WADDINXVE OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN WEEK N° r B R E K R U N T E E M E G E MILIEUZAKEN VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN BOUWZAKEN PROVINCIALE-STATENVERKIEZINGEN RUIMTELIJKE ORDENING ld GROEN BERICHTEN VAN DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND REINIGEN EN INSPECTEREN RIOLERING BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD GRATIS COMPOST AFHALEN OP ZATERDAG 15 MAART A.S. VERGADERINGEN X BEZWAAR \4K T ib lb OP BOUWTOEZICHT ALLEEN 20030049 20030051 het verzoek om vei ib website houtopstanden 08.30- 14.00 uur 08.30- 12.30 uur 19.00 - 20.30 uur 62 47 67 61 25 70 Sociaal raadsvrouw - uitsluitend op afspraak - maan dag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. Totaal kan hij en SPREEKUREN Burgemeester en wethouders alleen na afspraak via de secretaresses. COLOFON Eindredactie Gemeenterubriek: Publieksvoorlichting Telefonische informatie kunt u krijgen op (0182) 624 624 van bouwvergunningen en het vergro- i; drie reclameborden het ver beide plannen liggen m.i.v. woensdag 5 maart 2003 t/m 4 april 2003 ter inzage bij de Gemeentebalie, op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur. Het rooien van bovengenoemde bomen en Cyclus: afvalinzameling, ophalen grofvuil e.d. Instituut Sociaal Raadslieden Gouwebad "De Sniep" Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids OPENINGSTIJDEN DE GEMEENTEBALIE maandag tot en met donderdag vrijdag dinsdag- en donderdagavond 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 De stemlokalen dervaliden nen Raadhuisplein 1 (0182) 62 46 24 Postbus 400, 2740 AK 62 46 80 www.waddinxveen.nl gemeente@waddinxveen.nl uw meldingen 62 45 00 54 75 00 ■aak inzien 624835. GEMEENTEHUIS postadres telefax website e-mailadres Centraal meldpunt: voor al een kas (28-02-2003) een kas (28-02-2003) BINNENGEKOMEN RECLAMEAANVRAGEN/ INGEDIENDE MELDINGEN De volgende reclameaanvragen/meldingen zijn ontvangen op de tussen haakjes vermelde datum: 20030052 Brederolaan 10, net plaatsen van uitgelichte reclame (25- 02-2003) De gegevens van deze aanvragen kunt u op afspn bij ae cluster Bouwtoezicht, telefoon 624832 or 6 te leggen tot het een gebied De gemeenteraad heeft op 19 februari 2003 de onder staande besluiten genomen. De achterliggende stukken kunt u inzien in de leeshoek van de Gemeentebalie of downlo aden via www.waddinxveen.nl. GÉÉN UITSLAGENAVOND IN HET GEMEENTEHUIS Op dinsdag 11 maart a.s. wordt géén uitslagenbijeenkomst gehouden. De uitslagen worden 's avonds op onze website www.waddinxveen.nl bekendgemaakt. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer B. Kramer van de afdeling Soza-GBA, tel. 624706. t a.s. wordt gestart met het schoon hei inspecteren van het hoofdriool in de wijk Zuid- 't aan de IJsermanweg. De werk zaamheden worden uitgevoerd door de firma Van der Velden en duren, afhankelijk van tot vrijdag 25 april. Ti dens het reinigen kan lende over- en de sifon van ONTWERP INTEGRALE HERZIENING STREEKPLAN ZUID- HOLLAND OOST Op 18 februari 2003 hebben Gedeputeerde Staten het Ont- werpstreekplan Zuid-Holland Oost vastgesteld. Het geeft de belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen weer tot 2015 in het oostelijk deel van de provincie Zuid-Holland. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u schrifte lijke bedenkingen indienen tegen het Ontwerpstreekplan bij Provinciale Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Degenen die tijdig bedenkingen indienen kun nen zich schriftelijk opgeven voor een gedachtewisseling die in mei/juni plaatsvindt. