Deze Week Woninginbraken en geweld bezorgden politie roerige zomer [meubelen kijken? flexedm ■■■■i TEL ECOMMUNICA TIE —J professionals in communicatie-apparatuur üfpjiralepis H GRAAG TOT ZIENS! VOOf Sponsorloop basisscholen door weer en wind SCHIPHOL? r/dilrirrai TuinvCentrum Christenen en moslims gaan met elkaar in gesprek Jongen onder bedreiging van vuurwapen beroofd hij losgelaten en werd hij ge dwongen op zoek te gaan naar een ander persoon. De jongen wist vervolgens een horecage legenheid in te vluchten en de politie te bellen. De politie was snel ter plaatse en wist uitein delijk een aantal genoemde voertuigen te traceren in de di recte omgeving. Hierbij werden twee 18-jarige Rotterdammers (0182) 54 74 00 ■mn Speelgoedbeurs in het hoogenboezeaTj^ Onze weekendaanbiedingen vindt u vanaf vandaag in deze krant. BF SS PLUS ?fende krulvaren -“Green Lady” Geld om verpaupering Passage tegen te gaan Zuidhonk samenzangavond Geweld tegen politie Auto-inbraken Koor- en Jeugdoverlast kt j n7 f concept i t De Hypotheker A.S. ZONDAG ZIJN WIJ VAN 12.00 TOT 17.00 Kijk snel verder! Jazeker. De Hypotheker. Sport Piramidetegels Femail WERKEN IN DE BEVEILIGING www.securityconcern.nl VAN BERKESTEIJN WOONCULTUUR N WOONSELEKTIE concept Opgeteld de beste! B Hoofdweg Noord 25a tel.: 0180 - 32 05 27 Nieuwerkerk aan den IJssel Zie onze advertentie elders in deze krant! Él Nu nog dagen tot a.s. zaterdag 26 oktober OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN WOENSDAG 23 OKTOBER 2002 A LIFE LESS ORDINARY BANG S. OLUFSEN len noemen we dat. We wach- beurd.” 3 '4 l t PRIMEUR! van overlast. Enkele jongeren werden hierbij bekeurd. hem zou keren. „De twee agen ten werden ingesloten, dat was heel bedreigend”, herinnert Mian zich. Met assistentie lukte het om twee verdachten aan te houden. „Hiervan doen we ai de wijkagent om de overlast in ogenschouw te nemen wees uit dat er zeker in die nacht van ZEVENHUIZEN - Een 18-jarige jongen uit Zevenhuizen is op WADDINXVEEN - „We zullen nog een tijd bezig zijn met de centrumplannen, in de tussen tijd moeten we zorgen dat de Passage niet verder verloe dert”, meent centrumwethou- der Barth. Het college heeft een geldbe- Heel vroeg in de ochtend van 18 oktober, nog rillerig van de kou, brachten leerkrach ten, ouders en vrijwilligers de voorzieningen aan die nodig zijn om de sponsorloop goed te laten verlopen. En dat het ondanks het weer, toch een enorm succes is ge worden, is aldus de organisa toren hartverwarmend en een fantastische prestatie! Wederom is gebleken dat beide scholen zoals ook al vaker in het afgelopen jaar is getoond, zeer gedreven zijn om de handen in een te ste ken als het gaat om het goe- -45 cm hoog - in 0 17 cm pot de doel. In totaal deden zo’n 700 leerlingen van beide scholen mee aan deze met recht te noemen prestatie- loop. Gelukkig biedt de herfstva kantie deze week voldoende rust om van alle inspanningen bij te komen. BeoVision 3 81 cm breedbeefd-televisie Gielen werd op valreep geklopt in de Coenecoop- loop Een achttal piramidetegels in de bestrating voor de Morgenster zorgen voor hinder voetgangers. Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Passage 208, Waddinxveen. WADDINXVEEN - In wind, kou en regen legden de leer lingen van de Kardinaal Alf- rink- en Koningin Beatrix- school afgelopen vrijdag hun rondjes af om op die manier, geld in te kunnen zamelen voor een nieuw aan te leggen schoolplein. Wilhelminakade 48-52 - Waddinxveen Zuid Telefoon (0182) 61 50 66 Theater uit eigen dorp. De Zevenhuizense José Mooijman (juf in Waddinxveen) zet met Ada Olieman in het theater van Zevenhuizen het programma ’Onderhuids’ op de planken. Da's lekker meubelen. ‘t>i Act betere merk.! Wilhelminastraat 46, Bodegraven Tel. 0172 612 828 ZEVENHUIZEN/ MOERKAPELLE - De politie in het team Nieuwerkerk/ Zevenhuizen/ Moerkapelle heeft een roerige zomer achter de rug. Woninginbraken en geweld waren daarbij de uitschieters. „Het grote aantal woning inbraken in de drie gemeentes handhaaft zich nog steeds”, aldus de politie. Verschillende keren was er spra ke van een serie inbraken. De reguliere surveillance heeft extra gesurveilleerd in wijken waar meer dan gemiddeld werd ingebroken. Kanaaldijk 44 - Waddinxveen Zuid Telefoon (0182) 61 46 33 direct