WADDINXVE V54 KASTEN-10-DAAGSE p; I aveK^ t/m woensdag 22 januari ogendoorn sanitair, verwarming loodgieters vakwerk i PULLMAN ■1 EASTBORN svedex kasten Kasten nolté Svedex Choice Svedex Options f Ontwerp bij ons uw eigen Svedex Kast Visions schuifdeurkast op maat i Edisonstraat 12 2811 EM Reeuwijk tel. 0182-39 4527 NAAR DE DIVERSE ACTI L Euromarkt 105 - Alphen aan den Rijn - Tel. (0172) 47 00 32 - www.variaslaapcomfort.nl OPENINGSTIJDEN ma 13.00-17.45 uur di-do 10.00-17.45 uur vr 10.00-21.00 uur za 10.00-17.00 uur Alleen tijdens de kasten-10-daagse: Gratis meten Gratis montage 50% korting op accessoires (Nolte en Svedex) möbel Optimaal Slaapcomfort Svedex Basic 5-deurskast wit 1.230,- 995, 235, Bovenbouwsïaapkame incl. ledikant: .ledikant 40/160/180 x 200/210/22 1^,- vouw- of draaideui -jO-daagseprijs u» vOOrd«i Tijdens 10-daagse vanaf Jp ft IM G E M E E N T E LANDELIJK GEBIED EN WATER de eigen het WONEN AGRARISCHE SECTOR op 10-daagie II I WADDINXVEEN IN 2015 SLMMTSTIJIf I Normaal 10-daagseprijs Uw voordeel U kunt samen met onze kastadviseur uw eigen kast of kastenwand ontwerpen. Uw ideeën worden volledig op maat uitgevoerd en uitgerekend. Alle mogelijkhe- Kom langs of maak een afspraak, dan nemen wij er de tijd voor om uw ideale kast te verwezenlijken. - breed 225 cm - hoog 224 cm - inch 3 laden - Svedex supertak - vele accessoires -10 jaar garantie - draai- of vouwdeuren - exact op maat in de breedte en in de hoogte - 19 kleuren of RAL-kleur - SlAAPSYSTEMEN - draaideuren - vouwdeuren - schuifdeuren - hoekkasten - div. breedten - div. hoogten - div. dieptes - vele kleuren - div. accessoire waaronder halogeenlicht Bepaal zelf de breedte in stappen van 45 cm - Kies het door u gewenst deurtype - Kies het design naar uw eigen smaak - Kies een kast met of zonder laden - Bepaal zelf de indeling - Maak een keuze uit diverse accessoires - 3 soorten spiegels - 6 soorten glas 1 UKUCVVS.IU C.I I UILUX.I«.nt>>W. IIIVUS.IIJMI - 3 soorten handgrepen den van de Svedex Kasten zijn voor u beschikbaar. - vele accessoires - 10 jaar garantie HOE NU VERDER Het is de bedoeling dat de concept Ontwikkelingsvisie na vaststelling door de raad verder wordt uitgewerkt in een Structuurplan. Het structuurplan vormt vervolgens de basis voor bestemmingsplannen waarin de bestem ming van gebieden en locaties nader wordt uitgewerkt. optioneel: hoekkas 1.315,- Het college is voorstander van gezonde ontwikkelingsmoge lijkheden voor de agrarische sector. Voorwaarde is wel dat de groene ruimte goed beheerd wordt. De glastuinbouwbe drijven in het Triangelgebied moeten wijken voor de woningbouw die in dit gebied zal plaatsvinden. Mogelijk is hiervoor ruimte bij de Abr. Kroesweg. Het is wellicht ook mogelijk om bedrijven te hervestigen in het geplande glas tuinbouwgebied in de Zuidplaspolder. Deze concentratie van 200 na. glastuinbouw wordt niet wenselijk geacht op het grondgebied van Waddinxveen. ECONOMIE/ WERKEN De industrieterreinen Noord en Zuid I zijn niet meer zo geschikt als bedrijfsterrein. De aangrenzende woongebie den ondervinden geregeld overlast van de bedrijven; milieu- hinderlijke en verkeersoverlast gevende bedrijven horen hier niet meer thuis. De bestemming van deze terreinen wordt dan oók veranderd. Er ontstaat dan ruimte voor woning bouw. De bedrijven die nu op Noord en Zuid I gevestigd zijn, kunnen verhuizen naar andere bedrijventerreinen, met name naar het bedrijventerrein Gouwepark. Daarnaast is de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein VOORZIENINGEN Het college wil graag een zo compleet mogelijk aanbod van voorzieningen, passend bij de omvang en de ligging van Waddinxveen. Ér is ruimte om de winkelvoorzieningen uit te breiden. Tegelijkertijd is verbetering