Boskopers strijden voor plan Bentwoud Waddinxveen en Boskoop Acties wijk teams politie Elke ochtend... Marcel Ceulen kandidaat WD voor verkiezingen Provinciale Staten ÖklSlH Naturistisch Film in Kreater zwemmen De Kleine Klaverjassen voor de Sint Voorjaars- concert van Victorkerk Trom petten met soep PAGINA 19 WOENSDAG 5 MAART 2003 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Wijkagenten Vermist Gevonden Woningbouw Rijn en Gouwe PROVINCIALE STATEN VERKIEZINGEN 11 MAART WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN (0181) 21 96 12 1 Naam: Adres: Postcode: Plaats: r K W5HH Wie nu kiest voor een kennismakingsabonnement, ontvangt Rijn en Gouwe vijf weken vóór zeven uur in de bus. Voor deze vrijblijvende kennismaking betaalt u 12,95. bank in Zevenhuizen.Telefonisch zijn ze te bestellen via Wout Met selaar, tel. 0180 - 632484. Tel (voor controle op de bezorging) Zowel in Waddinxveen als in Bo skoop zijn twee wijkagenten werkzaam. In Waddinxveen zijn dat Peter Rubeling en Jan Kukler en in Boskoop Barend Tamerus en John Smits. De gehele ge meente is ’hun’ wijk. Zij houden zich voornamelijk bezig met lang lopende problemen, waarvoor zij veelvuldig contacten onderhou den met de gemeente, scholen, bewonerscommissies, woning corporaties, ondernemersorga nisaties en hulpverlenende in stanties. Omdat wijkagenten vaak langdurig werkzaam zijn in de gemeente beschikken ze over REGIO - Een woud of een wad, wat maakt het uit? Voor veel mensen zullen de plannen voor een Bentwoud (of -wad) nog zo abstract zijn dat het ze weinig zegt. Maar zo denkt niet iedereen er over.Ab Roden burg en Harry Ramler zijn ver- klaard voorstander van het plan Bentwoud. Zij richtten zelfs de vereniging ’Vrienden van het Bentwoud’ op om het plan ge realiseerd te zien. En zo abstract is het Bentwoud niet meer. Niet ver van de Hoogeveenseweg is enkele ja- ren geleden al een eerste per ceel aangeplant en voor natuur liefhebbers is er al veel te genieten. Bovendien zijn er dui delijke signalen dat het ministe rie en de provincie de groene doelstelling gehaald willen zien. Koren op de molen van de Vrienden van het Bentwoud. Zij zijn niet blij met de vertraging, die mede veroorzaakt is door het alternatieve plan Bentwad, gelanceerd door de streekge noten Jan van Leeuwen en Hans Smit. Met een gelikte pre sentatie wist dit tweetal veel steun te verwerven voor hun plan om in de diepe droogma kerijen waterberging te combi neren met recreatie, natuuront wikkeling, nieuwe economische mogelijkheden en aangepaste, duurzame woningbouw. Waterbeheer speelt daarin een belangrijke rol. Drie fracties in de provinciale staten, samen een meerderheid vormend, voelden veel voor het plan Bentwad. Vooral wateropslag is een aansprekend argument ge worden na de overstromingen in de afgelopen jaren. Water berging die in dit gebied nodig zou zijn als bij Hazerswoude op grote schaal kassen komen voor een nieuw boomkwekerij- gebied.Waar kassen staan is immers geen grond meer dat water opneemt. Maar deze argumenten spreken Rodenburg en Ramler helemaal niet aan. Ze zeggen de confron tatie niet te zoeken, maar heb ben grote problemen met het plan Bentwad en stellen dat be sluiten genomen dreigen te worden door mensen uit de politiek. Niet-deskundigen dus en een besluit op politieke gronden, omdat het waterber- gingsverhaal goed scoort. Echte deskundigen komen er volgens Rodenburg en Ramler niet meer aan te pas. En dat terwijl, volgens hen, er veel haken en ogen zitten aan het Bentwad. „Het Bentwad is een grote plas met een flinke dijk van