I PCW wil discussie Deze over normen Week en waarden in Waddinxveen Kerstkrans Super vers! 99 Wethouders en ondernemers tegen verloedering Passage SCHIPHOL? LET OP rLEXCom ^t^ret.ECOMMUNICATIEataJ SINTERKLAAS KNALLERS' LOC FLOR KLIKLAMINAAT www.autobaas.nl TuinvCentium aSSMIBsSa Nieuwerkerk aan den IJssel van der linde /NU Schaaktoppers naar Waddinxveen 1: AÜTO knallerXfeyenoord kinderjas Voor^i 14150 per str. meter P BAAS (0182) 54 74 00 Licht voor alle volken Jazeker. De Hypotheker. PCW:‘Ook dorpsregels behoren tot de mogelijkheden’ Zilver Vandalisme Horeca 6 y 1 *1 De Hypotheker KNALU&XOP ALLE WINTERJASSEN G NEELEMAN Bezoek ook onze kerstmarkt. P lry?i I Zie onze advertentie elders in deze krant! ATTEMA tel. (0182) 61 35 00 PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop g (0172) 23 07 17 WERKEN IN DE BEVEILIGING www.securityconcern.nl VERVANGING INBOUW- APPARATEN 141 11 INTERIEURVERZORGING I I r L Hoofdweg Noord 25a tel.: 0180 - 32 05 27 STAATSLOTEN Bij ons te koop t/m donderdag 5 december 12.00 uur voor de trekking van donderdag 5 december. OM ZELF TE LEGGEN Leverbaar in beuken, eiken, notelaar, kersen en ahorn. 10 jaar garantie, Gratis thuis bezorgen. Voor de Sint: 2, 3 en 4 december tot 21.00 uur Voor de Kerst: 19, 20 en 23 december tot 21.00 uur DINSDAG 24 DECEMBER SLUITEN DE WINKELS OM 17.00 UUR? WOENSDAG 27 NOVEMBER 2002 TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN is) Gouda deur. Goudkade Gratis pumn MARKT Waddinx OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN •f TELEVISIE EN VIDEO t SUZUKI w V p NIEUWE GOUWE O.Z. I3b (V.H. KRUISINGA MOTOREN, NAAST Mc OONAEPS) GOUOA (0182) 53 U 95 Wj De Waddinxveense Verona van de Leur is veelvuldig op de televisie te zien. Ze heeft namelijk een hele bij zondere prestatie geleverd, door zilver op het onder deel Vloer binnen te halen De woede is groot als me dewerkers van Greenfield al voor de vijfde keer dit jaar te maken krijgen met vandalisme De proef om sluitingstijden in de horeca te verruimen loopt vertraging op 24 UUR SERVICEDIENST KERKWEG OOST 185 2741 HD WADDINX- VEEN ONDERHOUD jALLE MERKEN APK-KEURINGEN DESKUNDIG ADVIES dag 17 april 2003. Die dag zullen WGM (Women Grandmaster), Erika Sziva en IM (internationaal Meester), Johan van Mil een si multaan verzorgen in het Anne Frankcentrum. De in Hongarije geboren Sziva is vijfvoudig Ne derlands kampioene en heeft ook in de internationale schaak wereld aansprekende resultaten geboekt. Iets dat ook zeker geldt voor haar partner Van Mil die ook heel wat toernooizeges op zijn erelijst heeft staan. In de simultaanseance op 17 april zul- Passagewinkeliersvereniging toe. „De klinkertjes liggen onre gelmatig en ongelijk, dat ver stoort een aantrekkelijk aan zicht en het is onveilig.” De winkeliers hebben ook klach ten over de verlichting. „We zien graag de drie schemer lampjes vervangen worden voor fatsoenlijke verlichting. Ook dat heeft invloed op de sociale veiligheid”, aldus Kos ter. Het centrum zou beter zicht baar gemaakt moeten wor den voor passanten; hetzelfde geldt voor de parkeerfacilitei- ten.Wat betreft het aantal parkeerplaatsen leeft de wens bij de winkeliers tot een tij* vlammetje aangewakkerd om wat aan het onderhoud te doen. We zitten hier al jaren op te wachten en nu gebeurt het ook. Ik heb ook echt ver trouwen in deze man.” Vorig jaar is ook al iets ge daan aan achterstallig onder houd, maar dat was niet ge noeg, zo concluderen beide partijen. Koster: „Nu praten we echt over groot onder houd.” r Bestaande uit diverse soorten vers snijgroen. In kist. delijke verdere