aangehouden. Een ruzie eerder op de avond met één van de aangehouden jongens met een andere inwoner van Zevenhuizen is de aanleiding voor deze gewelddadigheden. De twee verdachten zijn in ver zekering gesteld en worden vandaag voorgeleid voor de Of ficier van Justitie in Den Haag. WADDINXVEEN - De verhou dingen tussen moslims en niet- moslims zijn er sinds 11 sep tember 2001 niet beter op geworden. Negatieve beeldvor ming laat zich gemakkelijk voe den.We horen verhalen die ons te denken geven, maar wat we ten we van de achtergronden en de juistheid ervan? Is angst voor islamisering terecht? Hoe reëel is het om te spreken van PLU confrontatie en vluchtten weg. De 18-jarige werd echter inge sloten door een tiental andere mannen. Zij waren op zoek naar een persoon en dachten kennelijk dat de 18-jarige wel wist waar die persoon zich zou bevinden. Hij werd hierbij be dreigd, geslagen en geschopt. Ook zou hierbij een vuurwa pen gebruikt zijn. Hierna werd Overlast van jeugd in het cen trum van Zevenhuizen duurt nog steeds voort, ondanks het bekeuren van overtredingen en de nauwe samenwerking tussen wijkagent en de jongerenwer ker. Politie en gemeente bekij ken nu of op het industrieter rein een hangplek kan worden aangewezen. Uit een bijeenkomst tussen ge meente, politie en omwonen den van de plek waar overlast werd veroorzaakt kwam naar voren dat politie vaak ten ge volge van krapte niet of niet tij dig kan reageren op meldingen. Over twee maanden wordt een tweede bijeenkomst gehouden. Een nachtelijke postactie van In onze showrooms I vindt u klassieke-, B moderne-, B design- en koloniale meubelen. Bij ons slaagt u vast en zeker! 3" d^Bq woners aangehouden in ver band met heling van de gesto len goederen. Met deze jongeren had de politie regel matig te maken in verband met overlast en dreiging. „Het liep echt de spuigaten uit, maar na de aanhouding van deze groep steeg het aantal auto-inbraken gelijk minder snel.” Het team is over best tevreden over de resultaten van de afge lopen vier maanden. „Het kan altijd beter, maar met het aantal mensen wat we nu hebben, hebben we best een klus kun nen klaren”, licht Mian toe. De komende maanden hoopt dit team extra politiemensen erbij te krijgen. Zevenhonderd kinderen trotseerden hagel, regen en wind om geld te verdienen voor hun schoolplein. (Foto: Liesbeth van der Vis.) Maandag-woensdag 9.00-18.00 uur. Donderdag en vrijdag 9.00-21.00 uur. zaterdag 9.00-17.00 uur Weer een andere groep jeugd, bestaande uit zeven jongeren, werd opgepakt voor 46 auto- inbraken. Eerst bestond de ge dachte dat in Zevenhuizen vooral daders van buiten de ge meente actief waren, na onder zoek bleek dat een aantal loka le jongeren hier verantwoor delijk voor was. Ook waren de zeven verantwoordelijk voor acht tasjesroven in Gouda. Daarnaast werden vijf jonge in- vrijdagavond 18 oktober op de Dorpsstraat mishandeld en be roofd van zijn portemonnee en identiteitspapieren. Hij liep die avond met zijn vriendin en een vriend in de Dorpsstraat, toen vier auto’s met hoge snelheid aan kwamen rijden en bij hen stopten. De drie vreesden een Bij de Zevenhuizerplas kregen twee agenten klappen en het ho- schoppen bij de aanhouding van twee jongeren, die bijzonder grove beledigende uitlatingen deden toen hen werd gevraagd een groot vuur uit te maken. Noordkade 56a Waddinxveen Tei. 0182-630966 Fax 0182-617502 Internet: www.flexcombv.nl dit gesprek deel te nemen en te spreken over de eigen ervarin gen van hun dagelijkse leven. Wat maak je mee dat je angst groter maakt, of kleiner maakt? De avond is getiteld: ’Ben jij bang voor mij?’ De eerste in terreligieuze ontmoetings- avond wordt gehouden op donderdag 31 oktober om I9.45 uur in zalencentrum Het Trefpunt (Stationsstraat I8). D D 54e JAARGANG nr. 2823 schaam me er voor”, aldus Barth. In de tussentijd werkt hij hard aan de centrumplannen laat hij weten. „Echt, ik heb het er hartstikke druk mee en ik geloof er nog steeds in dat Waddinxveen een centrum gaat krijgen.” Kanaaldijk 30 en 32 Waddinxveen Zuid Telefoon Vermaas (0182) 63 24 41 Telefoon Bo-concept (0182) 64 97 44 Avondvoorzitter is Tjabel Nieuwhuizen. De avond wordt georganiseerd door Samen spraak, overleg van Waddinx- veense kerken, de Marokkaanse moskee van Waddinxveen