enkele meters hoog eromheen. Dat moet, want er mag niet gegra ven worden, dan zou er zoute kwel ontstaan. Het wordt dus niet zoiets als de Reeuwijkse plassen maar een grote bak met water, dat ergens vandaan gepompt moet worden. Die plas is voor waterrecreatie. Daar moet een haventje voor aangelegd worden en watergan gen gegraven die aansluiting ge ven op andere wateren. Bij het aanleggen van die waterwegen moeten diverse wegen gekruist worden en je hebt te maken met verschillende waterniveaus. Dit alles vraagt de bouw van bruggen of viaducten en slui zen.” Rodenburg en Ramler durven nauwelijks een schatting te maken van de kosten. Het waterbergingsverhaal wij zen ze ook resoluut van de hand. Op dit moment is er geen behoefte aan want ’de Hoogeveen’ heeft nog nooit onder water gestaan. En de kwekerijen met veel glas zijn straks verplicht een waterber ging op eigen bedrijfsterrein te realiseren.Van een waterber- gingsprobleem zal dus geen sprake zijn. „En wat moeten we met een recreatieplas? Dat is voor de elite, de gewone bur ger kan dan alleen over de dijk fietsen.Terwijl er juist behoefte is aan groen, aan de mogelijk heid voor recreatie in dit ge bied dat steeds dichter bevolkt wordt Daar was het Bentwoud voor bedoeld. Er is tien jaar ge studeerd op de ecologische hoofdstructuur en daar maakt het Bentwoud deel van uit Dat kan je toch niet zomaar losla ten. De politiek lijkt nu de oren te laten hangen naar het pu bliek maar dat heeft met na tuur weinig meer te maken.” Rodenburg en Ramler vertellen contact te hebben met deskun digen, die het Bentwadplan niet onderschrijven omdat het niet realistisch is, gezien de genoem de bijkomende investeringen. Bovendien veroorzaakt het nieuwe plan een flinke vertra ging. Wil de politiek inderdaad aan de slag met het Bentwad, dan moet er een heleboel huis werk overgedaan worden. In clusief een Milieu Effect Rap portage (MER). Daarmee ben je zo anderhalf jaar verder. De Vrienden van het Bentwoud zijn helemaal niet tegen water in dit gebied, een mengvorm van beide plannen is ook moge lijk maar uitvoering van het plan Bentwad in de gepresen- nisatie van de verhuizing van het gemeentehuis in Alphen. In Bo skoop was hij voorheen ook ac- tief in het schoolbestuur. teerde vorm wijzen ze af. „De politiek moet zich daardoor niet laten meeslepen.Woning bouw in dat gebied moet je he lemaal niet hebben en er wordt ook gesproken over zandwin ning om de kosten te dekken. Dat zand ligt onder een kleilaag en zal weinig opbrengen. Bo vendien is er in deze regio geen behoefte aan. Men moet daar echt niet aan beginnen. Offer de ecologische hoofdstructuur daar niet aan op. Het wordt tijd dat er nu eens een groen ge bied komt. Het eerste stuk van ongeveer 100 hectare is aange plant, het heeft al drie groeisei zoenen achter de rug en het gaat hard. Mensen moeten zich realiseren dat er al iets moois is aangelegd”, zo luidt het plei dooi van Rodenburg en Ramler. Om daar meer bekendheid aan te geven willen ze in dit eerste stukje Bentwoud in het voor jaar een open dag organiseren, samen met de provincie Zuid- Holland. Middels een uitgebrei de brief hebben de Vrienden van het Bentwoud hun ideeën kenbaar gemaakt bij Provinciale Staten van Zuid-Holland. De verenigingVrienden van het Bentwoud doet niet actief aan ledenwerving maar heeft op dit moment een honderdtal leden. Hans Smit, één van de beden kers van het plan Bentwad, vindt dat de ‘Vrienden’ wat steeds moeilijker aan kunnen. Een oplossing kan zijn te kiezen voor een bestuurlijke fusie. Maar Op de donderdag en vrijdag UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN massaal wegtrekken naar de ste den. Waar de WD ook van af wil is het min of meer afgedwongen samensmelten van gemeenten. Lange tijd is vanuit het provincie- Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Passage 208, Waddinxveen. Leeuwen is met dit besluit deels overgenomen. Verder is besloten dat de aan plant van bomen dit voorjaar wordt voortgezet. Het gaat dan om 49 hectare binnen de ge meente Rijnwoude. De bomen moeten er begin mei staan. Ook volgend jaar zal er weer geplant kunnen worden want de Dienst Landelijk Gebied heeft opnieuw 48 hectare grond kuhnen aankopen. Daar van ligt 30 hectare ten zuiden van de Hoogeveenseweg in de gemeente Rijnwoude. De reste rende 18 hectare grenzen even eens aan de Hoogeveenseweg maar liggen binnen de Wad- dinxveense gemeentegrenzen. (CB) kunt de politie bereiken op 0900-8844. zoek moet wachten of zelfs op een ander moment moet terug komen. In Boskoop is het politie bureau geopend op maandag t/m de. Het begin is er, maar de sier- teeltsector heeft meer geclaimd. Die behoefte wordt nader on derzocht, maar als er 400 hecta re nodig is dan moet die ruimte er komen”, stelt hij onomwon den. Verkeer en vervoer staan tradi tioneel hoog op deWD priori teitenlijst. Ceulen: „Er komen duizenden voertuigen per etmaal door de kernen van gemeenten als Boskoop en Waddinxveen. Daarbij treden enorme ver zaak voor veel kleine gemeenten waar men toepassen van kleine contingen ten een enorme achterstand heeft. Overal in het Groene Hart kampen de kleine kernen met een ernstig tekort aan woningen voor ouderen en jonge mensen. sec tor. De dorpen moeten kunnen bouwen voor hun eigen aanwas om te voorkomen dat jongeren king of zelfs fusie met een flink aantal buurgemeenten. Ceulen benadrukt dat er niets tegen sa menwerking is maar wel tegen verplichte samenwerking. Het is waar dat kleine gemeenten het WADDINXVEEN - Vrijdag 14 maart aanvang 20.00 uur draait in Kreater de speelfilm Choco lat. De film, die 120 minuten duurt, speelt in 1959. Eeen vrouw zwerft door Europa met haar dochter en komt te recht in een Frans dorpje, waar rust en vroomheid boven alles gaan. De burgemeester vindt het een schande dat ze vlak voor vastentijd een chocolate rie opent. Hij verbiedt de pa rochianen om haar winkel be zoeken. Op een dag komt er een kleptomane in haar winkel, maar in plaats van haar te we- De media berichten regelmatig over incidenten en de politie probeert de media zo goed mo- punt vormen voor bewoners en bedrijven. Die grotere herken baarheid moet de drempel tot contacten met de politie verla gen. Informatie van bewoners is van van problemen en criminaliteit Bin nen het politieteam worden pro blemen en incidenten dagelijks besproken, zodat het dienst doende personeel weet wat er speelt. WADDINXVEEN - Op vrijdag 7 maart wordt, voor de zesde keer dit seizoen, geklaverjast voor de Sint Victorkerk. Op de pastorie (Zuidkade 176) is ruimte voor zo’n tachtig kaarters, die daar mee bijdragen aan het restaura tiefonds van de Sint Victorkerk. De organisatie is in handen van de Victor Activiteiten Commissie (VAC), de vrijwilligersgroep van de Stichting tot behoud van de SintVictorkerk. Deelname kost 4,50 p.p. Vanaf half acht bent u welkom, de kaarten voor de eer ste ronde worden om acht uur geschud. Zoals gebruikelijk zijn er ook nu ervaren kaarters om minder ervaren spelers bij te staan. Aan het eind van de serie van acht avonden worden de punten geteld, maar kaarters die af en toe willen meedoen zijn even welkom. Op vrijdag 7 fe bruari werd er voor de vijfde keer gespeeld en wordt de rang lijst nu aangevoerd door: 1Corrie Mulleman, 24188 pnt. 2. Frans Steenland, 23788 pnt 3. Wessel Oorschot 22368 pnt. De opbrengst, na vijf avonden in middels 1.250,00. De VAC heeft verder klaverjasavonden gepland op vrijdag 2 mei en 6 ju ni 2003. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar: Rijn en Gouwe, Afdeling Abonnementen. Antwoordnummer »ooo8. 2400 VB Alphen aan den Rijn. “Rijn en Gouwe gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Zie voor nadere informatie het colofon van Rijn en Gouwe". Indien daartoe aanleiding bestaat kan het proefabonnement geweigerd worden. reikbaar. Ook kunt u telefonisch een afspraak maken. Het bureau aan de Limaweg in Waddinxveen er met voldoende voorkeur stemmen mogelijk is.” Ceulen is niet de enige Boskoper die voor de WD op de provin ciale lijst staat Op nummer 41 prijkt de naam van Ivo ten Ha gen, wethouder te Boskoop. Van Ten Hagen is bekend dat hij niet echt in beeld is voor een functie als statenlid. Hij heeft zijn handen vol aan het wethouderschap en wil de rit uitzitten. Ceulen wil echter graag aan de slag als sta tenlid, mogelijk zelfs in combina tie met het raadslidmaatschap. „Dat kan echter alleen als ik een portefeuille krijg die inhoudelijk niet botst met het raadslidmaat schap Als dat wel het geval is zal ik raadslid moeten aftreden. Maar laten we niet teveel op de zaken vooruit lopen, eerst maar eens afwachten hoe de verkie zingen uitpakken”, meldt hij re alistisch. Hij is werkzaam als managing consultant en houdt zich bezig met het adviseren van bedrijven, coaching en werving. Op interim basis komt hij bij bedrijven over de vloer en recent heeft hij veel bemoeienis gehad met de orga- dorpen. De zes heid in de wijken handhaven en waar nodig verbeteren. Kennen en gekend worden is het credo van die politie teams. De komende weken leest u over de politie en haar wijkteams en over de acties die zij uitvoert. de specifieke problemen in een wijk en maken daarbij gebruik van de informatie van de wijk agent. Elk wijkteam heeft een coördina tor en vier of vijf politiemede werkers. De teamleden probe ren vaak en zichtbaar in de wijk aanwezig te zijn zodat zij een de uitvoerend teamchef C. goed beeld krijgen van de pro blemen in de wijk en tegelijker- Kandidaat statenlid Marcel Ceulen wil zich sterk maken voor voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de sierteelt. (Foto: PR) BOSKOOP - Hij zit al een paar 1 jaar voor de WD in de Bo- I skoopse gemeenteraad en ’gaat’ 1 nu voor een plek in de provincia- is niet hoog maar wie weet wat Ie statenfractie. Voor Boskoper Marcel Ceulen worden de pro- Daarnaast speelt goed openbaar Ook woningen in de sociale vervoer ook een rol. Ceulen: „Wij zijn een groot voorstander van de lightrail. Die moet er ko- Wie zijn nou de mensen die dit len. De wijkteams richten zich op team vormen en hoe ziet dat team er uit Het team Waddinx- veen/Boskoop is een van de zes teams in het district Gouwe IJs- sel van de politieregio Hollands Midden. Het team bestaat uit 42 mannen en vrouwen in het blauw. De dagelijkse leiding is in handen van teamchef F. Penders en Barelds. Onder hun directe ver- 21.00 uur. De medewerkers van de receptie zijn buitengewoon opsporingsambtenaar en kun nen een groot aantal zaken zelf- Gemeenten moeten ook nog een beetje bij elkaar passen. Boskoop is als artikel 12 ge meente, geen gewilde partner. Rijnwoude zegt, hoewel ook een gemeente met veel sierteelt, door het jarenlang geen mogelijkheden te