Soms biggelen de tranen over mijn wangen als ik verhalen schrijf SMIJTER €79.95 ^Paanakker MARKT 32 GOUDA 0182-512509 (NAAST DE ZALM) SJACK College wil meewerken aan nieuwe vorm van asielzoekerscentrum voor minimaal tien jaar Accommodatiebeleid voor toekenning subsidie nieuwbouw verenigingen WADDINXVEEN - Door de commissie Welzijn werd dins dagavond een voorstel behan deld tot vaststelling van een verordening tot toekenning van subsidies t.b.v. nieuw bouw/aanbouw van sport-, so- ciaal-culturele en culturele ac commodaties. De reden tot de vaststelling van een dergelijke verordening is dat met een ze kere regelmaat de gemeente aanvragen van instellingen ont vangt om een gemeentelijke fi nanciële bijdrage in de kosten van de realisering van een nieuwe accommodatie, dan wel de aanbouw aan een bestaande accommodatie. w PCW wil professionele ouderenwerker Verdachte van poging inbraak aangehouden Gezonde voeding en het afwennen van de borst Jongen geslagen en geschopt 0172 21 37 15 info@loo.nl VAN DE WEEK Voorverkoop jeugdkerstdisco U koopt toch ook niet het eerste het beste huis? Fietsers Passage in ’de Boog’ Kinderdisco Stamboom r Moed Nieuwe opzet Subsidie Onze adviseurs nemen uw situatie zorgvuldig door. Wilt u écht een grondig en per soonlijk advies, bel dan snel! 5 jaar v.a. 4,45% 10 jaar Z v.a. 5,0% VAN DER LOO HYPOTHEKEN HYPOTHEKEN (VERZEKERINGEN c PENSIOENEN ■L PAGINA 17 WOENSDAG 11 DECEMBER 2002 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN (Foto: Liesbeth van der Vis.) John Verberk Cf ADVIES BEMIDDELING Het schrijven begon eigenlijk pas op late leeftijd. „Toen mijn vader 86 was, smeekte hij me om zijn verhalen op te schrij ven. Ik was toen 61woonde al in Waddinxveen. Hij betaal de elke keer mijn treinkaartje naar Zeeland, in tien jaar tijd heb ik zijn hele jeugd en dat van zijn vader opgeschreven. Alle verhalen die hij zich kon herinneren.Van mijn grootva der uit I868 tot aan de dood van mijn vader”, blikt Van der Linde terug. „Ik maakte daar een boek van in romanvorm. Met mezelf en ook mijn broer erin verwerkt, een stamboom kwam achterin het boek.” ’Ar moede voor de tijd van je le ven’ werd de titel. Van der Linde kroop achter een typmachine en verwerkte het hele verhaal. Maar met niet meer dan de lagere dorpsgek, boomgaard, landar beiders. stalknechten, het zijn allemaal benamingen, beroe pen en gebouwen van vroeger die in zijn verhalen beschre ven worden. Ook de titels zijn daar naar. ’Het geheim van het oude buurtje’, ’de boer van de horizon’, 'het lichtje op de heide’ zijn een greep van de titels die Van der Linde bij de verhalen verzon. Zelf komt de schrijver uit een klein dorpje op Goeree Overflakkee, zijn verhalen spelen elke keer weer in een andere provincie af. een woningbouwcorporatie. Na een periode van bijna acht jaar sluit op I augustus het asielzoekerscentrum haar deu ren. De ’barakken’ worden de finitief afgebroken, ze kunnen niet langer worden bewoond. In februari al kwam het COA Geen enkele cent verdient Van der Linde met het boek. En zo wil hij het ook. „Ik doe het echt voor mijn eigen plezier. En die uitgever heeft me zo goed geholpen, de opbrengst gaat naar hen.” Plezier beleeft hij ook aan de reacties van mensen die zijn boeken lezen. Vele verhalen heeft hij al uit geleend aan medebewoners van het Anne Frank. „Laatst zei een vrouw: ’hoe krijgt u het toch verzonnen, zo mooi’. Dat geeft me moed.” Armoede voor de tijd van je le ven is voor I7,95 euro te koop bij Burgers Boekhandel (Dorps- straat) en te leen bij de biblio theek. Ook ligt een exemplaar in de bibliotheek van het Anne aan burgemeester en wethou ders. De investeringssubsidie