Sluiten Deze Week postkantoor verontrust college en raadslid |b, CC SCHIPHOL? SB rLExenm Vaederhuis voor onze kleine -LM vrienden i A Wethouder ontdekt gevaren tijdens brigadieren Jongeren kunnen weer feesten in De Dreef Alcoholtesten en boetes bij Europese verkeerscontrole SCHADE5ENT^z^// M WINTERHANDEN Oogstdankviering WLTO meegekregen. Hoewel de vie ring voor iedereen toegankelijk is, zijn met name de (oud)leden van de WLTO afd. Zuidplas uit genodigd. De WLTO is ontstaan uit een fusie van de Katholieke Land- en Tuinbouwbond (KLTB), de Hollandsche Maat schappij van Landbouw (HMvL) en de Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB).Voor de (oud)leden van de Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (WLTO) is er na afloop een ge zellig samenzijn in de Raadka mer van de Ontmoetingskerk. Open Huis bij alle makelaarskantoren Van ’t Hof WADDINXVEEN/REGIO - De makelaarskantoren van Van ’t Hof in Waddinxveen/Boskoop, Gouda en Bodegraven houden zaterdag 9 november ’Open Huis’.Tussen I 1.00 en 14.00 uur krijgen geïnteresseerden vrije toegang tot nagenoeg alle bij Van ’t Hof in verkoop zijnde woningen. Men kan dan als aspi I f.- 1 Kaartavond Kinderdisco w .Lr Gouwe Rijders in ’de Boog’ Lampion- optochten ook voor uw i AUTO BEVEI LIGING .4 vb TuinvCentrum kb Groene stroom n Fotoboek SILCO Zwerfafval Sport bos de Schade aan auto, bedrijfswagen of caravan? HER 1 7 De Hypotheker Zie onze advertentie elders in deze krant! i Jazeker. De Hypotheker. t:' Hoofdweg Noord 25a tel.: 0180 - 32 05 27 car comfort LI 11 WERKEN IN DE BEVEILIGING www.securityconcern.nl VIBORG WOENSDAG 6 NOVEMBER 2002 S4e JAARGANG nr. 2825^ C -■M.| ^'Ep1PLAttEN f| JOTA Nieuwerkerk aan den IJssel I (0182) 54 74 00 i'xfn Mm TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN I I T Ik 2?’ rw FOCW/l GAMMUEBEDRUF i 7 www.sllco.nl Wethouder Dijksterhuis wil samen met horeca en winke liers het zwerfafval op straat aanpakken en hoopt nog voor het einde van dit jaar een convenant hierover af te sluiten Be Fair kwam dit weekend zwaar in de verdrukking, an ders was dat voor rol- schaatsvereniging Rolling ’90 die vijf titels tijdens de Ne derlandse Kampioenschap pen in de wacht sleepte De gemeente Waddinxveen ondertekende afgelopen week een contract, daarmee is de overgang op groene stroom een feit Hoe kwam het fotoboek 'Historisch Waddinxveen herleeft’ tot stand? De ma kers vertellen over de vele uren werk én het grote aan tal bestellingen tot nu toe. Berken uitvoering met dak van riet of stro. Kan opgehangen worden belofte aan de school. „Ik heb toegezegd dat we gaan kijken naar de veiligheid rondom de school, vooral op het trot toir. Er staan wel paaltjes, maar fietsers piepen er snel tussendoor, daar moeten we iets aan doen.” Het idee om als wet houder eens mee te helpen met bri gadieren ontstond tijdens de jaarlijkse actie van de gemeente om brigadiers in het zonnetje te zetten. Voor meer informatie zie: www.schadecenter.nl Perfect schadeherstel voor elk merk auto en caravan met originele onderdelen! leden zijn welkom. Na het kaar ten is er een prijsuitreiking. In schrijven kan bij Hotel, Café, Restaurant 'De Unie’ aan de Kerkweg-Oost 226. Spanplafonds Kastenwanden Wandpanelen Systeemplafond Interieurbetimmeringen Alle mogelijkheden en ideeën vindt u natuurlijk ook in de showroom van Silco, Zuidkade 230 Waddinxveen of bel voor documentatie (0182) 61 68 78. Waddinxveen De makers van interieurs doordacht tot in detail. WADDINXVEEN - „Brigadieren is een vak apart”, kan wethouder Dijksterhuis inmiddels uit ervaring zeggen. Afgelopen woensdag kwam hij de brigadiers van de TheoThijssenschool ondersteunen. „Je moet goed opletten, het is echt niet al leen maar met die pannenkoek op straat staan. Je hebt ogen tekort om op alles te letten”, zegt Dijksterhuis na afloop. Leer zaam was het