WADDINXVE OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN WEEK N° hl E R U M E E N T B R G E E BEZWAAR VERGADERINGEN I een een RUIMTELIJKE ORDENING GROEN BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD BOUWZAKEN OVERIGE VERGUNNINGEN u t 7 UITSLAGENAVOND IN GEMEENTEHUIS BERICHTJES VAN DE BUITENDIENST TWEEDE-KAMERVERKIEZINGEN X VOORZIENINGEN r GEHANDICAPTEN K WOENSDAG 15 JANUARI 2003 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 3 vergroten van een woning (24-12-2002) het Inter- tot 20020365 de onderwer- opvallend i twee schuren (10- 20020185 a kerstbomen ingeza- bende stukken liggen tijdens kantooruren ter OVERZICHT LOCATIES STEMBUREAUS 3 b. hef 20020504 Winkelen begint bij advertenties kijken! 'J COLOFON 08.30 - 14.00 uur 08.30 - 12.30 uur 19.00 - 20.30 uur het onderzoek de gemeente- de gemeen- i neer- 62 47 67 61 25 70 behoeve verlenen. VERLEENDE RECLAMEVERGUNNINGEN/ MELDINGEN WAARMEE INGESTEMD Informatie over de vergunningen kunt u krijgen bij de clus ter Bouwtoezicht, tel. 624832 of 624835. De volgende reclamevergunning/melding waarmee is j ingestemd, is verzonden op de tussen haakjes vermelde i diverse reclame-uitin- Voor de duur van de activiteit worden afgesloten: Bosboom Toussaintsin- 4 5 6 7 8 9 10 11 12 De Wvg is wel iedere ochtend telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 624 715. GEMEENTEHUIS postadres telefax website e-mailadres Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer B.Kramer van de afdeling Soza-GBA. Telefoon 624706. telijk B&W. SPREEKUREN Burgemeester en wethouders alleen na afspraak via de secretaresses. "Prinses Marianne" (vanaf 20.30 uur) op 30 april 2003. Eindredactie Gemeenterubriek: Publieksvoorlichting Telefonische informatie kunt u krijgen op (0182) 624 624 Stemdistrict 1 2 helft), en U moet dan uiterlijk 17 januari 2003 persoonlijk oproepingskaart voor de verkiezing bij de Gemeentebalie overlegi wordt meteen omgezet in een I kiezerspas is verstrekt kunt u uitsluitend met deze pas de stemming deelnemen. Als u de pas kwijtraakt kan geen nieuwe pas worden verstrekt Sociaal raadsvrouw - uitsluitend op afspraak - maan dag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. dakkapel op het Wijziging op reeds verleende bouwvergunning en het 20020185 Onderweg 69-71, het plaatsen van 01-2003) 1 Cyclus: afvalinzameling, ophalen grofvuil e.d. Instituut Sociaal Raadslieden Gouwebad "De Sniep" Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids en het vergro- OPENINGSTIJDEN DE GEMEENTEBALIE maandag tot en met donderdag vrijdag dinsdag- en donderdagavond 20020505 Distelveld 8, het gedeeltelijk veranderen ten van een woning (24-12-2002) 20020506 Coenecoop 89 B, het gedeeltelijk veranderen van een Raadhuisplein 1 (0182) 62 46 24 Postbus 400, 2740 AK 62 46 80 www.waddinxveen.nl gemeente@waddinxveen.nl Centraal meldpunt: voor al uw meldingen 62 45 00 -54 75 00 VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN - Tweede Bloksweg 44, 1 iep naast de woning u langs deze weg bedanken voor uw ACTIEPLAN KORTE LONTJES Op 1 januari is door veel inwoners vuurwerkafval verza meld in plastic afvalzakken. De medewerkers van a_ u terecht bij de afdeling Beheer besluit tot afwijzing van een gehandicaptenparkeer- stemlokaal Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 Wijkgebouw Zonnig Zuid, St. Victorstraat 4 Zalencentrum Het Trefpunt, Stationsstraat 1 8 De Hoeksteen, Esdoornlaan 2 Immanuelkerk, Pr. Bernhardlaan 2 Bethelkerk, Bilderdijklaan 2 De Regenboog, Jacob Catslaan 3 Anna Frankcentrum, Jan van Bijnenpad 1 Ontmoetingskerk (dagkapel), Groensvoorde 3 De Leilinde, Lindengaarde 17a Dick Brunaschool, Sperwerhoek 6 Wijkgebouw Zuidhonk, Zuidplaslaan 552 De Morgenster, Sterrenlaan 1 |en en ingericht dat min deze stemlokalen kun- De