Wokkels feestelijk verlicht Deze Week 11 mogelijkheid uitbreiding begraafplaats College onderzoekt A.s. zondag open! 70% Korting rLExenm ^‘“BTELECOMMUNICATIE^J professionals in communicatie-apparatuur entrum Turn' c c Nü Gaan! WïïiiMirai in. betere merk! et-A I op alle kerstartikelen VUURWERK Gelukkig Nieuwjaar! www.autobaas.nl 4 bibliotheek Fietser breekt enkel I AUTO BEVEI LIGING I o I JgJEL B B a® Oliebollen en ^1 Jeep. BAAS Niet tót 40%, maar alles 40%! Stijging contributie gewijzigde met openingstijden r appelflappen ook voor mvw AUTO V- F (0182) 54 74 00 bos Speelgoed Christmas Carol Sport Nieuwerkerk aan den IJssei WADDINXVEEN^ E N S E E M B L BAAN 4 Van woensdag 18 t/m dinsdag 31 december zaal NIEUWJAARSRECEPTIE Hoofdweg Noord 25a tel.: 0180 - 32 05 27 Gemeente verwacht tekort aan graven in 2010 Kerst- en vakan- tieactiviteiten DFlOSEË XOBLKAST Zie onze advertentie elders in deze krant! Pe bezorger van het Weekblad voor Waddinxveen wenst u een voorspoedig en gelukkig 2003! ATTEMA tel. (0182) 61 35 00 Jazeker. De Hypotheken |g|* car comfort Van 10.00-17.00 uur 55e INGANG, np. 28^; SSSm - DIAMONDE (zolang de voorraad strekt!) I r Mn «1 PRIMERA GROENENDIJK i addinx OPLAGE 15 300 EXEMPLAREN A LIFE LESS ORDINARY BeoSound 3000 Geen wensboom, maar verlichting in de wokkels. (Foto: Liesbeth van der Vis.) BANG &OLUFSEN 40% KORTING TELEVISIE EN VIDEO SUZUKI Designed to enjoy! De Hypotheker Voot de Kerst: 19, 20 en 23 december tot 21.00 uur. BAAN, Zuidkode 110, Woddinxveen (tel: 0182 - 61 36 44) LET OP: Alléén op: Vrijdag 27 december Zaterdag 28 december van 09.00 - 1 7.00 uur Tafelronde zamelde afgelo pen zaterdag speelgoed in, nu sinterklaas weer vertrokken is. Er kwam van alles binnen Voor G-voetballers is Be Fair een uitje WADDINXVEEN - Een dezer dagen kunt u aan de deur weer uw bezorger verwachten. Hij of zij zal u namens het Weekblad voor Waddinxveen een voor den IJssel. De Nieuwerkerkse sloeg met haar auto af en zag daarbij de tegemoetkomende fietser over het hoofd. De man brak een enkel. Hij is overge bracht naar het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Namens de redactie en de advertentieafdeling wensen wij u prettige feestdagen toe cember, en werd daarbij geas sisteerd door wijk- en buurt bewoners van de Oostpolder- wijk en wijk Zuid. De verlichting brandt tot en met 2 januari 2003. Het kunstwerk van Herman Makkink werd in 1987 geplaatst in Waddinx veen. In voorgaande jaren was het gebruikelijk om in de hal van het gemeentehuis een wens boom te ontsteken. In deze boom konden vervolgens de wensen van de bewoners worden gehangen. Er was ech ter steeds minder belangstel ling hiervoor vanuit de bevol king. Met de verlichting van de torens wordt nu ook, zij het op een andere manier, een kerstwens van bewoners vervuld. Een ander idee van Stichting Wijk- en buurtbeheer Oost- polderwijk was het steunen van drie goede doelen met een geldbedrag. „We dachten aan het thema ’kinderen en kerst’, passende goede doelen T/m 20 december elke werkdag geopend tot 21.00 uur! Zaterdag van 09.00 - 17.00 uur. zouden kunnen zijn de Clini- clowns ofWarchild.We wil den de basisscholen en bur gers van Waddinxveen betrekken bij de uitvoering”, vertelt Van Barneveld-van der Welle. Maar voor dit idee was het te kort dag, al kon de ge meente het plan wel waarde ren. Misschien volgend jaar. „Voor een leuk idee mag de gemeente ons altijd benade ren.” Welke kerstdiensten en vakantieactiviteiten zijn er? Zie het overzicht verderop in de krant Vier avonden stonden spelers op het podium van de Ontmoetingskerk voor de opvoering van A Christ mas Carol. Hoe verliepen de avonden achter het toneel? 