van de winkelstructuur gewenst. De ontwikkeling van een herkenbaar hoofdwinkel- centrum is van belang. Éen nieuwe uitwerking van de win kelstructuur in een detailhandelsvisie is gewenst. Wat de overige voorzieningen betreft (scholen, sportvoorzieningen, cultuur, welzijn) streeft het college naar een zo compleet mogelijk aanbod en een goede ruimtelijke spreiding. Van wege de toenemende vergrijzing is een inventarisatie nodig van de toekomstige behoeften, op buurt en wijkniveau. Het behoud van draagvlak voor de voorzieningen en een effi ciënt ruimtegebruik maken wellicht een concentratie van voorzieningen wenselijk. INFRASTRUCTUUR - op maat in de breedte ?p maat in de hoogte |9 - 1 kleuren of RAL--:.e..- - 3 soorten sp ege:s - 6 soorten glas |3 - 3 - orten ha o: ■- - vele accessoires - 10 jaar garantie portiek- en galerijflats. Mogelijk is dit type woningen in de toekomst minder goed verhuurbaar en verkoopbaar. Er moeten dan ook plannen gemaakt worden om de woon- voorraad op peil te houden. Het college ontwikkelt ater een Woonvisie waarin zal staan welke woningen gewenst zijn. Wat het verkeer betreft staan centraal: een goede bereikbaarheid; vergroting van de verkeersveiligheid; en vermindering van verkeersoverlast. De huidige spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn wordt een light railverbinding (de RijnGouwelijn) en krijgt extra haltes. Een regionaal systeem voor Collectief Vraaggestuurd Ver voer vult het openbaar vervoer aan. Maatregelen om het doorgaand verkeer te scheiden van het bestemmingsverkeer zullen de verkeersoverlast in de bebouwde kom verminde ren. Overigens zal de overlast van zwaar transport ook afnemen door het verplaatsen van de bedrijven die nu op de HOE WILT U DAT WADDINXVEEN ERUIT ZIET IN 2015? Wilt u meedenken en meepraten over de toekomst van Wad dinxveen? Dan bent u van harte welkom op dinsdag 21 janu ari 2003, vanaf 20.00 uur in het Nieuwe Trefpunt, Stations straat 18, Waddinxveen. De zaal is open vanaf 19.30 uur. U krijgt die avond een toelichting op de ideeën die leven over Waddinxveen in het jaar 2015. Het college heeft deze ideeën neergelegd in een Ontwikkelingsvisie. Na de toelichting kunt u over deze ontwikkelingsvisie discussiëren. WAT IS EEN ONTWIKKELINGSVISIE? De ontwikkelingsvisie geeft aan hoe de gemeente er idealiter in 2015 uit zou moeten zien. Dit kan als richtsnoer gebruikt wor den bij de ontwikkeling van plannen. Waddinxveen heeft de ontwikkelingsvisie onder meer nodig als voorbereiding op dis cussies met de provincie en met de rijksoverheid. In het her ziene Streekplan Zuid Holland Oost en in de nationale Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening staan ontwikkelingen gepland op Waddinxveens grondgebied. Vertegenwoordigers van maat schappelijke organisaties en inwoners van Waddinxveen heb ben op een aantal momenten al de gelegenheid gehad om mee te praten over de ontwikkelingsvisie. Het besluit om een Ont wikkelingsvisie Waddinxveen 2015 op te stellen is medio 2001 genomen. PLANNEN VOOR 2015 Het college stelt drie hoofddoelen voor: zo goed mogelijk voorzien in de behoeften van bevolking; Tijdens 10^9- vanaf 1 bcxh: 225 x 224 11I efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte; kwaliteitsverbetering. In de voorgestelde Ontwikkelingsvisie staan deze hoofddoelen uitgewerkt voor wonen, economische ontwikkelingen, voorzie ningen, verkeer, vervoer en infrastructuur en net landelijk gebied en water. De Ontwikkelingsvisie Waddinxveen 2015 is in concept gereed. In januari vinden verschillende informatie- en discus siebijeenkomsten plaats en in maart 2003 wordt de voorlopige Ontwikkelingsvisie ter vaststelling voorgelegd aan de gemeen teraad. Deze visie bevat een aantal heldere keuzes. Het