Bomen maken met Bomerus in Zonnig Zuid Energieverbruik Beatrixlaan Presentatie Schapsplan leidt tot herhaling van zetten Commissie van aan- beveling ondersteunt Lions-voorjaarsconcert Inloopochtend stomapatiënten Colofon Burgemeester wil website beter toegankelijk maken voor gehandicapten 50-jarig bestaan De Paddestoel MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN Gereformeerde Waarde(n)vol Zuid-Holland Stem daarom 11 maart lijst 6, SGP! Energiegebruik Beatrixlaan 4000 l kWu,m3oonn 1 3000 i- perjaar 2000 1000 7 OL-a T/5 T/3 H/3 S||F PAGINA 11 WOENSDA.G 5 MAART 2003 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ■■■■■r ■■■■■F MID- uur Al. Houtman T/3 spreker: de Uitgever Dagblad van Rijn en Gouwe B.V. Alphen aan den Rijn Bezorging Telefoon: 0 181-219612 patiënten praten. De eerstvol gende inloopochtend is op donderdag 6 maart, tussen 10.00 en 12.00 uur, op de poli kliniek van de Bleulandlocatie, kinderen dan ook voor ge zorgd. In de bomen hingen slangen, want ook sommige dieren zijn bedreigd, omdat mensen niet altijd doen wat goed voor ze is. De andere dag mochten de kinderen een natuurhuis maken en. werd levensgroot het spel activiteiten voor jong en oud. Wie nog leuke verhalen of fo to’s heeft over de afgelopen 50 jaar, kan contact opnemen met mevr. M. Bouma, tel: 636184. de elementen zijn die gasver bruik negatief (gewone Cv-ke- tel), dan wel positief (open Haard, HR ketel, zonneboiler) om hier een heel duidelijke conclu sie te trekken t.a.v. de factoren, Volgende aflevering: De Wingerd Redactie Sanne van d er Kolk 0172-420512 E-mail: weekbladvo orwaddinxveen@ rijnengouwe.nl Kopij dient uiterlijk op maandag 16.00 uur iin het bezit van de redactie te zijn om in aanmerking te komen voor plaatsing. Bijdragen per e-mail of op floppy verdienen de voorkeur. Dienst Apotiheek Midden-Hol- land (DAM) Ronsseweg I 38 (tegenover de Bleuland-locaitie van het GHZ) 2803 ZR Gouda tel. (0182) 69 88 20 www.dam-nVh.nl Kantoor Zijde 30 2771 EN Boskoop Fax:0172-212168 vrouw W.W.M. Smits en J.B. Cra mer, Prins Bernhardlaan 79,Wad- dinxveen en Hoge Gouwe 21, Gouda.Voor spoedgevallen ieder weekeinde spreekuur volgens af spraak, tel. 0182-610462 of 0182- 516876. Dierenkliniek Zevenhuizen, drs. M.C. Pilgram, Zuidplasweg la, Zevenhuizen, leder weekeinde spreekuur volgens afspraak, voor spoedgevallen tel. 0180-631451 of 06-14163246, voor minder dringende vragen: vragen@die- renkliniekzevenhuizen.nl. Advertenties Telefoon 0172-2II731 E-mail: verkoopbo skoop@rijnengouwe.nl Advertenti es kunnen tot dinsdag I 1.00 uur worden opgegeven, IM'ers (ingezonden mededelingen) tot maandag 16.00 uur. Weekblad voorWaddinxveen is een onafhankelijk weekblad, dat in een oplage van I 5.300 exemplaren wordt uitgegeven en verspreid in Waddinxveen, Moerkapelle en Zevenhuizen. Weekblad voorWaddinxveen verschijnt op woensdag. De gemeentelijke website is op 3 februari getest. Op een zestal punten moet de website wor den verbeterd. Deze punten staan vermeld in de intentie verklaring. De gemeente streeft hoeft te komen. Drempel Weg is een initiatief van het ministe rie van VWS en ging in maart 200Ivan start. Drempels Weg heeft vanaf de start ervoor ge kozen om gehandicapten zelf een belangrijke rol in de cam pagne te geven. De campagne is dit jaar een tweede fase ingegaan, waarbij een tour wordt gemaakt langs alle provincies. In 2003 komen 6 provincies aan bod. Op 13 ja nuari is de Zuid-Hollandse campagne gestart. Tijdens de bijeenkomst in Rotterdam op 24 februari hebben de ambas sadeurs de resultaten van hun inspanningen bekendgemaakt. Zo’n vijftig Zuid-Hollandse or ganisaties, waaronder een vijf tiental gemeenten, hebben aan gegeven de intentieverklaring te ondertekenen of hebben dat inmiddels gedaan. BGas, m3/jaar :iteit. kWu/iaar T/5 943 4809 T/3 1268 2700 H/3 1667 2483 H/6 2253 5617 heel worden aangewend voor de herinrichting