t Wethouder Ijspret in winters Waddinxveen Deze Week presenteert 0B herziene begroting rLExam TELECOMMUNICA TIE k A, 95 I Actie Boeren Planten Bomen: bestel streek eigen plantmateriaal u ^TuinVCentrum^ Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking stopt als er geen nieuwe leden bijkomen Cursus Bestuurder auto onbekend Wandeltocht voor senioren CC Hij is er ween DeNVM Woningvizier OPRUIMING PIANO’S E9Ü9BOOT KERKSTRAAT 2, BODEGRAVEN TELEFOON (0172) 612541 ALS JE VOOR VERTROUWEN KIEST! Jazeker. De Hypotheker. ook voor uwj I MOBIELE COMMU NICATIE Nieuwjaars concert in de Morgenster WADDINXVEEN - Het jonge renkoor Vox Jubilans geeft za terdag 18 januari o.l.v. Marco den Toom een nieuwjaarscon cert in de Morgenster (Ster renlaan I). Het koor bestaat uit zo’n veertig jongeren van 15 tot 25 jaar en geeft regelmatig concerten in de regio, maar ook daarbuiten. Jaarlijks terug kerend zijn de concerten op Stille Zaterdag in de Sint Jans- kerk in Gouda en op de mor gen van Tweede Kerstdag in 'De Doelen’ in Rotterdam. Het programma bestaat naast koor zang en samenzang uit enkele instrumentale bijdragen door Marco den Toom (orgel en piano) en Liesbeth Kooyman (panfluit). Het aanvangstijdstip van het concert is 20.00 uur, de toegangsprijs bedraagt 5,- en 2,- voor kinderen t/m 12 jaar. De opbrengst is bestemd voor de voltooiing van het or gel in de Morgenster. babymassage (0182) 54 74 00 - A bos Horeca Speelgoed Kerstboom Sport 4 De Hypotheker 1 Zie onze advertentie elders in deze krant! WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN (0181) 21 96 12 Op de donderdag en vrijdag car comfort Nieuwerkerk aan den IJssel Bezoek a.s. vrijdag onze kraam op de weekmarkt. Hoofdweg Noord 25a tel.: 0180 - 32 05 27 B 1 =1 55e JAARGANG nr. 2834 OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN 1 WOENSDAG 15 JANUARI 2003 GZC DONK laat kansen liggen tegen De Gouwe De Tafelronde krijgt op nieuw tassen en dozen vol speelgoed binnen, de orga nisatie gaat nu kijken waar het speelgoed het beste naar toe kan Kinderen verdienen een centje bij door kerstbomen in te leveren Het college komt met crite ria waaraan de proef verrui ming sluitingstijden horeca moet voldoen om te slagen. In maart gaat de proef van start UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN trekker en vertegenwoordigt de Kerngroep naar buiten toe. De secretaris heeft voorname lijk tot taak bijeenkomsten te notuleren en post en corre spondentie te verzorgen. De Kerngroep, die in 1975 werd opgericht op initiatief van de gemeenteraad, bestaat uit vrijwilligers en heeft als doel de Waddinxveners te informe ren over de situatie in ontwik kelingslanden en op die wijze hun betrokkenheid bij de pro blematiek van de ongelijke ver deling te vergroten. Sinds 1996 steunt de Kerngroep een plat- telandsontwikkelingsproject in Ethiopië. Het project is gericht op het scheppen van voedsel zekerheid voor de bevolking. Een tweede project dat de Kerngroep sinds 2001 steunt, is een krottenwijkproject in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba waarvoor de organisa tie IHA-UDP zich inzet om de mensen in de armste wijken weer uitzicht te bieden op een zinvol leven. De Kerngroep on derhoudt directe contacten Het meest complete woning aanbod van Gouda e.o. Gratis af te halen bij de deelnemende NVM makelaars Lid worden? Tel. 0182-612718 W’VEEN/Z’HUIZEN/MOERKAPELLE - De dooi is inmiddels ingezet, maar vorige week nog waagden sommige Waddinxveners een ritje op de schaats ondanks