Brandweer blikt terug 24 miljoen voor recreatie en natuur in Eendragstpolder op ’jaar van de fusie Zevenhuizen en Nieuwerkerk werken Kinderen verdienen centje bij met kerstbomen inleveren Grote delegatie akkerbouwers bij presentatie Bentwad Woonpartners tevreden over resultaten 2002 samen op gebied van administratie ’Zimmer frei’ Voorlichting over wonen en begeleiding Nieuwe uitslagen MRSA-screening verblijven. Deze besmette pa tiënten worden in isolatie ver pleegd. Op beide afdelingen zijn korte tijd geen nieuwe patiën ten opgenomen. De interne af deling B4 blijft voorlopig geslo ten. Nieuwe patiënten worden op andere afdelingen opgenomen. Het operatieschema vindt nog steeds normaal doorgang. De MRSA (Meticilline Resisten te Staphylococcus Aureus) is een resistente bacterie, wat wil zeggen dat deze niet reageert ChristenUnie Gebruikte Lunchconcert - houdt gebeds bijeenkomst RTW FM live bij verkiezings uitslag WADDINXVEEN - RTW FM doet woensdag 22 ja nuari vanuit Waddinxveen verslag van de landelijke politieke verkiezingen. Pre sentator Hans Schippers komt tussen 20.00 - 21.00 uur vanaf een aantal stem bureaus in de uitzending om het stemgedrag van het Waddinxveense pu bliek te peilen en laat te vens horen wat de op komst is.Vanaf 21.00 uur komt hij vanuit het Raads huis in Waddinxveen in de ehter met de uitslagen van Waddinxveen en reacties van de politieke partijen. RTW FM: In de ether 105.8 FM en op de kabel 93.1 FM. Beide frequenties zijn in stereo te beluiste ren. Jaarvergadering Vrouwen van Nu MOERKAPELLE - Vrouwen van Nu, afdeling Moerkapel le houdt op 22 januari haar jaarvergadering. Op deze avond wordt verslag uitge bracht van het afgelopen jaar. Ook wordt afscheid ge nomen van twee bestuursle den, Jannie Oosterhoff-van Bergen en Leny Wubben-van Kester. Open ochtend bij peuterspeel zaal Het Hobbelpaard kleding inleveren de Eendragtspolder. Na de jn flater PAGINA 19 WOENSDAG 15 JANUARI 2003 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WADDINXVEEN - Voor Anouk en Su sanne, Danny en Carlo is de gevallen sneeuw in de nacht van dinsdag op woensdag niet zo interessant. Zij kiezen liever voor het verdienen van een extra zakcentje, door kerstbomen in te zame len. Danny en Carlo doen dat dit jaar voor het eerst, en hebben samen al drie bomen opgehaald. Het is dan drie uur, nog een uurtje te gaan. Susanne en Anouk doen het al voor het derde ach tereenvolgende jaar en zijn er aardig be dreven in. „Een stuk of veertien”, zegt joen euro investeren in de in richting waarover de partijen vandaag overeenstemming heb ben bereikt. Het voornaamste doel van het plan is het 480 hectare grote Eendragtspolder, gelegen ten oosten van de Rottemeren, als recreatiegebied in te richten. Met name is gezocht naar uit- na de andere kerstboom gaat doorheen. Van alle kanten komen kinderen lopen, per fiets of skelter aan om hun vondst in te leveren en daarvoor 25 eurocenten per boom te ontvangen. Maar niet overal was het zo druk. De inleverplaats op het Kon.Wilhelminaplein bijvoorbeeld, telde rond dat zelfde tijdstip nog slechts enke le bomen, daar konden de gemeenteme- dewerkers af en toe in de auto blijven zitten. Ook op de Wingerd (grasveld) en Overtoom (grasveld) was een inzamel punt ingesteld. Anouk. „We moeten ook snel weer naar huis, want er liggen nog vijf in de achter tuin.” De twee vriendinnen zijn een echt team, één van hen heeft een skelter meegeno men, waar een kerstboom achter kan worden gehangen. En zo rijden ze af en aan, van hun huis naar de inleverplaats bij het winkelcentrum in de Zuidplas. De vier kinderen zijn niet de enige die aan de slag zijn gegaan. De versnipperaar die de gemeente op het plein heeft: staan, is constant aan het draaien. De ene ZEVENHUIZEN/MOERKA- PELLE - De ChristenUnie afde ling Zevenhuizen/Moerkapelle houdt op dinsdagavond 21 ja nuari een bijeenkomst om met elkaar te bidden voor het land en een ieder die een taak in de landelijke of plaatselijke politiek