c Commissie Deze krijgt geen Week tijdsplanning voor centrum te horen 69 Bestemmingsplannen zijn eind dit jaar digitaal te raadplegen o OP DE TOCH AL LAGE PRIJZEN! I Vakantieopvang in de voorjaarsvakantie Lezing: woonhofjes in Nederland ^Tuin^/Ccritrumk‘ Excelsior geeft winterconcert in Ontmoetingskerk ï- JE 9 (0182) 54 74 00 Luit Bloem Kinderdisco in CC Poging overval autohandelaar Bingo voor kinderen Open dag op basisschool Jazeker. De Hypotheker. Hij is er ween De NVM Woningvizier ’de Boog’ LEASE RIJDERS OPGELET! ’de Kameleon’ ook voor uw AUTO I bevei liging Voorverkoop jeugddisco vertelt op Wandelcafé bos Schoolpleinen Telefooncirkel Sport Inhalen Broedende haan VAKGARAGE® 4 4 y De Hypotheker KV Hoofdweg Noord 25a tel.: 0180 - 32 05 27 car comfort VAKGARAGE VAN MARREW13K F I Nieuwerkerk aan den IJssel MARKT w addinx OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN 55e JAARGANG nr. 2838 De Regenboogschool wil haar twee schoolpleinen opknappen zodat ze voldoen aan de eisen van de 21e eeuw Wat is de telefooncirkel? Margreet Delissen vertelt De Jeu denkt dat ONA het gaat redden Het meest complete woning aanbod van Gouda e.o. Gratis af te halen bij de deelnemende NVM makelaars D66 is zeer verheugd over de stappen en vindt het een posi tieve ontwikkeling. „Maar we ondernemers het gebied te klein vinden?”, sprak Van Ber- kesteijn. Geen ander merk zó sterk! wensen van ouders betreffende kinderopvang. Voor de voorjaarsvakantie (24 t/m 28 februari), de meivakantie (28 april t/m 2 mei) en een aan tal weken in de zomervakantie (week 28, 29, 32 en 33) wordt opnieuw vakantieopvang geor ganiseerd. Het Gastouderbu reau meldt dit nu zodat ouders daar tijdig hun vakantieplannen op kunnen afstemmen. Vakan tieopvang is een feest voor de kinderen. Elke dag worden spe ciaal op de leeftijdsgroep afge stemde activiteiten georgani seerd.Voor de voorjaarvakantie zullen de activiteiten plaatsvin- en in het beleidsplan om een actueel én een goed toegankelijk bestemmingsplan te maken. Digitalisering betekent vaak dat burgers veel beter toegang hebben tot de bestemmingsplannen. Alleen de bestemmingsplannen van de woongebieden worden herzien, dus niet de bestemmingsplannen van het lande lijk gebied, het gebied rond de Noord- kade en bedrijventerrein Coenecoop. Bestemmingsplannen zijn juridische bin- 20-25 cm hoog. NIEUWE GOUWE O.Z. 13b, (V.H. KRUISINGA MOTOREN, NAAST Mt DONALDS) - GOUDA - Tel. (0182) S3 06 95 WADDINXVEEN Geen dikke papierbundels vol bestemmingsplannen, maar een cd rom met informatie per adres. Daar werkt de gemeente aan. (Foto Liesbeth van der Vis.) SUPER opruiming! Maandag-woensdag 9.00-18.00 uur. donderdag en vrijdag 9.00-21.00 uur. zaterdag 9.00-17.00 uur Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 Gratis haal- en brengservice bij onderhoud. Onderhoudsbedrijf voor alle merken leaseauto’s. Erkend door bijna alle leasemaatschappijen. Voorkade 27, Boskoop. Tel. (0172) 213000. www.marrewiik.nl dende plannen waarin de bouw- en ge bruiksmogelijkheden van de grond vast gelegd worden. Wie een plan heeft voor een bepaald bouwwerk, kan straks per adres of perceelsnummer op het beeld scherm zien welke bestemming daar bij hoort. Ook kunnen inwoners zo bij de gemeentebalie snel antwoord krijgen op de vraag of een bepaald gewenst bouw werk binnen de geldende bestemming past. WADDINXVEEN - Bestemmingsplan nen zijn binnenkort digitaal te raadple gen. Wethouder Van der Torren gaf hier toe afgelopen woensdag op ludieke wijze de opdracht aan Grontmij door een doos vol papier in ruil voor een cd rom te overhandigen aan de directie. De digitalisering is, samen met een her ziening van de bestemmingsplannen, een doel dat de wethouders