ook, Dijksterhuis conclu- REGIO - Tussen zaterdag 2 november 22.30 uur en zon dag 3 november 03.30 uur vond in de regio een grote Europese verkeerscontrole plaats. Op zeventien lokaties in de regio werd het verkeer gecontroleerd. Er werden 3714 alcoholbaastesten uitge voerd. Dit resulteerde in 43 aanhoudingen van autombobi- listen die te diep in het glaas je hadden gekeken. Na de ademanalyse werd aan 38 daarvan een proces-verbaal uitgereikt Van vijf bestuurders werd het rijbewijs ingevor- deert dat op deze plek brigadiers onmis baar zijn. „Als er ergens een oversteek plaats nodig is, dan is het wel op de Kerkweg Oost. Het is een behoorlijk ge vaarlijk punt om over te steken.” Niet alleen de auto’s die van de brug af ko men, ook fietsers zorgen voor gevaar omdat ze vaak het trottoir oprijden, zo meent de wethouder. Zijn ervaring als brigadier bracht de wethouder tot een Coenecoop 250, 2741 PL Waddinxveen Tel: (0182) - 38 99 77, fax (0182) - 63 79 29 E-mail: info@schadecenter.nl PROFILE WADDINXVEEN - Autoclub De Gouwe Rijders uit Wad dinxveen organiseert donder dag 7 november haar traditio nele kaartavond. Inschrijven kan vanaf I9.45 uur, het klaver- Maandag-woensdag 9 00 1800 uur. donderdag en vrijdag 9.00-21.00 uur. zaterdag 9.00-17.00 uur Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 1 186.000 EXEMPLAREN r is®!. 1 SERVICECENTER Bezoek ook onze kerstmarkt. dinxveen Beats dragen. „We be dachten deze naam en vinden hem zo leuk dat we van plan zijn om deze benaming vaker te gebruiken bij onze feesten.” Zo als bij elk goed feest zal er 15 november uiteraard een goede DJ aanwezig zijn. Dat is deze keer niet de minste want de or ganisatie heeft de enige echte Rank 1 weten te strikken. Ver der worden gigantisch grote vi deoschermen in de hal opge steld waarop clips en andere muzikale acts te zien zijn. De bedoeling van dit festijn is dat het vaker gaat terug ko men. „Voor volgend jaar heb ben we het evenement al ge pland op 14 maart, 6 juni en dan weer in november. Tussen door hebben we natuurlijk ook nog het luilakfeest. Wat dat be- derd. De hoogte uitslag was 690 ug/l.Verder werden nog 30 bekeuringen uitgedeeld voor ondeugdelijke verlich ting, I keer voor een gladde band, 2 keer voor een lekke uitlaat en grijs kenteken, I taxivervoerder zonder ver gunning, twee auto’s die zon der BPM waren ingevoerd en één automobilist moest nog een boete aan justitie betalen. Aan deze grootscheepse con trole deden naast 93 agenten ook andere rijksdiensten als Douane en Koninklijke Mare chaussee mee. WADDINXVEEN - Op vrijdag 8 november wordt in ’de Boog’ een kinderdisco gehouden. Van 19.30 - 23.00 uur zijn kinderen van 9 t/m 15 jaar welkom in het buurtcentrum aan de C. Huy- gens-laan 2. Entree bedraagt 2,- per kind, inclusief één con sumptie. Deze nieuwe activiteit wordt voortaan elke tweede vrij dag van de maand gehouden. 04.00 uur. Harry Cuvelier orga niseert twee keer per jaar een groot feest in Waddinxveen. „Het is een uit de hand gelopen hobby”, aldus de 29-jarige juwe lier. „Ik ben in 1996 in het klein begonnen met een nieuwjaars feest. Dat vond ik zo leuk dat ik ermee ben doorgegaan en zo zijn dat steeds grotere evene menten geworden.” Hij organi seert de feesten in samenwer king met Stichting Waddinxveens Welzijnswerk (SWW). Samen waren zij de af gelopen jaren onder meer ver antwoordelijk voor de succes volle luilakfeesten. „Dit nieuwe feest zal dan ook min of meer dezelfde sfeer hebben als de lui lakfeesten.” Het feest, dat be doeld is voor jongeren van 16 tot 30 jaar, zal de naam Wad- WADDINXVEEN - Zonnig Zuid organiseert ook dit jaar een lam- pionoptocht die de Cormula’s muzikaal zullen ondersteunen. De optocht is op vrijdag 8 november om 19.00 uur. Het startsein wordt gegeven bij het wijkge- bouw van Zonnig Zuid. Veel kin deren lopen mee met hun eigen gemaakte