Deze Week SUPEROPRUIMING' PORT, 49 Tuinl^tentnim^" ■(a» Nieuwerkerk aan den IJssel 1 s .1 I n Flet opTÏ Li Cl GRAAG TOT ZIENS! hieibse Imeubelen kijken? |K«miwgUM^ - Perrons RijnGouwelijn in aanbouw schiet tekort Lezing: Syrië, land van beschaving b cc Keukens VROM: toezicht op bouwregelingen in Waddinxveen Geen fiat voor investeringen hockeyvelden en atletiekbaan oóITvoor i uw AUTO HIFI I» 1 (0182) 54 74 00 Rommelmarkt Nieuw Zeeland en Australië F nu 4.00 Weer vocht onder uw huis! IV I MANDEMAKERS Vier auto’s betrokken bij filebotsing op Zuidplasweg ZEVENHUIZEN - Bij een aan rijding op de Zuidplasweg zijn donderdag 16 januari op de Zuidplasweg vier auto’s be trokken geweest. Jazeker. De Hypotheken op de dia w ■J| i - GRATIS MONTAGE van uw keuken* ■W Cursussen bos Energie Sport MARKT HOOGENBOEZEST ■1LLL Woerden, Finse Golf 2 (langs de A12), telefoon. 0348-480460. 4 A.S. ZONDAG ZIJN WIJ NEELEMAN VAN 12.00 TOT 17.00 Kibbelingmenu met friet en salade 2. PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop (0172) 23 07 17 VERVANGING INBOUW- APPARATEN car comfort WOONSELEKTIE concept Menu van de week WOONCULTUUR STAATSLOTEN Beleef de werelden van Ben Mandemakers. VAN BERKESTEUN ulas ■n J =1ZI uBj ff a—«^«=55 De Hypotheker MOOIE MEUBELEN VOOR MINDER GELD Hoeveel energie wordt in uw straat verbruikt? Naar aanleiding van de duur- zaamheidsenquête die het Platform Duurzaam Waddinx veen onlangs hield, plaatst het Weekblad voor Waddinxveen de komende tijd een rubriek met informatie over het energieverbruik in verschillen de straten. Deze week de eerste aflevering. Een nieuwe serie cursussen start bij Kreater. Kijk in de ze krant welke cursussen dat zijn Zware kluif voor jong De Gouwe Tevens is toegezegd dat in de komende maanden wordt be de administratieve organisatie en worden de dossiers aange vuld met publicaties en stuk ken, die na de vergunningverle- Bel Van Vliet BV 0182 515 014 of kijk voor meer info op www.zetwaterbuitenspel.nl Riool-reiniqinq, -ontstoppinq, -reparatie, -vernieuwinq en -camera-inspectieU® NIEUWE GOUWE O.Z. 13b, (V.H. KRUISINGA MOTOREN, NAAST Mt DONALDS) - GOUDA - Tef. (0182) S3 06 95 KERK WEG OOST 185 2741 HD WADDINXVEEN TEL: (0182) «4 «0 72 rons. Dat heeft te maken met het feit dat de RijnGouwelijn eerst op proef wordt uitgepro beerd. „Tijdens de proef kijken we niet alleen naar de hoe veelheid mensen dat van de lijn gebruikt maakt, maar ook naar de wensen en eisen aan het perron. Kunnen we ze combineren met gewone trei nen, hoe is de beveiliging bij- nietiging”, verzekerde hij. „Ik ont raad het amendement waarin wordt voorgesteld de investering uit te stellen.” Maar de wethouder kon de in dieners van het amendement niet overtuigen en kreeg ook nu de WD tegen zich. „Ga nu nog niet investeren als er nog geen onderzoek is gedaan naar de aanleg van een sportpark”, vond ook de WD. D66, CDA en We- Wa stemde weliswaar tegen het amendement, maar dat bleef een minderheid van het aantal stem men. DESKUNDIG ADVIES bezoek gebracht aan Naturalis. Er zijn nog enkele plaatsen be- van één van beide stations in Waddinxveen. ziet dat er wordt gewerkt aan een nieuw perron. Op Waddinxveen noord wordt het perron ver lengd, op Waddinxveen komt aan allebei de kanten een spe ciaal perron. Hier moet vanaf I Frederlk Hendriklaan 39, Waddinxveen Tel. (06) 53 49 92 76 Wilhelminakade 48-52 - Waddinxveen Zuid Telefoon (0182) 61 50 66 ■v Da s lekker meubelen. nen inlichtingen vragen bij E.J. van Straalen, 0182-612776 ofj. Lodder 0182-613702. WADDINXVEEN - Wethouder Van der Torren mag het geld dat hij gereserveerd had voor de aanleg van een kunstgrashockey veld en een reconstructie van de atletiekbaan nog niet hiervoor gebruiken. Hij zal moeten wach ten op de uitslag van het onder zoek dat hij wil doen naar de re alisatie van een sportpark binnen enkele jaren. Een sportpark, daar moet zeker over worden nage dacht, zo vinden de meeste par tijen. „Maar wacht dan wel met de investeringen in de hockeyvel den en atletiekbaan, anders blijkt straks dat het mogelijk kapitaal vernietiging is geweest”, zo stel den de PvdA en