en burgemees ter vastlegden in het collegeprogramma WADDINXVEEN - Basisschool De Kameleon (Kanaalweg 2-4) houdt op dinsdag I8 februari een open dag. ’s Ochtends van 9.00 tot 12.00 uur kunnen geïn teresseerden na een rondlei ding in en om de school en het ontvangen van aanvullende in formatie vragen stellen. Ook zijn enkele ouders van de ou dervereniging aanwezig, 's Mid dags tussen I3.I5 en I5.I5 uur worden alle ouders, die reeds kinderen op school hebben, uit genodigd om in de klas van hun kind een les of een deel van een les bij te wonen. In 'de Boog’ wordt op vrijdag I4 fe bruari een kinderdisco georga niseerd. Van I9.30 - 23.00 uur zijn kinderen van 9 t/m I5 jaar welkom in het buurtcentrum aan de C. Huygenslaan 2. En tree bedraagt 2,- per kind, inclusief één consumptie. Deze activiteit wordt elke tweede vrijdag van de maand gehou den. en eindtijd kan in overleg wor den geregeld. De vakantieop vang kost 5,15 per kind per uur (incl. BTW). Bij dit bedrag zijn alle verdere kosten zoals voeding, versnaperingen, drin ken en activiteitskosten inbe grepen. Voor meer informatie: Gastouderbureau, tel. (0182) - 6I 95 91 of e-mail info@gast- ouderbureau-waddinxveen.nl. Een aanmeldingsformulier kunt u aanvragen bij Stichting Wad- dinxveens Welzijnswerk, tel. (0182) - 63 19 32 of per e-mail sww@stww.nl. Wacht niet te lang want het aantal plaatsen voor deze opvang is beperkt. Crassula mix in keramiek-pot per stuk WADDINXVEEN - In buurt centrum 'de Boog’ is op woens dag 19 februari is weer een kin- derbingo. De zaal gaat open om 13.30 uur, de bingo begint om 14.00 uur. Er wordt geen en treegeld geheven. Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte wel kom in het centrum aan de C. Huygenslaan 2. foyer van de Ontmoetingskerk nog iets te drinken. Voorzitter Peter van den Berg kijkt enthousiast vooruit naar het winterconcert. „Wij probe ren steeds iets nieuws te bren gen, dit jaar dus de kennisma king met het kerkorgel. Daarnaast zullen wij een Valen- den binnen het thema ’circus’ waaronder verkleden, schmin ken, muziekinstrumenten ma ken, goochelen en dierenmas kers maken.Voor de begeleiding zijn deskundige mensen aange trokken met ervaring in het werken met groepen kinderen. Daarmee voldoet de vakantie opvang aan alle eisen die de wet en de CAO-kinderopvang er aan stellen. De vakantieopvang vindt plaats in de Koningin Beatrixschool (Zuidplashof 3), van 8.00 uur tot 18.00 uur. De opvang is mo gelijk per uur met een minimum van 5 uur per week. De begin- en preuven (bijdragen in het le vensonderhoud), feesten en ge denkdagen op de hofjes, entree- poorten en hun namen en tenslotte ook wat meer over de ondergang van veel hofjes. De spreekster heeft nog een aantal aardige hofjes weten te traceren en zal aan de hand van deze instellingen de algemene ver loop en de soms uitzonderlijke architectuur behandelen. niet alleen soleren in o.a. de Toccata en Fuga van Bach, maar ook samen met Excelsior een aantal stukken ten gehore brengen, waaronder The Phant om of the Opera. De presenta tie van het concert is in handen van Marcel Ceulen. Na het con cert is er gelegenheid om in de WADDINXVEEN - De politie is op zoek naar getuigen van een poging overval op een au tohandelaar aan de Tweede Bloksweg op maandag I0 fe bruari. Omstreeks 10.30 uur kwamen twee mannen de zaak binnen en zeiden onder bedrei ging met een op vuurwapen ge lijkend voorwerp dat dit een overal was. De twee overval lers gingen er direct vandoor toen de man om hulp riep. De overvallers zijn zonder buit weggerend in de richting van de Rijksweg Al2. De politie heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek naar getuigen. Sig nalement verdachten; I) I.75 I.85 droeg een beige fleece jack en heeft een gezet postuur. 