moet dan worden terugbe taald. Voor het eerste jaar na het gereedkomen van het ge bouw 100%, het tweede jaar 90% en zo afdalend met 10% per jaar. Burgemeester en wet houders eisen ook het recht van eerste hypotheek zodat bij onverhoopt faillissement van de aanvrager de gemeente een garantie heeft voor het subsi diebedrag. cember. De getuigen zagen aan het eind van de middag drie personen WADDINXVEEN - Een 16-ja- DIV. KLEUREN VANAF t I. 3 k school stond het manuscript vol met fouten. „Dat vertelde de uitgever me toen ik het opstuurde. Ik heb nooit goed Nederlands leren schrijven." Maar Van der Linde kwam bij een uitgever. Kop en Kuipers, terecht die zijn vader per soonlijk had gekend. „Zij wil den er wel tijd in stoppen en hebben het hele boek geredi geerd. Ook werden alle verha len gecontroleerd. Of die boerderij er bijvoorbeeld wel echt heeft gestaan. Wat niet klopte hebben we nog eens aangepast aan hoe het echt is gegaan”, beschrijft Van der Linde de totstandkoming van zijn boek dat nu voor hem, gedrukt en wel, op tafel ligt. „Ruim drie jaar heeft het ge duurd, maar twee weken gele den was het echt af. Ik heb tien exemplaren gekregen, de rest gaan in de verkoop.” Hij herinnert zich ook het jaar 2000 toen hij gevraagd werd een kort verhaal te schrijven voor een bundel- werk namens de bibliotheek. Drie verhalen schreef hij, twee werden gepubliceerd. Bij het verschijnen haalde burge meester Jonkman zijn verhaal aan. ’Wie heeft ’stille armoe de’ geschreven?’ had Jonkman gevraagd. „Ik kreeg zoo’n kop”, vertelt Van der Linde terwijl hij met zijn handen ge baart. Inspiratie heeft Van der Linde, genoeg. Soms wordt hij zelfs even emotioneel tijdens het schrijven. „Dan biggelen de tranen over mijn wangen of moet ik hardop lachen.” De ideeën ontstaan vaak ’s nachts als hij in bed ligt. Dan wordt de eerste verhaallijn al uitge zet. Later schrijft hij op een A4tje namen die de personen moeten krijgen en schrijft hij de familielijn uit.Tot en met het karakter van elke per soon. „En dan ga ik schrijven. Schrijven over mensen. Soms voel ik me een soort God. Want ik bepaal wie blijft leven en wie dood gaat. Wie gaat met wie trouwen en wie kin deren krijgt en wie niet.” Het volgende boek zit ook al in de planning. „’Het uilennest’ gaat het heten. Dat is de naam van een boerderij en gaat over een opstandige zoon.” Frank Centrum. Of voor meer in formatie: Leen van der Linde, tel. 0182-615966. Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Passage 208, Waddinxveen. UIT ne velden zijn aangelegd door de gemeente. Met de nieuwe regeling hoopt de gemeente al les voldoende te kunnen on dervangen. Maar zei de wet houder: zegt nooit nooit. Er kunnen argumenten worden aangedragen die een wijziging kunnen brengen in een bepaal de zagswijze. (A.B.) Vermist: Reu, herder x zwart, doorgezakte rug, oude hond (Van Hasseltweg, Moerkapelle). Rode kater, witte bef en sokjes (Weidezoom, Waddinxveen). Gevonden: cyperse poes met witte aftekeningen (Kromme Esse,Waddinxveen).Voor meer informatie en gratis registratie: tel. 0186-601 199. Binnen 24 uur uw melding op internet, www.dierencentrale.nl. met een verzoek een tijdelijk centrum van vijf jaar te mogen plaatsen om in de tussentijd mogelijkheden te onderzoeken voor het realiseren van een se- mi-permanent centrum. Een ge schikte locatie is nog niet ge vonden, bovendien neemt de stroom asielzoekers af door de huidige politieke ontwikkelin gen. Begin oktober vroeg het COA om medewerking voor een permanent centrum voor een periode van tien tot twin tig jaar, voor minimaal 250 be woners. De ervaringen in Wad dinxveen zijn positief, zo vindt de