zien. Vol gens Ceulen is er eventueel nog de mogelijkheid aansluiting te zoeken bij een meer geïndustria liseerde gemeente als Waddinx veen, al realiseert hij zich dat dit bij sommige Boskopers niet goed zal vallen. „Maar we hebben het dan over gevoelens van chauvi nisme en daar doe ik niet aan mee.” WADDINXVEEN/BOSKOOP - Het politieteam Wad- dinxveen/Boskoop gaat de komende maanden gericht ac ties uitvoeren op basis van verschillende thema’s. De ac ties zijn, waar mogelijk, afgestemd op de ren wil ze haar helpen. Zeker veiligheidssituatie in de verschillende wijken van beide als blijkt dat ze door haar man dorpen. De zes wijkteams willen op die manier de veilig- wordt geslagen. Toegangsprijs (incl. koffie/thee): 5,00. Pas en CJP 4,00 Re serveringen bij Kreater, Kerk straat 13 telf.0182-614422 ven dat kleine gemeenten moes ten samengaan en de mogelijkheden daartoe te on derzoeken. Het leidde tot allerlei meer of minder geslaagde vrij ages. Recent nog laaide de dis cussie opnieuw op toen de bur gemeester van Alphen, Nico Schoof, een rapport van enkele omarm- vinciale verkiezingen op I I maart een beetje spannend. „Ik sta als veertigste op de lijst. Dat rode kat met witte aftekenin gen, Moerkapelse Zijde. Voor gratis registratie en infor- weg is de indeling matie over vermiste en gevon den dieren kunt u bellen 0186- 601 199. Binnen 24 uur uw melding op internet. Kijk voor recente gegevens op www.die- rencentrale.nl ma’s centraal tijdens de komende verkiezingen en daarbij komt meteen zijn Boskoopse achter grond om de hoek kijken. „De provinciale WD is voorstander van uitbreiding van het pot- en containerterrein bij Hazerswou- verhogen. Dat kan dus niet. Bo vendien is 1,2 miljoen euro voor een extra halte wel erg veel geld. Waarom moet dat zoveel kos ten? Het hoeft niet zo luxe. Ceulen steunt de opvatting dat gemeentesecretarissen bouwen in de kernen van het de.Alphen wil nauwe samenwer- Groene Hart niet zo rigide aan de contouren gebonden moet zijn. „We moeten dat meer rek kelijk maken, de gemeenten kun nen zelf wel bepalen waar ze het groen willen houden.” Als voor beeld noemt hij het geplande werk bestuurlijk, qua organisatie, enorme ver- Waterrijk-west in Boskoop. keerscongesties op. Die westelij- Boomkwekerijgrond dat aan alle ke randweg moet er beslist ko men en ook een oostelijke. Moet je eens zien hoeveel schade de kerken oplopen, de Hervormde kerk in het dorp, waarbinnen inbreiding Boskoop en de Brugkerk in Wad- goed mogelijk is. Bovendien is dinxveen. Er is teveel verkeer woningbouw een harde nood- waaronder ook nog eens veel sluipverkeer. De provincie moet haar verantwoordelijkheid ne men en meer gaan doen aan pro vinciale wegen.” E>3®c?®cd IOuü£X?GJ[]o een minimale diepte van 1.20 a 1.50 meter moeten hebben om sporten als zeilen, surfen, kite surfer» en toervaart met ’trendy vletten’ mogelijk te maken. Bij deze diepte is het gevaar voor blauwalgen gering. Ten gevolge van eventu-ele zandwinning neemt dit gevaar toe, maar 'de waterschappen geven aan, dat simpel te construeren bellenba nen (zoals in het Nieuwe meer bij Amsterdam) het probleem beheersbaar maken.” Smit en Van Leeuwen zijn in hun plan geen voorstanders van speedboats of waterscooters. Dat mag trouwens bijna ner gens in Zuid Holland. De na- Harry Ramler en Ab Rodenburg: „Het wordt tijd dat er druk, wat recreatie betreft ligt nu eens een groen gebied komt.” (Foto: Cicero) op oeverrecreatie met voor ie dereen toegankelijke oevers, dit in tegenstelling tot de Holland se veenpiassen. „Actueel is: ons plan sluit naadloos