lampion, in elkaar ge knutseld tijdens de kinderclub. Vanaf 18.30 uur zullen de kinde ren zich verspreidde door de wijk om de wijkbewoners te verrassen door liedjes te zingen ter gelegen heid van St. Maarten. Ook speel tuinvereniging de Overkant houdt op vrijdag 8 november een lam- pionoptocht voor Sint Maarten, van 18.30 tot 20.00 uur. bezichtiging(en) is het publiek van harte welkom op de kanto ren van Van ’t Hof Makelaardij B.V. Men kan zich dan nader la ten informeren omtrent finan ciering, woonvergunning, Natio nale Hypotheekgarantie en alle mogelijke andere zaken. De kantoren zijn de hele zaterdag open van 8.30 tot 17.00 uur. WADDINXVEEN - Het postkantoor aan de Kerkweg- oost in Waddinxveen sluit. De diensten blijven, zo verze kert Postkantoren BV. „We zoeken een ondernemer waar we onze diensten onder kunnen brengen. Dus ei genlijk verandert alleen de plek waar klanten terecht kunnen. Alle handelingen die we nu bieden in het post kantoor, bieden we straks aan bij een andere onderne mer”, legt Floris Sterk van Postkantoren BV uit. Een da tum voor deze wijziging is er nog niet, dat kan zelfs nog wel een jaar duren, zo zegt Sterk. Een ondernemer is nog niet gevonden.WeWa-raadslid Peereboom en het college zijn niet gerust op deze ontwikkeling. Volledige afwikkeling met alle verzekeringsmaatschappijen 24-uurs service Focwa garantie van twee jaar Geen eigen risico (afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij) GRATIS vervangend vervoer ISO en K2S gecertificeerd Ook voor caravan wandherstel en uitdeuken zonder spuiten! Wartdinxy<< 4 Michelin winterhanden leasen vanaf Raadslid B. Peereboom (We- Wa): „Volgens ons zijn er wel degelijk verschillen in het aan bod. En we vrezen voor een verschraling op langere ter mijn. Dat eerst alles wordt overgenomen, om vervolgens langzaam diverse services te schrappen. Het is voor ons niet accepta bel dat we voor sommige han delingen aangewezen zijn op het postkantoor in Alphen a/d Rijn en Gouda”, liet hij het col lege weten. Een harde garantie kan Sterk niet geven. „We stel len natuurlijk een contract op met de ondernemer. Ik durf wel te zeggen dat over twee jaar nog steeds niets gewijzigd is in het aanbod, tenzij de vraag enorm veranderd, maar dat verwacht ik niet. Hoe het aanbod er over vijfjaar uitziet, nee, dat weet ik niet. We zijn een commercieel bedrijf, het moet wel rendabel blijven. Als de vraag afneemt, dan moeten we toch achter onze oren gaan krabben.” Ook burgemeester Jonkman maakt zich zorgen om de slui ting van dit postkantoor, die afgelopen maandag een ge sprek voerde metTPG. „Want in een dorp van 27.000 inwo ners hoort een hoofdpunt te zitten vinden wij”, aldus Jonk man. Jonkman is tevens niet te spreken over het gebrek aan communicatie met de gemeen te. Het bestuur heeft namelijk nog geen brief hierover ont vangen van TPG. „Ze mogen wel eens uitleggen waarom ze het gemeentebe stuur hier niet over hebben in gelicht. Zo’n essentieel besluit zouden ze toch aan ons moe ten voorleggen”, zei Jonkman een paar dagen voor het ge sprek plaatsvond. Maar Sterk vindt dat het gemeentebestuur niet bij deze gesprekken be trokken hoeft te worden. „Normaal gesproken stellen we de gemeente wel op de hoogte, maar dan pas als de gesprekken met een onderne mer in een ver gevorderd sta dium zijn of zelfs zijn afgerond. Niet eerder, want er verandert Door Carlo Willemsen WADDINXVEEN - Jongeren uit Waddinxveen en omstreken hebben weer iets om naar uit te kijken. Het is namelijk weer tijd voor een groot feest. Bedenker van dit feest is Harry Cuvelier. De Waddinxvener is van me ning dat de jeugd in zijn dorp ernstig tekort komt. „Er is hier bijna niets te doen voor de jeugd. Het wordt zelfs steeds minder. Zeker nu café Peddels in een restaurant is veranderd. Ik wil daar wat aan doen en hoop met het organiseren van dit