COA. het aantal mantelzorgers de komende jaren afneemt terwijl het aantal behoeftige ouderen juist toeneemt.Verder is er een toenemend tekort aan ade quate ouderenhuisvesting, dat de eerstkomende jaren nog niet is opgelost. Ook uit een in- spraakreactie door een pasto raal werkster (mevr. A. van Herwijnen van de N.H. Imma- nuëlkerk) tijdens de commis sievergadering werd duidelijk dat in haar praktijk dat steeds zich verdacht ophouden bij de woning. Men heeft geprobeerd de woning binnen te komen door een raam te forceren maar werden vermoedelijk ge stoord door het inbraakalarm van de woning. De politie kon naar aanleiding van het geno teerde kentekennummer deze verdachte in Den Bosch aan houden. 98). De bijeenkomst is be stemd voor een ieder die meer wil weten over borstvoeding, baby’s zijn ook van harte wel kom. Het bijwonen van de avond is geheel vrijblijvend. Er wordt een bijdrage van 2,50 euro gevraagd ter bestrijding van de onkosten. De avond is van 20.00 tot Een toekomstig centrum zal er heel anders uitzien als het hui dige. Zo kiest het COA nu voor twee onder één kap wo ningen en appartementen. „De ze komen dan wel allemaal op hetzelfde terrein”, weet burge meester Jonkman. Na sluiting van het AZC over tien tot twintig jaar kunnen deze huizen worden gebruikt door de ge meente of een woningbouw vereniging. Maar ook de opzet zal anders zijn. Nu zitten asiel zoekers soms langer dan een jaar in een opvang, dat is in de WADDINXVEEN - Vrijdag 20 december is er, zoals elke der de vrijdag in de maand, disco in De Paddestoel (Lijsterbesstraat 18), dit keer is het een kerst- disco. DJ Ed van de Waddinx- veense Drive-ln-Discotheek The Flying Dutchman draait al le hits aan elkaar. Deze disco is voor de jeugd van 9 t/m 14 jaar. Om 19.30 gaat de deur open, tot 22.00 uur kan de jeugd dan sen. Kaartjes zijn alleen in de voorverkoop verkrijgbaar. De ze vindt plaats op maandag 16 december van 19.30 tot 20.00 uur in het gebouw van De Pad destoel. De entreeprijs is I eu ro. Voor meer informatie: www.paddestoel.nl.nu Wethouder Van der Torren zei dat de momenteel de accom modaties worden gebouwd de C. Huygens-laan 2. Entree door de verenigingen, de groe- bedraagt 2,- per kind, inclu sief één consumptie. Deze nieuwe activiteit wordt elke tweede vrijdag van de maand gehouden. MOERKAPELLE - De politie heeft op donderdag 5 decem- nele accommodaties te gebrui ken voor nieuwbouw/aanbouw van de eerder genoemde ac commodaties. Het saldo van deze reserve be draagt, inclusief de storting van 2002 1.021.006,-. Dit ge bouw moest in het centrum komen maar door het tot he den niet uitvoeren van het cen trumplan wordt er van uitge gaan dat dit gebouw er niet zal komen.Voor het verkrijgen van een subsidie wordt een tiental voorwaarden gesteld waaraan moet worden voldaan, zoals het onuitvoerbaar zijn van een bouwplan zonder gemeentelij ke subsidie.de vereniging moet minstens vijf jaar bestaan en minstens 60 leden tellen, de subsidie moet aantoonbaar noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de vereniging ber dankzij twee oplettende en er moet een goede financië- getuigen een 24-jarige man uit Ie onderbouwing zijn met een onderhoud- en exploitatieplan voor de komende jaren.Vereni- gingen die in staat zelf de plan- ckstraat op woensdag 4 de- nen te kunnen bekostigen val len buiten de boot. Ook worden eisen gesteld als de eigenaar van een accommo datie die een investeringssubsi die heeft ontvangen en die ac commodatie binnen 10 jaar na gereedkoming verkoopt hier van direct kennis moet geven toekomst niet meer het geval. „In de nieuwe regelgeving ver blijven asielzoekers maar heel kort