bekleden. Iedereen is welkom om 20.00 uur in de kantine van anthuriumkwekerij J. Evers (Van Hasseltweg 32) in Moerkapelle. breiding van de recreatiemoge lijkheden die goed aansluiten bij het huidige recreatieaanbod in de Rottemeren. Er zijn drie inrichtingsvarianten in het plan uitgewerkt. In twee daarvan is een roeibaan van internationale allure en een zeilplas opgeno men. De derde variant gaat uit van rustige, extensieve vormen wezig. Dit is een initiatief van vrouwen uit verschillende ker ken van Oud-Verlaat, Zevenhui zen en Moerkapelle.Voor meer informatie: Co Sterkenburg, tel. 010-2222345 Corrie Gorissen- steenwijk.tel 0180-632555. Er is gelegenheid voor het stel len van vragen. Zowel cliënten als familieleden, hulpverleners en andere naastbetrokkenen zijn welkom. De gratis te bezoeken avond is van 20.00 uur tot ca. 22.00 uur in ’t Brandpunt (Turfmarkt 58 te Gouda).Voor meer informa tie: Monique Pronk (RIAGG Midden-Holland), tel: (0182) 516 422. Er is een nieuw bestuurslid voorgedragen, die tijdens deze vergadering gekozen kan worden. De overige be stuursleden verzorgen het programma na de pauze en staat in het teken van het afscheid van de aftredende dames. Iedereen is van harte wel kom, introducés betalen 3,40. Aanvang 20.00 uur in dorpshuis Op Moer. zelfstandig te wonen en te le ven, kunnen gebruik maken van beschermende woonvormen. Op de voorlichtingsavond zal een medewerker van Vindicta een overzicht geven van de mogelijkheden van beschermd wonen in de regio Gouda en omstreken. Vervolgens vertelt een bewoner over de eigen er varing an een van de bescherm de woonvormen. WADDINXVEEN - Directeur- bestuurder van Woonpartners R. Mascini toonde zich in zijn nieuwjaarstoespraak tevreden over de vooruitgang die op al lerlei andere vlakken werd ge boekt. Zo startte Woonpart ners met een nieuwbouwproject van tachtig huur- en koopwoningen in Ze venhuizen. Daarnaast werd een flat aan de Waddinxveense Pe ter Zuidlaan volledig aangepast voor senioren. Mascini: „In het jaar 2002 heb ben we bovendien de laatste stap gezet in het fusietraject van Woonpartners Midden- Holland (werkgebied Waddinx veen en Zevenhuizen-Moerka pelle) en Woonpartners Gouda (werkgebied Gouda en Moord- Ijssel, koos Woonpartners voor Ons Huis als samenwerkings partner. Zij zullen gezamenlijk overleg voeren met architec ten, projectontwikkelaars, aan nemers, financiers, gemeenten en andere overheidsinstellin gen. Daarnaast zullen de twee par tijen de kosten én opbrengsten delen. Dit wil overigens niet zeggen dat de toekomstige ei- gendomsverdeling van de te bouwen woningen ook gelijk is. De samenwerking richt zich in eerste instantie op de ontwik keling en realisering van één of meer bouwplannen in de Zuid- plaspolder. De partijen sluiten echter niet uit dat er ook in de toekomst samengewerkt zal worden bij andere projecten. MOERKAPELLE - Peuterspeel zaal Het Hobbelpaard (Raad huisstraat 40a) houdt zaterdag 18 januari een open ochtend. Tussen 10.00 en 12.00 uur kun nen toekomstige peuters en hun ouders een kijkje komen nemen. Leidsters en bestuurs leden zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.Voor de peu ters ligt er iets te knutselen klaar. Inschrijven op deze och tend is ook mogelijk. Inschrij ven kan vanaf anderhalf jaar, plaatsing geschiedt vanaf 2 ,5 op de gebruikelijke antibiotica. De bacterie heeft in de regel al leen effect op mensen met een sterk verminderde weerstand. Bezoekers en patiënten met een redelijk tot goede weer stand kunnen de bacterie na di rect contact met een besmette patiënt wel korte tijd bij zich dragen, maar zullen er niets van merken. Een ziekenhuisbacterie kan bij zieke mensen infecties aan bijvoorbeeld de luchtwe gen of slijmvliezen veroorza ken. reaucratie, wanprestatie, ge brek aan burgerlijke betrokken heid en bezuinigingen niet wor den opgeruimd, uiteindelijk terechtkomen bij de hulpverle ningsdiensten. Recente voor beelden te over. De comman dant wees er op dat de