feest een belangrijke start gemaakt te hebben.” Het feest is op vrijdag 15 november in sporthal De Dreef. De deuren gaan om 22.00 uur open en naar verwachting zal het feest duren tot zaterdagochtend Het is alweer de 23ste keer dat Van ’t Hof zo’n Open Huis houdt. De kantoren zijn op de volgende adressen gevestigd: Gouda: Van Hogendorpplein 4, tel. 0182-5201 I I .Waddinxveen: Zuidplaslaan 432, tel. 0182- 618055. Boskoop: Zijde 64, tel. 0182-618055. Bodegraven: Kerkstraat 22, tel. 0172-615509. WADDINXVEEN- Op zondag 10 november staat de Eucharis tieviering van de Sint Victorpa- rochie in het teken van de Oogstdankdag. In de viering, om 11.15 uur in de Ontmoe tingskerk (Groensvoorde), is pastor W. van der Meer voor ganger en wordt de mis muzi kaal ondersteund door het the- makoor His Revolution. Het thema van de viering heeft een agrarisch tintje. De versiering in de kerk is afgestemd op land bouwproducten en de viering heeft als titel ’Broodnodig’ TEL ECOMMUNICA TIE—J professionals in communicatie-apparatuur Noordkade 56a Waddinxveen Tel. 0182-630966 Fax 0182-617502 Internet: www.fiexcombv.nl 1 treft krijgt de Waddinxveense jeugd als het aan ons ligt ge noeg te doen in de toekomst.” Cuvelier zet zich ook in voor een vaste discotheek in Wad dinxveen: „Er zijn wel vaak on derzoeken geweest naar een plaats voor een discotheek, maar er waren altijd wel men sen die bezwaren maakten om dat ze bang waren voor over last in de buurt. Ik denk dat De Dreef daarom een perfecte lo catie is om permanent iets te organiseren, want daar staan geen huizen in de directe om geving omheen. Ik denk dat de tijd nu rijp is om zoiets te ver wezenlijken. De mensen in Waddinxveen moeten er maar eens goed over nadenken. Ze ker omdat ik heb bewezen dat de feesten die ik in De Dreef organiseer altijd zonder pro blemen verlopen, denk ik dat het voor niemand bezwaarlijk zal zijn als daar af en toe ge feest wordt.” Toegangskaarten all,- euro voor het feest op 15 november zijn te koop in de jassen begint om 20.15 uur.Tij- cafetaria’s Vork, Oude Dorp en dens deze avond worden vier Bulldog. Ook in de Music Shop, rondes gespeeld. Leden en niet- videotheekVideoland en alle vi deotheken in Boskoop, Ber gambacht, Bodegraven en Moordrecht worden kaarten verkocht. rant huizenkoper, zonder af spraak, bij een of meerdere wo ningen eens een kijkje gaan ne men. Dus niet ’plannen’ of voorbereiden, maar gewoon lekker spontaan gaan kijken.Van ’t Hof Makelaardij B.V. ver trouwt erop zo wederom een groot publiek te bereiken. Na afloop van Wethouder Dijksterhuis belooft na afloop te kijken naar veiligheid rondom deTheoThijssenschool. (Foto: Liesbeth van der Vis.) niets en dus hoeft een ge meente hier niet over mee te praten. In dit geval is de media ons voor geweest, dus de ge meente Is op de hoogte.” Zolang de wijziging een posta gentschap blijft en geen servi cepunt wordt, hoeven burgers niet te vrezen voor verschra ling, meent Ben de Kort van de Vereniging Van Postagenten. „Dan kan de dienstverlening inderdaad hetzelfde blijven”, zegt De Kort.Wel waarschuwt hij voor de overgang van agentschap naar servicepunt. „Daar gaat Postkantoren BV niet altijd even elegant mee om”, aldus De Kort. „Een agentschap levert een veel hogere vergoeding voor de ondernemer op dan een servicepunt. Soms zegt Post kantoren BV doodleuk het contract op en krijgt de on dernemer veel minder geld, dat is goedkoper. En een uit zondering is dat niet. Van de 2100 postagentschappen blij ven er in de toekomst nog maar zeshonderd over. Een dikke vierhonderd agentschap pen wordt dus de nek omge draaid.” Volgens De Kort is het aan de inwoners of dat ook in Wad dinxveen gebeurd. „Als zij niet bij het postkantoor komen voor de diverse handelingen, dan is een wijziging te ver wachten.”

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 1