uitbreiding er van. De winkeliers hebben voorts gevraagd om verbetering van de inzameling van het afval van de winkels en het verwij deren van het zwerfvuil. Het college zal kijken in hoe verre het de winkeliers daar in behulpzaam kan zijn. De winkeliers en de horeca zijn bereid met de gemeente hierover een convenant te sluiten. Problemen ervaren de winkeliers ook met de uit stallingen op straat. Deze mogen niet hinderlijk zijn. Jim Koster is blij met de aan dacht die de gemeente voor het winkelcentrum heeft „De wethouder heeft zelf het Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Passage 208, Waddinxveen. BENT U TOE AAN VAN UW KEUKEN- WIJ KOMEN GRATIS BIJ U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WIJ LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT professionals in communicatie-apparatuur Noordkade 56a Waddinxveen Tel. 0182-630966 Fax 0182-617502 Internet: www.flexcombv.nl Dorpstraat 38, Burg. Colijnstraat 2 Waddinxveen Boskoop tel.(0182)61 23 73 tel.(0172)21 25 44 VOOR MEER INFORMATIE WWW.WOONSFEER.NE _/Auto\. snelservlce Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel. (0182) 61 4714 OPENINGSTIJDEN: maandag Vm vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) WADDINXVEEN - Ook in Waddinxveen moet een dis cussie worden gevoerd over normen en waarden. Moge lijk kunnen zelfs dorpsregels worden opgesteld in navol ging van Gouda die onlangs tien stadsregels in het leven riep. Dat stelt de PCW voor. „De discussie moet prakti sche uitgangspunten voor de openbare ruimte opleveren, met als resultaat een samenleving die zich bewust is van normen en waarden en er ook naar wenst te handelen”, zo omschrijft de partij in haar notitie. WADDINXVEEN - De wet houders Barth (Centrum) en Dijksterhuis (Openbare Ruimte) hebben op 20 no vember samen met de winke liersvereniging van de Passage een rondje door het winkel centrum gelopen om achters tallig onderhoud te bekijken. De gemeente wil maatrege len om verpaupering van de Passage tegen te gaan. Voor de kerst zal het college aan geven wat gedaan wordt aan de knelpunten. De winkeliers hebben een wensenlijstje opgesteld onder het motto ’stop de verloede ring’. „Egalisering van de bes trating bijvoorbeeld”, licht Jim Koster, voorzitter van de Maandag-woensdag 9.00-18.00 uur. donderdag en vrijdag 9.00-21.00 uur, zaterdag 9.00-17.00 uur LU—JUJ 7-12-2002 I 20°/ DODGE CHRYSLER f De praktijk bewijst dat een dis cussie over normen en waar den nodig is, zo vindt de partij. Voorbeelden vindt de PCW in de slordige omgang met de openbare ruimte waarin regel matig rommel tussen het groen te vinden is, de vernielingen van openbare en privé eigendom men, het toenemende gevoel van onveiligheid, de toename van agressie in het verkeer, de toenemende overlast als gevolg van stijgend alcoholgebruik en de relatie tussen autochtonen en allochtonen die beter kan. In de eerste opzet gaat de PCW op zoek naar politiek draagvlak om ver volgens te bepalen hoe zo’n discussie opgezet kan wor den. Bijvoorbeeld via een werk groep. Ook wil de partij de the ma’s peilen in de samenleving om te weten wat er onder be volking leeft. Dat kan bijvoor beeld via ouderenorganisaties, sportverenigingen, kerken, poli tie en allochtone organisaties. Een enquête is eveneens moge lijk middel, net als een openbaar debat of miniconferentie. De politie moet worden gevraagd waar de knelpunten in het Gou- wedorp liggen. Het CDA staat positief tegen over deze discussie, net als D66. CDA-fractievoorzitter Neutel: „Al is een dergelijk plan jaren geleden ook al eens aan de orde geweest, toen is het