24 UUR SERVICED1ENST WADDINXVEEN - Geen wensboom op het gemeente huis, maar kerstverlichting in de wokkels. Stichting Wijk- en buurtbeheer Oostpolderwijk kwam met dit idee om de feestdagen eens wat anders in te vullen. „De wokkels zijn de entree van Waddinxveen, daar mogen we best een feestelijk tintje aangeven”, zo vindt Kit ty van Barneveld-van der Wel le, voorzitter van Stichting Wijk- en buurtbeheer Oost polderwijk. Burgemeester Jonkman ontstak deze verlich ting op vrijdagmiddag 13 de- i I Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 Wilhelminastraat 46, Bodegraven Tel. 0172 612 828 CEMBER SLUITEN DE WINKELS OM T7.00 UUr1| s dia hier van afwijken zullen dit middels een mamkaart duidelijk maken spoedig nieuwjaar wensen en u daarbij het hieronder afgebeel- de kaartje overhandigen. Helaas gaat elk jaar weer een aantal onverlaten, de deur langs met nepkaartjes. Zij strijken zo de nieuwjaarsfooien van uw ei genlijke bezorger op. Vergewis u er dus van dat u het officiële kaartje overhandigd krijgt. Het kaartje is dubbelzijdig en in kleur bedrukt. De krant die u nu in handen heeft is de laatste krant van dit jaar. In verband met de feestdagen verschijnt in week 52 geen Weekblad voor Waddinxveen. De eerstvolgen de krant verschijnt in verband met nieuwjaarsdag op donder dag 3 januari. WADDINXVEEN - De jaarlijk se Oliebollen Appelflappen verkoop van Vox Jubilans is dit jaar op dinsdag 31 december. Met de opbrengst wil het koor diverse activiteiten in het nieu we jaar financieren. De verkoop vindt plaats op het Koningin Wilhelminaplein tus sen I0.00 en 12.00 uur. Bestellen kan ook telefonisch, via 0182-610021/614708 te be stellen. WADDINXVEEN - Per I janu ari stijgen de tarieven van de bibliotheek met de jaarlijkse prijsindexering. Voor een basi sabonnement voor volwasse nen is dit een stijging van 25 naar 26 euro. De jeugd tot I6 jaar blijft gratis lezen. De 16- en 17-jarigen gaan acht euro beta len voor een basisabonnement, en de I8- tot 21-jarigen en de senioren van 65 jaar en ouder 17,40 euro voor een basi sabonnement. De bibliotheek is net als andere jaren tussen de feestdagen door open.Wel sluit de bibliotheek op dinsdag 24 december om 16.00 uur. Woensdag 25 december en donderdag 26 december is de bibliotheek gesloten. Op Oude jaarsdag dinsdag 31 december sluit de bibliotheek om 16.00 uur. Ook op Nieuwjaarsdag is de bibliotheek gesloten. Don derdag is de bieb zoals altijd ge sloten en vrijdag is de bieb weer open. euro (20 jaar). „Immers, we hebben ook een aantal jaren langer onderhoud aan een graf”, zo licht Jonkman toe. Gaat de gemeente uit van een ‘geluidsoverlast’. Ook keek de gemeente naar al ternatieven. Zoals het creëren van ruimte op drie diep in geeft ruimtegebrek voor graf stenen. Een nieuwe begraaf plaats aanlegen is te duur en onlogisch voor het beheer en voor uitvaartverzorgers die in vesteringen hebben gedaan na bij de Algemene begraafplaats. De gemeente ziet ook geen al ternatief in het ruimen op de oude begraafplaats. Dat heeft een historische waarde en zal terecht op ver weer stuiten, zo verwacht de gemeente. Wel gaat ze nog kij ken op andere begraafplaatsen. „Bijvoorbeeld de begraafplaats bij de Sint Victorkerk”, aldus Jonkman. WADDINXVEEN - Een 71-jari ge man uit Waddinxveen werd op dinsdag I0 december rond 12.35 uur op zijn fiets op de Ju liana van Stolberglaan aangere den door een 44-jarige auto mobiliste uit Nieuwerkerk aan 1 De KOOPAVONDEN ZIJN ALS VOLGT VASTGESTELD: Onderstreep je schoonheid met Diamonde juwelen. Betoverend ontwerp