de waarschuwingen dat het ijs op sommige plaatsen niet sterk genoeg was. Sommige sloten le ken, na de sneeuwval in het begin van de week, toch nog goed dichtgevro ren. Het ijs was na enkele nachten vorst mooi glad, maar vaak nog geen tien centimeter dik. Zelfs op de Rot te werd geschaatst, ook daar op ei gen risico. De plaatselijke ijsclub en het naastgelegen café kregen wel te lefoontjes van schaatsliefhebbers met de vraag of het ijs goed genoeg was, maar beide moedigden het schaatsen zeker niet aan. Zowel op vrijdagmid dag als op zaterdagochtend zakte ie mand bij het Koornmolengat door het ijs. Op vrijdagmiddag kwam zowel de brandweer als de traumahelikop- ter nog ter plaatse om de man te redden, uiteindelijk kwam hij er op eigen kracht uit. De politie kreeg ook op zondagmiddag de melding dat er volop werd geschaatst terwijl het ijs op sommige plekken heel gevaarlijk was. De vrieskou ging op sommige dagen tevens gepaard met prachtige winterluchten. Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 In de raadsvergadering van de cember benadrukte de raad de wethouder om de dekking van het beleidsplan goed hard te maken. De raad gaf toen kritiek op de financiële dekking, ze noemde deze ‘boterzacht’ en ‘luchtfietserij’.Wethouder Dijk- sterhuis zegt deze opmerkin gen zich aangetrokken te heb ben en komt daarom nu met meer informatie dan hij in de cember geven kon. „We gaan 120.000 euro besparen op de personeelskosten. Dat bete kent niet dat we verder gaan met minder personeel, maar we besparen op de kosten. We hebben ook binnen de gemeen te een toenemende verrijzing. Dat zijn dure mensen door het salaris wat ze hebben opge bouwd. Als zij eruit gaan, dan willen we kijken of we daar een starter voor terug laten ko men, die is goedkoper. Ook worden niet alle nieuwe vaca tures meer ingevuld.” Tevens moet een besparing van 30.000 euro te vinden zijn op de inhuur van derden, 175.000 euro op de bedrijfsvoering (schoonmaak- en telefoonkos ten), het overige komt uit rest- potjes. Zoals de jaarrekening die een structureel overschot laat zien, de stortkosten, on derhoud aan straatverlichting en energie openbare gebou wen. „In totaal komen we hier- KWapalm tropische warmte... 110 cm hoog. B Lj J1 In 0 21 cm pot. Regelmatig W sproeien. WADDINXVEEN - Zaterdag 11 januari tegen 04:30 uur werd gemeld dat langs de Al2 een auto met schade stond. In derdaad troffen agenten in de berm een auto aan met forse schade aan de voorzijde. De vier inzittenden; twee mannen en twee vrouwen uit Gouda en Waddinxveen, wilden niet be kend maken wie had gereden. Bij de blaastesten bleken ze al le vier onder invloed. Alle vier zijn aangehouden. tocht van 10 kilometer rond de Noord Aa. Bij boerderij ’t Geertje wordt een koffiestop gehouden. Bij terugkomst in Waddinx veen is in het Anne Frank-cen- trum nog gelegenheid even met elkaar na te praten onder Nieuwe leden hoeven geen specifieke deskundigheid op het gebied van ontwikkelings samenwerking te hebben, maar moeten wel bereidheid zijn verder te kijken dan Waddinx veen groot is èn een (beperk te) hoeveelheid tijd is nodig. Bijvoorbeeld om mee te hel pen bij het schrijven en opma ken van de donateurskrant of bij het voorbereiden van de jaarlijkse sponsorloop. Daar naast is er een vacature voor een voorzitter en een secreta ris. De voorzitter fungeert als mee op 400.000 euro van de 785.000 euro die nodig is. Het verschil vinden we in het profijt van de hogere algemene uitke ring dan we hadden geacht. Dan komen