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot tel nr 070- 4417290, 6368 of 7154. Het streekplan is te vinden op www.zuid-holland.nl. OPENINGSTIJDEN ANDERE AFDELINGEN Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grof)vuil en K.C.A. elke werkdag van 13.30 tot 16.30 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN - Akkeroord, nabij Rijksweg Al 2, 2 bomen in verband met de bouw van een elektronicabehuizing - Oranjelaan 12, 1 kastanje in de achtertuin - Noordeinde 36, 4 populieren, 11 Italiaanse populieren en 2 platanen in verband met verlegging van een pad en herplant van andere bomen - Stationsstraat 53, 1 ceder in de voortuin Het Wvg-loket in de publiekshal van het gemeentehuis is alleen op maandag en vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur geopend. U kunt alleen op deze dagen terecht bij de Wvg- consulent voor inhoudelijke vragen over de Wet voorzienin gen gehandicapten en lopende aanvragen. De Wvg is wel iedere ochtend telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 624 715. UITOEFENING KIESRECHT DOOR PERSONEN DIE IN DIENSTBETREKKING ZIJN. Iedere werkgever is verplicht, op grond van artikel J10 van de Kieswet, te zorgen, dat iedere kiezer die bij hem in dienstbetrekking is, de gelegenheid krijgt zijn stem uit te brengen, voor zover dit niet kan buiten de vastgestelde arbeidstijd en mits de kiezer daardoor niet meer dan twee uur zijn werk kan verrichten. Overtreding van dit voorschrift wordt bestraft met hechtenis of een geldboete. De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in de leeshoek van ae Gemeentebalie ter inzage. Tijdens bovenstaande vergaderingen kunt u gebruikmaken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. VERZOEKEN OM VRIJSTELLING De volgende aanvragen om afgifte zijn ontvangen voor: 1Noordeinde 52, het gedeeltelijk veranderen ten van de woning (bouwnr. 20020251); 2. Bredeweg 23-100, het oprichten van (bouwnr. 20020464); 3. P.C. Hooftstraat 11, het gedeeltelijk veranderen en groten van de woning (bouwnr. 20020449); 4. Souburghlaan 9, het vergroten van een woning met een aanbouw aan de noordzijde (bouwnr. 20020334); 5. Tweede Bloksweg 60, het gedeeltelijk veranderen en vergroten van de woning door het plaatsen van een dakka pel op het linker- en een dakkapel op het rechter zijgevel- dakvlak (bouwnr. 20020417) Bon op 12 maart Op 12 maart a.s. wordt de bon in deze rubriek geplaatst. Voor iedere bon wordt één zak compost uitgereikt. Per per soon mogen maximaal drie zakken compost worden afge haald, tegen inlevering van drie bonnen. De aanbieding geldt zo lang de voorraad strekt, want op op! heeft geen gevolgen voor aantasting van natuur-, land- schap-, of dorpscnoon, als bedoeld in artikel 5.4.2 van de APV. Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Beheer Open bare Ruimte. Op zaterdag 15 maart a.s., tussen 9.00 en 12.00 uur, kun nen inwoners van Waddinxveen tegen inlevering van een bon gratis een zak compost ophalen op het Evenementen terrein aan de Sniepweg/Dreef. In het voorjaar gaan veel mensen aan de slag in hun tuin. Dit is een goed moment om compost door de grond te mengen. De grond wordt dan luchtiger en rijker aan voedingsstoffen. De gemeente Waddinxveen en Cyclus helpen een hand e door gratis compost aan te bieden. De compost is gemaakt van het g.f.t.-afval dat inwoners van Waddinxveen en de regio in hun groene containers hebben aangeboden. Het uit delen van compost is een beloning voor iedereen die heeft bijgedragen aan het milieu door het 'groene' afval te schei den van net overige huisvuil. Daardoor wordt er minder vuil verbrand en het 'groene' afval kan als compost in de eigen ,tuin, plantsoen e.a. weer een nuttige functie vervullen. STEMMEN BIJ VOLMACHT OF IN EEN STEMBUREAU NAAR KEUZE VAN DE KIEZER Bij de op dinsdag 11 maart 2003 te houden stemming ter verkiezing van de leden van de Provinciale Staten heeft u de mogelijkheid om in een ander stembureau in Zuid-Holland te stemmen dan het stembureau waarvoor u een oproepkaart zult ontvangen. Ook kunt u een ander voor u laten stemmen. Stemmen in een stembureau naar keuze. Kunt of wilt u niet in uw eigen stembureau stemmen maar u wilt wel persoonlijk uw stem uitbrengen dan kunt u in heel Zuid-Holland in een willekeurig stembureau gaan stemmen. U kunt hiervoor alleen nog een mondeling verzoek indienen. U moet dan uiterlijk 6 maart 2003 persoonlijk