumplannen. Om die reden is de heer G.M.M. Hendriks als deskundige voor het nieuwe centrum aangetrokken. Hendriks, oud-directeur van Multivastgoed, heeft tot taak gekregen om het college te ondersteunen bij het ontwik kelen van een haalbaar centrumplan voor Waddinxveen. ming van steeds meer resistent wordende bacteriën. Zinvol an- tibioticagebruik en de ontdek king van nieuwe of bewerking dienstverlening aan de burgers van bestaande antibiotica zijn dan ook van levensbelang om ons te wapenen tegen deze bacteriën. Marcel van Helden beschrijft in zijn in het Engels opgestelde werkstuk op welke wijze bestaande antibiotica kunnen worden bewerkt, zodat nieuwe antibiotica worden ver kregen. De externe adviseur acht de prijswinnaar in staat om een perfect academisch proefschrift te produceren. De jury is met de externe adviseur van oordeel dat Marcel van Helden een werkstuk heeft ge maakt dat grote maatschappe lijke relevantie heeft. Door Naomi Vuik WADDINXVEEN - De twaalfde editie van het oogst feest in Zevenhuizen heeft ook dit jaar niet ondergedaan voor de afgelopen jaren. „Elk jaar weer is het één groot feest”, verkondigen inwoners van Zevenhuizen enthousiast, maar om er achter te komen hoe groot het feest werkelijk is, moet men er toch echt bij zijn geweest. Een groot feest was het inderdaad, niet alleen voor de rasechte inwoners van Zevenhuizen, maar ook voor mensen die van buiten kwamen. Onder de bezoekers bevon den zich dit jaar onder ande re mensen uit Moordrecht, Waddinxveen, Boskoop en Nieuwerkerk aan de IJssel. Een beetje geduld bij het zoe ken naar een parkeerplaats was wel nodig gezien het gro te aantal bezoekers, maar dit werd eenmaal aangekomen in de dorpsstraat wel beloond. Een grote publiekstrekker dit jaar was de groep Konink lijke Steltenlopers van Merchtum. Na bezoeken aan landen in Europa en zelfs in de VS en China de- Volledige afwikkeling met alle verzekeringsmaatsehappijen - 24-uurs service Focwa garantie van twee jaar Geen eigen risico (afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij) GRATIS vervangend vervoer ISO en KZS gecertificeerd Ook voor caravan wandherstel en uitdeuken zonder spuiten! addinx OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN WADDINXVEEN - Voor de tweede keer in haar bestaan organiseert de ’Zuidplas’ lions- club op prinsjesdag een diner waarvan de opbrengst gaat naar een doelen in en om Wad dinxveen. Werden vorig jaar de scouting en het AZC verblijd met een donatie van 2500,-, dit jaar zijn de Clinicclowns en muziekvereniging Concordia het doel. Restaurant Episode II heeft zich weer beschikbaar ge steld als locatie. De lions heb ben zelf gezorgd voor de gas ten, (het restaurant is die avond alleen voor genodigden open) het diner, de wijn en alles wat er bij komt. De inkoop, het be reiden van het menu alsmede het serveren en afruimen wordt volledig in eigen hand gehouden om kosten te bespa ren. Concordia kent momen teel grote ruimteproblemen en is op zoek naar een nieuwe lo catie. De Clinicclowns worden op deze wijze weer eens be dankt voor hun inzet om zieke kinderen te laten lachen. De adviseur heeft in zijn eerde re functies ervaring opgedaan met het ontwikkelen van onder meer winkelcentra waarbij een nauwe samenwerking tussen de publieke en private sector ver eist was. Zo is hij verantwoor delijk geweest voor de ontwik keling van het Statenplein in Dordrecht, het Loeffplein in Den Bosch, de Grotiusplaats in Den Haag en voor de ’Koop- goot’ in Rot terdam. „Een bekende in de streek dus, we denken dat hij een goede bij drage kan leveren aan de voor uitgang”, aldus burgemeester Jonkman. In Waddinxveen zal hij het gemeentebestuur behulp zaam zijn bij het ontwikkelen van een plan dat enerzijds past in de schaal van Waddinxveen, anderzijds haalbaar en betaal baar is en kan rekenen op draagvlak onder de bevolking. Er zal dan ook bij de ontwikke ling van de plannen nauw con tact worden onderhouden met alle betrokken partijen. Project- den zij zaterdag Zevenhuizen aan. Zij wisten een grote in druk te maken op het pu bliek, zelfs met hun kleinste steltloper, die nog maar 10 jaar jong was. Naast deze ’grootse’ act, die het feest een spectaculair tin tje gaf, was er ook plaats voor een terugblik in de his torie van Zevenhuizen. Na een kijkje te hebben genomen bij de tentoonstelling van ou