in een centrum, er is een veel snellere wisseling”, licht Jonkman toe. Vanwege de nieuwe vorm zal de gemeente onderzoek doen naar diverse vragen die rond om dit verzoek zijn binnenge komen. „Of er nog een school op het terrein moeten komen, zoals nu Jonkman als voorbeeld Maar ook vragen over de loca tie, onveiligheidsgevoelens, uit breiding politieformatie, even tuele opvang of zorg voor uitgeprocedeerden en de ter mijn waarop het nieuwe cen trum zou kunnen starten staan op het lijstje van overwegingen, van vereenzaming en sociaal Met name in dat laatste punt zit isolement. Verwacht werd dat een gat. „De sluiting van het huidige centrum is al in augus tus, maar het nieuwe centrum is dan nog voorlopig niet ge bouwd. In eerste instantie is dat de verantwoordelijkheid van COA zelf, wel gaan we met hen hierover praten”, aldus Jonkman. Op welk termijn het nieuwe centrum er wel kan staan, speculeert de burge meester nog niet. „Voor de lo catie kijken we vooralsnog naar Triangel”, licht Jonkman toe. december gewond geraakt toen hij door een groep jonge ren werd mishandeld op de Ju liana van Stolberglaan.Vermoe delijk was de aanleiding een onenigheid in een uitgaansgele genheid in Zevenhuizen eerder die nacht. De Bodegraver werd vervol- De kosten voor een professie- gens in Waddinxveen door vier nele ouderenwerker geschoold jongeren geslagen op HBO niveau en in een full ti me vacature schat de PCW op 50.000. „Wij vinden dat on derzoek gedaan moet worden naar de mogelijkheden van ex terne en interne financiering zoals: subsidiering door de Vierstroom, subsidiering door het Regionaal Zorgberaad Mid den Holland en inzet van be staande middelen ouderen voorlichting.” trum aan de Zuidelijke Rond weg zal op 31 juli 2003 haar deuren definitief sluiten, het COA ziet graag een nieuw cen trum in een nieuwe vorm. Geen ’containerbouw’ maar duurzame woningen die daarna overgaan naar de gemeente of en geschopt en moest voor behandeling naar het Groene Hartzieken huis. De politie stelt een on derzoek in. Ede aangehouden op verden king van poging inbraak in een woning aan de Van Swaanswij- WADDINXVEEN - Tijdens de vergadering van de commissie openbare ruimte en milieu vroeg de heer Snelleman (WD) aan burgemeester Jonk man er bij de politie op aan te dringen dat meer surveillance wordt uitgeoefend op het ver bod met fietsen en bromfietsen door het winkelhart De Passa ge te rijden. Het is de laatste tijd bar en boos hoe het ver bod wordt overtreden en on- WADDINXVEEN - Voor het schrijven van een boek is het nooit te laat. Dat blijkt maar bij Leen van der Linde, die op 71-jarige leeftijd zijn eerste boek bij een uitgeverij ge drukt ziet. 'Armoede voor de tijd van je leven' is de titel van het boek, dat enkele weken van de pers afkwam. Maar dat is lang niet zijn enige schrijf werk. Vele verhalen schreef hij en maakte daar zelf boekjes van.Twaalf in totaal. Wie ze le zen wil, kan altijd bij hem aan kloppen. En natuurlijk hoopt hij dat ook andere verhalen eens in echte boekvorm ver schijnen. Armoede en het leven van vroeger is een belangrijke lei draad in de meeste boeken van Van der Linde. Dat komt door zijn jeugd, toen hij veel met armoede te maken had. „We woonden in Zeeland en hebben nooit veel geld gehad, ’s Ochtends kwam ik ander half uur eerder m’n bed uit om garnalen te pellen of bo nen.uit te zoeken. Ook in schoolpauzes waren we daar mee bezig. Maar, het was ook een heel gezellige tijd. Soms was het echt leuker dan nu, een tijd waarin we alles heb ben”, ervaart Van der Linde. „Toen wist je alles van de bu ren, nu hebben we niet eens gemerkt dat onze buurvrouw haar heup brak.” Zijn