Meeste partijen Jongerenwerker Jacobs ontvangt felicitaties Deze tevreden over Week beleidsplan, niet over financiële dekking Verona van de Leur beste sportvrouw 2002 Gerts zal onderzoek naar ouderenwerker starten Nü Gaan! Monstera eliciosa de plant met gaten 70% Korting rLEXcnm TuinvCentrum (0182) 54 74 00 Klaverjassen voor Politie controleert O CC Inzameling kerstbomen Jazeker. De Hypotheker. Films in Kreater: ’Atlantis: de verzonken stad’ en ’Nynke’ ook voor uw j NAVIGATIE systewieh SintVictorkerk jagers WADDINXVEÉ II 2002 in beeld Bill Clinton bos Financiën Prestaties BAAN De llypothe.ker ALLEEN 2/3/4 JAN X WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN (0181) 21 96 12 Op de donderdag en vrijdag car comfort 0180 - 32 05 21 de SDerWer bouw van betaalbare starters- Nieuwerkerk aan den IJssel I DONDERDAG 2 JANUARI 2003 ge huisvestingsprobleem Designed to enjoyI L K, l 9 30% EXTRA KORTING 14 BAAN, Zuidkode 110, Waddinxveen (fel: 0182 - 61 36 44) Wat heeft de ex-president van de Verenigde Staten Bill Clinton met Waddinxveen te maken? Lees het verder op in de krant Niet alieen een grote collectie in GSM, maar ook in accessoires! veel gevallen niet duidelijk”, concludeert CDA-fractievoor- zitter Neutel. „En waarom legt u de lat zo hoog? Je kunt je dan ook lelijk bezeren. Stel dat je gewekte verwachtingen moet terugdraaien. Daar zit niemand op te wachten”, aldus Neutel. Een klankbordgroep voor het centrum, een speelplaats aan de Rigel, verbreden van de hefbrug en een verklaring voor het la gere beschikbare bedrag voor handbalvereniging Rowah zijn punten die D66 nog nader toe gelicht wilde zien. Ook heeft de UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN Op mosstok. Grote bladeren. In 27 cm pot. 140 cm hoog. Halfschaduw. Leur, die kort geleden zeven tien jaar werd, vertelde dat zij het turnen nog steeds leuk vindt. Doel zijn de Olympische Spelen van 2004 in Athene. Sportman van het jaar werd de schaatser Jochem Uytdehaage. Verdeeld over twee pagina’s is in een jaaroverzicht te zien en te lezen wat Wad dinxveen afgelopen jaar be zighield Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 g 9.00-21.00 uur. zaterdag O.Ot Het CDA mist nog wel concre te prestaties. „Wat wij met el- SWW, kerkelijke instellingen en andere instellingen die betrok ken zijn bij de uitvoering van ouderenwerk. Deze ouderenwerker moet aanvullend op het huidige aan bod, de zorg aan ouderen coör dineren en intensiveren. Tevens moet een geldpotje worden ge vonden voor de financiering van een ouderenwerker, de wethouder vroeg de raad hier over mee te denken. Overigens deelt wethouder WADDINXVEEN - Verona van de Leur is door de Nederland se topsporters gekozen tot sportvrouw van het jaar 2002. De Waddinxveense turnster, die verscheidene grote interna tionale successen behaalde, kreeg op de gala-avond de prijs, het beeldje voorstellende de vroegere schaats- wielerkam pioen Jaap Eden, uitgereikt Gerts de zorg die de partijen hebben over de ouderenpro blematiek. Uit de Nota integraal ouderen beleid kwam onlangs naar vo ren dat het aantal (hoog)be- jaarden in Waddinxveen toeneemt, terwijl het tekort aan adequate huisvesting voor ouderen ook groeit. Steeds meer ouderen hebben te kampen met vereenzaming en sociaal isolement. Daarnaast dreigt de mantelzorg overbe last te raken. door amazone Anky van Gr- unsven.Verona van de