de tractoren en andere land bouwmachines kon men ge tuige zijn van het maken van sigaren, het bakken van pot ten en het roken van paling. Voor de dierenliefhebbers was er een boerenerf ge vormd met konijnen en ras hoenderen, waar men echt de sfeer van het oude boerderij- leven kon proeven. En van het boerderijgevoel over naar het Albert Heijn-plein, waar het gezellig druk was en iedereen met elkaar een praatje maak te terwijl men kon genieten van een patatje met een kro- VOC een wijdvertakt handels net op. In de Indische Archipel en Ceylon kwam het zelfs tot een territoriale macht, die uit- werkstuk gaat hij in op de pro eindelijk uitgroeide tot koloni satie. Gezamenlijk had de on derneming een vloot van meer dan 100 schepen gelijktijdig in de vaart en bezat in de Oost een kleine 30 kantoren en werkten er enige duizenden mensen. In de twee eeuwen van haar bestaan werden ongeveer een miljoen mensen vanuit de Nederlanden overzee ge stuurd. Hoe zag de VOC kans zoveel schepen te bouwen? Waar haalde de VOC uit al die mensen vandaan? Hoe leefden de zeelieden en soldaten op zo’n Oostindiëvaarder op de maandenlange reis? De lezing richt zich in de eerste plaats niet op de organisatie, opkomst en neergang van de VOC, maar vooral op de scheepsbouw en het scheepsvolk. TELECOMMUNICA TIC —J professionals in communicatie-apparatuur Noordkade 56a Waddinxveen Tel. 0182-630966 Fax 0182-617502 Internet: www.flexcombv.nl LOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN nWWi» ',W Stichting kosten voor deelname bedragen Waddinxveens Welzijnswerk af- 2,50 per persoon (inclusief 3 deling Senioren, organiseert op consumpties). Alle enthousiaste dinsdag 17 september weer een fietstocht De tocht is circa 40 ki lometer en gaat dwars door de polder, richting Gelderswoude. Vanaf 9.15 uur kunt u inschrijven in het Anne Frank-activiteiten- centrum (jan van Bijnenpad) en een kopje koffie of thee drinken. Rond de klok van 10.00 uur wordt er gestart Halverwege de tocht is een pauze op een plek waar de koffie of thee klaar staat en waar de boterhammen gege ten kunnen worden. Na terugkomst in het Anne Frank-centrum kan men nog in Waddinxveen en oud-stu- even napraten onder het genot dent aan de opleiding Chemie, van een kopje koffie of thee. De wethouder ing. H.P. Barth wil daartoe een klankbordgroep samènstellen met vertegen woordigers van alle groeperin gen. Het college is zich ervan bewust dat veel inwoners van Waddinxveen sceptisch staan ten aanzien van de realisatie van het centrum. Er zijn immers al vaker plannen geweest en ge presenteerd. Alle zijn zij vroeg of laat geannuleerd omdat zij niet voldeden aan bestuurlijke, ruimtelijke, fi nanciële of andere randvoor waarden. Het college gaat ech ter opnieuw aan de slag met de ontwikkeling van een Centrum en meent in de heer Hendriks - zelf voorheen projectontwikke laar - een uitstekende deskundi ge te hebben gevonden die de grootst mogelijke kans biedt op een succesvolle realisatie van het project. Hij is inmiddels al begonnen met zijn taken voor Waddinxveen, er is geen be paalde termijn vastgesteld voor zijn werkzaamheden. WADDINXVEEN - Het Histo risch Genootschap Waddinx veen organiseert een lezing over de achterkant van een multinational op woensdag 18 september om 20.00 uur in het Anne Frankcentrum (Jan van Bijnenpad). De lezing met dia voorstelling wordt gehouden door Henk Dinkelaar uit Al- phen a.d. Rijn, hij verzorgde eerder de lezing ’Rondom Dui zend’. De Verenigde Oostindi- sche Compagie (VOC) werd opgericht in 1602. Deze eerste multinational ter wereld han delde tot 1799 over de hele wereld in specerijen. De VOC was in de 17e en 18e eeuw het grootste handels- en scheep vaartbedrijf ter wereld. De on derneming had zes vestigin- gen(kamers) inde Republiek der Verenigde Nederlanden: Amsterdam, Hoorn, Enkhuizen, Middelburg, Rotterdam en Delft. Ook in Azië bouwde de WADDINXVEEN/LEIDEN - Marcel van Helden, woonachtig in Waddinxveen en WADDINXVEEN - Het ge meentehuis is op woensdag 18 september vanaf 12.30 uur ge sloten. De gemeentelijke me dewerkers zijn die middag bij elkaar om zich te verdiepen in het project Gemeentebalie. Doel van het project is om de ra S’ "E 01 E ra 1 per stuk0.99 2742 ZT Waddinxveen Tel. (0182) 62 01 82 Fax. (0182) 62 08 55 •ft

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 1