en meubelfabriek H.A.Van Berkesteijn De stoel- Cursus ’Creatief met letters’ voor senioren Drie vrouwen exposeren in de bibliotheek J-Cistoriscfi Waddinxveen College komt met criteria voor proef verruiming sluitings tijden horeca Kemper krijgt milieu-estafettestok voor actie Regenton Cursussen voor kinderen in de wijk Zuid Films in Kreater: ’Monsters en co’ en ’Hurricane’ Open dagen Opleidings centrum Waddinxveen ff: 1 MEDISCHE DIENSTEN 'S KERKDIENSTEN y x. Uitbreiding Rompen Van Schaik Berghuis Eigen zaak Colofon W"" PAGINA 9 WOENSDAG 15 JANUARI 2003 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN (Foto: Liesbeth van der Vis.) MID NEDERLANDS HERVORMDE KERK Groens- Groens- Door C.Verlooij Immanuëlkerkgemeente, Prin ses Beatrixlaan Zondag I0.00 uur ds. C. de Jong 17.00 uur Oecumenische ge bedsdienst in Ontmoetingskerk Bethelkerk, Bilderdijklaan zondag 9.30 uur ds. A.W. van der Plas 17.00 uur ds. C.D. Zonnenberg ’De Rank’, confessioneel-her- vormde gemeenschap, Coene- coopcollege zondag I0.00 uur ev. G. vd Bos, Ede I8.30 uur ds. M.A. Bos Brugkerk, Kerkweg-Oost zondag 9.30 uur ds. J. de Jong 17.00 uur ds. A.W. van der Plas De Hoeksteen, Esdoornlaan zondag 9.30 uur ds. C.D. Zon nenberg I8.30 uur ds. H. Schipaanboord De Morgenster, Sterrenlaan zondag 9.30 uur ds. H. Schi paanboord 17.00 uur ds.J. de Jong Huisarts en apotheek voor alle inwoners van de regio Midden- Holland Uitgever Dagblad van Rijn en Gouwe B.V. Alphen aan den Rijn zondag 9.30 uur pastor G. Mar tini 17.00 uur ds. P.A.C. Bongers en pastor A. vd Helm, oecumeni sche gebedsdienst WADDINXVEEN - Stichting Waddinxveens Welzijnswerk - af deling seniorenwerk, organiseert in het Anne Frank-activiteiten- centrum (jan van Bijnenpad) re gelmatig de activiteit ’Creatief met letters’ voor alle senioren in Waddinxveen. Bij deze activiteit is kalligraferen de basis. De deel nemers beperken zich echter niet tot het schrijven van teksten met zwarte inkt. Met verf kan het werk worden versierd, waar door prachtige ’kunstwerkjes’ ontstaan. Bij voldoende belang stelling gaat in februari zowel een beginnersgroep als een groep ge vorderden van start. De activiteit gezet om de actie ’Regenton’ van het Platform Duurzaam Waddinxveen tot een succes te maken. Als lid van de werk groep Water zorgde hij voor de nodige publiciteit rondom de actie. Daarnaast stak hij vele uren in de uitgifte van de regentonnen. De actie ’Re genton’ werd in Waddinxveen een groot succes: in twee jaar tijd werden 950 regentonnen verkocht. Het gemeentebe- de verhaal van de bokser Rubin ’Hurricane’. Carter die ten on rechte 18 jaar in de gevangenis heeft gezeten. Carter schrijft uit frustratie zijn eigen biografie die in I974 wordt gepubliceerd, maar niets aan zijn situatie ver anderd. Jaren later komt hij in contact met de jonge Lesra wat hij dat net zo goed voor zich zelf kon doen. Vooral de gegevens die de politie binnenkrijgt rondom overlast, in braak, geweld en overtreden slui tingstijden met betrekking tot de horeca vormen de basis voor de gestelde criteria. Deze aangiften en meldingen kunnen komen van ondernemers en omwonenden. Andere criteria zijn: hoeveel be zoekers is de toegang ontzegd door de horeca, welke bedrijven doen mee aan de verlenging van de openingstijden en welke niet, wat zijn de resultaten van de ac ties die de politie onderneemt, hoeveel klachten komen er bin nen als de horeca festiviteiten