gemeenteraad heeft in de vergadering van 18 en 19 december il. de onderstaande beslui ten genomen. De achterliggende stukken kun nen worden ingezien in de leeshoek van de Gemeentebalie dan wel gedownload worden via www.waddinxveen.nl. OPENINGSTIJDEN ANDERE AFDELINGEN Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grof)vuil en K.C.A. elke werkdag van 13.30 tot 16.30 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. Deze kiezer moet in hetzelfde stemdistrict zijn gere gistreerd als waar u bent geregistreerd. U en degene, die voor u gaat stemmen moeten op de oproepingskaart in het daarvoor bestemde vak hun handtekening zetten. Geeft uw kaart pas aan een ander mee, nadat uzelf heeft ingevuld welke kiezer voor u gaat stem men. Deze kiezer kan uw volmachtstem uitsluitend gelijktijdig uitbrengen met zijn eigen stem. Hij kan bijvoorbeeld dus niet eerst 's morgens zelf gaan stemmen en dan later bij voorbeeld 's middags nog eens voor u gaan stemmen. STEMMEN BIJ VOLMACHT OF IN EEN STEMBU REAU NAAR KEUZE VAN DE KIEZER Bij de op woensdag 22 januari 2003 te houden stem ming ter verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft u de mogelijkheid om in een ander stembureau in Nederland te stemmen dan het stem bureau waarvoor u een oproepkaart zult ontvangen. Ook kunt u een ander voor u laten stemmen. BINNENGEKOMEN BOUW AANVRAGEN/ MELDINGEN De volgende bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen op de tussen haakjes vermelde datum: Woubrechterf 74, het gedeeltelijk veranderen en De aanvraag ligt m.i.v. donderdag 16 januari 2003 gedurende vier weken ter inzage bij de Gemeente balie, op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur. Gedurende deze termijn kunt u over de aanvragen schrif- uw zienswijze kenbaar maken bij het college van Stemmen bij volmacht. Wilt of kunt u zelf niet uw stem uitbrengen dan kunt u dit alleen nog door een andere kiezer laten doen en wel door uw oproepingskaart over te dragen aan een andere kie zer. U mag niet op uw gegeven volmacht terugkomen. Eens gegeven blijft gegeven. U mag zelf niet meer aan de stem ming deelnemen. Degene, die voor u gaat stemmen mag niet meer dan twee volmachtstemmen uitbrengen. Totaal kan hij drie keer stemmen. Twee keer voor een ander en één keer voor zichzelf. Stemmen in een stembureau naar keuze. Kunt of wilt u niet in uw eigen stembureau stemmen maar u wilt wel persoonlijk uw stem uitbrengen dan kunt u in heel Nederland in een willekeurig stembureau gaan stem men. U kunt hiervoor alleen nog een mondeling verzoek indienen. 13 De stemlokalen zijn zodanig gelege dervaliden zonder grote problemen nen bezoeken. Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar aantekenen (zie BEZWAAR). Met het indienen van een bezwaarschrift wordt de aanvang van de bouw/sloop niet tegengehou den. Om dat te voorkomen kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, t.a.v. de sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage. De president beziet dan of met de bouw/sloop mag worden begonnen. De gegevens van deze aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de cluster Bouwtoezicht, telefoon 624832 of 624835. BEZOEK CLUSTER BOUWTOEZICHT ALLEEN OP AFSPRAAK U kunt alleen bij de cluster Bouwtoezicht van de afdeling VROM terecht wanneer u daarvoor telefonisch een afspraak heeft gemaakt. Telefoon 624832 of 624835. U hoeft dan niet te wachten en de medewerkers kunnen zich voorbereiden op uw bezoek. Het Wvg-loket in de publiekshal van het gemeentehuis is alleen op maandag en vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur geopend. U kunt alleen op deze dagen terecht bij de Wvg-consulent voor inhoudelijke vragen over de Wet voorzieningen gehandicapten en lopende aanvragen. UITOEFENING KIESRECHT DOOR PERSONEN DIE IN