van ring, uitbreid baar naar armband, oorsieraden en collier. Je eigen stijl, je eigen keus, je eigen Diamonde. BAAN ruimt rigoureus op. Profiteer van 30% tot op banken, fauteuils, kasten, salontafels en eethoeken. Kortom, het is de hoogste tijd om nu naar BAAN te gaan Juweliers derfden Reigerhof 68 Nieuwerkerk a/d IJssel, tel. 0180-326218 Passage 234 Waddinxveen, tel. 0182-617868 Pr. Hendrikstraat 23 Bodegraven, tel. 0172-613612 Hesseplaats 5 Rotterdam-Ommoord, tel. 010-4215503 www.robertdenhaag.nl Noordkade 56a Waddinxveen Tet. 0182-630966 Fax 0182-617502 Internet: www.flexcombv.nl □OOQB CHRYSLER f WADDINXVEEN - Neemt het aantal begrafenissen vol gens de verwachting toe, dan zal in 2010 opnieuw een ge brek aan begraafplaatsen in Waddinxveen ontstaan. Om die reden onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om de Algemene Begraafplaats aan de AlberdingkThijmlaan uit te breiden.Tevens zal de richtlijn voor het ruimen van graven worden verhoogd van tien jaar naar vijftien of twintig jaar. ^^^^P^^^I^^^OUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN J Het college van B W nodigt de Waddinxveense inwoners en ver tegenwoordigers van het verenigings- en bedrijfsleven van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. tholieke graven voor meer dan twintig jaar. Algemene graven zijn er voor maximaal acht jaar, evenals eigen graven en dus is uitbreiding op langere termijn nodig. De gemeente wil nu al beginnen met de voorbereiding omdat ze rekening moet hou den met zetting, aanleggen, voorbereiden en een bestem mingsplanprocedure waar mo gelijk bezwaarschriften op wor den ingediend. De voorkeur van de gemeente gaat uit naar het uitbreiden van de Algemene Begraafplaats aan deAlberdingk Thijmlaan in noordelijke rich ting. Dat bete kent wel dat een stuk grond ge kocht moet worden van het Recreatieschap de Reeuwijkse Plassen, even eens moet een andere plek gezocht worden voor een hondenuitlaatplaats. De gemeente schat met deze termijn naar vijftien tot twintig uitbreiding voor vijftien jaar te jaar, moet ook het tarief om- zijn voorzien van ruimte. Alter- hoog tot 1400 (I5 jaar) of 1800 natief is uitbreiden in zuidelijke richting, maar dan moeten de schietvereniging en atletiekver eniging verhuizen, bovendien zorgen de dan ’nieuwe buren’, de jeu de boelvereniging en de termijn van twintig jaar voor tennisvereniging mogelijk voor het ruimen van algemene gra ven, dan zal voor 2010 geen ruimte vrijkomen. Dat is pas het geval in 20I I, 2017 en 2021. De Algemene Begraaf- plaats van twee diep. Maar dat plaats biedt nog voldoende ka- s? Per jaar vinden ongeveer I20 begrafenissen in Waddinxveen plaats. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren toe neemt. Tegelijkertijd wil het col lege van burgemeester en wet houders de termijn voor het ruimen van een algemeen graf verhogen van tien naar vijftien of twintig jaar. Nu staat hier mi nimaal tien jaar voor. „Maar ei genlijk gebeurt dit in de prak tijk pas na vijftien jaar”, vertelt burgemeester Jonkman. „De wens voor een langere termijn horen we ook wel uit de sa menleving”, weet Jonkman. En daar is het colle ge het mee eens, ze vindt het verant woord tegen over de nabe staanden voor wie in veel ge vallen de begra fenis, ook na tien jaar, nog te vers in het geheugen ligt. Met het opschroeven van die KONINGINNEWEG lid BOSKOOP (0172) 23 07 18 HAAL DE BESTjELLUST NU OP. INLEVEREN VÓÓR 25 DECEMBER. £>e raarlijkse nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op donderdag 2 januari van 17.00 tot 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 1