uw oproe- pingskaart voor de verkiezing van 11 maart 2003 bij de Gemeentebalie overleggen. Uw oproepingskaart wordt meteen omgezet in een kiezerspas. Als aan u een kiezerspas is verstrekt kunt u uitsluitend met deze pas aan de stemming deelnemen. Als u de pas kwijtraakt kan geen nieuwe pas worden verstrekt VERLEENDE SLOOPVERGUNNINGEN De volgende sloopvergunningen zijn verzonden op de tussen haakjes vermelde datum: 20020402 Kromme Esse 6 D, het slopen van twee kassen (25-02-2003) 20030044 Zesde Tochtweg 4 B, het slopen van 20030045 Abr. Kroesweg 31, het slopen van Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar aantekenen (zie BEZWAAR). Met het indienen van een bezwaarschrift wordt de aanvang van de bouw/sloop niet tegengehouden. Om dat te voorkomen kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Arrondissementsrechtbank 's- Gravenhage, Sector bestuursrecht, t.a.v. de voorzieningen rechter, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage. De rech ter beziet dan of met de bouw/sloop mag worden begonnen. Aan het indienen van zo'n verzoek zijn kosten inden. de IJsermanweg. De werk- de weersomstandigheden, i er door wisse- kleine hoeveelheid water uit jaan spetteren. Het is - als de werkzaamheden in uw buurt om eventuele water- beneden met een MELDINGEN B W hebben de volgende melding (art. 8.19 Wet milieu beheer) geaccepteerd: Verandering van de inrichting - Henegouwerweg 46, J. van den Berg Zn Waddinxveen B.V., net veranderen van een machinefabriek. Tegen dit besluit kan t/m donderdag 17 april 2003 schrifte lijk bezwaar worden ingediend bij net college van B W. Tegelijkertijd kunt u een verzoek tot voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de afdeling bestuursrecht spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag (in tweevoud). Voor dit laatste is griffierecht ver- schuldiga? Alleen als u tijdig bezwaar inaient tegen het besluit, Kunt u, wanneer daar sprake van is, beroep instellen tegen het besluit op bezwaar. Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 6 maart t/m woensdag 16 april 2003 ter inzage bij de Gemeentebalie op werkdagen van 08.30 - 12.30 uur en op verzoek op de maandagavonden gedurende drie aaneen gesloten uren (tel. 62 48 38, de heer W. van Valen). het onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffend heid van B&W. De termijn waarop de gedragscodes en de regels rond de doelmatigheid en doeltreffendheid moeten zijn vastgesteld is verlengd tot 7 maart 2004. Informatie over de vergunningen kunt u krijgen bij de cluster Bouwtoezicht, tel. 624832 ot 624835. De bouw zal niet geheel in overeenstemming zijn met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen, resp.: "Landelijk Gebied West" (ad 1"Plan in Hoofdzaak West" (ad 2), "Vondelwijk '89" (ad 3), "Oranjewiik '75" (ad 4) en "Lan delijk Gebied West" (ad 5), doch de afwijkingen zijn van beperkte betekenis als bedoeld in artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en nader omschreven in artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening. In der gelijke gevallen zijn burgemeester en wethouders Gevoeg* om vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan zonder voorafgaande planologische maatregelen (zoals het nemen van een voorbereidingsbesluit of het in procedure brengen van bestemmingsplan of een herziening daarvan). Burge meester en wethouders hebben het voornemen voor de bouwplannen de vrijstelling te verlenen. De aanvragen liggen m.i.v. donderdag 6 maart 2( gedurende vier weken ter inzage bij de Gemeentebalie, op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur. Gedurende deze termijn kunt u over lijk uw zienswijze kenbaar maken bij het college van B&W. OVERZICHT LOCATIES STEMBUREAUS Stemdistrict Stemlokaal Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 Wijkgebouw Zonnig Zuid, St. Victorstraat 4 Zalencentrum Het Trefpunt, Stationsstraat 18 De Hoeksteen, Esdoornlaan 2 Immanuëlkerk, Pr. Bernhardlaan 2 Bethelkerk, Bilderdijklaan 