en de Stichting Meander. Voor meer informatie: Abdelghafour Ahalli, Stichting Meander, 0172 495141 of pastor Ad van der Helm, RK Parochie Sint Victor, 0182 612452. - drag beschikbaar gesteld om deze verloedering tegen te gaan. Op korte termijn zal wet houder Dijksterhuis samen met winkeliers rond kijken om een lijstje te maken wat er moet gebeuren. „De Passage ziet er niet uit, ik ’de islam'? Moeten moslims vrezen het land uitgezet te worden? Wat hebben we van elkaar te vrezen? Christenen en moslims in Waddinxveen hebben het initiatief genomen om met elkaar in gesprek te gaan. Zij willen een platform tot stand brengen, waar dit gesprek eerlijk en met respect gevoerd kan worden. Zij nodigen men sen in Waddinxveen uit om aan WADDINXVEEN - Eén keer per jaar is er een speelgoed beurs in het Zuidhonk. Voor veel mensen de gelegenheid om speelgoed te verkopen, voor anderen een gelegenheid om op een voordelige manier aan mooi speelgoed te komen voor de feestmaand december. De prijzen van de gekochte en verkochte artikelen worden met 10% verhoogd en de opbrengst is voor de algemene middelen van ons wijkwerk. Wat kan er zoal ingeleverd worden: poppenwagens, pop pen, Fisher Price, loopauto’s, barbies, Playmobiel, steppen, le go, poppenwiegjes, kinderfiet sen, auto’s, strijkplankjes enz. Alles moet schoon en heel zijn. Let op: Playmobiel, Lego en andere kleine spulletjes sorte ren en in doorzichtige zakjes doen. Geen knuffels, ramme laars en klein box-speelgoed. De inname/verkooptijden zijn als volgt: maandag 4 november inname 19.00 - 21.00 uur. Dins dag 5 november inname 09.00 - I 1.00 uur. Verkoop 13.30 - 17.00 uur, af rekenen 19.30 - 20.30 uur. Tijdens de verkoop is er kin deroppas aanwezig. Er mogen geen tassen mee naar binnen. Voor meer informatie: Hilda van der Sloot tel. 610819, Hanny de Vries tel. 617889. WADDINXVEEN - Zaterdag 2 november om 19.30 uur wordt een koor- en samenzangavond gehouden in de Brugkerk. Deze zangavond is georganiseerd door het comité Gouda e.o. van Stichting Woord en Daad. Medewerking wordt verleend door het gemengd koor Soli Deo Glorea, het kinderkoor Centica Nova beide uit Alphen a/d Rijn onder leiding van Hendrik van Colijn, koorbege- leiding Maarten van der Zwan. Tevens worden enige werken uitgevoerd door een blazersen semble onder leiding van André Hobo. Het appelwoord wordt verzorgd door ds. M.A. van der Berg uit Zoetermeer. De avond staat in het teken van Gezond heidszorg in Burkina Faso. Toe gang is gratis, wel is er een col lecte ten bate van het genoemde doel. adclinx>pB4 TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN - Ook werden voertuigen gecon troleerd die deze wijken in kwamen rijden om daarmee te kennen te geven dat de politie vrijdag op zaterdag sprake is nadrukkelijk aanwezig was. Daarnaast werd enkele keren gepost, echter zonder resul taat. In Zevenhuizen werden twee convenanten afgesloten voor de bouw van 101 wonin gen conform het Keurmerk Vei lig Wonen. Reden voor ge aantal woninginbraken in deze dorpen is het feit dat ze langs de snelweg liggen. „We noemen dit gelegenheidsinbra- ken. Inbrekers slaan de snelweg Hierbij moest door één van de af en pakken twee of drie wo- collega’s verbaal gedreigd wor- ningen. Het is verdraaid lastig den met vuurwapengebruik ter om deze inbrekers te pakken”, voorkoming dat de groep tegen licht uitvoerend teamchef Mark Mian toe. De donkere maanden komen er weer aan, de drukste periode voor inbrekers. Zo mogelijk gaan politiemen sen, in rustige uurtjes, op de fiets de wijken in. „Nachtvoge- tijd aangifte en dienen we een schadeclaim in. Het Openbaar ten niet meer op een melding, Ministerie gaat altijd over tot maar ondernemen actie.” De vervolging, dat is nu ook ge- politie zet ook regelmatig bij invalswegen auto’s aan de kant om te controleren op rij- en kentekenbewijs. „In ons sys teem zien we gelijk of iemand wel eens is gepakt voor inbre ken. Niet dat je daarmee ie mand kan aanhouden, maar die gene weet net zo goed dat hij om moet keren”, aldus Mian. Ook voert het team na een in braak een buurtonderzoek uit. „Heel veel informatie ligt bij de buren.” Alstublieft! De wekelijkse aanbiedingen van PLUS, gegarandeerd nergens goedkoper"

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 1