aan bij de vorige week gestarte landelijke actie van rijk, provincies, ge meenten en waterschappen Vanaf vandaag zetten we water weer op de kaart’. Ook in de provinciale verkiezingen zal dit een belangrijke rol spelen”, al dus Smitlnmiddels zijn de kaar ten opnieuw geschud. De Vrien den van het Bentwoud lijken hun zin te krijgen. Afgelopen week koos de deelgebiedscom- missie, waarin vertegenwoordi gers van onder andere het rijk, de provincie, gemeenten, de landbouworganisatie WLTO en de Dienst Landelijk Gebied, unaniem voor het Bentwoud, al worden er facetten van het ’wad’ toegevoegd. Een bos met meer water dus. Hoeveel meer water is nog niet bekend maar bos wordt de belangrijkste fac tor. Verder is besloten dat het waterpeil in het hele gebied hoger wordt Men is er van overtuigd dat een Bentwoud het meest tegemoet komt aan de recreatieve behoefte. Verder zal nader onderzocht worden in welke mate het Bentwoud een rol kan spelen in de water berging voor het naburige pot en containerterrein. Bovendien wordt hiermee rekening gehou den met een klimaatverande ring. Het element waterberging overdreven reageren.Vooral het uit het plan van Smit en Van verhaal van de hoge dijken en waterrecreatie vindt hij over trokken. Hoe hoog de kades en hoe groot de voorraadbekkens zouden moeten worden is een kwestie van uitrekenen. Het is aan de deskundigen om daarop een antwoord te geven. „Onze referentie betreft de reeds in het gebied aanwezige kades, te weten de Kleikade, de Noord- dijk en de Oostdijk. Dit zijn his torische inrichtingselementen, die ooit een waterkerende functie hadden. Ze passen per fect in het huidige landschap en doen op geen enkele manier de openheid geweld aan. De Klei kade is 3,5 meter hoog, de ove rige 2,5 meter. De meest oos telijke plas zou in de zomer kanten door bebouwing is omge- als het aan de WD ligt ven. Weliswaar een ’groene’ vlek ook dat kan nog moeilijk zijn. maar duidelijk binnen de be bouwde kom, de contouren van echter niet wenselijk alle infor matie te geven omdat dit nadelig kan zijn voor de aanpak van pro blemen of een lopend onder zoek. De aanpak van vooral cri minaliteit gebeurt daarom voor een groot deel achter de scher men. De politie zal wel zoveel mogelijk de resultaten van bij voorbeeld grote onderzoeken bekend maken. Of bewoners vroegtijdig betrekken en infor meren als dit van belang is voor een succesvolle aanpak van pro blemen in een wijk. De politie hecht groot belang aan het ver trouwen van inwoners en onder nemers, want alleen samen met hen en de gemeente kan de poli tie werken aan een veilige en leefbare omgeving. De wijkteams zijn weliswaar niet 24 uur per dag in de wijk aanwezig, maar de een uitgebreid netwerk. Voor de politie is natuurlijk wel altijd be- inwoners vormt de wijkagent een herkenbaar aanspreekpunt. Om de betrokkenheid van de Zijde, cyprese kat met witte medewerkers te vergroten is het is alle dagen open van 08.00 tot team Waddinxveen/Boskoop in zes wijken ingedeeld, vier in Waddinxveen en twee in Bo- men en ook meer meerdere hal tes in de kernen zoals een twee de halte in Boskoop bij Snijdel- wijk. Maar wij vinden het niet Voor Ceulen staan een paar the- juist dat gemeenten daar zelf voor moeten betalen. Veel ge meenten hebben daar proble- huis het dwingende signaal gege- men mee en begrijpelijk. Het is in feite een verkapte belasting. Bo skoop zou als artikel 12 gemeen te daar de OZB voor moeten medewerkers worden aange stuurd door de brigadiers die te vens wijkcoördinator zijn. Naast het reguliere politiewerk voor de politie