2) I.90 m, donker rood haar, donker bruin piloten jack met bontkraag. Beiden hebben een noord-afrikaans uiterlijk. Getui gen kunnen contact opnemen met via telefoonnummer 0900 8844 (lokaal tarief). Er ligt geen plan, geen concept, er liggen geen voorwaarden en eisen, zo benadrukte de wet houder. „Wie meer wil weten over de voortgang kan in het collegeprogramma kijken. Een termijn kan ik daar niet bij ge- ven.Voor het afhandelen van de juridische spaghetti had ik ook gedacht dat het resultaat er medio december zou zijn, dat is ons niet gelukt. We lopen een paar weken achter en gaan kij ken of we dat kunnen inhalen. Maar we zijn ook afhankelijk van onze omgeving”, aldus Barth. Dus een gedegen pro jectplan geeft Barth niet, wel zal hij het document overhandigen waarin de afspraken staan die hij met de projectontwikkelaar maakte. Qua oppervlakte kon de wethouder de PCW gerust stellen: dat is 14.000 vierkante meter. De wethouder was het niet eens met de opmerking van Peereboom dat de koers niet bekend is en dat het schip dobbert en stuurloos is. „We kijken naar de Passage, op voorhand sluiten we een ande re locatie niet uit. We sturen ontzettend op wat in het colle geprogramma staat.” Wethouder Barth benadrukte nogmaals, dat nu alle rechten en plichten uit de intentiever klaring niet meer gelden. „Dat was een zeer moeilijk en lastig vakantieopvang willen de onderhandelingstraject. In april vorig jaar zijn we daar mee ge start, het bleek buitengewoon gecompliceerd te zijn met veel grote belangen. De gemeente liep een enorm risico om daar op aangesproken te worden. Maar nu hebben we definitief afscheid genomen van het eer dere plan.” WADDINXVEEN - Het Gast ouderbureau Waddinxveen heeft in de afgelopen herfst- en kerstvakantie vakantieopvang georganiseerd in samenwerking met Stichting Waddinxveense Peuterspeelzalen. De goede er varingen zijn voor het bestuur van het Gastouderbureau de reden om de vakantieopvang in 2003 voort te zetten. De vakan tieopvang is bedoeld voor kin deren die de basisschool bezoe ken, dus van 4-12 jaar. Met deze sa menwerkende Waddinxveense instellingen voor de kinderop vang beter aansluiten bij de WADDINXVEEN - Ook al zijn de partijen verheugd over de ontrafeling van juridische spaghetti rondom het cen trum, ze willen ook graag een tijdsplanning voor de stap pen rondom een centrum de komende tijd. Wat gaat er gebeuren en wanneer kan nieuwe informatie worden ver wacht? Op de eerste vraag kon wethouder Barth wel ant woord geven, de tweede echter niet. „Ik geef geen ter mijn, ga maar uit van een hoog tempo, maar ik wil niet onder tijdsdruk werken als daar de kwaliteit onder kan lijden. Vraag me niet in welke maand we klaar zijn.” WADDINXVEEN - Vrijdag 2I februari is er, zoals elke derde vrijdag in de maand, een jeugd- weken geleden. disco in De Paddestoel (Lijster besstraat 18). DJ Ed van de Wad dinxveense Drive-ln-Discotheek The Flying Dutchman draait alle hits aan elkaar. Deze disco is voor de jeugd van 9 t/m I4 jaar. Om I9.30 gaat de deur open,tot zijn er nog niet. Is er al zicht op 22.00 uur kan de jeugd dansen. De vorige disco was met bijna 200 bezoekers zo goed als uit verkocht. Kaartjes zijn alleen Ook WeWa is blij met de verkrijgbaar in de voorverkoop. Deze vindt plaats op maandag I7 februari van 19.30 tot 20.00 uur in het gebouw van De Pad destoel. De entreeprijs is I euro. Voor meer informatie: www.paddestoel.nl.nu tijnssfeer aanbrengen in de Ontmoetingskerk om het pu bliek zowel visueel als muzikaal in hogere sferen te brengen. Wij hopen dat ons publiek in groten getale komt genieten van onze bijzondere presenta tie en met een écht