Politie Hollands Midden werft in 2003 vijfentachtig nieuwe agenten Politiekorpschef Straver tevreden, maar houdt vinger aan de pols Tafelronde krijgt vrachtwagen vol met speelgoed Beschonken bestuurder biedt excuses aan Brandweer en dierenambulance redden paard uit sloot Bi- il 1 I r t m Carnaval voor senioren Binnen- en buitenplanten bij Vrouwen van Nu Uitsmijters SGP-Tijdrede Cursus eerste hulp aan kinderen Centrumwethouder heeft meer uren nodig P WEEKBLAD-CARTOON VAN ELIAS r WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN (0181) 21 96 12 LEZERS SCHRIJVEN y A ^A -J A. I 1 R f - ©71 - PAGINA 15 WOENSDAG 15 JANUARI 2003 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN (Rottemeren). (Foto: Liesbeth van der Vis.) VERMIST: Waddinxveen: straat). Turkse Angora k; rood met witte voeten en is gechipt (Henegouwers WADDINXVEEN - Carnavals vereniging De Gouweslobbers de opdracht die de deze maatschappij zend daders in de kraag gevat. Ook het aantal opgehel- derde aangiften van misdrijven steeg met zo’n tien pro cent. Het aantal geweldincidenten nam met 7,9 procent af en het aantal aangiften met 2,4 procent. Bovendien verminderde het aantal woninginbraken met vijftien pro cent ten opzichte van vorig jaar. Op de donderdag en vrijdag UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN verheugen in de warme be langstelling van enthousiaste dorpsgenoten die in grote getale de hele dag door speelgoed bij hen kwamen in leveren. Er werd ongelooflijk veel en bovendien een grote diversiteit aan speelgoed in geleverd. Heel, compleet en „Om Hollands Midden veiliger te maken is meer nodig dan al leen betere prestaties van de politie. We stellen al veel con- venanten op, maar er ligt ook een taak voor het kabinet, de provincie en de gemeenten”, zo meent Straver. „Het kan toch niet zo zijn dat straks alleen de politie wordt afgerekend op haar resultaten. Dan blijft het vrijblijvend troef en raken de ambities van het plan ’Naar een veiliger samenleving’ uit het zicht.” WADDINXVEEN - Service club Tafelronde 143 hield af gelopen zaterdag de tweede ’speelgoedinzameldag’ om af gedankt speelgoed een twee de leven te geven bij minder bedeelden. De kou deerde de vrijwilli gers niet, zij mochten zich soms spiksplinternieuw. Na afloop van de eerste inza- meldag op 14 december was de hoeveelheid ingeleverd speelgoed te vergelijken met twee rijk gevulde marktkra men. Dit keer werd drie tot vier keer zoveel ingezameld. Komende weken benadert de ’Hot Shots’ blijkbaar anders over. Toen ik namelijk het pand wilde verlaten, kreeg ik eerst een uit gestoken hand voor mijn neus met de mededeling dat ‘ik iets vergat’. Een fooi, welteverstaan. "Ja dat moet tegenwoordig hé, knul" en "In Rotterdam doen jul lie het ook", werd mij toegedicht. Bijdehand zei ik nog terug dat we niet in Rotterdam stonden, maar in een café in Waddinxveen.Ver volgens gaf ik met enige tegenzin, doch nadat er twee uitsmij ters breed uitgemeten voor mij kwamen staan met een niet mis te verstane blik, een uitsmijter dan toch maar een fooi van 50 eurocent. vonden 601199 of www.dierencentrale.nl opsporing als toezicht en het intensiveren van gerichte pre ventieprojecten. „Politie zijn voor iedereen, dus zorgen dat we naar alle kanten in gesprek blijven, ieder in zijn waarde la ten, maar tegelijkertijd helder zijn over welk gedrag van wie dan ook, niet getolereerd wordt en daar ook consequent naar handelen.” Hollands Midden wil naar een resultaatgericht korps. „We zijn diep doordrongen van het be sef dat de maatschappelijke on- moet nog dekking worden ge zocht. Waddinxveen mag vier fulltime wethouders aanstellen. Toen een half jaar geleden het