VOOjf Politieteam start Herstel Kwaaitaalvloeren Deze 63 woningen in volle gang Week goed preventie actie auto-inbraken SCHIPHOL? PRAXIS PLEXCOm ^^TELECOMMUNICATIE professionals in communicatie-apparatuur LET OP 1 www.autobaas.nl M LEEN BAKKER' Filmavond: Aletta Jacobs van der linde Tuinvtentrum "Xaliaskde sneeuwbal Ketelactie najaar 2002 -4 Cursus Jeep, BAAS J- spelmateriaal maken GOUDKADE 1 -4, GOUDA A.S. ZONDAG 20 OKTOBER De Hypoth^ker I M.NEELEMAN installatiebedrijf l».v. AUTO voor kinderen €0.69 Politienieuws Sport Tips Rommelmarkt De Gouwebloem Nieuwerkerk aan den Ijssel Dief steelt rek met damestassen Computersupplies f Tapijtgoed, NEELEMAN Expositie in de stal Zie onze advertentie elders in deze krant! Hij is er ween DeNVM Woningvizier WERKEN IN DE BEVEILIGING www.securityconcern.nl STOL 400 gram1.99 Weekendreclame's: e Bakje champignons INTERIEURVERZORGING Hoofdweg Noord 25a tel.: 0180 - 32 05 27 5- Wij leveren CARTRIDGES voor alle merken printers! b BURGERS. VERVANGING INBOUW- APPARATEN Energiepremie tot 31 december 2002 MM I (Foto: Liesbeth van der Vis.) Ij SUZUKI Gratis thermostaat tot 1 december 2002 WOONSFEER www.woon8feer.nl JL Ik "KROMME GOUWE" Elke zaterdagavond geopend tot 20.00 uur! Op zoek naar een passend tapijt? Onze tapijten zijn stuk voor stuk vervaardigd uit hoogwaardige materialen. Kom snel eens kijken! DONK ook schotvaardig te gen WSE Schilderijen met het thema ’de stal’ hangen deze week voor de gelegenheid zélf in de stal. De politie van Waddinxveen en Boskoop kijken terug op een stabiele zomerperiode Het meest complete woning aanbod van Gouda e.o. KERK WEG OOST 185 2741 HD W.ADDLNXVEEN TEL: (0182) M 00 72 WADDINXVEEN - Begin sep tember is gestart met het herstel van de door beton- schade aangetaste Kwaaitaal- vloerelementen in 63 wonin gen, waarvoor de eigenaren collectief opdracht hebben ge geven aan de firma EcoRe- main/Hemubo. Op dit mo ment zijn de vloeren van twintig woningen volledig ge repareerd en kan volgens planning het herstel van alle vloeren eind dit jaar worden afgerond. Dan kunnen de ei genaren van de woningen hun kruipluiken sluiten en is aan een voor hen zeer vervelende periode een eind gekomen. Betonschade ontstaat omdat eind zestiger jaren bij de fa bricage van de vloerelemen- ten door de firma Kwaaitaal een te hoog percentage chlo ride aan het beton is toege voegd Deze chloride zorgt voor roestvorming op de sta len draagconstructie in elk vloer- element, hetgeen scheuren en afbrokkelen van het beton tot gevolg heeft. Reparatie van betonschade houdt in dat de door chloride aangetaste de len van elk vloerelement wor den weggebikt, waar nodig wordt de stalen draagcon structie verwijderd en ver vangen door een nieuwe. Vervolgens wordt met be hulp van mallen de beton nen elementen weer in model gestort. Om schade aan tuinen en tuinpaden te voorkomen geschiedt de aan- en afvoer van alle ma terialen via de kruipluiken. De werkbare ruimte onder de vloer is maximaal SO centimeter, hetgeen het verrichten van de repara- tiewerkzaamheden voor de medewerkers van EcoRe- main/Hemubo zeker niet gemakkelijk maakt. Reparatie van de door beton rot beschadigde vloerelemen- ten is absoluut noodzakelijk om de draagkracht van de elementen op langere termijn te garanderen. Wordt niet tot herstel overgegaan, dan zal over een aantal jaren de kwaliteit van de vloer der mate slecht