we helemaal rond voor dit jaar, voor volgend jaar is er zelfs een klein plusje”, zo re kent Dijksterhuis. Dit is inclu sief een bezuinigingsoperatie van twee ton. „Ik wist wel dat we de begroting sluitend zou den krijgen. En we mogen er ook best trots op zijn.” Wel moet nog vóór juni in oud be leid worden gesneden om nieuw beleid te kunnen uitvoe ren, dat is een bedrag van 221.000. Het toezicht van de provincie blijft wel bestaan. „Al verwachten we wel dat alle voorstellen die we eerst ter goedkeuring aan de provincie moeten geven, snel behandeld zullen worden.” Het toezicht blijft een jaar van kracht. Op 26 januari zal de begroting in de gemeenteraad worden behandeld. dag 21 januari organiseert af deling seniorenwerk van Stich ting Waddinxveens Welzijns werk, een wandeltocht voor senioren. Vooraf opgeven is niet nodig, op de dag zelf in schrijven kan vanaf 9.30 uur in de foyer van het Anne Frank- activiteiten-centrum (jan van WADDINXVEEN - De herziene begroting ligt op tafel. Hierin is het beleidsplan 2003-2006 verwerkt, net als de gevolgen van de invoering van het BTW Compensatie- fonds. „Het was nog een hele klus”, zo laat Dijksterhuis weten. „Het nieuwe BTW systeem kan op twee manie ren voor een gemeente uitpakken. Of je verdient er geld mee, of je springt er niet goed uit. Dat laatste is bij Wad dinxveen het geval, waardoor we op langere termijn geld moeten bijleggen.” Een BTW Compensatiefonds moet deze verliezen afdekken. „Zoals de zaken er nu voor staan, zal er over een jaar of vier a vijf een structureel na deel zijn van ongeveer anderhalve ton. Het was een hele ingewikkelde operatie omdat deze gelden door de hele begroting heen lopen. Daarnaast moest het nieuwe be leid er in worden verwerkt.” Voor meer informatie en/of aanmelding: Nolda Hootsmans, tel. 612807, Hilda van Munster, tel. 618131 of Huub Huijten, het genot van een kopje koffie tel 392840. Een informatiepak- of thee. De tocht gaat door, in- ket ligt bij hen voor u klaar. CDA professionals in communicatie-apparatuur Noordkade 56a Waddinxveen Tel. 0182-630966 Fax 0182-617502 Internet: www.flexcombv.nl Pró»»ji» TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN Dinsdag 21 januari gesloten i.v.m. inventarisatie! ^MBBBB M li' VTT’—jFBB Maandag-woensdag 9.00-18.00 uur. donderdag en vrijdag 9.00-21.00 uur. zaterdag 9.00-17.00 uur dien het goed wandelweer is. Kosten voor deelname bedra gen 2,60, inclusief 3 kopjes koffie/thee. Aan deelnemers die meerijden wordt boven dien een kleine bijdrage aan de autokosten gevraagd (max. I,-). Voor meer informatie: S.W.W., tel. (0182) - 615555 of 631932. De volgende wandeltocht is gepland op dinsdag 25 febru ari. voor goede instructies voor de aanplant, verzorging en be scherming. Bewoners van het Zuid-Hollandse landelijke ge bied kunnen het boekje Boeren Planten Bomen met het com plete assortiment gratis aanvra gen bij Land-schapsbe-heer Zuid-Holland. In het boekje staat een uitgebreide beschrij ving van de struik- en boom soorten met voor elke soort een vermelding van bodemei- sen, toepassings- en gebruiks mogelijkheden en de betekenis voor natuur en landschap. Ook advies (telefonisch of aan huis) over wat nu aan te planten is mogelijk. Wacht met het aan vragen hiervan niet tot het laat ste moment. De actie wordt gezamenlijk georganiseerd met Landschapsbeheer Zeeland en Utrecht. In februari volgt een tweede bestelmogelijkheid. Het boekje en/of de bestellijst is aan te vragen bij Landschaps beheer Zuid-Holland, telefoon 