nieuwe col lege werd geïnstalleerd, bleken Barth en Van der Torren niet full time aan de slag te kunnen door andere werkzaamheden. Omdat nog niet eerder een wethouder schap parttime werd ingevuld, werd een proef hiermee inge steld. Na een half jaar zou wor den geëvalueerd. Voor de oplos sing van wethouder Van der Torren zal in april dit jaar op nieuw een evaluatie plaatsvinden, of zijn halve werkweek gehand haafd kan blijven. Overigens heeft ook wethouder Dijkster- huis inmiddels een taak minder, hij heeft de coördinatie van het wijk- en buurtbeheer overgedra gen aan de burgemeester. REGIO - Politie Hollands Mid- ze eind oktober heeft ingesteld weer opheffen. Ook wil het korps volgend jaar geen zestig, maar vijfentachtig studenten werven voor de opleiding van allround politiemedewerker. Het dagelijks bestuur van het Regionaal College in Hollands Midden is op 12 december ak koord gegaan met deze voor stellen. In oktober was beslo ten voorlopig 65 vacatures niet in te vullen, omdat het daar- eenkomst begint om 19.45 uur. De deze dienst wordt gehou den op de avond van de verkie zingsdag voor de Tweede Ka- WADDINXVEEN - Vijf brand weerlieden, twee politieagen ten en de dierenambulance werden op donderdag 9 janu ari ingeschakeld om een paard dat op de Tuinbouwweg te wa ter was geraakt, weer op de kant te krijgen. En met succes. Al was het paard wel wat on derkoeld geraakt, het stond snel weer op de benen. Een treinreiziger zag het paard in de sloot liggen en belde ver volgens de hulpdiensten. „Het was ook niet op een andere manier te zien, alleen vanuit de trein”, zo licht een woord voerder van de brandweer toe. De brandweer en politie reden richting de Tuinbouw weg. „Waarschijnlijk lag het paard er al langer dan een half uur in. Het beest rilde en bib berde en had het gevecht op gegeven. Hij had al het ijs rondom weggetrapt, maar kon niet op eigen kracht de kant op komen.” Twee dyikers wa- De man had toen juist overge geven en Weigerde volledige medewerking aan de ademtest. Ondanks zijn berouw kon de man zijn rijbewijs niet terug krijgen. Bij de eerste analyse van zijn adem was de uitslag 875 ug/l; ruim voldoende om het rijbewijs in te vorderen. vrede over de onveiligheid om een antwoord vraagt”, licht de korpschef toe. Het beleid ’vriendelijk als het kan, streng als het moet’ blijft gehandhaafd. „De afspraken op het gebied van intensivering van opsporing en handhaving zijn voor ons korps naar mijn overtuiging haalbaar. En het is een uitdaging voor de politie om aangespro ken te worden op afgesproken resultaten.” Maar de politie kan het niet alleen, zo benadrukt Straver ook. De opstelling van de portier zoals omschreven in het artikel is perti nent niet de manier waarop wij willen dat zij met onze gasten omgaan. Hiervoor onze excuses. Portiers zijn goed opgeleide vak bekwame mensen die helaas in het hedendaagse uitgaansleven noodzakelijk zijn. Natuurlijk is hun gedrag zoals door u om schreven niet in lijn met de filoso fie van ons bedrijf. Hiervoor nog maals ons excuus. Wij zullen hun er zeker over aanspreken. Cees de Bie (Hot Shots) en wat te doen, leert men in de cursus ’Eerste hulp aan kinde ren’. Daarbij zit een werkboek zodat u thuis alles nog eens kunt nalezen. De cursus wordt gegeven in sa- guliere beroepsonderwijs en is een combinatie van werken en leren. Informatie over aanstel- lingseisen, de sollicitatie- en se lectieprocedure en de arbeids voorwaarden staat op de wervingssite van politie Hol lands Midden. Het adres is: www.politie-werving.nl en dan doorklikken naar politie Hol lands Midden. Je kunt vanaf de ze site de afdeling werving selectie mailen om meer infor matie of om