worden dat het gevaar van doorzakken reëel is. De corrosie van de beton nen vloerelementen gaat on verminderd door, het beton wordt nog meer afgedrukt, de door roest aangetaste stalen binten ko men bloot te liggen en roes ten in zijn geheel door. Dit al les resulteert in een sterke afname van het dragend ver mogen van de elementen en in het ergste geval tot door zakken van de vloeren. Gemiddeld zijn de 63 eigena ren 4300 euro kwijt, maar het schadebeeld varieert van 300 euro tot 25.000 euro. De to tale reparatie van de 63 vloe ren kost ruim 280.000 euro. Gedupeerden moeten dit be drag zelf opbrengen, steun van de gemeente, landelijke over heid of fiscus is niet aan de orde. I ONDERHOUD ALLE MERKEN APK-KEURINGEN DESKUNDIG ADVIES stamhoogte 60 cm - wintergroene bloem met bes Gratis af te halen bij de deelnemende NVM makelaars Burg. Colijnstraat 2 Boskoop tel. (0172) 21 25 44 In heel Nederland gaat het om minimaal 110.000 wonin gen, maar gelet op de oude fa bricagegegevens zijn het ver moedelijk circa 300.000 waarin zich een Kwaaitaal- vloer bevindt. Niet elk vloer element hoeft schade te heb ben, maar de kans dat dit wel het geval is, is redelijk groot. Ondanks het totale gebrek aan steun hebben de 63 eige naren, allen lid van de Vereni ging Huiseigenaren Betonscha- devloeren Waddinxveen (VHBW), de handen ineen ge slagen en hebben zij tot her stel van de schade besloten. Ruim twee jaar nadat de ge meente Waddinxveen de be woners van de mogelijke aan wezigheid van beschadigde Kwaaitaalele- menten in hun woning op de hoogte heeft gebracht, is de reparatie gestart en kan deze vervelende periode worden afgesloten. Dat collectief optreden loont, is diverse keren aange toond. In 2001 zijn de vloe ren tegen een bodemprijs geïnspecteerd, de reparaties worden met aanzienlijke kor tingen uitgevoerd en door het collectief ontvangen de 63 eigenaren nog acht pro cent extra korting. Tot slot le vert het gezamenlijk laten aanbrengen van vloerisolatie ook nog een forse korting op. ’Samen sterk’ is het motto van de VHBW, samen bete kent in dit geval samen met de eigenaren. Om het vochtgehalte in de drassige veenondergrond in de kruipruimtes omlaag te brengen, hebben een vijftiental leden nog besloten om ook collectief vloerisolatie te laten aanbrengen. Om in aanmerking te komen voor subsidie zal de vloeriso latie nog in 2002 aangebracht worden. De nieuwe regering heeft immers plannen om de subsidies op energiebesparen de maatregelen af te schaffen, maar subsidie voor in 2002 aangebrachte vloerisolatie is gegarandeerd. Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u mleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Passage 208, Waddinxveen. ZEVENHUIZEN - De politie is op zoek naar getuigen van een diefstal vanaf een damesmode- winkel aan de Dorpsstraat Om streeks 11.25 uur werd door een nog onbekende man een rek met damestassen in een witte bus (Mitsubushi L300) geladen. De man ging er na het inladen van door in de richting van de Rijks weg Al2. De politie heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek naar getuigen. Zij kunnen contact opnemen met de politie in Nieuwerkerk aan den Ijssel, te lefoonnummer 0900 - 8844 (lo kaal tarief). WADDINXVEEN/BOSKOOP - Na een aanvankelijk lich te daling van het aantal auto-inbraken in het jaar 2000, nam dat aantal in 2001 sterke toe. En die trend lijkt zich in 2002 