Nederlandse bevolking weinig blijk geeft van maatschappelijke betrokkenheid. „Iedereen wijst bij incidenten meteen naar de overheid, maar met z’n allen zullen we toch toe moeten naar een maatschappij waar burgers zelf weer een contro lerende rol op zich nemen. De ze eigen verantwoordelijkheid geldt ook op het gebied van de brandpreventie. Dat is iets dat mensen zelf moeten doen, die taak kan de brandweer nooit overnemen. De brandweer doet zijn uiter ste best om steeds sneller, met steeds beter materieel, steeds vakkundiger op te treden bij brand. Maar als mensen nog steeds risicogedrag vertonen, zoals in bed roken, en als ze nog steeds geen rookmelder hebben, zullen we toch altijd te laat komen. We kunnen de schade beperken maar nooit voorkomen.” om 13.00 uur. De zaal gaat open om 12.45 uur. Toegang: 3 euro incl. koffie/thee, kinderen tot 18 jaar en vrienden van De REGIO - Nadat rond de kerst dagen bij twee patiënten op een chirurgische afdeling (B2, Bleulandlocatie) besmetting met een MRSA-bacterie is ge constateerd, zijn er daarna bij de uitgebreide MRSA-screening nog vier patiënten en twee me dewerkers positief bevonden. De B2 is geheel schoonge maakt en is dinsdag 14 januari weer opengesteld. Op dit moment zal zijn nog twee patiënten met MRSA die in het Groene Hart Ziekenhuis ZEVENHUIZEN - De interac tieve voorstelling in de vorm van een talkshow ’zimmer frei’ is op 18 januari in het theater in dorpshuis Swanla te bezoe ken. Daarin wordt een lokale bekendheid uitgenodigd om zijn intrek te nemen in pension Piranha. Iedereen in het pen sion staat klaar voor een me morabele ontvangst. Met over matige nieuwsgierigheid wordt de gast het hemd van het lijf ge vraagd in een poging hem of haar de juiste kamer te geven. Het gesprek loopt al snel volle dig uit de hand. Elke speler heeft zo zijn eigen visie over de gast en zijn verhaal en niemand schroomt om die om te zetten in een ontroerend liedje, een een absurde dialoog. Kaarten a 10 euro zijn dagelijks verkrijgbaar tijdens de normale openings uren bij reisbureau De Zwaluw te Zevenhuizen. recht).Vanaf 24 december 2002 vormt onze organisatie één ju ridisch geheel.” Voor het ko mende jaar is de activiteitenka lender van Woonpartners ingevuld. Voor Waddinxveen is dat de afronding van een groot onderhoudsproject in de Bo- menwijk en Victorwijk. Eind 2002 sloten Woonpart ners Midden-Holland en Wo ningstichting Ons Huis uit Nieuwerkerk a/d IJssel al een overeenkomst om samen huur- en koopwoningen terealiseren in de Zuidplaspolder. Woon partners Midden-Holland mag alleen activiteiten ondernemen binnen haar eigen werkgebied. Omdat de Zuidplaspolder voor een klein deel buiten dit gebied ligt, te weten Nieuwerkerk a/d mogelijke aanvallen met bij voorbeeld het pokkenvirus. Van Oosten maakt zich zorgen over de toenemende ’afreken- cultuur’.AIs voorbeeld noemde hij, het indienen van een klacht tegen een burgemeester die een gedoogzone aanwees voor een vreugdevuur tijdens oud en nieuw, waarbij schade was te betreuren Ook is een com mandant onder druk opgestapt wegens fouten tijdens een inzet bij een waterongeval. De brandweer moet goed opgeleid en geoefend zijn en is ook aan spreekbaar als er fouten ge maakt worden. Maar blind be schuldigen bij branden en ongevallen leidt tot angst en overmatige voorzichtigheid. Het leidt ook tot verlies van het plezier in het werk, vooral bij vrijwilligers. Dit zal tot ge volg hebben dat de brandweer in zijn huidige vorm niet kan blijven bestaan want de vrijwil ligers zijn het fundament waar op de brandweer rust. Van Oosten signaleert dat de brandweer en andere hulpver leningsdiensten steeds meer als het ’putje van de samenleving’ gaan fungeren. Dit betekent dat alle problemen, die door bu- tot 4 jaar. Er is nog ruim plaats na de zomervakantie voor nieuwe peuters. Voor aanvraag van extra dagdelen kan men bellen met Daniëlle Tromp, tel.: 079-593 2020. Overigens is het bestuur op zoek naar nieuwe bestuursle den, met name