DIENSTBETREKKING ZIJN Iedere werkgever is verplicht, op grond van artikel J10 van de Kieswet, te zorgen, dat iedere kiezer die bij hem in dienstbetrekking is, de gelegenheid krijgt zijn stem uit te brengen, voorzover dit niet kan buiten de vastgestelde arbeidstijd en mits de kiezer daardoor niet meer dan twee uur zijn werk kan verrichten. Overtreding van dit voor schrift wordt bestraft met hechtenis of een geldboete. Woensdag 22 januari a.s. mogen wij allen weer onze stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Na het sluiten van de stembussen om 21.00 uur wordt er een informele bijeenkomst gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Onder het genot van een hapje en een drankje worden de resultaten van de Waddinxveense stembureaus bekendgemaakt. Ook kan het verloop van de verkiezingsstrijd worden gevolgd via de televisiebeelden. Ook u bent van harte welkom in de raadzaal. (zuidelijke weg en Staringlaan en Bosboom Toussaintsingel (noordelijke bedrijfspand (24-12-2002) 20020507 Kievitdreef 14, het gewijzigd uitvoeren van een reeds verleende vergunning voor het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning (24-12-2002) 20020508 Middelburgseweg 6 B, het oprichten van een woon huis (31-12-2002) 20030002 Distelveld 14, het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak (03-01-2003 20030003 Jacob Catslaan 10, het gedeeltelijk veranderen vergroten van een woning (08-01-2003) Wanneer u vindt dat uw directe belangen worden geschaad door de verlening van een - hiervoor genoemde - verleende vergunning/beschikking, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking een gemo tiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W (tenzij in de publicatie een andere procedure is vermeld). Informatie over de beschikkingen kunt u krijgen bij de genoemde afdelingen. De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in de leeshoek van de Gemeente balie ter inzage. Tijdens bovenstaande vergaderingen kunt u gebruikmaken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. Het rooien van bovengenoemde bomen en houtopstanden heeft geen gevolgen voor aantasting van natuur-, land schep-, of dorpschoon, als bedoeld in artikel 5.4.2 van de APV. Voor informatie kunt Openbare Ruimte. uw van ”22 januari 2003 igen. Uw oproepingskaart kiezerspas. Als aan u een aan datum: 20020427 Bredeweg 22, het plaatsen van gen op het dak (24-1 2-2002) De volgende vergunningen o.g.v. A.P.V. of andere wettelijke regelgeving zijn verleend: - G&D Promotions BV te Wormerveer: wijziging vergunning tot plaatsen van 15 driehoeksreclameborden tb.v. de open dag ROC/ID College te Gouda. Plaatsingsdatum 17 januari t/m 30 januari 2003 i.p.v. 22 januari t/m 31 januari 2003; - S.C. Antilope te Waddinxveen: organiseren "Langs de Gouweloop" op zondag 2 maart 2003 van 12.00 tot circa 15.30 uur. de volgende wegen gel (oostelijk gedeelte), Alberdingk Thijmlaan, Wilgen laantje, Linaeusweg tussen Wilgenlaantjes en Noord- Noordkade tussen Staringlaan tussen KERSTBOMENACTIE Op woensdag 8 januari werden weer I meld. Veel kinderen hebben bomen verzameld en de hele gemeente afgezocht naar weggegooide kerstbomen. Zij ontvingen per ingeleverde boom 25 eurocent. Ondanks de kou zijn in totaal zijn bijna 3.000 bomen ingezameld. VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE. Als gevolg van de wijziging van de Woningwet per 1 januari 2Ö03, moeten de ingediende bouwaanvragen, die ter advisering worden voorgelegd aan de welstands- I commissie, worden gepubliceerd. In de vergadering van dinsdag 21 januari a.s., aanvana j 08.30 uur, worden o.a. de volgende plannen behandeld: 20020447 Bonenakker 29-31 -33, het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van drie woningen 20020477 Bredeweg 23-100, het gedeeltelijk veranderen