PCW in een motie tijdens de laatste raads vergadering van 2002. Het amen dement kreeg met de steun van de WD een meerderheid van de stemmen. De hockeyvereniging is een van de snelst groeiende verengingen, zo lichtte wethou der Van der Torren zijn keuze voor een tweede kunstgrasveld toe. „Vervangen we het grasveld niet voor een kunstveld, dan moet er een nieuw grasveld worden aangelegd. Dat kost ze venduizend euro meer in onder houd en dat vind ik niet efficiënt. De aanleg van dit kunstgrasveld leidt zeker niet tot kapitaalver- BENT U TOE AAN VAN UW KEUKEN- WU KOMEN GRATIS BU U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: GERT KOELEWIJN Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 Van Vliet lost dat voor u op door Argex-korrels onder uw huis aan te brengen. Zij 'sluiten' het vocht onder uw huis op. De milieu vriendelijke korrels hebben ook een isolerende werking. Daardoor daalt uw energierekening en stijgt uw wooncomfort, Vanaf 1.295,- zet u het water onder uw huis buiten spel! 55e JAARGANG nr.2835 i ning zijn binnen gekomen. Vrij stellingen, zoals de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor schrijft, zullen als bijlage aan de bestemmingsplannen worden toegevoegd. Wethouder Van derTorren zegt moeite te hebben met het tra ject dat gevolgd moet worden. Voor I juli 2003 moet een groot deel van de gemaakte op merkingen verwerkt zijn en dat zal een extra inspanning ver gen. Er zijn opmerkingen ge maakt die zorgelijk zijn. Hij gaf toe dat er een aantal bestem mingsplannen zo verouderd is dat zij niet meer te handhaven zijn. Ook de gebruiksvergun ningen moeten sneller worden afgedaan. De commissie Ruim telijke Ordening ging er mee akkoord dit stuk voor kennis geving aan te nemen, nadat er bij de wethouder op was aan gedrongen zich te houden aan de datum I juli 2003, voor die zaken waarvoor dat gevraagd is.(A.B.) Bo Een 35-jarige Alphense merkte de filevorming te laat op en botste tegen haar voorgang ster, een 34-jarige vrouw uit Nieuwerkerk a/d IJssel. Deze botste op haar beurt tegen een 53-jarige man uit Zoeter meer die weer tegen een 36- jarige man, eveneens uit Zoe termeer, botste. Een 53-jarige man uit Zoeter meer, die bij de eveneens 53- jarige man uit Zoetermeer in de auto zat, is met nekklachten overgebracht naar het Groe- nehartziekenhuis in Gouda. WADDINXVEEN - Drs.Annet- te van Wijchen (archeologe) en Ruud Conens (fotograaf) hou den op donderdagavond 23 ja nuari een dialezing over ’Syrië, land van beschaving’ in het Tref punt (Stationsstraat) voor le den, donateurs van de Wad- dinxveense Kunst Kring en belangstellenden. De bezoekers maken kennis met verschillende rijke stadsstaten die zich kon den handhaven tussen de in vloedrijke culturen van Egypte en die van Mesopotamië en Anatolië (Turkije). Opgravingen vergroten en verbreden de ken nis van belangrijke steden als El ba, Mari aan de Eufraat, Oegarit en Aleppo, vanaf het derde mil- In onze showrooms I vindt u klassieke-, moderne-, design- en koloniale meubelen. 1 Bij ons slaagt u vast en zeker! tes zijn doorzicht, een toegangs deur is vernield. Uiteindelijk is een kluis meegenomen. WADDINXVEEN - In de maanden juni en juli 2002 heeft de inspectie van het ministerie VROM bij de gemeente Waddinxveen een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop de gemeente omgaat met de wet- en regelgeving op het gebied van bouwregeling en ruimtelijke ordening. Na de controle bleek dat de taken op het gebied van bou wregelgeving en ruimtelijke ordening over het geheel ge nomen voldoende zijn te noemen. Wel heeft de inspectie op een aantal punten geconstateerd dat de uitvoering in meer of mindere mate tekort schiet. I ONDERHOUD I I ALLE MERKEN APK-KEURINGEN Bij ons te koop t/m dinsdag 28 januari 12.00 uur voor de trekking van dinsdag 28 januari. - - WOENSDAG 22 JANUARI 2003 WADDINXVEEN - Zaterdag 25 januari is er een rommel markt in De Paddestoel (Lijs terbesstraat 18). Hier worden weer allerlei verschillende spul letjes aangeboden die makkelijk nog een tweede ronde mee kunnen. WADDINXVEEN - Henk Speelman houdt als regiovrij- williger