namelijk re, waaronder wat klassieke richt het politieteam Waddinx- groot belang in de aanpak stukken zoals de eerste Peer veen/Boskoop zich in 2003 in het bijzonder op vijf thema’s. Het gaat om de aanpak van jeugdpro blematiek en vernielingen, terug dringen van geweldsincidenten en bedreiging, de aanpak van ge weld binnen relaties, verminde ren van het woninginbraakrisico Vertrouwen en het verhogen van de ver keersveiligheid. Op basis van de ze thema’s geeft de politie invul- ZEVENHUIZEN - De Kleine Trompetter geeft vrijdag 21 maart en zaterdag 22 maart haar antwoordelijkheid zijn vier wijk- tijd een herkenbaar aanspreek- jaarlijks voorjaarsconcert, in agenten en een coördinator cri- dorpshuis Swanla.Aanvang 20.00 minaliteit werkzaam. De overige uur. Het Harmonieorkest, Leer lingenorkest, de Slagwerkkids en de Slagwerkgroep spelen deze avond een afwisselend repertoi- waaronder wat klassieke ZEVENHUIZEN - De NPN or ganiseert iedere zaterdag van 16.30 uur tot 18.00 uur naturis tisch zwemmen in het zwembad "de Koornmolen" in Zevenhui zen. Zaterdag 8 maart wordt er een soepdag georganiseerd waarbij ook nieuwe leden wel kom zijn. Op deze traditionele soepdag zijn er minstens 8 ver schillende soepen te keuren. Een week later houdt de afdeling Zevenhuizen de jaarlijkse vrien den en bekendendag. Leden mo gen hun vrienden meenemen. Zij hebben deze gratis entree. Ook voor nieuwelingen is dit een goe de gelegenheid om eens kennis te maken met het naturisme in verenigingsverband. Indien het naturisme u aan spreekt bent u van harte welkom om vrijblijvend kennis te komen maken met de vereniging.Wilt U meer informatie over de NPN bezoek dan onze site: www.npn.nfn.nl WADDINXVEEN: zwarte poes, witte buik, poten en bles, klein wit staartpuntje, vlies over I oog, oude kat, Acacias- traat WADDINXVEEN: rode kater met witte aftekeningen, Konin gin Wilhelminaplein, MOERKA- PELLE: cyperse kat, Moerkapel se aftekeningen, Moerkapelse Zij de, grijze kat met witte afteke ningen, Moerkapelse Zijde, zwarte kat, Moerkapelse Zijde, skoop. Naast de bebouwde kom valt ook het aangrenzende lande- standig afhandelen, zoals het op lijk gebied binnen de wijk. Grof- nemen van eenvoudige aangiften van de wijken (bijvoorbeeld van diefstal en ver- als volgt Wijk I: Groenswaard, nieling, vermissing paspoort en Bomenwijk en een stukje Zuid- rijbewijs), horen van getuigen en plas, Wijk 2: Zuidplas en AZC, ongevallenregistratie. Spoedeis- Wijk 3: Vondelwijk, Oranjewijk ende meldingen en een beperkte en Brugweg, Wijk 4: Centrum, personele bezetting kunnen de Oostpolderwijk, Zeeheldenwijk, reden zijn dat men bij bureaube- Zuid en de Victorwijk, Wijk 5: Gedeelte Boskoop gelegen tus sen de Zijde, Noordeinde en Zuidkade en Wijk 6: Rest van Bo skoop met het buitengebied. De vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.U komende tijd zullen wij deze wijkteams nader aan u voorstel- Gynt Suite van Grieg, Deux Mar ches van Porkofiev en Rikudim, een bewerking van Israëlische volksdansen. Na de pauze gaat het thema meer de Latin kant op, met Latin Mood, Mexican Trumpets en La Cumparsita. Het leerlingenorkest speelt vooral de lichtere muziek, zoals de Sound of music de Ketchupsong, Whe never werever en When you be- ling aan specifieke acties, zoals lieve. Kaarten zijn vanaf I maart controle verlichting, alcoholcon- gelijk te informeren. Vaak is het gratis op te halen bij de Rabo- trole, gordel- en helmcontrole, inbraakpreventie woningen en auto’s en een schooladoptieplan. -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 19