2 De Regenboog, Jacob Catslaan 3 Anne Frankcentrum, Jan van Bijnenpad 1 Ontmoetingskerk (dagkapel), Groensvoorde 3 De Leilinde, Lindengaarde 17a Dick Brunaschool, Sperwerhoek 6 Wijkgebouw Zuidhonk, Zuidplaslaan 552 De Morgenster, Sterrenlaan 1 zijn zodanig gelegen en ingericht dat min zonder grote problemen deze stemlokalen kun- bezoeken. Stemmen bij volmacht. Wilt of kunt u zelf niet uw stem uitbrengen dan kunt u dit alleen nog door een andere kiezer laten doen en wel door uw oproepingskaart over te dragen aan een andere kiezer. Deze kiezer moet in hetzelfde stemdistrict zijn geregistreerd als waar u bent geregistreerd. U en degene, die voor u gaat stemmen moeten op de oproepingskaart in het daarvoor bestemde vak hun handtekening zetten. Geeft uw kaart pas aan een ander mee, nadat uzelf heeft ingevuld welke kie zer voor u gaat stemmen. Deze kiezer kan uw volmachtstem uitsluitend gelijktijdig uit brengen met zijn eigen stem. Hij kan bijvoorbeeld dus niet eerst 's morgens zelf gaan stemmen en dan later bijvoor beeld 's middags nog eens voor u gaan stemmen. U mag niet op uw gegeven volmacht terugkomen. Eens gegeven blijft gegeven. U mag zelf niet meer aan de stem ming deelnemen. Degene, die voor u gaat stemmen mag niet meer dan twee volmachtstemmen uitbrengen. Totaal kan hij drie keer stemmen. Twee keer voor een ander en één keer voor zichzelf. BINNENGEKOMEN SLOOPAANVRAGEN De volgende sloopaanvraqen/meldingen zijn ontvangen op de tussen haakjes vermelde datum: Jan Dorrekenskade-Oost 22, Heggewinde 22A en Linden gaarde 17A, het verwijderen van asbesthoudende materia- len (24-02-2003) Zesde Tochtweg 7, het slopen van een warenhuis (21-02- 2003) INSPRAAK VERZOEK OM VRIJSTELLING Een aanvraag om afgifte van een bouwvergunning (bouwnr. 20020186) is ingediend door - Sportschool Den Edel tot het vergroten van een sportschool op het perceel Sniepweg 13h. Dit verzoek kan slechts worden ingewilligd nadat vrijstelling is verleend van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Sportvelden", en na ontvangst van de verklaring van qeen bezwaar van Gedeputeerde Staten van Zuid-Hollana als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimte lijke Ordening. Burgemeester en wethouders hebben - onder voorbehoud van de beslissingen van de gemeenteraad over het voorbe reidingsbesluit en het besluit tot het in beginsel verlenen van medewerking - het voornemen de gevraagde vrijstelling te verlenen, en bieden derhalve de mogelijkheid tot inspraak als bedoeld in artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Orde ning. Ten behoeve van de inspraak ligt de aanvraag met bijbeho rende stukken, met ingang van 6 maart 2003 gedurende vier weken, ter inzage bij de Gemeentebalie, op werkda gen van 08.30 uur tot 12.30 uur. Gedurende deze termijn kunnen ingezetenen en in de gemeente een belang heb bende natuurlijke en rechtspersonen mondeling en schrifte lijk inspreken op dit bouwplan. Uitsluitend op verzoek wordt een inspraakbijeenkomst belegd. Als u hiervoor belangstel ling heeft, kunt u dit telefonisch meedelen aan de heer J. Meijer, via tel. 624 836, bij voorkeur binnen twee weken na deze publicatie. COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING en ECONOMISCHE ZAKEN op donderdag 13 maart, aanvang 20.00 uur. Op de agenda o.a.: Voorbereiding raadsvergadering - Brief van de Voetbalvereniging Waddinxveen, ontvangen 10 februari 2003, met het verzoek om toestemming voor net plaatsen van tweezijdige reclameborden. - Voorstel op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet RO om ten principale medewerking te verlenen aan het verzoek van Transportbedrijf M. Mooy B.V. tot het oprichten van een kantoorgebouw op het perceel Bredeweg 22. - Voorstel tot het vaststellen van de Ontwikkelingsvisie Wad dinxveen 2015. - Brief van AJ. Moons inzake bouwvergunning - Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor een locatie aan de Sniepweg 13h. - Voorstel op grond van artikel 19, eerste lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening om ten principale medewerking te verlenen aan het verzoek van Den Edel tot het vergroten van een sportschool op het perceel Sniepweg 13h. - Verlening opdracht voor het actualiseren/digitaliseren van de bestemmingsplannen voor de bebouwde kom. Informatie-uitwisseling - Centrumontwikkelingen. Mededelingen en Ingekomen stukken - Collegebesluit de raad geen voorstel voor t nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit voor tussen het Noordeinde en de Eerste Tocht. COMMISSIE WELZIJN, EDUCATIE en ZORG op donderdag 13 maart, aanvang 20.00 uur. Op de agenda o.a.: Voorbereiding raadsvergadering - Voorstel inzake de vertaling van de onderwijskundige ver nieuwingen naarde onderwijshuisvesting (wijziging "Veror dening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Wad dinxveen 1996"). - Voorstel m.b.t. toekenning van subsidies ten behoeve van nieuwbouw/aanbouw van sport-, sociaal culturele en cultu rele accommodaties. - Voorstel m.b.t. de vaststelling van de Nota Sterk Vrijwilli gerswerk. - Voorstel inzake het jaarverslag leerplicht schooljaar 2001/2002. - Voorstel tot het beschikbaar stellen van kredieten ten behoeve van het groot onderhoud/renovatie hockeyvelden in sportpark "De Sniep West". - Schriftelijke vragen van de heer R. van Hoek (PvdA) Informatie-uitwisseling - Collegebeslissing inzake de bestemming locatie Essen- gaarae. Onderwerpen van de commissie - Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid, (planninglijst) Mededelingen en Ingekomen stukken - Brief van college van B en W aan de heer Veringmeier inzake herinrichting buitenspeelruimtes basisschool De Regenboog. - Collegebeslissing inzake de Jeugdadviesraad Waddinx- veen. Wanneer u vindt dat uw directe belangen worden geschaad door de verlening van een - hiervoor genoemde - verleende vergunning/beschikking, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van ae beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W (tenzij in de publicatie een andere procedure is vermeld). Informatie over de beschikkingen kunt u krijgen bij de genoemde afdelingen. BEZOEK CLUSTER AFSPRAAK U kunt alleen bij de cluster Bouwtoezicht van de afdeling VROM terecht wanneer u daarvoor telefonisch een afspraak heeft gemaakt. Telefoon 624832 of 624835. U hoert dan niet te wachten en de medewerkers kunnen zich voorberei den op uw bezoek. BINNENGEKOMEN BOUWAANVRAGEN/MELDINGEN De volgende bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen op de tussen haakjes vermelde datum: 20030050 Prinses Beatrixlaan 5, het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning (21-02-2003) 20030054 Piet Heinstraat 6, het gedeeltelijk veranderen en het vergro ten van een schuur (26-02-2003) MILIEUEFFECTRAPPORTAGE TWEEDE FASE ZOETERMEER- ZUIDPLAS (MER) Voor de locatie van nieuwe groengebieden in Zoetermeer- Zuidplas is een MER opgesteld. Dit MER beschrijft de (milieu)effecten van verschillende alternatieven voor die locatie en onderbouwt het streekplan ten aanzien van die groengebieden (waaronder de concrete beleidsbeslissing tweede fase Bentwoud). Tijdens de periode van terinzage legging kunnen schriftelijk opmerkingen worden gemaakt over het MER. Deze kunnen betrekking hebben op de kwali teit en inhoud van het MER, gelet op de gegeven richtlijnen en de wettelijke vereisten! art 7.19 Wet milieubeheer). Er worden informatieavonden en hoorzittingen gehouden, o.a. op 25 maart 2003 van 20.00 tot 22.00 uur in het gemeentehuis van Waddinxveen. Tijdens deze bijeenkomst kunnen mondelinge opmerkingen over het MER naar voren worden gebracht. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wen den tot tel. nr. 070-4416374, 7872 of 7455. Op woensdag 12 maart maken en I plas 80. Begonnen wordt duren, afhankelijk onderdruk een de wastafel of het toilet gi daarom raadzaam om plaatsvinden - het toilet af te dekken i spetters tegen te houden (evt. wc-bril naar dweil tussen wc-bril en pot). Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. MJ. Kamphuis, tel. 624 659. eraad neett de verordening op het gebruik en de gemeentelijke begraafplaatsen vastgesteld. van de aula en de bouw van urnenmuren zijn de mogelijkheden voor lijkbezorging en de toegangstij- den gewijzigd. Nabestaanden krijgen meer gelegenheid om de laatste rustplaats van de te richten, overigi rige bezoekers k< De bestaande situatie, waarin in twee graven boven elkaar graven wor ld. Het tarief 1400. Kindergraven - Benoemingen Mevrouw A. van Geerenstein-van Bedaf is benoemd tot lid I van het algemeen bestuur van de Streekarchiefdienst Hol- lands Midden. De heren W. Neutel en R. Snelleman zijn benoemd tot plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur van het Natuur- en Recreatieschap Reeuwiikse Plas sen en omgeving. De heer drs. R.M. Groeneweg is benoemd tot plv. voorzitter/lid (extern) van de raadscommissie voor de behandeling van bezwaarschriften/externe klachten, als opvolger van mevrouw mr. A. Hardenbol-Monsma. - Verordening Begraafplaats De gemeenteraad heeft de verordening op het gebruik 1 beheer van Door de verbouw van _.j en de bouw lijkbezorging en i krijgen meer gelegi overledenen naar eigen wens in ;ens zonder dat hierbij overlast voor de ove- :an ontstaan. - Uitbreiding begraafplaats wordt begraven, blijft gehandhaafd. Algemene den pas na 15 jaar i.p.v. na 10 jaar geruimi wordt daarom verhoogd tot circa 1400. Kindergraven blij- I ven tenminste 50 jaar lang onaangeroerd. Uitbreiding van de begraafplaats in noordelijke richting wordt onderzocht, j De raad stelt 10.000 ter beschikking voor dit onderzoek. - Rotterdam-Zoetermeer-Gouda De Provincie heeft in opdracht van het Rijk gebiedsverken- ningen gemaakt voor het gebied tussen Rotterdam, Zoeter- meer en Gouda. Hierin liggen de Zuidplaspolder, de drie Rottepolders en de drie B-gemeenten (Bergscnenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk). De gemeenteraad heeft het voor- i lopige Strategiedocument hiervoor vastgesteld. Hierin staat I o.a. dat in een klein dagelijks bestuur van de stuurgroep ook een vertegenwoordiger van de vijf Zuidplasgemeenten (Z5) zitting heeft. De structuur van de organisatie ter ontwikkeling van het gebied en het budgetsysteem worden eerst aan de deelne- j mers ter advisering voorgelegd, voordat zij worden vastge- steld in de stuurgroep. De kostenraming alsook de onderlinge kostenverdeling tus sen de Z5 gemeenten wordt aangehouden totdat er nadere informatie is ontvangen. - Voorbereidingsbesluiten De gemeenteraad heeft opnieuw voorbereidingsbesluiten genomen voor een perceel ten westen van Overtoom 21 als mede voor het Centrumgebied. In de eerstvolgende verga dering van de commissie voor Ruimtelijk Ordening en Eco nomische Zaken op 13 maart a.s. wordt inzake het centrumgebied nadere informatie verstrekt. - Gedragscodes en doelmatigheid en doeltreffendheid van bestuur Volgens de nieuwe Gemeentewet moet de raad gedragsco des vaststellen voor de raadsleden, de wethouders en de burgemeester. Ook moet de raad regels vaststellen omtrent VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN De volgende bouwvergunningen zijn verzonden op de tus sen haakjes vermelde datum: 20020392 Kromme Esse 6 D, het oprichten van een kas met bedrijfs ruimte (21-02-2003) 20020488 Wagnerlaan 9, het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning (25-02-2003) 20020497 Roosje Voshoeve 57, het gedeeltelijk veranderen en het ver groten van een woning (25-02-2003) 20030014 Zesde Tochtweg 4 C, het oprichten van een kas (28-02- 2003) 20030015 Castor 11, het plaatsen van een dakkapel op het achterge- veldakvlak (28-02-2003) 20030017 Akker 61 en 63, het gedeeltelijk veranderen en het vergro- m.i.v. donderdag 6 maart 2003 ten van twee woningen (28-02-2003) 20030020 Poolster 8, het plaatsen van een dakkapel op het achterge- veldakvlak (28-02-2003) de aanvragen schrifte- i kat rallana vnn RXAA/

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 3