jezelf aan te mel den voor een voorlichtingsbij eenkomst. De Politie Hollands Midden is nog steeds op zoek naar stu denten voor de opleiding tot allround politiemedewerker. Voor het district Hollands Mid den start in april, augustus en november de vierjarige oplei ding. Deze sluit nauw aan bij het reguliere beroepsonderwijs en is een combinatie van wer ken en leren. Informatie is te vinden op www.politie.wer- ving.nl, ook zijn er inloopavon den. Op 15 januari in Alphen ren opgeroepen, één van hen ging uiteindelijk het water in om een singel om het paard te binden. „Geen ongevaarlijke actie, je weet niet hoe een paard in de ze situatie regeert. Maar hij liet het rustig over zich heen ko men.” De singel werd vervol gens aan de lier van de brand weerwagen vastgemaakt en zo kon het paard langzaam en voorzichtig het water uit wor den getrokken. Binnen een klein half uur was deze klus ge klaard. „De dierenambulance was ook gekomen om het beest te onderzoeken. Ook hebben we snel de eigenaar gevonden die snel naar ons toekwam.” Toen het paard eenmaal op de kant lag, ging het snel staan en liep de eige naar langzaam met het beest om de bloedsomloop weer op gang te brengen. Ook kreeg het paard een deken omgesla gen. a/d Rijn (Oudshoornseweg 70) en op 23 januari in Gouda (bu reau Houtmansgracht 4). door mogelijk was de kosten van huisvesting, communicatie technologie en de gemeen schappelijke meldkamer op te brengen. Na de begrotingsbe handeling in de Tweede Kamer heeft het demissionaire kabinet gelden toegevoegd, waardoor de vacaturestop in Hollands Midden kan worden opgeheven en toch een sluitende begroting kan worden ingediend. Ook is het mogelijk om volgend jaar vijfentwintig extra studenten te werven. Het definitieve ak koord voor dit voorstel moet begin volgend jaar komen van het Regionaal College, de ver gadering van de hoofdofficier en 35 burgemeesters in Hol lands Midden. De vierjarige opleiding tot al lround politiemedewerker in Hollands Midden start in april, augustus en november. De op leiding sluit nauw aan bij het re- Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brieven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. Ik dacht altijd dat de functie van een uitsmijter was het beteuge len van agressie. Zaterdagavond (begin januari) werd mij in het café ’Hot Shots’ duidelijk dat dit dus niet zo is. Normaal gespro ken geef ik na een avondje uit gaan de uitsmijter c.q. portier een fooi. Zeker als ik een gezelli ge avond heb gehad in een disco theek, waar ik ook nog eens de hele avond ben geweest. Echter, ik ben niet van plan een fooi te geven in een café in Waddinx veen waar ik net letterlijk tien minuten binnen ben geweest. Daar dacht de uitsmijter van de WADDINXVEEN - Een 33-jari- Zorgcen- ge man uit Waddinxveen kwam Souburgh. Voor de leden zich zaterdagavond 11 januari op het politiebureau veront schuldigen voor zijn gedrag de afgelopen nacht. Toen hielden agenten hem aan op de Jan Dorrekenskade-Oost voor het rijden onder invloed. matige ervaring, daarnaast is er nog de deskundige Hendriks die specifieke ervaring heeft. Daar mee kan het gewenste hoge tempo worden aangehouden, zo menen de leden van het college. Naast de kennis die nodig is voor deze taak, is er ook veel tijd en energie nodig om veelvuldig en intensief te overleggen met alle betrokkenen. Meer dan in eerste instantie werd gedacht. Dit alles kan niet door een ander dan de wethouder zelf worden uitge voerd. Wethouder Barth heeft zijn werkzaamheden buiten het wethouderschap om beperkt, zodat hij een kwart meer uren voor het centrum vrij heeft De kosten hiervoor bedragen voor 2002 3.400 euro en voor 2003 20.000 