voor de functies van voorzitter en penning meester en er is een vacature voor peuterleidster (m/v)voor de ma-wo-groep.Voor meer in formatie: Leona den Ouden, tel.: 079-593 2647. ZEVENHUIZEN/MOERKA PELLE - Op dinsdag 2I januari kan iedereen gebruikte kleding, gordijnen, beddengoed, schoei sel en ander textiel in de be zorgde witte plastic zak aan de stoeprand zetten. Bewoners van een woonerf kunnen de zakken op het algemene huis- vuilverzamelpunt neerzetten. Een vrachtwagen van stichting KOVAMO haalt de zakken van af 9.00 uur op. De gemeente heeft voor het inzamelen van kleding een vergunning ver leend. KOVAMO is de afkorting voor Kleding Ophaal Voor Alge meen Medisch Onderzoek. De ingezamlede kleding wordt ver kocht en de netto opbrengst is bestemd voor het Diabetes Fonds Nederland (DFN). Het DFN betaalt het overgrote deel van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van diabetes (suikerziekte) in Ne derland. Het DFN is een onaf hankelijke en niet-gesubsidieer- de stichting. DFN heeft het CBF Keurmerk. ZEVENHUIZEN - De Zeven Muzen organiseert op zondag I9 januari een lunchconcert met twee pianisten van het Corbulo trio, Peter Schaar- eman en Bert ter Horst, en een voordracht van Ben Schaar- eman. Zij spelen vierhandige stukken van o.a. Grieg, Dvorak en De Falla, en een enkel stuk met voordracht o.a. met tekst van Godfried Bomans en mu ziek van Moussorgsky. Het lun chconcert wordt gehouden in de Vrijzinnig Hervormde kerk ZEVENHUIZEN - Vrouwen voor Gods Koninkrijk houdt op donderdag 23 januari een kof fieochtend, daar komt Heleen Stolk spreken. Het thema is: ’bidden, wat doet het ertoe?’ Doel is elkaar te bemoedigen en op te bouwen in het geloof. De ochtend vindt plaats in het Hervormd Centrum (Dorps straat 156) van 9.30 tot I 1.00 uur; vanaf 9.00 uur staat de kof- te kennen, dat wat hun betreft fie klaar. Er is kinderoppas aan- de polder moet blijven wat het is: akkerland! Of zoals een van de betrokken akkerbouwers het tot grote hi lariteit van het publiek ver woordde: Bentwoud, Bentwad, ik ben’t zat! van recreatie zoals wandelen en fietsen. In alle drie de va rianten speelt een combinatie van recreatie met waterberging een rol. De plannen houden ook nadrukkelijk rekening met het behoud van de bestaande natuur. Zelfs zal, waar mogelijk, ook nieuwe natuur worden ontwikkeld. De partijen leggen (Dorpsstraat 139), en vangt aan het nu vastgestelde gebiedsplan ter goedkeuring voor aan de Minister van Landbouw, Na tuurbeheer en Visserij. Daarna komen, waarschijnlijk Zeven Muzen gratis, komend voorjaar al, de drie va- rianten voor de inrichting van het gebied ter sprake in ver- Piranha schillende bijeenkomsten in de streek. Zo wordt iedereen be trokken bij de groene inrichting van inspraakronde stellen de pro vincie en de andere betrokken partijen het definitieve inirch- tingsmodel vast. Direct daarna kunnen de werkzaamheden voor de inrichting van de pol der aan de rand van de Rotte beginnen. Naar verwachting is dat in 2004. Bentgebied. Bentwad initiatief nemer Smit memoreerde in dit verband aan de noodkreet van de Unie van waterschappen, die onlangs in een open brief aan de Haagse politiek het ultieme schuimbekkende scène of belang van wateropvang aan de orde hebben gesteld. Allen ha merden op een snel onderzoek naar waterberging in polder de Noordplas. Wethouder Uljee (voorstander van het Bent woud) wees de aanwezigen er op, dat zo’n onderzoek toch Koffieochtend minstens anderhalf jaar zou vergen. De agrariërs, om wiens eigendommen het gaat, lieten vooral bij de stemming van zich horen. Voor het immense oer bos stemde het bestuur van ’Vrienden van het Bentwoud’. Tientallen in de zaal gingen voor het Droge Voeten Plan Bentwad. Maar de massaal toegestroom de echte belanghebbenden en hun aanhang gaven luidruchtig ZEVENHUIZEN/MOERKAPELLE - De gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle heeft eind 2001 na een eerste oriëntatie met de gemeente Nieu werkerk aan den IJssel