organiseert en hoeveel meldin gen krijgt de milieudienst over geluidsoverschrijdingen. Ook zul len de horecaondernemers en hun medewerkers middels een enquête hun ervaringen kunnen meedelen. De politie is de aangewezen in stantie voor de handhaving. Zij kan optreden op basis van de APV en op het besluit horeca, sport en recreatie-inrichtingen voor wat betreft geluidsoverlast door geluidsinstallaties. Ook heeft het college nogmaals het de koop bepaalde de klant de stoffering. Eind jaren dertig be gon Van Berkesteijn met de fa bricage van wat luxere fau teuils. In I927 diende Van Berkesteijn een verzoek in bij Burgemees ter en Wethouders tot uitbrei ding van zijn zaak. Tegen de bouw kwam een protest: Redactie Sanne van der Kolk 0172-420512 E-mail: weekbladvoorwaddinxveen@ rijnengouwe.nl Kopij dient uiterlijk op maandag 16.00 uur in het bezit van de redactie te zijn om in aanmerking te komen voor plaatsing. Bijdragen per e-mail of op floppy verdienen de voorkeur. Dienst Apotheek Midden-Hol- land (DAM) Ronsseweg I38 (tegenover de Bleuland-locatie van het GHZ) 2803 ZR Gouda tel. (0I82) 69 88 20 www.dam-mh.nl GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, voorde Kantoor Zijde 30 2771 EN Boskoop Fax: 0172-212168 Advertenties Telefoon 0172-21 I73I E-mail: verkoopboskoop@rijnengouwe.nl Advertenties kunnen tot dinsdag I 1.00 uur worden opgegeven, IM’ers (ingezonden mededelingen) tot maandag 16.00 uur. Bezorging Telefoon: 0181 -219612 ALGEMEEN MAATSCHAPPE LIJK WERK De Vierstroom Spreekuur: Maandag t/m don derdag van 09.00 tot 10.00 uur. Bezoek en postadres: Stations straat I2, 2741 HS Waddinx veen. Telefoonnummer: 0182 - 623 040. Na I0.00 uur wordt u au tomatisch doorverbonden met de Zorglijn centralist die uw boodschap aanneemt. Inloopspreekuur Consultatie- buro Waddinxveen per l-l- 2001maandag 11.00-12.30 uur. OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: I0.00 uur leesdienst I8.30 uur leesdienst JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Troostraat I0.00 uur Openbare toespraak II.00 uur Wachttorenbespre- king RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Trefpunt, Stationsstraat zondag I0.00 uur spreker: Hans Leeflang BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS zondag I0.00 uur spreker: geen opgave ontvangen Gebouw Kreater, Kerkstraat resulteert in een diepe vriend schap. Overtuigd van Carters onschuld beginnen ze een on derzoek vastbesloten om Car ter vrij te krijgen. Toegangsprijs (incl. koffie/thee): 5,00, Pas 65+/CJP: 4,00. Reserveringen bij Kreater, Kerkstraat I3, tel. Ol 82-614422. REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrij zinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade zondag 26 januari I0.00 uur ds. A.S. Lenselink, Leiden DE BRUGGEN RESTAURANT DE BRUGGEN Sterrenlaan 2 zondag 11.00 uur drs. J.L. Del- haas, geestelijk verzorger De Bruggen, 3e zondag na Epifanie vindt plaats op donderdagmor gen vanaf 9.15 uur. De kosten voor deelname bedragen 22,- voor I0 bijeenkomsten. Belang stellenden kunnen zich opgeven bij de S.W.W, telefoon (0182) - 615555 (b.g.g. 631932). S.W.W. organiseert de hele week activi teiten voor senioren op ge- Weekblad voor Waddinxveen is een onafhankelijk weekblad, dat in een oplage van 15.300 exemplaren wordt uitgegeven en verspreid in Waddinxveen, Moerkapelle en Zevenhuizen. Weekblad voor Waddinxveen verschijnt op woensdag. aankleden, maar