Leur ein digde voor de overige door de sportpers genomineerden, de zwemster Edith van Dijk en de schaatsster Gretha Smit. De Nederlandse turnploeg, die bij de Europese kampioen schappen in het Griekse Patras als tweede eindigde, werd uit geroepen tot sportploeg van WADDINXVEEN - Binnen een half jaar komt wethouder Gerts met informatie over de mogelijkheid voor het aanstel len van een ouderenwerker. Dat zegde de wethouder toe, nadat een motie hierover werd ingediend door de PCW, PvdA en D66. De motie werd overigens raadsbreed gesteund. In die motie vragen de drie partijen om een dergelijk onderzoek in te stellen, in samenwerking met het jaar voor Feyenoord en het Nederlands hockeyteam. Het betekende de tweede eerste plaats voor Verona van de Leur. Op de vraag van presentator Jack van Gelder hoeveel uur Verona in de week traint ant woordde de Waddinxveense: „Dertig uur'.Van Gelder tot de zaal: „Horen jullie dat goed voetballers". Verona van de Over de financiën was meer te klagen. Het college had eerder aangegeven de lucht uit de be groting te halen om dekking te vinden voor de uitvoering van het beleidsplan. In eerste in stantie zou deze ’lucht’ 650.000 euro opleveren, later corri geerde het college dit bedrag naar 225.000 euro. Een ander deel van het geld, 221.000 euro moet worden gevonden door oud beleid voor nieuw beleid in te wisselen. „De financiële haalbaarheid zien wij als risicovol. Er is wei nig tot geen ruimte om eventu ele tegenvallers op te kunnen vangen.Alle rek wordt eruit ge haald”, aldus CDA-er Beekman. Ook de PCW noemt de dek king risicovol. De WD vulde daarbij aan: „Zonder deugdelij ke financiële dekking en risico- paragraaf kunnen we het plan niet serieus beoordelen. Het college moet eerst maar beter zijn huiswerk maken”, aldus WD-fractievoorzitter Wien- tjens. „We hebben weinig fidu cie in de financiering”, zo liet de PvdA weten. D66 noemde de dekking boterzacht. Wethouder Dijksterhuis be grijpt de opmerkingen over de financiën. „Maar risicovol wil ik het niet noemen. We moeten nog 221.000 euro vinden in oud beleid, maar dat is pas no dig in 2004”, aldus Dijksterhuis. Komen er nog nieuwe voor stellen, dan kan alleen dekking worden gevonden door nog meer oud beleid te schrappen. „Tenzij de raad de OZB wil verhogen, maar dat voornemen heeft het college niet.” De wet houder zegde toe regelmatig de raad op de hoogte te stellen van de financiën. WADDINXVEEN - De inzame ling van kerstbomen is op woensdag 8 januari, tussen I3.I5 uur en 16.00 uur. Voor elk ingeleverde boom wordt partij aandacht voor het ernsti- 0,25 gegeven. De inzamelplaat- ge huisvestingsprobleem en sen zijn: Kon. Wilhelminaplein (parkeerplaats Albert Heijn), Zuidplashof (parkeerterrein voorzijde), Wingerd (grasveld) en Overtoom (grasveld). Grote partijen kerstbomen (meer dan 50 exemplaren) kunnen bij u thuis worden opgehaald. Een af spraak hiervoor maken kan op maandag 6 januari tussen 09.30 en 15.00 uur via het Centraal Meldpunt, telefoon (0182) 624 500. WADDINXVEEN - WeWa, PCW, CDA en D66 zijn over het gepresenteerde beleidsplan door het college over het algemeen tevreden. Ze vinden het ambitieus, een goede vertaling van het collegeprogramma, een plan waarin de lat wel hoog wordt gelegd, zo reageren deze partijen. Over de financiële dekking zijn alle partijen, dus ook de PvdA en WD, een stuk minder tevreden. „Het college