College werkt Deze op twee Week sporen aan centrumplannen b 99 Veel belangstelling voor jubileumviering van de bibliotheek LET OP www.vaartland.nl rLExrnm raca\ LzJ comfort Bolle kanjers ihrysant van der linde TuinvCentrum BAAS www.autobaas.nl SHS Auto Kopen? Fietspuzzeltocht voor de SintVictorkerk Ketelactie najaar 2002 AUTO 2.49 bos Nieuwe Nacht van ver- Controle alcohol Yr Jeep. Jazeker. De Hypotheker. (0182) 54 74 00 Hij is er ween De NVM Woningvizier I M.NEELEMAN installatiebedrijf b.v. predikant De Rank Locaties en juridische wirwar vormen de hoofdpunten langen Hoe mooi kan uw trap zijn? voor uw NAVIGATIE i SYSTEMEN H 4 Noten Paté €0.99 1 2 0 Vredesweek Kunstbezoek Sport Nieuwerkerk aan den IJssel I I MARKT y 1 7 De Hypotheker NEELEMAN Zie onze advertentie elders in deze krant! WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN (0181) 21 96 12 Milwaukee bloeiend in div. kleuren in 19 cm pot 0 ca. 45 cm zonder overpot 1 I Hoofdweg Noord 25a tel.: 0180 - 32 05 27 VERVANGING INBOUW- APPARATEN Nieuwe en gebruikte PIANO’S Extra voordelig bij: BOOT Bodegraven Kerkstraat 2, tef. (0172) 6125 41 fAutoV.. Fsnelservice Energiepremie tot 31 december 2002 /Auto\ fff snelservice INTERIEURVERZORGING Op de braderie demonstreren wij het leggen van tapijt op trappen met ondertapijt, latten en decora tieve biezen. Laat u verrassen door onze kwaliteit en vakmanschap. Informeer naar onze aanbiedingen op de Desso tapijtcollectie en Schack Engel Tienermeubelen ■5 s Pondje boterkoek per stuk u S-o g zicht op. Dat (Foto:Artistk Art!Liesbeth van derVis.) PLUS SUZUKI Elke zaterdagavond geopend tot 20.00 uur! Gratis thermostaat tot 1 december 2002 Y X 7 NIEUWE GOUWE O.Z. 13b (V.H. KRUISINGAMOTOREN, NAAST Mt DOK AIDS) - COUP: Het meest complete woning aanbod van Gouda e.o. SWW heeft al enige ke ren een kunstbezoek voor senioren georgani seerd. Ook begin okto ber staat een kunstbe zoek op het programma. Hoe loopt deze activi teit? Groeneweg en Haast recht hadden de eerste competitiewedstrijd ge wonnen, maar slaagden er niet het succes van vorige week te prolonge ren. Op 21 september start de vredesweek, daarin vinden diverse activitei ten plaats om bij de vre- desgedachte stil te staan KERKWEG OOST 185 2741 HD WADDINXVEEN TEL: <01821 M 00 72 Op de donderdag en vrijdag UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN I ONDERHOUD I ALLE MERKEN APK-KEURINGEN DESKUNDIG ADVIES blijven continueren en nieu we diensten aanbieden, dan zal binnen afzienbare termijn een nieuwe bibliotheek gere aliseerd moeten worden”, sprak ze als laatste. In de toekomst moet er volgens haar meer accent komen te liggen op ontmoeting en communicatie. „Elkaar ont moeten in de bibliotheek heeft iets bijzonders. Meneer Roos heeft in zijn interview het zo verwoord: "Dat ik de bibliotheek heb opgericht, was om mijn behoefte om aan de mensen op geestelijk gebied wat te geven met LEREN M WANDELSCHOEN Gratis af te halen bij de deelnemende NVM makelaars ven", sprak de voorzitter. Ook wethouder D. Gerts sprak tijdens de opening over de toekomst, maar kon geen toezeggingen doen. „Het zou mooi zijn als ik tijdens deze toespraak kon meedelen dat ik een fors bedrag had mee genomen. Maar dat is niet het geval, het beleidsplan is uitge steld. Maar we zullen de structurele knelpunten zeer zwaar meewegen”, aldus Gerts. Locatiemanager Gerrie He- ijerman hoopt ook nog altijd op een nieuw gebouw. „Wil len we onze huidige diensten Actie geldig vanaf 18/09/2002 tot 1/12/2002, niet geldig in combinatie met andere acties/aanbiedingen Use. boeken. Deze behoefte moet er nog zijn onder de men sen." Ik denk, dat als wij el kaar hierin kunnen vinden, dit een meerwaarde oplevert voor ons allemaal. De belangstelling voor de viering was groot. Op de offi ciële openingsavond waren veel mensen afgekomen, en ook de volgende dag toen er voor leden en niet-leden al lerlei activiteiten waren op gezet was het druk. Het pa pieren theater van Ab Vissers en de voorstelling van de Stampertjes werden goed be zocht. Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. (0182) 61 23 73 WADDINXVEEN - De bibli otheek bestaat zeventig jaar! Dat de bibliotheek niet meer weg te denken is uit Wad dinxveen, mag duidelijk zijn. Tijdens de opening van het jubileum werd dat dan ook door de diverse sprekers be nadrukt. „Het aantal leden ligt in ieder geval boven de achtduizend”, sprak voorzit ter G.J. Blankenmeijer. Ondanks de vrolijke stem ming van het jubileum, vroeg Blankenmeijer ook nog even aandacht voor de huisvesting. „Dat is van groot belang voor ons. Het huidige ge bouw is gedateerd en is ook bouwkundig aan het eind van de levensduur. Bij een regenbui mogen we blij zijn als de boeken droog blijven. We moeten blijven zoeken naar oplos singen en ik hoop dat we bij de viering van het 75- jarige jubileum in een nieuw gebouw of nieuwge bouwd pand zitten. Dat lijkt me een goed stre- WADDINXVEEN - Ds. M.A. Bos uit Krimpen a/d IJssel zal zondag 22 september als predikant ver bonden worden aan de Confes sioneel Hervormde Gemeen schap De Rank. De gemeente is nu van dusdanige omvang, dat tot het beroepen van een predikant kon worden overgegaan. Ds. M.A. Bos is de eerste predikant voor De Rank, nadat Ds. M. de Boer 4 jaar lang als bijstand in het pastoraat fungeerde. De dienst van verbintenis en intrede is in het Coenecoop College en begint om 14.30 uur. De nieuwe predikant zal door Ds. M. de Boer aan de Herv. Gemeente De Rank verbonden worden. Maandag-woensdag 9.00-18.00 uur. Donderdag en vrijdag 9.00-21.00 uur. zaterdag 9.00-17.00 uur BENT U TOE AAN VAN UW KEUKEN- WIJ KOMEN GRATIS BIJ U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: grootste aanbod perfecte service hoge inruilprijzen ?lad het snelle en persoonlijke adres voor: 5 WADDINXVEEN - Ten bate van het restauratiefonds van de SintVictorkerk is er op zon dag 29 september een fietspuz- zeltocht. De route is circa 35 kilometer en loopt mooie plekjes in het Groene Hart. De start is vanaf 10.30 uur van het plein van de Sint Victorkerk (Zuidkade 176). De tocht wordt in twee etappes afgelegd met ongeveer halverwege een lunchpauze. Kinderen kunnen meedoen maar dan wel onder begelei ding van ouderen. Deelname voor volwassenen bedraagt 5,00, voor kinderen is dat 3,00, koffie /limonade en een broodje zijn inbegrepen. On- Voor de snelle beslisser, koop nu een ATAG Enigma 24/32T combiketel en ont vang gratis de geavanceerde ATAG Brain klokthermostaat t.w.v. 148,75 tevens krijgt u 150,00 energiepremie waardoor u voordeel oploopt tot 258,36 of wel 658,36 gulden. Uw keuze voor een ATAG cv-ketel wordt nog eenvoudiger als u weet dat u gratis 5 jaar onderdelen garantie krijgt en maar eens in de twee jaar onderhoud behoeft te plegen, een besparing van minimaal 490,- (1080,56 gulden.) Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182)614714 OPENINGSTIJDEN: maandag Vm vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tof 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) ZEVENHUIZEN - Na een mel- ding van overlast van alcohol- drinkende jongeren op de Dorpstraat, waar een alcohol verbod geldt, heeft de politie heeft in de nacht van zondag 15 september proces verbaal op gemaakt tegen een 19-jarige Zevenhuizenaar. Onlangs al maakte de wethou der bekend dat er een finan cieel tekort is voor het mid dengebied zuid. „Daarom bekijken we nu alle mogelijkhe den voor de Passage. We actu aliseren de oude plannen. On dertussen denken we na over locaties voor als de Passage niet gaat lukken. Die fase begint nu aan te breken, anders riske ren we een stagnatie.” Barth benadrukt dat daarmee het Passageplan nog niet van de baan is. Alternatieve locaties wil hij nog niet noemen. „Maar over