dat is nu over", zegt zij. „In het werken met Pretex kan ik mijn eigen fantasie helemaal de vrije loop la ten en dat geeft veel meer voldoening.” Alhoewel moeder en dochter niet pal naast eikaars deur wonen, zoeken ze el kaar regelmatig op om hun hobby te be oefenen. Trix Brouwer uit Waddinxveen maakt aquarellen. Bloemen hebben haar voor keur, maar zij exposeert eveneens enke le schilderijen van poortjes in Grieken land. Zij is lid van de Waddinxveense Kunstkring. „Ik ben in 1990 begonnen", verteltTrix Brouwer. „Na de eerste twee lessen dacht ik: dit lukt me nooit, maar ik ben blij dat ik heb doorgezet Ik heb nu les van ArjaTuitel van Artistique in Moer kapelle.” Het liefst schildert Trix Brouwer witte bloemen en daarbij maakt zij op een he le speciale manier gebruik van het wit van haar papier. „Je schildert om het pa pier heen", geeft zij aan. „Bij deze manier van schilderen moet je een beetje om gekeerd denken.” De belangstelling voor haar aquarellen stijgt en zij verkoopt re gelmatig werk. Woensdagmiddag 22 januari aanvang I3.30 uur draait in Kreater de kinderfilm Monsters en co. Op het moment dat ou ders de slaapkamerdeur dicht doen, verschijnen er monsters om de kinderen de stuipen op het lijf te jagen. Twee monsters Sully en Mike horen bij de elite Hoewel er veel meubelfabrie ken in Waddinxveen gestaan hebben en er van elk bedrijf wel een boeiende geschiedenis te verhalen valt, hebben we ge kozen voor Van Berkesteijn. Re den hiervoor is dat de ont staansgeschiedenis volgens ons illustratief is voor de meubelfa brieken. In een kleine schuur op bescheiden schaal begonnen en door hard werken van eige naar en personeel uitgegroeid tot een groot bedrijf. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehou den. Deze rechten berusten bij Rijn en Gouwe B.V. c.q. de betreffende auteur. eigen grond. Er werd een stuk land van een boer aangekocht aan de overzijde van de Gou we, aan de Wilhelminakade. De schuur werd in zijn geheel ver plaatst. Dat ging goed totdat de bevroren ringvaart genomen moest worden. Het hele geval zakte door het ijs, stortte in en het eind van het liedje was dat de schuur toch opnieuw opge bouwd moest worden. om kunnen die schoorstenen niet aan de andere zij gezet worden waarom moet een buur het vuil hebben van zijn buur. Wil u zoo goed zijn dat u mij daarop bericht want ik werk op Bergstoep dus is het mij onmogelijk om persoonlijk naar u toe te ko-men.Want ik ben knecht bij P.S. Stuur-man. Hoogachting, K. Westerhout, Ge groet Ol 82-632051. Dierenkliniek ’Pieter Bas’, me vrouw WWM. Smits en J.B. Cramer, Prins Bernhardlaan 79, Waddinxveen en Hoge Gouwe 2I, Gouda. Voor spoedgevallen ieder weekeinde spreekuur volgens afspraak, tel. 0182- 610462 of 0182-516876. Dierenkliniek Zevenhuizen, drs. M.C. Pilgram, Zuidplasweg la, Zevenhuizen, leder weekeinde spreekuur volgens afspraak, voor spoedgevallen tel. 0180- 63I45I of 06-II I63246, voor minder dringende vragen: vra- gen@dierenkliniekzevenhui- zen.nl. van de kinderverschrikkers. Het gaat goed mis als Sully per on geluk een meisje de monster wereld binnen laat. Toegangs prijs: 2,00. Op vrijdagavond 24 januari om 20.00 uur draait de film The Hurricane. Deze film die I46 minuten duurt, is gebaseerd op het waargebeur- WADDINXVEEN - In het kader van het project ’Brede School’ in de wijk Waddinxveen zuid, star ten in februari twee cursussen. Voor kinderen van 4 t/m 8 jaar is er de cursus ’dieren maken’. Tij dens de cursus maken de kinde ren zelf dieren van verschillende materialen, waarbij ze gebruik maken van verschillende technie ken. Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar wordt de cursus ’schminken’ georganiseerd. De kinderen le ren hoe zij gebruik kunnen ma ken van schminkmaterialen. Bo vendien leren zij kleuren mengen en kleurencombinaties maken. Ook bij deze cursus is het the ma: ’dieren’. Beide cursussen vin- ‘Aan u Heer Edelachtbaren Bur gemeester te Waddinxveen wil ik u een lettertje schrijven. Mijnheer ik zou u eens een woordje willen vragen, zoo als u weet dat Bertus Berkestein een werkplaats heeft gebouwen op scheiding van mijn grond en daar op mijn grond heb ik staan een berg met hooi. En daar vlakbij bouwt hij twee schoorstenen die gestookt worden met kachels. En dat begrijp u wel die kachels worden opgemaakt met een hoop krullen en die vlie gen overal heen en dat hooibergje heeft er al jaren herwaarts ge staan, dan zou ik wel eens willen weten Mijnheer Burgemeester als hij daar wel recht op heeft waar- WADDINXVEEN - Paula Laister, haar dochter Saskia van Leeuwen en Trix Brouwer verzorgen samen deze maand de tentoonstelling in de bibliotheek in de van Mecklenburg Schwerinlaan. Paula Laister woont in Waddinxveen, haar moeder in Numansdorp. Het materiaal dat zij gebruiken is Pretex, in combinatie met acrylverf, oude t-shirts, stukjes oude en nieuwe kant, lapjes katoen. De pop pen en andere figuren die zij hiervan ma ken hebben een hele aparte uitstraling. „Pretex is vloeibaar spul, dat op een he le aparte manier opdroogt", vertelt Sas kia. „Je kunt de objecten die je maakt ook buiten neerzetten", vult haar moe der aan. Zij zijn twee jaar geleden met Pretex begonnen. Er zijn een paar boe ken over het werken met dit materiaal, maar de vrouwen hebben het meeste geleerd door zelf te experimenteren. De basis van hun figuren kan een frame van ijzerdraad zijn, maar ook een stok, een fles of een bolletje van wilgentakken. Paula Laister vindt het leuk om works hops te geven en ze maakt daarnaast werken in opdracht „Vroeger was ik altijd bezig met poppen Weekeinddienst dierenarts: A.H.M. Hermans en J.C.H. van Dorst, Kattensingel 17, Gouda, tel. 0182-510958; Woubrech- terf 42, Waddinxveen, tel. 0182- 6I3II2. Kleine spreekuur voor spoedgevallen ieder weekeinde volgens af spraak. J.C. Baas, Jan Dorrekenskade- Oost 36, Waddinxveen, tel. doel van de proef op papier ge zet. Aanleiding voor de proef is de overlast als vernielingen en herrie door het drinken van al cohol. Deze vernielingen en her rie worden versterkt door groepsgedrag. De herrie is vol gens het college groter wanneer een groep van vijf man over straat loopt, dan wanneer het een stel betreft. In den lande is onderzoek gedaan naar oplossin gen om de overlast en vernielin gen tegen te gaan ofte beperken. Eén van de uitkomsten was het verruimen van de tijden van de horeca met dien verstande dat na een bepaald tijdstip niemand meer bij een horecabedrijf naar binnen mag. Om te voorkomen dat in verband met sluiting te veel mensen tegelijk op straat lo pen, met de nodige overlast tot gevolg, is besloten ook in Wad dinxveen te experimenteren met de sluitingstijden van de horeca. Wethouder Dijksterhuis is het enige collegelid dat zich niet ach ter de proef schaart. De nieuwe informatie van het college wordt deze maand in de commissie