zegt niet hóe zij dit allemaal precies gaat betalen. Zonder een deugdelijke dekking vinden we het luchtfietserij”, was de reactie van deWD en stemde als enige partij te gen het plan. De PvdA vindt daarnaast dat de gemeente een socialer gezicht moet hebben. hoopt een voortvarende aan pak van deze problematiek. College, denk mee met wijk- en buurtraden, neemt het voor touw om Kreater, de bieb en de SWW onder een dak te krijgen, grijp de kans van een brede school in Noord, heb aandacht voor het woonkli maat in Noord. Span u in voor diegenen die niet van zich kun nen laten horen. Dat zijn sug gesties die de PvdA heeft voor het college. „Het sociale ge zicht kan beter”, zo meent Pv- dA-fractievoorzitter Stoffers. De WD vraagt zich af waarom het college wil wachten tot 2005 met de bouw van een nieuwe brandweerkazerne. „Dat is vanuit het oogpunt van veiligheid onaanvaardbaar. Toon meer daadkracht en start in ja nuari met de voorbereidingen”, aldus WD-fractievoorzitter Wientjens. Zet de reservering voor een Multi Functionele Ac commodatie in voor de bouw van een gezamenlijke huisves ting voor Kreater, SWW en de bieb, zo stelt de WD tevens voor. BAAN ruimt rigoureus op. Profiteer van 30% tot op banken, fauteuils, kasten, salontafels en eethoeken. Kortom, het is de hoogste tijd om nu naar BAAN te gaan WADDINXVEEN - Kreater draait op woensdag 8 januari om 13.30 uur de kinderfilm At lantis: de verzonken stad. De film gaat over een stuntelige museummedewerker die de ^^•rELECOMMUNICATIE^J professionals in communicatie-apparatuur Noordkade 56a Waddinxveen Tel. 0182-630966 Fax 0182-617502 Internet: www.flexcombv.nl De PCW leest voldoende pun ten uit haar verkiezingspro gramma in het beleidsplan te rug. Zoals het accommodatiebeleid, het vrij- willigersbeleid, een inspecteur voor de openbare ruimte en de handhaving. „Maar onderzoek Expositie ook de aanstelling van een ou- r derenwerker. Zet u in voor de r woningen”, gaf de partij onder WADDINXVEEN - Op vrijdag meer als suggestie mee. Zorgen 3 en zaterdag 4 januari houdt postduivenvereniging de Sper wer haar jaarlijkse verenigings- traal sportpark tentoonstelling in het eigen clubgebouw aan het Stations plein. Zo’n 300 duiven, verdeeld in I8 verschillende klassen, zul len door twee keurmeesters van de Nederlandse groep van keurmeesters van postduiven worden beoordeeld op schoonheid. De openingstijden zijn op vrijdag vanaf I9.30 uur en op zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Om 16.00 uur is de prijsuitreiking. De toegang is wijk- en buurtbeheer. Maar het gratis. Verkeerscirculatieplan ont breekt. „En wat gaat u precies voor voorzieningen treffen voor de jeugd?”, vroeg WeWa- fractievoorzitter Bos aan het college. En wat betreft het cen trum zegt de partij begrip te hebben voor de situatie van de wethouder, hoewel ze toch wat ongeduldig wordt. Bos: „We zijn allergisch voor argumenten als: ’gaat u maar lekker slapen, het komt allemaal wel goed.’” Wethouder Barth zei net zo al lergisch te zijn voor dat argu ment en adviseert dan ook vooral niet te gaan slapen. „In TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN km WADDINXVEEN - Op vrijdag 3 januari wordt voor de vierde keer dit seizoen geklaverjast voor de SintVictorkerk. Op de pastorie (Zuidkade I76) is ruimte voor zo’n tachtig kaar ters die daarmee bijdragen aan het restauratiefonds van de