van poliklinie ken langs de Surinamerivier. Maar voor de Commissie van Aanbeveling is er nog een ex tra stimulans om het concert onder eenieders aandacht te brengen en dat is het feit dat de opbrengst van het concert ook nog eens verdubbeld wordt door het Bilance Servi ce Fonds, een initiatief van Cordaid. Lionsclub Zevenhui- Voor spoed ^medicatie buiten kantoortijden: van I7.30 uur ’s middags tot 08.00 uur ’s o chtends, tijdens het w eekeinde en feest dagen: zes me- dicijnkoelkasten aanschaffen. De muzikale kwaliteit van het concert, maar vooral de medi sche hulp aan poliklinieken in het binnenland van Suriname, evenals de verdubbeling der gelden door het Bilance Servi ce Fonds, zijn voor de Com missie aanleiding om aan het concert medewerking te ver lenen. er, samen met haar webbouwer naar, alle verbeterpunten voor het eind van het jaar door te voeren. Een eerste stap is in middels gedaan door het kop pelen van een speciale tekst versie aan de internetsite voor mensen met een visuele handi cap. Het is inhoudelijk dezelfde website, maar ontdaan van de meeste opsmuk en is daarom eenvoudig te vertalen door schermoorleesprogramma’s en computers die brailleregels produceren. Websiteaanbieders worden ge stimuleerd om met relatief klei ne ingrepen het internetbezoek voor mensen met een handicap beter mogelijk maken. Informa tie is voor hen dankzij internet sneller en makkelijker beschik baar, zonder dat er een doven tolk, braillebibliotheek of ande re ondersteuning aan te pas (rond 1960) de beste remedie is om het gasverbruik te beperken en het wooncomfort te verho gen. Uiteraard kunnen ook hier weer de klokthermostaat en de thermostaatkranen goede en goedkope diensten bewijzen. Bovengenoemde adviezen slui ten goed aan bij de conclusies van het EPA advies dat in een van de woningen aan de Beat rixlaan is uitgevoerd. Aan de enquête hebben vier be woners van de Beatrixlaan meegedaan, twee met een tus senwoning (T) en twee met een hoekwoning (H). De huizen zijn gebouwd in de periode 1959- 1963. Tijdens de bouw is geen isolatie toegepast. Standaard werden de huizen destijds voorzien van enkel glas. Uit de enquete blijkt dat hier een aan tal energiebewuste Waddinxve- ners wonen, omdat al het nodi ge gedaan is om zuiniger met gas en elektriciteit om te gaan. Alhoewel de vergelijking mis schien wat mager is, worden in dit artikel de twee tussenwo ningen en de twee hoekwonin gen met elkaar vergeleken om dat dat het meest zinvol is. De gebruiksgegevens staan in de tabel en de grafiek. Het ver schil in gasverbruik voor de tus senwoningen is ruim 300 m3 per jaar, dat van de hoekwonin gen bijna 600 m3. Ondanks dat heeft HR++ glas beneden en dubbel glas boven. De muren en het dak zijn geïsoleerd.Vloeriso- latie ontbreekt in beide geval len. De hoekwoningen zijn qua iso latie redelijk vergelijkbaar. Dak en muren zijn in beide gevallen geïsoleerd. De benedenverdie pingen van deze woningen zijn voorzien van dubbel glas. De woning met het laagste gebruik beschikt over een open haard en een gewone CV ketel, de vloer ervan is geïsoleerd. De andere is vrijwel geheel van dubbel glas is voorzien en be schikt over een HR ketel en zonneboiler. WADDINXVEEN - Wijk- en Speeltuinvereniging De Padde stoel bestaat op I I juni vijftig jaar. De vereniging organiseert daarvoor een feestweek met die bepalend zijn voor het uit eindelijke verbruik. Het lijdt geen twijfel dat het gasverbruik van deze bewoners niet uitzonderlijk hoog is omdat al de nodige maatregelen ge troffen zijn. Isoleren van dak, vloer, muren en de ketel vervan gen door een Hoog Rende ments (HR) ketel zijn uit bespa- rings- en economisch oogpunt het meest aantrekkelijk. Daar naast is vervangen van enkel en dubbel glas door HR++, niet al leen in de woon- maar ook in de andere vertrekken, sterk aan te bevelen. Uiteraard kan ook de zon (zon neboiler en PV) een steentje