euro. Deze bedragen worden betaald uit het potje ’on voorziene kosten’. Voor 2004 serviceclub diverse instanties om ervoor te zorgen dat het speelgoed zo eerlijk mogelijk wordt verdeeld en bovendien op de juiste plaatsen terecht komt. Eind vorig jaar schonk zij al speelgoed aan de kinde ren in het asielzoekerscen trum. WADDINXVEEN - Vrouwen van Nu houdt op dinsdag 21 januari een gezellige en leerza me avond, waarop mevr. Bol der een lezing geeft met als ti tel:’binnen- en buiten planten’. Deze lezing is een presentatie van een natuur- en milieupro gramma. De dames krijgen veel tips over o.a. milieuvrien delijk tuinieren, biologische en plantaardige producten, pro ducten die ons milieu sparen, terrassen en tuinreizen. Er is een informatiemarkt, men krijgt een informatiepakket mee en er is gelegenheid om te proeven en te proberen. Ook is er een vragenspel. De avond wordt gehouden in de Marchandzaal van trum is de toegang gratis, belangstel lenden betalen 3.50. De aan vang is 20.00 uur. WADDINXVEEN - De plaatse lijke afdeling van de SGP ver zorgt op woensdag 22 januari in het kerkgebouw van de Chr. Afg.Gemeente (Dorpstraat 3) een tijdrede.Voorganger in de- de ze dienst is ds J. Joppe, predi kant van de Ned.Hervormde gemeente te Sirjansland. De bij- ken bij een ongeval in en om het huis. Dat gaat bijvoorbeeld om een vergiftiging, een allergi sche reactie, verstikking, een breuk of een andere verwon- mer, volgens de plaatselijke SGP ding. Hoe paniek te voorkomen een goed moment om bijeen te komen in een dienst, om voor bede te doen voor land en volk en voor SGP in heeft. WADDINXVEEN - De Vier- stroom geeft in Waddinxveen cursus ’Eerste hulp aan kin- de-ren’. Ongeveer 40.000 keer per jaar raken kinderen betrok- Deze cijfers noemde korpschef met gericht toezicht op straat R. Straver in zijn nieuwjaarstoe- en actief rechercheren”, zo spraak. „Met deze cijfers wordt stelde de korpschef. Straver zichtbaar dat we ernst maken stelde tevreden te zijn over het menwerking met Rescue en is bedoeld voor iedereen die met jonge kinderen te maken heeft. De cursus bestaat uit drie bij eenkomsten die bij voldoende belangstelling plaatsvin-den op 3, 10, 17 februari van 19.30 tot 22.00 uur. Kosten: voor leden van Vierstroom 74,87 euro en voor niet-leden 120,25 euro. Sommige ziektekostenverzeke raars, waaronder het Trias, ver goeden (een deel van) het cur- sus-geld. Gelieve aanmelden vóór 15 januari door te bellen naar Vierstroom-Zorglijn, 0182-594500. vacatures gaan invullen en meer mensen gaan opleiden om die 929 mensen in het blauw alsnog feitelijk te realise ren.” Toch pleit Straver ervoor de vinger aan de pols te hou den, want de ambities zijn hoog. Zo is het streven om de criminaliteit en overlast in de publieke ruimte met 20 tot 25 procent te verminderen. Ook de andere prioriteiten blijven bestaan, zoals de aanpak van veelplegers en jeugdcriminali teit, de versterking van zowel Het voor velen welbekende - al thans voor de invoering van de euro - piekie voor de uitsmijter. Tot het toppunt van mijn verba zing keek de uitsmijter enigszins minderwaardig neer op het muntstuk in zijn hand en sprak vervolgens de bijna profetische woorden: "Ja dat kan dus niet, het is vanavond minimaal één euro fooi." Mijn mond - en met mij ook die van enkele toehoorders - viel open van verbazing. Ik dacht dat een fooi een aardig heidje was dat bij de gratie van de klant werd gegeven. Blijkbaar niet Ik ben toen weggelopen en kreeg van dit zooitje rapaille toegedicht dat "Waddinxveen een boeren dorp was met alleen maar boe ren" en dat "ik op zaterdagavond nooit meer binnenkwam." Dat laatste vind ik niet erg, maar wat ik wel erg