VBZ besproken. den plaats op dinsdag 4,1118 fe bruari en 4 maart in basisschool De Kameleon (Kanaalstraat 2-4). De kinderen worden om I5.3O uur verwacht bij de ingang van de school aan de StVictorstraat Om 17.00 uur kunnen ze daar weer worden opgehaald. De kos ten voor deelname aan een cur sus bedragen 2,- voor de he le cursus, inclusief het benodigde materiaal. Kinderen uit de wijk ’Zuid’ kunnen zich opgeven bij de S.W.W, tel. 0182 - 631932 of via e-mail sww@stww.nl. (naam, adres en leeftijd vermelden). Per cursus is een beperkt aantal plaatsen, dus wacht niet te lang met opgeven. De grondlegger van het meu belbedrijf, H.A. van Berkesteijn, was geenszins opgegroeid met de lucht van houtzaagsel en verf in zijn neus. Zijn vader was een koudegrondteler, wiens land aan het Jaagpad lag, ter hoogte waar nu het Gouwe- aquaduct is. De zoon zag niets in het vak van zijn vader en ging bij Van Schaik Berghuis wer ken, alwaar hij de kneepjes van het meubelvak onder de knie kreeg. Twee broers van H.A. Dit artikel is eerder gepu bliceerd in het kwartaal blad Historisch Genoot schap. Wilt u lid worden? Tel. 0182-610025 (G. Boste- laar-Geluk). Voor spoedeisende huisartsen hulp buiten kantoortijden: van 17.00 uur ’s middags tot 08.00 uur ’s ochtends, tijdens het weekeinde en feest dagen: CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat woensdag I5 januari I9.45 uur ds.A. Mol zondag 9.30 en 17.00 uur ds J.G. van Tilburg woensdag 22 januari I9.45 uur ds.J.Joppe, tijdrede SGP GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage zondag 9.30 uur ds. M. Nap, Leerdam I6.30 uur ds.J.M. van Leeuwen, Rotterdam-Oost WADDINXVEEN - De suc cesvolle actie ’Regenton’ van het Platform Duurzaam Wad dinxveen verdient de milieu- estafettestok 2002, zo meent de gemeente. Zij reikte daar om afgelopen donderdag de milieu-estafettestok uit aan de heer H.J. Kemper die zich inspande om deze actie suc cesvol te maken. De estafettestok is in 1993 ingesteld door het college van burgemeester en wethou ders als een jaarlijkse prijs voor een opmerkelijke milieu prestatie die dat jaar door een particulier of een organi satie is geleverd. De milieu- estafettestok wordt ieder jaar doorgegeven aan de nieuwe winnaar, waardoor er een soort estafette van milieu prestaties ontstaat. De huidi ge houder van de milieu-esta fettestok is de hervormde basisschool ’Bethel’. Deze school kreeg de prijs voor de vele activiteiten op het gebied vanaf het jaar 2000 enorm in- van afvalscheiding en -inzame ling, het schoon houden van de schoolomgeving en het vlindervriendelijk maken van de schooltuin. De heer Kemper heeft zich Vrouwenfiguur in blauw, gemaakt met Pre tex. De combinatie met acrylverf leidt tot hele speciale effecten, onder meer in de plooien van het gewaad. (PR.) WADDINXVEEN - Twaalf punten heeft het college opge steld als criteria voor de proef op de verruiming van de sluitingstijden in de horeca. Ook komt ze met een nieu we formulering voor ‘de doelstelling en geeft ze aan op welke manieren gehandhaafd kan worden. Het college komt met deze informatie nadat de commissie VBZ daarom vroeg. Eerder kon de proef niet van start gaan. Nu gaat de proef op I maart van start. VERSLAVINGSZORG DEN-HOLLAND Pamassia, psycho-medisch cen- huisdieren-trum, IJssellaan 2-2a, 2806 TK Gouda. Tel.nr. 0182-563500, fax.nr. 0182-563521Bereikbaar maandag t/m vrijdag 09.00- 17.00 uur. Ontmoetingskerk, voorde