belangrijkste is dat er een zo compleet mogelijk scala aan woonmogelijkheden werkgelegenheid voorzieningen voorhanden komt voor de eigen bevolking. Waar nodig zorgt Waddinxveen voor de opvang van een deel van de regionale vraag naar woningen en werklocaties. Een verbetering van kwaliteit gaat daarbij boven het maximaal benutten van groei mogelijkheden. Deze kwalitatieve verbeterini gebied van I Z' water. De uitwerking mogelijk gebruik van de ruimtelijke en de sociaal-economische structuur. REAGEREN? De conceptontwikkelingsvisie ligt vanaf vandaag ter inzage bij de Gemeentebalie. Deze is geopend op werkdagen van 8.30 tot 14.00 uur, alsmede op de dinsdagavond en donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur. De visie is ook te downloaden op onze websitewww.waddinxveen.nl U bent van harte welkom op de discussieavond over de Ontwikkelingsvisie op 21 januari a.s. in Het Nieuwe Trefpunt, Stationsstraat 18, om 20.00 uur. U kunt ook schriftelijk reageren op het concept. Graag zien wij uw reactie uiterlijk vrijdag 31 januari 2003 tegemoet. Nadere informatie over de concept Ontwikkelingsvisie Waddinxveen 2015 is verkrijgbaar bij de heer W.P. Kaandorp van de afdeling Volkshuisvesting, Ruimte lijke Ordening en Milieu, doorkiesnummer 0182 -424829. wenselijk om ook in de toekomst over voldoende mogelijk heden te beschikken voor economische groei en nieuwe ves tigingen. De locatie A 12 Noord (ca 50 ha) is al als moge- lijlc bedrijfsterrein opgenomen in het Streekplan, maar dan als terrein voor milieuhinderlijke bedrijvigheid. Het college werkt alleen mee aan de ontwikkeling van dit terrein als de vestigingsmogelijkheden voor milieuhinderlijke bedrijven worden beperkt. In de verdere economische groei krijgen bedrijven die veel - en bij voorkeur ook hoogwaardige - werkgelegenheid opleveren, prioriteit. Op die manier Kan de woon-werkbalans meer in evenwicht worden gebracht. - 'iI De woningvoorraad moet zo goed mogelijk worden afge stemd worden op de behoeften van ae eigen inwoners. Daarnaast bouwt de gemeente y/oningen voor opvang van inwoners uit andere gemeenten binnen de regio. Tot 2015 worden ca. 120 nieuwe woningen per jaar gebouwd. Hierbij zal sprake zijn van een afwisselend nieuwbouwprogramma voor huur- en koopwoningen voor de verschillende soorten inwoners. De Triangel en een aan tal herstructurerings- en inbreilocaties bieden daarvoor vol doende capaciteit. De huidige woningvoorraad is nog vrij jong en kwalitatief goed. Waddinxveen heeft nogal veel Het gebruik van de ruimte moet zo goed mogelijk zijn afge stemd op de kwaliteit van de ondergrond en de infrastruc tuur. In de Zuidplaspolder staat ruimte gepland voor een ecologische zone en voor waterberging. De aanleg van Bentwoud vereist een nadere uitwerking van de omvang, het gebruik en de invulling ervan. Overigens gelden de eerder geformuleerd voorwaarden voor medewerking aan het Bentwoud nog steeds: de aanleg van de Westelijke Rand weg en zicht op de onderhoudskosten van het bos. Industrieterreinen Noord en Zuid I gevestigd zijn. Vol doende en veilige routes voor fietsers en voetgangers zijn eveneens van belang. Aanvullende wensen betreffen de ver betering van de op- en afritten van Al 2 en A 20, in combi natie met de omlegging van de N219 en de aanleg van een Westelijke Randweg. itatieve verbetering vraagt inspanningen op het het woningaanbod, de werkgelegenheid, het voor- :ieningenniveau, de infrastructuur en de openbare ruimte en ervan moet bijdragen aan een zo efficiënt de beschikbare ruimte en versterking van lelijk gi uimteli THERM ÖSTAA1 O ^AANKOOP VAN 9 jtftG KETEL I NU 270,00 --Hl AAM B f EGfflG ES ZU N G ELCT^TOT 22 F E B R.UARI

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 11