verzand. Daarom moet het nu geen theoretisch gebeuren worden, maar maak het con creet.” D66-fractievoorzitter Zoodsma is blij met initiatieven als deze. „Zorg voor meetbare actiepunten, weet wat je bij voorbeeld over een halfjaar ge realiseerd wilt hebben met wel ke clubs en welke resultaten. En len beide de handschoen opne men tegen zo’n 30 tegenstan ders. Naast WSV-leden kan ook een beperkt aantal spelers van andere verenigingen de strijd aangaan. Bijvoorbeeld van SV Moerkapelle, SV De IJssel uit Moordrecht, SV Nieuwerkerk a/d IJssel en SV Messemaker 1847 uit Gouda. Voor meer in formatie: Barthold Jansen, tel. 0182-610009, Albert Prins, tel 0182-610659 of Ton van Nieu- kerke, tel 0182-630594 of via www.wsv.netmenu.nl Serie ‘Baroc’ hout in goud- of wit finish Fotolijstje vanaf SSL. Kandelaar vanaf CÖyTT: Spiegel (53 x 66 cm) winkels die hier van afwijken zullen dit middels een raamkaart duidelijk maken WADDINXVEEN - ’Licht voor alle volken' is het thema dat in drie vesperdiensten belicht wordt. De vesperdiensten zijn op I, 8 en I5 december om 17.00 uur in de Victorkerk. De vesper diensten worden voor de negen de keer georganiseerd in het ka der van Samenspraak met het doel gezamenlijk voor te berei den op het Kerstfeest. In Samen spraak ontwikkelen de Rooms katholieke Sint Victorparochie, de Hervormde Immanuëlkerkge- meente, de Gereformeerde en de Remonstrantse Kerk geza menlijke initiatieven. In de ves perdiensten gaan ds de Jong, pas tor v.d. Helm en ds Bongers op de achtereenvolgende zondagen voor. Evenals voorgaande jaren wordt ook nu medewerking ver leend door een cantorij onder leiding van Gerrie Mechielsen. Het orgel wordt bespeeld door de heer Gert van der Schoor. Naast een cantorij is er verder muzikale ondersteuning van Iris Duchateau (viool) op I decem ber, Reinier (orgel) en Malon Steens (fluit) op 8 december en op I5 december BertWalvoort (hobo). 11 Auto V____ f snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: natuurlijk wat je met de ui- komst gaat doen.” Weerbaar Waddinxveen en de WD vinden dat deze normen en waarden met name in het gezin en op scholen gevoerd moet worden. „Er moet iets ge daan worden, maar niet middels een werkgroep vanuit de ge meente. Het gaat om de basis: het gezin”, sprak WeWa-raads- lid Peereboom.Wel vindt hij dat de gemeente een faciliterende rol kan spelen. De WD ziet wel iets in een discussie vanuit de gemeente, al heeft de par tij ook wat reserves of de overheid die taak heeft. Frac tievoorzitter Wientjens: „Naast het gezin, kan de ge meente best iets vanuit haar ei gen huis organiseren, maar dan moet het niet intern blijven. Gelukkig wil de PCW ook the ma’s peilen in de samenleving. Wel denken we dat de deelne mers aan deze discussie niet de overlastbezorgers zijn, maar dat is geen reden om niet met de bevolking de discussie te voe ren over de top tien aan erger nissen.” Wel moet er voldoende capaciteit zijn om de uitkomst waar te maken, vindt ook de WD. „Wie A zegt moet ook B zeggen.” De PvdA heeft het plan nog niet in de fractie besproken. Wel zei raadslid Van Hoek dat een der gelijke discussie ook uit de be volking komen. De PCW neemt het plan mee terug naar de fractie om het verder uit te werken. Wethouders Barth en Dijksterhuis liepen met winkeliers door de Passage om punten op achterstallig onderhoud te noteren. (Foto: Liesbeth van der Vis.) WADDINXVEEN - De Wad dinxveense Schaakvereniging WSV is er in geslaagd twee top- schakers vast te leggen voor een speciaal evenement op donder- V n ZSizuid

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 1