bij dragen maar dat zou, als er ver der nog geen maatregelen getroffen zijn, niet de eerste keuze moeten zijn. Samengevat kunnen we stellen dat isoleren van de woningen aan de Beat rixlaan of die huizen die uit de zelfde bouwperiode stammen Zuid-Holland is en blijft een provincie met een waardevol landschap en met waardevolle activiteiten. Maar voor een echt waardevol samenleven is méér nodig. De SGP zet zich in voor een waarde(n)vol provinciaal beleid, op basis van de Bijbelse waarden en normen. Wat betekent een waarde(n)vol Zuid-Holland voor u: Het Groene Hart blijft voor landbouw bestemd Gemeenten mogen binnen de contouren bouwen voor de eigen bevolking Zoveel mogelijk zorgverlening in de eigen omgeving van de zorgvrager. ZEVENHUIZEN - Het belooft dorp, D.J. Bac (gemeenteraads- vrijdag 2I maart een interes sante muzikale avond te wor den. De vormde Kerk staat op deze avond speciaal in de schijnwer pers voor het Lions Voorjaars- concert. Het Grootkoor Rot terdam en het solistisch optreden van het Oeknaïens ’Perlina ensemble’ vormen dan het decor voor een onvergete lijke muzikale avond. Rob van ALGEMEEN MAATSCHAPPE LIJK WERK VIERSTROOM Bezoek en postadres: Station straat I2, 2741 HS Waddinx veen. Spreekuur: maandag t/m donderdag van 09.00 tot I0.00 uur.Telefoonnummer: (0182) 623 040. Na I0.00 uur wordt u au tomatisch doorverbonden met Vierstroom Zorglijn centralist die uw boodschap aanneemt. JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 Inloopspreekuur Consultatiebu reau, maandag II.00 tot 12.30, Stationstraat 12,Waddinxveen. Avondspreekuur Consultatiebu reau, 2e en 4e maandag vanaf 17.00 uur www.vierstroom.nl voor meer informatie. GOUDA/REGIO - Op de eer ste donderdag van de maand is er een Inloopochtend voor stomapatiënten (en eventueel andere betrokkenen) in het Groene Hart Ziekenhuis. Na mens de Nederlandse Stom- avereniging ’Harry Bacon’ wil o.a. Marja Woutersen (erva ringsdeskundige) graag met De vakantieactiviteiten, die Stichting Waddinxveens Wel- zijnwerk afgelopen woensdag en donderdag hadden geor ganiseerd, waren een groot succes. Twee dagen lang kwamen 26 kinderen naar wijkgebouw Zonnig Zuid om spelletjes te daar geen direct aanwijsbare factoren voor zijn, is het ver schil in elektriciteitsgebruik aan zienlijk, meer dan een factor 2 tussen de uitersten. Het aantal bewoners per woning is moge lijk de belangrijkste reden daar voor. Het laagst (geregistreerde) elektriciteitsgebruik wordt me de bepaald door het gebruik van 4 PV panelen op de be treffende woning waarmee, zelf ca 320 kWh m.b.v. zonne-'=ner- gie opgewekt wordt. Nemen we dat mee in de beschouwingen dan komt het gebruik van de woningen met drie bewoners op een vergelijkbaar niveau. De tussenwoningen zijn bouw kundig gezien vergelijkloaar. Bei- Omdat er nogal wat verschillen de woningen zijn voorzien van een Hoog Rendements Ketel (HR) met een gecombineerde warmwatervoorziening. De wo ning met het laagste gasverbruik beïnvloeden is het lastig is voorzien van dal-dsolatie en dubbel glas beneden. De ander doen en knutselwerkjes te maken, naar het thema: ’Bo merus’ wonderlijke reis door de natuur’. Met Bomerus, de boom, leerden de kinderen spelenderwijs beter voor het milieu te zorgen. Er moesten meer bomen komen, aldus Bomerus en daar hebben de Voor spoedeisende huisartsen hulp buiten kantoortijden: van 17.00 uur ’s middags tot 08.00 uur ’s ochtends, tijdens het weekeinde en feest dagen: NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost zondag 9.30 uur ds. J.A. Brus- saard, Scherpenzeel 17.00 uur ds. H. Schipaanboord woensdag I 2/03 Biddag 9.30 uur dr.T.E. van Spanje 19.30 uur ds.A.W. van der Plas De Hoeksteen, Esdoornlaan zondag 9.30 uur ds. H. Schipaan boord 18.30 uur ds. C.D. Zonnenberg woensdag 12/03 Biddag I9.30 uur ds. H. Schipaanboord Bethelkerk, Bilderdijklaan zondag 9.30 uur ds. C.D. Zon nenberg 