twee a drie maanden heb ben we daar meer moet voor het einde van het jaar wel be kend zijn”, al dus Barth. De overeen komsten met de projectont wikkelaar is een ander onderdeel waar de wethouder druk mee is. „Die zitten nogal onsamenhangend in elkaar, het lijkt op juridische spaghetti. De verwachtingen en ambities die de gemeente en ontwikkelaar hebben, moeten opgeschoond worden”, meent Barth. Barth blikt nog even in de ge schiedenis om de huidige ver houding met de projectontwik kelaar te verklaren. „De gemeente heeft in het verleden een afspraak met de project ontwikkelaar en de onderne mersvereniging OVW gemaakt. Daarin staat dat we allemaal willen proberen om een cen trum voor elkaar te krijgen. Echter, één paragraaf ontbrak en dat is de financiële onder bouwing. De veronderstelling was dat dit mogelijk zou zijn, maar er lagen toch verschillende verwachtin gen. In februari bleek dan ook voetbal of iets anders.” In gesprekken met de pro jectontwikke laar hebben beide partijen de mening ge- uit dat het masterplan niet haalbaar is, dat is een gepasseerd station, zo vertelt Barth. „Maar de ontwik kelaar is nog niet zover dat hij de spelregels wil schrappen. Nu praten we over deze regels, welke kunnen blijven en welke moeten weg. Immers, de sa menwerkingsovereenkomst is nog volop van kracht.” Barth had niet verwacht om op deze wirwar te stuiten. „Nee, ik had gedacht dat als we niet meer zouden voetballen, dat de re gels dan in de kast hadden ge kund. Dat zit toch anders in el kaar.” dat de centrumplannen ambiti eus waren, maar financieel-eco- nomisch niet uitvoerbaar, tenzij de gemeente tientallen miljoe nen zou bijdragen”, verheldert Barth. „Dat was jammer, nu moeten we concluderen dat de spelre gels van toen geen werking meer hebben. De spelregels moeten van tafel om weer dui delijkheid te krijgen. Maar juist daar is een juridische wirwar ontstaan. Je kunt het vergelijken met een balwedstrijd, de scheidsrechter fluit, maar je weet niet in welk soort balspel je zit. Speel je hockey, volleybal, WADDINXVEEN - In het ka der van de Vredesweek organi seert de parochiefederatie ’Le vend Water’ op zaterdag 28 september een ’nacht van ver langen’ in de Ontmoetingskerk. Het is een nacht waarin ieder een ruimte krijgt om zijn ver langen naar vrede uit te spre ken en door te geven aan elkaar. Deze nacht is er een ge varieerd programma. Iedereen is welkom om deze nacht ge heel of gedeeltelijk mee te ma- ken.Voor meer informatie: Erna Schwiebbe, tel. 0182 - 615621 ^^"•TELECOMMUNICATIE^J professionals in communicatie-apparatuur Noordkade 56a Waddinxveen Tel. 0182-630966 Fax 0182-617502 Internet: www.flexcombv.nl Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 Gas - Water - C.V. - Elektra Coenecoop 87a - 2741 PH Waddinxveen T (0182) 64 00 90 F 64 00 91 www.neeleman.com - info@neeleman.com DODGE CHRYSLER f Burg. Colijnstraat 2 Boskoop tel. (0172) 21 25 44 WOENSDAG 18 SEPTEMBER 2002 derweg moet u nogmaals 0,50 p.p. betalen, waarvoor dit is merkt u vanzelf. Inschrijven kan tot 25 september bij Gijs van de Berg, tel. 0182-615873. Het was afgelopen woensdag extra leuk om boeken te lenen in de bibliotheek. Zo traden Ab Vissers én de Stam pertjes op. a d dlinx^gej 54e JAARGANG nr. 2818 OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN a WADDINXVEEN - Ook op de komende raadsvergade ring zal het centrumplan besproken worden. De raad wil weten hoe ver het college is en wat het college doet met de centrumplannen. „Momenteel zitten we op twee spo ren”, laat wethouder Hans Barth vast weten. „We zijn aan de ene kant op zoek naar een geschikte locatie, aan de andere kant bekijken we de relatie met de project ontwikkelaar. Want we stuiten op een juridische situatie die je kunt vergelijken met spaghetti.” E1 "E O’ o’ C 140 gram rlL&

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 1