0182 - 683 670, of via www.landschapsbeheer.com/zu idholland/acties.html a ‘l De Petteplas was ook bedekt met ijs net als de sloot aan de Alberdingk Thijmlaan. (Foto: Liesbeth van der Vis.) REGIO - De Vierstroom ver zorgt een cursus babymassage in Waddinxveen. Deze cursus bestaat uit vijf wekelijkse bij eenkomsten van anderhalf uur en is bedoeld voor ouders van baby’s van ongeveer twee tot negen maanden. Tijdens de cursus leert u uw baby te masseren, hoe u uw kindje het beste kunt oppakken zodat het zich geborgen voelt. Ook wordt stil gestaan bij het tempo waarin uw baby leeft. Verder is er aandacht voor wat te doen als uw baby veel huilt, slecht slaapt of veel last heeft van darmkrampjes. Tot slot is er ook gelegenheid voor het uitwisselen van erva ringen. Kortom: in de cursus ’Babymassage’ leert u de li chaamstaal van uw baby te ver staan. De cursus ’Babymassage’ start op 14 februari om 09.30 uur. De kosten bedragen 99,83 eu ro voor leden van De Vier stroom en 145,21 euro voor niet-leden. Sommige ziektekostenverzeke raars, waaronder het Trias, ver goeden (een deel van) het cur- sus-geld. Gelieve aanmelden vóór 27 januari, via de Vier- stroom-Zorglijn, tel. 0182- 594500. addinxveen WADDINXVEEN - De Kern groep Ontwikkelingssamen werking Waddinxveen heeft be sloten zichzelf op te heffen als er niet vóór juli minimaal drie nieuwe leden zijn gevonden. Door verhuizing van de secre taris naar het buitenland telt de groep nu nog maar zeven actieve leden. Veel te weinig voor alle activiteiten die de groep wil ontplooien. Na ver schillende eerdere ledenwerf acties in de afgelopen jaren, doet de Kerngroep nu een laatste poging. REGIO - Landschapsbeheer Zuid-Holland houdt voor de tiende keer de actie Boeren Planten Bomen. De actie is be doeld om boeren en andere bewoners van het Zuid-Hol landse platteland te stimuleren streekeigen struiken en bomen aan te planten. Tot 14 februari kunnen de bestelformulieren ingeleverd worden, het plant materiaal wordt enkele weken later thuisbezorgd. Tijdens de actie kan tegen lage prijzen een uitgebreid assortiment struiken en bomen worden besteld. Knotbomen langs percelen, lei- linden om de boerderij, streek eigen sierbomen en -struiken op het erf, jonge boompjes op een niet-gebruikt stukje grond; op deze wijze kan de eigen boerderij en het erf aanzienlijk verfraaid worden. Bovendien biedt het nieuwe kansen voor de natuur. Het plantmateriaal is van prima kwaliteit. Het is ge garandeerd ziektevrij en wordt betrokken van gerenommeerde kwekers. Landschapsbeheer Zuid-Holland zorgt verder met de beide partnerorganisa ties in Ethiopië. Dit gebeurt onder meer per e-mail en door wederzijdse bezoeken. Inkomsten krijgt de Kerngroep WADDINXVEEN - Op dins- van een flink aantal donateurs en uit de opbrengst van de jaarlijkse sponsorloop. Daar naast ontvangt de Kerngroep een forse gemeentelijke bijdra ge. Opheffing van de Kern groep zou er dan ook niet al leen toe leiden dat een van de eerste en oudste groepen die in Nederland op gemeentelijk Bijnenpad). niveau actief is op het terrein Daar is tevens gelegenheid om van de ontwikkelingssamen- ’n kopje koffie of thee te drin- werking verdwijnt, maar ook ken. Om 10.30 uur gaat de dat er een einde komt aan een groep met een aantal auto’s flink bedrag waarmee jaarlijks richting Zoetermeer voor een vanuit Waddinxveen wordt bij gedragen aan een tweetal zeer noodzakelijke ontwikkelings projecten in Ethiopië. 12 B. I 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 1