17.00 uur ds. A.P.Voets, Middel- harnis woensdag 12/03 Biddag I9.30 uur ds. C.D. Zonnenberg De Morgenster, Sterrenlaan zondag 9.30 uur cand. H.J. Pros- man,Woerden 17.00 uur ds.J. de Jong woensdag 12/03 biddag I9.30 uur ds.J. de Jong Immanuëlkerkgemeente, Prinses Beatrixlaan Zondag 10.00 uur ds. C. de Jong woensdag 12/03 I9.30 uur Bid stond in Ontmoetingskerk ’De Rank’, herv. Conf., Coene- tegen te gaan. Belangrijk uit gangspunt van het Schapsplan is dat er een recreatievoorzie ning op regionaal niveau tot stand komt met voor de re creanten toegankelijke natuur. Terugkerend punt in de discus sies zijn met name de door omwonenden geuite bezwaren tegen de vestiging van com merciële gelegenheden. Opval lend is dat er tegen de be staande gelegenheden weinig bezwaar wordt gemaakt, met uitzondering van Het Zonne tje. De wijze waarop deze ge legenheid wordt geëxploiteerd blijkt geregeld tot overlast te leiden. Burgemeester Westendorp lichtte toe dat de gang van za ken bij Het Zonnetje enige tijd geleden in de gemeenteraad is besproken en dat toen de be stemming is gelegaliseerd. Hij gaf te kennen dat hij het hand- Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehou den. Deze rechten berusten bij Rijn en Gouwe B.V. c.q. de betreffende auteur. HuisArtsenF’ost Midden-Holland (HAP) Jan v Beaurri ontstraat 4 (bij de Jozef-locatie van het GHZ) 2805 RR Gouida tel. (0182) 32'2 488 (alleen na te lefonische afspraak) havingtraject lastig vindt, maar dat de gemeente ernstige po gingen in het werk stelt om sa men het Schap de ontstane si tuatie in goede banen te leiden. Al met al lijken de bezwaren zich meer tegen het soort commerciële gelegenheid en de- wijze van exploiteren dan tegen de vestiging van com merciële ondernemingen als zodanig te richten. Een ander punt van irritatie blijkt de overlast te zijn die van jongeren wordt ondervon den in het bijzonder van hen die zich op de bruggen ophou den. De heer Rumpf van het Recreatieschap zegde toe dat het Schap zich nader over de ze aangelegenheid zal beraden. Burgemeester en wethouders stellen voor in te stemmen met het Schapsplan zoals dat nu voorligt. VERSLAVINGSZORG DEN-HOLLAND Pamassia, psycho-medisch cen trum’ IJssellaan 2-2a, 2806 TK Gouda. Tel.nr. 0182-563500, fax.nr. 0182-563521. Bereikbaar maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur. Weekeinddii anst dierenarts: A.H.M. Her mans en J.C.H. van Dorst, Katt ensingel 17, Gouda, tel. 0I82-5I 0958; Woubrechterf 42, Waddinxveen, tel. 0I82- 6I3II2. Kleine huisdieren spreekuur voor spoedgevallen ieder weekeinde volgens af spraak. J.C. Baas, J an Dorrekenskade- Oost 36,Waiddinxveen,tel. 0I82- 632051. Dierenkliniek ’Pieter Bas’, me- lid), W(illem) C. Visser; Mr. M. (Riné) Bos; H(uib) G. van den Nederlands-Her- Akker zitting hebben, wil graag haar medewerking en onder steuning verlenen aan het con cert. De medische zorg in Surina me, en dan met name de poli klinieken in het binnenland, verkeert in een uiterst zorg wekkende en penibele situatie. De revenuen van het Lions- Dijk verzorgt daarbij de bege- Voorjaarsconcert zullen ge leiding en de piano- en orge- limprovisaties. Op 2I maart staan I50 muzikanten en koorleden ten dienste van 400 concertbezoekers. Het Perlina ensemble geniet in de Oekraïne en daarbuiten grote bekendheid. Het ensem ble maakt thans zijn eerste tournee door Nederland. Het optreden in Zevenhuizen is het tweede van in totaal tien concerten. Het ensemble be staat uit tien topmusici die zen-Moerkapelle kan met de muziek ten gehore brengen, verwachte opbrengst variërend van vurige Hongaar se en Roemeense melodieën, tot Russische romances, klas sieke maar ook populaire mu ziek. De muzikale kwaliteit en di versiteit van het concert is uniek voor Zevenhuizen en Moerkapelle. De leden van de Commissie van Aanbeveling, waarin burgemeester Westen- WADDINXVEEN - Burge meester Jonkman heeft