vind, is dat je tegen- aantal blauw op straat dat kan worden ingezet. Met 929 volle dige banen zijn de ambities van het plan om binnen vijf jaar de basispolitiezorg te laten groei en van 567 naar 800 banen meer dan waargemaakt. Hol lands Midden is dan ook blij dat de vacaturestop, die noodzake lijk was om de begroting voor 2003 sluitend te krijgen, kan worden opgeheven. Dit dankzij het plan dat het Kabinet voor de politie heeft gepresenteerd. „Dit betekent dat we die 65 woordig schijnbaar zo met men sen omgaat die een biertje willen drinken. Zo jaag je een hoop klandizie weg, lijkt mij. Door al dus te handelen roept een uit smijter alleen een hoop agressie op, wat mijns inziens nooit de bedoeling kan zijn. Floris Rutten WADDINXVEEN - Een halfjaar na de aanstelling van vier wet houders, blijken de twee partti me wethouders niet genoeg tijd te hebben om hun taken te kun nen volbrengen. Met name wet houder Barth die het centrum in zijn portefeuille heeft, blijkt meer uren nodig te hebben.Tot op he den had hij een halve werkweek tot zijn beschikking, daar krijgt hij nu een kwart bij. Ook wethou der Van der Torren werkt een halve werkweek, hij krijgt aanvul lende ambtelijke ondersteuning en beleidsmatige advisering van uit de organisatie zodat zijn uren niet hoeven worden uitgebreid. Bij de centrumwethouder is ex tra ambtelijke ondersteuning geen oplossing, omdat daar de kwaliteiten niet voor in huis zijn. De wethouder heeft zelf de gro te bestuurlijke en bouwproces- GEVONDEN: Moerkape Lapjespoes met witte afte ningen (Polder). Schildp poes, bruinrood gemêle« witte bef en tenen, zwarte gen in snuit en op po (Noordeinde). Zwarte ka witte bef, borst en streep neus, voor witte tenen, acf sokken (Noordeinde). Zwarte kater met witte aftekeningen (Noordeinde). Waddinxveen: Rode kat, licht van kleur, witte bef, hoog op poten, vrij lange staart (Kanaaldijk). Zwarte poes, voor witte pootjes, ach ter sokken, wit op buik, vlek onder neus en witte staart punt (Mercuriusweg). Zwarte kater met witte aftekeningen (de Genestetlaan). Zwarte poes met witte aftekeningen (Mercuriusweg). lichtgrijze kat, pers, (Stationsstraat). Lapjes poes met witte aftekeningen, afslag Waddinxveen/Zevenhui- zen. Zwarte kater met witte aftekeningen (A 12). Zevenhui zen: Cyperse kat, wat bruin rood door vacht, witte bef en staartpunt (Swanlaweg). Voor gratis registratie en in- den wil de vacaturestop die formatie over vermiste en ge- dieren: tel. 0186- via Het was koud, maar dat maakte de vrijwilligers niet uit. De vele dorpsgenoten die langskwamen, hield de organi satie volop bezig. De brandweer vond het paard bibberend in het water, binnen een half uur kregen de brandweerlieden het beest weer op de kant. (^»to.-Liesbeth van dfrVis.) REGIO - Politie Hollands Midden heeft het afgelopen jaar een record aantal daders aangehouden.Ten opzichte van het jaar 1995 toen het aantal aanhoudingen op 7300 bleef verzorgt op zaterdagmiddag 8 steken, heeft de politie het afgelopen jaar ruim tiendui- februari een middag voor alle vijftigplussers in Waddinxveen (ook voor niet-leden), in sa menwerking met de KBO af deling Waddinxveen. Toegangs kaarten zijn te verkrijgen op maandag 20 januari 15.00 uur in de Foyer van het Anne Frank Centrum en kosten drie euro per persoon, inclusief thee/koffie met wat lekkers. Het muzikale duo Peter en Mi randa verzorgen deze middag diverse playbackacts en gezelli ge muziek. De middag begint om 14.00 uur en eindigt om 16.30 ui zaal gaat open om 13.30 ui Eventueel zijn kaarten ook a de deur te koop, dan kosten 3,25 euro. - - .<s wethouder krugt meer denktijd

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 15