Valentijns- gevoel huiswaarts zal keren.” WOENSDAG 12 FEBRUARI 2003 WADDINXVEEN - ’Woonhof jes in Nederland’ is het thema van een lezing met diavoorstel ling op I8 februari, georgani seerd door het Historisch Ge nootschap Waddinxveen. De lezing, gegeven door mevrouw E.C. de Haan-Zijlstra, stadsgids de politie in Waddinxveen te Gouda, vindt plaats in het An ne Frankcentrum (Jan van Bij- nenpad) en start om 20.00 uur. Hofjes komen sinds de Middel- geschiedenis, het culturele leeuwen voor, zijn typisch Ne derlands en vertegenwoordigen een vorm van oudedagsvoor ziening voor mensen die in be hoeftige omstandigheden ver keerden. ’Hof’ betekent oorspronkelijk tuin, en de huis jes werden dan ook meestal in een tuin achter bestaande be bouwing gebouwd. De lezing vertelt over de alleroudste vorm van beschermd wonen, de stichters en hun kapitalen, de bewoners/sters en hun achter gronden, bestuurders, regenten kortingen TOT 40°/ een tijdsplanning?”, vroeg duo- raadslid Grooten. Die vraag werd ook gesteld door de WD. eer ste stappen. „Deze broedende haan is tot heel wat fraais in staat”, zo complimenteerde Peereboom de wethouder. „Maar ligt het ook juridisch vast en kunnen we een gedegen projectplan op korte termijn tegemoet zien? Namens de Pv dA sprak raadslid Twigt: „Bij wie ligt eigenlijk het initiatief? Wij hebben het gevoel dat dat bij de projectontwikkelaar ligt.” En de PCW wilde duidelijkheid over het oppervlak van de pas sage. „Is dat 10.000 of 14.000 vierkante meter, want in het eerste geval spreken we van een hartje voor Waddinxveen, waar de OVW zeker niet ach ter zal staan”, sprak Anker. Ook het CDA gaf complimenten, maar plaatste direct een kriti sche kanttekening. „Trekken we niet aan een dood paard als de Het station waar de wethouder nu zit, is het verkennen van het passageplan zoals de project ontwikkelaar dat op tafel heeft gelegd. De gemeente en de ontwikkelaar gaan samen kijken naar deze optie of het voldoet aan de gestelde criteria. „Mocht dat niet zo zijn, bij voorbeeld omdat de onderne mers een centrum verlangen van minimaal achttien tot twin tig duizend vierkante meter, dan zal de gemeente daarover een standpunt innemen. Uit breiding van het gebied of uit wijken naar een andere locatie is niet uitgesloten”, zei Barth op de persconferentie twee WADDINXVEEN - De Waddinxveense afdeling van het Nivon organiseert op 20 februari een avond met de bekendste Lange af- standloper van ons dorp, Luit Bloem. Bloem toont op deze avond dia’s en ver telt over zijn belevenissen tijdens zijn 1050 kilometer lange spectaculaire wandel tocht van Waddinxveen naar Pelhrimov in Tsjechië. De avond wordt gehouden in buurtcentrum De Boog (C. Huygenslaan 2), aanvang 20.00 uur. Voor leden is deze avond vrij toegankelijk, niet-leden betalen 2,30 euro. Voor meer informatie: tel. 0182- 6I6078. WADDINXVEEN/BOSKOOP - Harmonie Excelsior Boskoop geeft op Valentijnsdag, vrijdag I4 februari, haar traditionele winterconcert in de Ontmoe tingskerk. Het concert begint om 20.00 uur, de entree is gra tis voor donateurs en kost vijf euro voor overige belangstel lenden. De kaarten zijn ver- hun (on)hebbelijkheden, krijgbaar in de Ontmoetings kerk, die vanaf I9.30 uur open is. Naast deelname van alle ge ledingen van Excelsior, de AMV- groepen (o.l.v. Alie Jongenbur ger), het leerlingenorkest C-Akkoord (o.l.v. Jeroen Wen tel) en het harmonieorkest (o.lv. Anton van Oosten) heeft de concertvereniging organist Simon Stelling uitgenodigd om het publiek kennis te laten ma ken met bijzondere orgelmu ziek. Simon Stelling zal dan ook TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN I80.ÜÜO E - EMPLAREH V

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 1