op 24 februari in het stadhuis van Rotterdam de ’intentieverkla ring gemeente Waddinxveen’ van het Landelijk Bureau Toe gankelijkheid ondertekend. Met deze verklaring spreekt de ge meente de intentie uit haar website www.waddinxveen.nl vóór het eind van 2003 (voor een belangrijk deel) te laten voldoen aan de Drempels Weg- richtlijnen. Dit betekent dat de Waddinxveense website toe gankelijker wordt gemaakt voor mensen met een handi cap. ’stratego’ in de natuurvorm nagespeeld. Aan het eind van de activiteiten lieten alle kin deren, net als dieren, hun spoor achter. Een in klei ge vormd spoor mochten zij mee naar huis nemen. Huisarts en apotheek voor alle inwoners van de regio Midden- Holland ZEVENHUIZEN - Het Recre atieschap Rottemeren heeft op de commissievergadering van 24 februari het Concept Schapsplan 2003-2008 gepre senteerd. Inmiddels zijn er tot nu toe al een reeks bijeenkomsten ge houden waar het plan werd toegelicht en mag de inhoud ervan genoegzaam bekend worden geacht. In de commis sievergadering kwamen nau welijks nieuwe gezichtspunten naar voren, of het moest het eendrachtige verzet tegen naaktrecreatie zijn van de he ren Rooker (Christen Unie) en Bac (SGP). Een terugkerend element in de discussie over het Schapsplan is de vraag naar de verhouding tussen de bemoeienis van het Schap en de zeggenschap van de gemeenten. Het Schapsplan is een beleidsplan met een glo baal karakter. Instemming van de gemeenten ermee betekent niet dat daarmee ook toe stemming voor uitvoering van de plannen wordt gegeven. De gemeente heeft via het middel van het bestemmingsplan de mogelijkheid om te nemen stappen te bevorderen dan wel Voor meer informatie: www.duurzaamwaddinxveen.nl of bel met het secretariaat van de werkgroep Energie (612192) of neem een EPA adviseur in de arm via uw Energiebedrijf of www.epadesk.nl voor een per soonlijk advies. balie I, Bleulandweg I0, van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda. Folders met docu mentatie over stoma’s en het leven met een stoma zijn daar ook beschikbaar. Voor meer informatie: Marja Wou tersen, 0180-3 18580, ’s avonds tussen 19.00 en 20.00 uur. coopcollege zondag I0.00 uur ds. M.A. Bos, ZWO-dienst 18.30 uur ds. L. Romein, Zoeter- meer GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, Groensvoor- de zondag 9.30 uur ds. P.A.C. Bon- gers, doopdienst woensdag 12/03 I9.30 uur ds. RA.C. Bongers, Bidstond REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzin nige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade zondag I0.00 uur drs. Ch. Van der Leest, Den Haag OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: I0.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat woensdag 5 maart 19.45 uur ds. J.G. van Tilburg zondag 9.30 en 17.00 uur ds.J.G. van Tilburg woensdag I2 maart I9.45 ds.J.G. van Tilburg, biddag ROOMS-KATHOLIEKE KERK StVictorkerk, Zuidkade zondag 9.30 uur Woord Com muniedienst dinsdag 11 maart 19.00 uur Eu charistieviering, pastor A. vd Helm Ontmoetingskerk, Groensvoor- de zaterdag 19.00 uur Woord Communieviering, pastor M. Ameling zondag I LI5 uur Gezinsviering, pastor Wvd Meer GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage zondag 9.30 uur ds. E. Brink 16.30 uur ds. H. ten Brinke, Bo degraven woensdag 12/03 I9.30 uur ds. E. Brink, biddag JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Troostraat 10.00 uur Openbare toespraak 11.00 uur Wachttorenbespreking RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Trefpunt, Stationsstraat zondag I0.00 uur spreker: Hans Leeflang BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat zondag I0.00 uur heer M. Storm DE BRUGGEN RESTAURANT DE BRUGGEN Sterrenlaan 2 zondag 23 maart 11.00 uur drs. J.L Delhaas, geestelijk verzorger De Bruggen, 40-III, zondag Oculi 6000 5000 Aantal personen ’77: H/6

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 11