een onderzoek laten doen naar de mogelijkheden tot samenwerking in de administratie van sociale zaken van beide gemeenten. Daaruit blijkt dat samenwerking praktisch haalbaar is en dat deze de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening ook in de toekomst veilig zal stellen. Bij de uitwerking van deze administratieve samenwerking is ook geke ken naar mogelijkheden tot samenwerking, met name om de potentie van de organisaties te versterken om in te spelen op toekomstige ont wikkelingen (wet- en regelgeving, automatisering, CWI) door de efficiency en effectiviteit van meer specialistische taken te vergroten. Zo zal ambtelijke inzet voor beleid onderling verdeeld worden.Vorige week hebben de wethouders So ciale Zaken van de gemeenten Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle hiertoe een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. GOUDA - De RIAGG Midden- Holland en de Robert-Fleury Stichting (RFS) organiseren in samenwerking met onder an dere Vindicta (een instelling voor woonbegeleiding) een voorlichtingsavond over vor men van woonbegeleiding op dinsdagavond 21 januari. Men sen met een langdurige psy chiatrische voorgeschiedenis, die (nog) niet in staat zijn om Wethouders van Sociale Zaken van beide gemeenten zetten vorige week hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst. (Foto: Liesbeth van der Vis.) Koukleumen hoefde niet op woensdagmiddag, kinderen waren druk met het verzamelen en inleveren van kerst bomen. (Foto: Liesbeth van der Vis.) ZEVENHUIZEN/MOERKA PELLE - Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, de Stadsregio Rotterdam, het Hoogheemraadschap Schie- land, de gemeente Zevenhui zen-Moerkapelle, het Natuur- en Recreatieschap Rottemeren en het Rijk (ministerie van LNV) gaan gezamenlijk 24 mil- REGIO - Niet enkele grote branden maar vooral de fusie waarbij Midden-Holland en Rijnland samen de Regionale Brandweer Hollands-Midden vormden, stond centraal tijdens de nieuwjaarstoespraak die commandant Foort van Oos ten hield op 10 januari. De nieuwjaarsbijeenkomst werd gehouden in de brandweerka zerne in Bodegraven. De Regionale Brandweer Hol lands-Midden omvat 35 ge meenten met in totaal 750.000 inwoners. Dat is bijna eenderde van de provincie Zuid-Holland. Dat geeft de mogelijkheid om zaken grootschalig aan te pak ken. Volgens Van Oosten is een nadeel da er weinig keuzevrij heid meer is waar het gaat om de regionale aankoop van hulp- verleningsvoertuigen en lad derwagens. Maar de voordelen zijn belangrijken Bij een groot incident kan de opschaling bij voorbeeld soepeler georgani seerd worden. Inmiddels zijn al vorderingen gemaakt op het gebied van de rampenbestrij ding, zoals een standaardformat voor rampenplannen. Er wordt nu bijvoorbeeld ge werkt aan de bestrijding van REGIO - Een discussieavond over het Bentwad voor de in woners van Rijnwoude, waar het ’Bentgebied’ voor een groot deel onder valt. Dat werd vorige week, op initiatief van D66, gehouden. De opkomst was goed. Hans Smit en Jan van Leeuwen, initia tiefnemers van het Plan Bent wad, vertelden op deze avond waarom zij het noodzakelijk vinden om in de zeer diepe droogmakerijen waterberging te combineren met recreatie, natuurontwikkeling, nieuwe economische mogelijkheden en aangepaste duurzame woning bouw. Een soort drieluik, waarin wa terbeheer centraal staat, maar waar ook een ’Bentbos’ moge lijk is, alsmede -aan de randen- agrarische activiteiten. Het vol tallige betstuur van ’Vrienden van het Bentwoud’ was ook present. Boskoper Ab Roden burg brak een lans voor het oerbosplan uit 1994 en deelde folders uit. Ook waren raadsleden uit Zoetermeer, Rijnwoude en Waddinxveen en afgevaardig den van de provincie aanwezig. De visie van Smit en Van Leeu wen werd gedragen door Dijk graaf Cees Kroes, hij zette dat in het licht van de uitbreidende Pot en Containerteelt(PCT)- terreinen ten noorden va het r - - - Ti t

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 19