SintVictorkerk. De organisatie is in handen van de Victor Activiteiten Commis sie (VAC), de vrijwilligersgroep van de Stichting tot behoud van de Sint Victorkerk. Deelname kost 4,50, de deuren gaan om I9.30 uur open, de kaarten voor de eerste ronde worden om 20.00 uur geschud. Ervaren kaarters zijn aanwezig om min der ervaren spelers bij te staan. Aan het eind van de serie van acht avonden worden de pun ten geteld, maar kaarters die af en toe willen meedoen zijn even welkom. Op donderdag 31 oktober werd voor de der de keer gespeeld, de ranglijst wordt nu aangevoerd door: I. Corrie Mulleman, I5457 pnt. 2. Frans Steenland, 13873 pnt. De opbrengst na drie avonden is 600,00. Volgende klaverjas- avonden zijn gepland op vrijdag 7 februari, 7 maart, 2 mei en 6 juni. De laatste avond is koppel- klaverjassen. Voor meer infor matie: Joop Brosens, tel. 0I82- 6I57I9. verdwenen stad Atlantis heeft gevonden, als er ook een dag boek van wordt gevonden dat de stad gedetailleerd beschrijft is een miljonair bereid om een expeditie te betalen. Milo kan de taal van Atlantis lezen en leidt de expeditie naar de ver zonken stad. Toegangsprijs: 2,00. Vrijdag I0 januari om 20.00 uur draait de film Nynke. Deze film duurt I I0 min en gaat over een bijzondere vrouw, Nynke van Hichtum de schrijfster van het beroemde boek Afke’s Tiental en vrouw van staatsman Pieter Jelles Troe Istra. Deze deels Fries gesproken film vertelt het waargebeurde verhaal van een vrouw die haar plaats in de wereld zoekt en er een half leven over heeft ge daan om uit de schaduw van haar man te komen. Toegangsprijs: (incl. koffie/thee): 5,00. Pas 65+/CJP: 4,00 De zaal is open om I9.30 uur. Reserveringen bij Kreater, Kerkstraat I3 tel. 0182- 614422. Kreater is goed toe gankelijk voor rolstoelgebrui-J kers. i WADDINXVEEN - De Waddinxveense jongerenwerker Willem Jacobs vierde zaterdagavond 2I december zijn vijf tigste verjaardag in de JIPJOP bus, samen met de jongeren. De burgemeester kwam ook nog even langs om hem te feliciteren en een kleine attentie te overhandigen op de standplaats van de bus op het parkeerterrein van Gou- webad De Sniep aan de Sniepweg. (Foto: Uesbeth van der Vis.) heeft de partij over onder meer de aanleg van een cen- en vraagt zich af of het niet leidt tot kapitaal vernietiging. „Ook maken we ons zorgen over de dienstver lening van de gemeente. Staat men wel op en voor klachten en suggesties uit de bevolking over kwaliteit en openbare ruimte?” Een centraal sportpark ziet WeWa juist wel zitten net als een inspecteur openbare ruim te en het voortzetten van het ZEVENHUIZEN/MOERKA- PELLE - De politie heeft op za terdag 2I december een jacht- wetcontrole gehouden in onder meer Moordrecht, Ze venhuizen, Moerkapelle en Reeuwijk. In totaal werden ne gentien jagers gecontroleerd. Twee jagers in Moerkapelle januari komen we met meer in kregen een waarschuwing voor formatie”, aldus Barth, het schieten van wild bij een wak in het ijs en het neerleggen van een voederplaats. In Reeuwijk kregen twee jagers proces verbaal voor het schie ten met loodhagel en met een verkeerd wapen. De politie kaar afspreken in dit plan is in heeft de wapens en het wild in beslaggenomen. In Moordrecht werd eveneens een wapen van een jager in beslaggenomen vanwege verkeerde benumme- ring op de akte. B? GEMEENTE^ Maai

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 1