namens de Vereniging Wereldcontact een dia-lan- denpresentatie van Nieuw Zeeland en Australië. Deze presentatie is op dinsdagavond 28 januari in zalencentrum Het Trefpunt. Voor meer informa tie: Henk Speelman, tel. 0104169462. AirtnN I snelservice j Coenecoop 397, Waddinneen. Tel. (0112)614714 OPENINGSTIJDEN: maandag Vm vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) snefseröce het snelle en persoonlijke adres voor: OPLAGE L5.300 EXEMPLAREN - i -- --- - - - - - -^^-3: voorbeeld.” De proef met de RijnGouwelijn zal twee jaar duren. In die tijd rijdt de lijn met dezelfde frequentie als de treinen er nu rijden. In de och tend en avondspits rijden zo wel de NS- als de RijnGouwe- lijn-voertuigen, tijdens de daluren zal alleen een Rijn- Gouwelijnvoertuig over het spoor rijden. Openingstijden: Maandag: 16.00 -19.30 uur Dinsdag: 16.00 -19.30 uur Woensdag: 16.00 - 20.00 uur Donderdag: 16.00 - 20.00 uur Vrijdag: 12.00 -14.00 en 16.00 - 22.00 uur Zaterdag: 12.00 -14.00 en van 16.00 - 22.00 uur Zondag: 16.00 - 20.00 uur Cafetaria "De Sniep”, Eikenlaan 56, Waddinxveen Tel. (0152) 62 01 62 Fax (0162) 62 0& 55 Kanaaldijk 30 en 32 Waddinxveen Zuid Telefoon Vermaas (0182) 63 24 41 Telefoon Bo-concepf (0182) 64 97 44 Belangrijk knelpunt is het te- kort\|n het toezicht op de re gelgeving als de bouwvergun ning is verleend en de manier waarop het een en ander niet is vastgelegd in de administratieve organisatie. Ook werd geatten deerd op het feit dat Waddinx veen vrij veel verouderde be- stemmingplannen heeft. Het college wil nu binnen twee jaar die verouderde bestemmings plannen aanpassen aan de hui dige situatie. Dit geldt niet voor Kluis Immanuel- bestemmingsplan Landelijk Ge bied West. Aanpassing van dit kerk gestolen p|an zal p* *eb®uren als 7 meer duidelijkheid is over de WADDINXVEEN - Bij de Imma- ontwikkelingen in de Zuidplas- nuelkerk (Prinses Beatrixlaan), is polder, mede in verband met de in de nacht van dinsdag 14 janu- plannen voor de driehoek Rot- ari op woensdag 15 januari inge- terdam-Zoetermeer-Gouda. broken, tussen 20.30 uur en 8.00 uur. De dader(s) kwam binnen door een raam van een bijge- gonnen met de beschrijving van bouw te forceren. Diverse ruim- ln diverse I kleuren. I In 0 9 cm pot. Bi Nog tot en met februari zal gewerkt worden aan een gelijkvloers perron voor de RijnGouwelijn. (Foto: Liesbeth van der Vis.) TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN AA addmxvi lennium voor onze jaartelling, ratie uit het oude Syrië te Lei- Grote paleizen, kleitabletten, den. In de namiddag wordt een menshoge beelden en kostbare voorwerpen geven ons een beeld van dit diverse en intrige- schikbaar. Belangstellenden kun nende verleden van Syrië. Door zijn ligging ideaal voor handela ren: zij deden zaken van Rome tot het verre China. De diale zing gaat chronologisch in op de veelzijdige cultuurgeschiedenis van Syrië: een kennismaking met een bijzonder land in het museum voor Oudheden Lei den. De aanvang van de lezing is 19.30 uur, de toegang is gratis. Daarna volgt een dagexcursie (met busvervoer) op dinsdag 28 januari naar Bronnen van inspi- Kanaaldijk 44 - Waddinxveen Zuid Telefoon (0182) 61 46 33 Ook gevestigd in: Kaatsheuvel, Wateringen, Groningen en Zwolle, www.mandemakers.nl WADDINXVEEN - Wie on- een vervelende rol gaan spe- langs nog op de trein is gestapt len, dan komen de werkzaam heden stil te liggen. „We heb ben daar nu al twee keer mee te maken gehad, maar we lig gen nog niet achter. Wel wordt de speling in de ruimte steeds krapper”, aldus Boutman. De kwaliteit van het nieuwe per ron is niet van hetzelfde niveau maart de Light Rail gaan rijden, als de al jaren liggende per- „Het nieuwe perron heeft een lagere instap, gelijk vloers met het perron. Dat is makkelijker in- en uitstap pen voor mensen in een rolstoel, met een rollator of kinderwagen", licht Janneke Boutman. woordvoerster van ProRail toe. Op 2 maart moet de Rijn Gouwelijn van start gaan. Tot die tijd vinden de bouwwerkzaamheden plaats.Vorst kan daarin nog o o o o

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 1