voort te zetten. Dat geldt ook voor Waddinxveen en Boskoop en daarom start het politieteam in deze twee dorpen in oktober met een preventieve actie om autobezitters te behoeden voor een inbraak in hun voer tuig. „We zien nog regelmatig dat mensen waardevolle spullen in hun auto achterlaten of dat de auto niet afge sloten is. Daar gaan we de mensen op wijzen”, aldus de teamchef. Om VAST IN DE STEMMING TE KOMEN De ervaring heeft geleerd, dat het zichtbaar achterlaten van waardevolle goederen in met Actie geldig vanaf 18/09/2002 tot 1/12/2002, niet geldig in combinatie met andere acties/aanbiedingen Misschien is het wel roeien te gen de stroom in. Immers, auto dieven zijn moeilijk te pakken, de daad is binnen een paar se conden gepleegd en een rode draad is niet te ontdekken. De dader(s) verplaatsen zich veelal met een fiets of op een (brom)fiets. „Toch willen we proberen iets aan het probleem te doen. Niet alleen door te surveilleren, maar ook door mensen bewust te maken van de risico’s”, aldus de politie. „Al lange tijd letten we erop. Bij voorbeeld als een auto vol staat met waardevolle spullen, dan proberen we de eigenaar te achterhalen zodat we die er op kunnen attenderen. Of we zien een onafgesloten auto, dan slui ten we deze zelf af.” Nu gaat de politie in Waddinx veen en Boskoop het groter aanpakken, met een preventieve campagne. In oktober zullen op diverse plaatsen zoals in woon- straten, parkeerplaatsen, bij sportlocaties en bij enkele eve nementen preventieve contro les worden gehouden. Tevens zullen waarschuwrngsposters zichtbaar worden aangebracht bij openbare gebouwen. (vanaf 10.00 uur is alleen de Praxis geopend) MHrAnfowH* snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: 250 gram nu voor maar Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. (0182) 61 23 73 bekijk voor up-to-date informatie onze website! digheden. Zij beet de spits af in de strijd voor het ter beschik king stellen van voorbehoeds middelen. Vanaf 1883 tot 1919 voerde zij de strijd om het vrouwenkies recht aan en tijdens de eerste wereldoorlog zette zij zich in voor de vrede. Leden en be- langstelleden zijn welkom in de Marchandzaal van Zorgcen trum Souburgh. De aanvang is 20.00 uur. De entree voor be langstellenden 3,50. Maandag-woensdag 9.00-18.00 uur. Donderdag en vrijdag 9.00-21.00 uur. zaterdag 9.00-17.00 uur addinxveel - OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN WADDINXVEEN - Stichting De Gouwebloem houdt zater dag 26 oktober een rommel markt in het eigen gebouw aan de Tollenslaan 161. Deze rom melmarkt wordt gehouden van 09.30 tot 14.30 uur. Ook is er verkoop van antiek, curiosa en oliebollen. Spullen inleveren kan nog op zaterdag 19 okto ber van 09.00 tot 12.00 uur in het gebouw aan de Tollenslaan. De opbrengst komt ten goede aan het werk van Stichting de Gouwebloem.Voor meer infor matie: tel. 0182-616203. c 01 (TJ -C 2 S L c o Q) O) C -S =5 t Kerkplein 13 - Moordrecht Dorpstraat 39 - Waddinxveen Telefoon (0182) 61 22 98 www.burger-waddinxveen.nl □□GE CHRYSLER f Gas - Water - C.V. - Elektra Coenecoop 87a -2741 PH Waddinxveen T (0182) 64 00 90 F 64 00 91 www.neeleman.com - info@neeleman.com WADDINXVEEN - Vrouwen van Nu toont tijdens de film avond op dinsdag 22 oktober de film Aletta Jacobs. Mevrouw Vermeij voorzitter van de Vrouwenraad komt tevens over deze vrouw vertellen. Aletta Jabobs, geboren in I854, heeft zich na haar medische studie en promotie ingezet voor de verbetering van werk omstandigheden van winkel personeel en verbetering van de hygiënische woonomstan- WADDINXVEEN - In het ka der van het project ’Brede School’ in de wijk ’Zuid’, wordt er binnenkort een activiteit voor kinderen georganiseerd. Deze keer gaat het om een cursus ’Spelmateriaal maken’. Op deze cursus leren de kinde ren hoe ze zelf spelmateriaal kunnen maken, zowel materiaal om binnen als buiten mee te spelen. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende in teresses van kinderen in diver se leeftijden. De cursus start op dinsdag 29 oktober en duurt vier weken. De lessen worden gegeven in basisschool ’De Ka meleon’ aan de Kanaalstraat 2- 4, ’s middags van I5.3O - 17.00 uur. De kosten voor deelname aan de cursus bedragen 4,- voor de gehele cursus. Kinde ren in de leeftijd van 6 tot en met I2 jaar uit de wijk ’Zuid’ kunnen zich opgeven bij de 5. W.W, telefoon 0182 - 631932 of via e-mail sww@stww.nl. De kinderen worden op 29 oktober om I5.3O uur bij de ingang van de school verwacht. Noordkade 56a Waddinxveen Tel. 0182-630966 Fax 0182-617502 Internet: www.flexcombv.nl name personenauto’s, een grote aantrekkingskracht uitoefent op daders. Een auto-inbraak is dan ook heel vaak een gelegen- heidsdiefstal, ook als de auto maar voor enkele minuten ge parkeerd is. Mobiele telefoons, audioapparatuur, autopapieren, computerapparatuur, foto- en videocamera’s, jassen en tassen met inhoud zijn aantrekkelijke spullen voor auto-inbrekers. De inzet van deze politiecontroles richt zich vooral op bewustma king van de verantwoordelijk heid van automobilisten, zoals het goed afsluiten van hun voer tuigen en het niet achterlaten van kostbare goederen in de au to’s. Ziet de politie een ’risico’- auto, dan wordt deze voorzien van een folder met de opschrift: ’niets erin, iets eruit’. Daarnaast geeft de politie preventietips als: neem altijd de sleutel uit het contact bij het uitstappen, ook al is het maar voor even. Sluit de auto altijd af, haal altijd de radio uit de slede en gebruik de auto niet als verstopplaats, laat nooit kostbaarheden achter, laat geen goederen zichtbaar achter, ook geen kleding en bood schappentas, laat het hand schoenenkastje open zodat ie dereen kan zien dat er niets in zit, zet de auto waar mogelijk op een bewaakte parkeerplaats en parkeer zo veel mogelijk op goed verlichte plaatsten. BENT U TOE AAN VAN UW KEUKEN- WU KOMEN GRATIS BU U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: 54e JAARGANG nr. 2822 sne^eivice necoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWEVVEEK BLADEN 186.000 EXEMPLAREN Tot eind dit jaar is de firma EcoRemain/Hemubo bezig om in in totaal 63 woningen Kwaaitaalvloeren te herstel len. (Viburnum (vanaf 11.00 uur Trendhopper en Leen Bakker) WOENSDAG 16 OKTOBER 2002 Voor de snelle beslisser, koop nu een ATAG Enigma 24/32T combiketel en ont vang gratis de geavanceerde ATAG Brain klokthermostaat t.w.v. 148,75 tevens krijgt u 150,00 energiepremie waardoor u voordeel oploopt tot 258,36 of wel 658,36 gulden. Uw keuze voor een ATAG cv-ketel wordt nog eenvoudiger als u weet dat u gratis 5 laar onderdelen garantie krijgt en maar eens in de twee jaar onderhoud behoeft te plegen, een besparing van minimaal 490,- (1080,56 gulden.)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 1