zaterdag 19.00 uur Eucharistie viering, pastor A. vd Helm zondag I 115 uur Woord Communiedienst van Berkesteijn hadden ook werk gevonden in de meubel branche. Het vak werd in de praktijk ge leerd van een oudere werkne mer. Pas later kwamen er Am bachtsscholen en Meubelfabrikant Kempkes had zelfs een eigen bedrijfsschool. Bij Van Schaik Berghuis moest het personeel regelmatig over werken. Een overweging van Van Berkesteijn om als hij toch in zijn vrije tijd moest werken, Op het land van zijn vader stond een houten schuur, die leek geschikt als werkplaats.Va der Van Berkesteijn was echter van mening dat als hij voor zichzelf begon, hij ook een ei gen stuk grond moest kopen. De schuur mocht hij wel ge bruiken, maar dan wel op zijn Een door de gemeenteopzich- ter ingesteld onderzoek bracht aan het licht dat de drie ge bouwde schoorstenen niet op de bouwtekening stonden en inderdaad brandgevaar voor de omgeving betekenden. De noodzaak tot verwarming van de werkplaats werd wel onder kend en als de schoorstenen voorzien werden van een gaas net, zodat er geen vonken door konden, werd de vergunning alsnog verleend. ROOMS-KATHOLIEKE KERK St.Victorkerk, Zuidkade zondag 9.30 uur Woord Communiedienst dinsdag 2I januari 19.00 uur Eucharistieviering, pastor A. vd Helm noemde locatie. De stichting geeft maandelijks het senioren blad ’Nieuws’ uit waarin naast in formatie over alle activiteiten te vens algemene informatie voor senioren is opgenomen. Wilt u dit blad ontvangen dan kunt u dit doorgeven op een van de boven staande telefoonnummers. het ComputerLeercentrum in Waddinxveen of in de nieuwe cursuslocatie in Alphen a/d Rijn. De open dagen zijn op donder dag I6 januari vanaf 18.00 tot 21.00 uur en zaterdag I8 januari vanaf 9.00 tot 12.00 uur in het ComputerLeercentrum (AF- Centrum.Jan van Beijnenpad I). Voor meer informatie over het Opleidingscentrum: tel. 0182 - 620052 of www.opleidingcen- trum.nl. 1T DORP WADDINXVEEN - Met het nieuwe cursusjaar voor de boeg houdt het Opleidingscentrum Waddinxveen open dagen waar op men vrijblijvend kan kennis maken met de diverse compu teropleidingen die in het nieuwe seizoen te volgen zijn. Dat zijn de standaard computercursussen zoals Windows, Word en Excel, ook zijn er workshops ’digitale fotografie’ en ’video bewerking’. De cursussen worden gegeven In Het jaar I92I betekende het begin van de meubelfabriek Van Berkesteijn. Meubelfabriek is een wat algemene term; iedere fabriek had zijn eigen specialisa tie. Matse maakte voornamelijk kasten, Kempkes had zijn ’For- mule-meubelen’ en Van der Loo maakte in de beginperiode Pitch-Pine slaapkamerameuble menten. Van Berkesteijn legde zich toe op het vervaardigen van zit- meubelen.Vooral in de beginpe riode waren dat eenvoudige stoelen, zonder stoffering, de zogenaamde rompen. De rom pen stonden in de winkel en bij stuur is ervan overtuigd dat de heer Kemper met al deze activiteiten een opmerkelijke milieuprestatie heeft geleverd en heeft daarom besloten om de milieu-estafettestok dit keer aan hem uit te reiken. Voor spoedmedicatie buiten kantoortijden: van I7.3Ó uur ’s middags tot 08.00 uur ’s ochtends, tijdens het weekeinde en feest dagen: HuisArtsenPost Midden-Hol- land (HAP) Jan v Beaumontstraat 4 (bij de Jozef-locatie van het GHZ) 2805 RR Gouda tel. (0I82) 322 488 (alleen na telefonische afspraak)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 9