eigen generatie zal veel herkennen in de verhalen die Van der Linde schrijft. Molens, boerderijen, een herberg, Het asielzoekerscentrum in de huidige vorm zal komende zomer verdwijnen. Mogelijk komt er daarna een asielzoekerscentrum in nieuwe vorm (Foto: Liesbeth van der Vis.) 22.00 uur.Tijdens de avond zijn ook boeken te leen en elektri sche kolven te huur en hand- kolven te koop. Ook is er materiaal ter onder steuning van borstvoeding te koop.Voor telefonische hulp of informatie over borstvoeding: tel. Nel Veenman, 0182- 619964. WADDINXVEEN - Op vrijdag 14 december wordt in ’de Boog’ een kinderdisco gehou den. Van 19.30 - 23.00 uur zijn kinderen van 9 t/m 15 jaar wel kom in het buurtcentrum aan Leen van der Linde is in gedachten al bezig met het volgende boek, dat ‘het Uilennest’ gaat heten. WADDINXVEEN - De voe ding van de moeder en de overgang naar vast voedsel voor de baby. Daarover wordt gesproken tijdens de maande lijkse informatiebijeenkomst van de Borstvoedingsorganisa- tie LLL. Deze wordt gehouden op donderdag 12 december bij Nel Veenman (Pr. Beatrixstraat WADDINXVEEN - Burge meester en wethouders staan positief tegenover het verzoek van het Centraal Opvang Asiel zoekers (COA) om een nieuw asielzoekerscentrum voor de komende tien tot twintig jaar të plaatsen. Het huidige cen- Het ontbreken van toetsings criteria leidt er toe, dat thans steeds op ad hoe basis op deze aanvragen moet worden be schikt. Het college vindt dit een ongewenste situatie en wenst daarom na een gehou den inspraakavond, een nieuw accommodatiebeleid in te voe ren, met dien verstande dat CKV Kreater, de stichting Waddinxveens Welzijnswerk en de bibliotheek niet onder deze regeling zullen vallen, om dat hiervoor conform het be leidsplan nader beleid zal wor den ontwikkeld. Gelijkertijd wordt voorgesteld de reserve van de Multifunctio- WADDINXVEEN - De PCW ziet graag een ouderenwerker in Waddinxveen komen. Deze professionele ouderenwerker zou volgens de partij de taak krijgen het functioneren van de mantelzorg voor ouderen te verbeteren, banden leggen met andere (vrijwilligersorganisa ties en als coördinator optre den van een reeds actieve groep vrijwilligers en zou ex pertise kunnen inbrengen. De ze ouderenwerker zou, zo vindt de PCW, het beste vanuit Stichting Waddinxveens Wel zijnswerk (SWW) kunnen func tioneren. De wens voor de aanstelling van een professionele ouderen- het geval is”, geeft werker kwam aan de orde tij- aan. dens de behandeling van de Nota integraal ouderenbeleid in juni. De nota gaf aan dat de bevolking van Waddinxveen de komende jaren zal vergrijzen. Met name het aantal hoogbe jaarden neemt toe. Er doen zich steeds meer situaties voor van vereenzaming en meer ouderen in behoeftige omstandigheden verkeren. De wethouder zegde toe dit idee te zullen onderzoeken. „Daarvan hebben wij tot nu toe nog niets vernomen”, aldus de PCW. „Omdat blijkt dat een ouderenwerker ook in andere gemeenten een prima rol ver vult, heeft onze fractie onder zoek verricht naar de wense lijkheid en mogelijkheden van de aanstelling van een profes- gelukken kunnen niet uitblijven, sionele ouderenwerker via bv (A.B.) de Stichting Waddinxveens Welzijnwerk.” SWW ligt voor de PCW voor de hand omdat vanuit die stichting al diverse activiteiten worden ontplooid ter ondersteuning van oude ren, waarvoor zich ook veel vrijwilligers inzetten. „Volgens rige Bodegraver is op zondag 8 ons is hiervoor in het werkveld voldoende draagvlak. In de eer ste vergadering van het plat form ouderen i.o., belegd door de SWW bleek hiervoor animo te zijn.” L BL ■L W

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 17