van een stal tot kantoor 20020497 Roosje Voshoeve 57, het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van de woning 20020499 Brugweg tussen nr. 123 en 127, het oprichten van 8 woningen en 3 bruggen 20020500 Coenecoop naast 146, het oprichten van een bedrijfs verzamelgebouw 20020502 Henegouwerweg Kromme Esse, het oprichten van 6 woningen en appartementen COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN externe klachtenbehandeling op donderdag 23 januari, aanvang 19.30 uur. Op de agenda o.a.: een bezwaarschrift tegen een besluit tot verlening van een bouwvergunning t.b.v. het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een restaurant op het perceel Nesse 14; een bezwaarschrift tegen een besluit tot inname van een vervoersvoorziening c.q. een rolstoelfiets, ingevolge de Wet voorzieningen gehandicapten; een bezwaarschrift tegen een besluit tot afwijzing van een j verzoek om toekenning van een woonvoorziening, in de vorm van een traplift, ingevolge de Wet voorzieningen I gehandicapten; een bezwaarschrift tegen een verzoek om toekenning van een kaart. De volledige agenda ligt vanaf donderdag 16 januari a.s. ter inzage bij de Gemeentebalie. Voor vragen over de agenda kunt u contact opnemen met de cluster Bouwtoe zicht, tel. 624832 of 624835. BINNENGEKOMEN KAPAANVRAGEN De volgende kapaanvragen zijn ontvangen: - Akkeroord, nabij Rijksweg Al 2, 2 bomen i.v.m. de bouw van een electronica-behuizing VERZOEK OM VRIJSTELLING De volgende bouwaanvraag is ontvangen: 20020477 Bredeweg 23-100, het gedeeltelijk veranderen van stal tot kantoor. De bouw en het gebruik is niet geheel in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Plan in Hoofdzaak West", doch de afwijking is van beperkte bete kenis als bedoeld in artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en nader omschreven in artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening. In dergelijke gevallen zijn burgemeester en wethouders bevoegd om vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan zonder voorafgaande planologische maatregelen (zoals het 1 nemen van een voorbereidingsbesluit or het in procedure brengen van bestemmingsplan of een herziening daar van). Burgemeester en wethouders hebben het voornemen ten van bovenbedoeld bouwplan deze vrijstelling te en Beleidsplan Algemene en het lijke meldkamer in Hollands midden. De gemeentelijke inwonerbijdrage aan de Regionale Brandweer wordt ver hoogd van 6,05 naar 7,37 per inwoner. Beleidsverslag 2001 b-i-sj—-•- Bijstandswet 2003 De gemeenteraad stelt het beleidsverslag 2001 beleidsplan Algemene Bijstandswet 2003 vast. Intergemeentelijk Stimuleringsproject De gemeenteraad besluit om de bijdrage en aan I gemeentelijk Stimuleringsproject in te trekken. waarts bijgesteld: a. het tarief voor de afvalstoffenheffing wordt met 8% ver hoogd in plaats van 15%; b. de lijkbezorgingsrechten worden met 4,5% verhoogd; c. de Pas65+ blijft gratis; d. een kapvergunning kost in 2003 27,70 in plaats van 55,40; e. een gehandicaptenparkeerkaart kost in 2003 7,10. Rampenplan De gemeenteraad heeft het Rampenplan 2002 vastge steld. Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Mid den De gemeenteraad gaat akkoord met een gemeenschappe- kade Linaeusweg Noordkade weghelft); - Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Waddinxveen: organiseren sponsorloop voor alle leerlingen van het basisonderwijs, op 13 april 2003 van 18.30 t/m 20.00 uur. Parcours: rondom de vijver aan de Prinses Beatrix- laan. De Pr. Beatrixlaan wordt voor de duur van de activi teit afgesloten; - Waddinxveense Kunstkring te Waddinxveen: organi seren kunstmarkt (10.00 tot 16.00 uur) in het Anne Frankcentrum en het houden van een voordracht over VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN/ MELDINGEN WAARMEE INGESTEMD De volgende bouwvergunningen/meldingen waarmee is ingestemd zijn verzonden op de tussen haakjes vermelde datum: Gerstakker .124, het gedeeltelijk veranderen en ver groten van een woning (08-01-2003) 20020429 Henegouwerweg 103, het oprichten van een woning (07-01-2003) 20020442 Abr. Kroesweg 14, het oprichten van een buffer (08- 01-2003) 20020451 Minervalaan 9, gedeeltelijk veranderen van een de woning (08-01-2003) gemeente hebben die dag in totaal 7.200 kilo vuurwerk- 20020458 de Akker 20, het gedeeltelijk veranderen van afval opgehaald. Veel woonstraten- waren opvallend woning (10-01-2003) schoon II 20020472 Zuidplaslaan 74, het plaatsen van De gemeente wil u lanqs deze wea bedanken voor uw voorgeveldakvlak (24-12-2002) inspanning. COMMISSIE VEILIGHEID BESTUURLIJKE ZAKEN op dinsdag 21 januari, aanvang 20.00 uur. Op de agenda o.a.: Voorbereiding raadsvergadering Voorstel tot vaststelling van de herziene Begroting 2003- 2006. - Voorstel tot benoeming van een plv. voorzitter/lid(externj van de raadscommissie voor de behandeling van bezwaarschriften/externe klachtenbe handeling. - Brief van de Bond tegen het Vloeken d.d. 21 november 2002 met het verzoek om binnen het kader van normen en waarden serieuze aandacht te geven aan pen vloeken en taalverruwing. Voorstel inzake verruiming sluitingstijden horeca. Benoeming raadslid mevrouw D.G.W. Smit-Heij De gemeenteraad heeft mevrouw D.G.W. Smit-Heij van de WD benoemd als raadslid, in de vacature ontstaan door het afscheid van de heer A.Th.F.C. Vos. Tijdsbesteding collegeleden Na evaluatie van het parttime wethoudersschap van de wethouders Barth en Van der Torren is gebleken dat de tijd die wordt besteed aan de invulling van de taken, onvol doende is ingeschat en te laag werd vastgesteld. Wethou der Van der Torren krijgt dan ook aanvullende ambtelijke ondersteuning op korte termijn en meer beleidsmatige advisering vanuit de organisatie. In april a.s. wordt geke ken of een tijdsbesteding voor hem van 0,5 fte gehand haafd kan blijven. Wethouder Barth krijgt uitbreiding van zijn taak met 0,25 fte tot 0,75 fte. Beleidsplan Het beleidsplan is aangenomen met de volgende wijzigin gen: de gemeenteraad wil dat het college onderzoekt of de zorg aan ouderen gecoördineerd en geïntensiveerd kan worden door een professionele ouderenwerker aan te stellen, als aanvulling op het bestaande aan bod. Dit onderzoek zal plaatsvinden in samenwerking met SWW, kerkelijke en andere instellingen. Het col lege zal eveneens kijken naar de mogelijke (externe) financiering ervan en de uitkomsten van binnen een half jaar rapporteren aan raad; de gemeenteraad wil dat het college het voortouw neemt om de Bibliotheek, Kreater en SWW in één gebouw te huisvesten; de gemeenteraad stelt 42.000 beschikbaar voor huis vesting van Rowah en bij overschrijding van dit bedrag de 1/3 regeling toe te passen: 1/3 subsidie, 1/3 eigen inbreng en 1/3 gemeentegarantie ten behoeve van een af te sluiten lening; d- de gemeenteraad wil de investeringen voor een kunstgras hockeyveld en renovatie van de atletiekbaan uitstellen omdat het college onderzoekt of binnen enkele jaren een centraal sportpark gerealiseerd kan worden. Belastingen, tarieven en leges De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van telijke belastingen, tarieven en leges enige tarieven Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uit- j spraak in over de definitieve besluitvorming. In dit stadium kunt u geen bezwaarschrift indienen tegen een voorgeno men veiling. Wel kunt u uw bedenkingen kenbaar maken bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte. De op de bezwaarschriften betrekking heb- inzage bij het secretariaat van de commissie.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 3