Verona van de Leur gehuldigd Deze Week b secretaris stapt op na ’onwerkbare situatie binnen De nieuwe Grisham LET OP VOO het college’ Gemeente- Voorjaarsconcert van Concordia cc r (0IB1) 5414 00 Kinderen maken bos Nieuwe Zomer kinder- O Weer vocht onder uw huis! kledingbeurs in het Zuidhonk jazeker. De Hypotheker. ook voo* uw POETS MIDDELEM Poging inbraak in bedrijf vliegers car comfort b BURGERS. Collecte ZOA-vluchtelingenzorg Alpha-cursus van start College niet in gesprek met COA over uitstel sluiting AZC Vorming en Toerusting: film en psalmen door de eeuwen heen ZipYour Lip Verkiezingen Sport Itypitiheker ^<4^2 NEELEMAN DE Claim STAATSLOTEN APPARATEN PI i I I f snelservice >^WOENS^G^r^^^Ö03 55e JAARGANG nr. 2843 9 APK-KEURINGEN 'fWi Waddinxveen buigt in slot fase voor Stolwijk Meer dan twintig jeugdige Waddinxveners zamelen geld in voor het goede doel door 24 uur niet te eten Hoe hebben de partijen het gedaan tijdens de Pro vinciale Statenverkiezingen in Zuid Holland? om be- WADDINXVEEN - Vorming en Toerusting draait op vrijdag 21 maart de film ’The last tempta tion of Christ’ om 20.00 uur in Kreater. De film van regisseur Martin Scorsese vertelt het le ven van Jezus Christus, maar probeert zich ook voor te stel len wat er gebeurd zou zijn als Jezus aan de verleiding was be zweken om een gewoon leven te leiden. Na afloop is er een gesprek onder leiding van pas tor Ad van der Helm over de rekening zou zijn gehouden met de schoolvakanties, en dat de gière van de St.Victorparochie heeft de leiding op deze avond. Aanmelden bij Corrie Smalle- gange, tel. 614401. ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES Van Vliet lost dat voor u op door Arqex-korrels onder uw huis aan te brengen. ZIJ 'sluiten' het vocht onder uw huis op. De milieu vriendelijke korrels hebben ook een isolerende werking. Daardoor daalt uw energierekening en stijgt uw wooncomfort. Met Argex-korrels zet u water onder uw huis buiten spel! Verona van de Leur deelde heel veel hand tekeningen uit alvorens ze werd gehuldigd. (Foto: Liesbeth van der Vis.) sluitingsdatum daarom is gewij zigd van april in augustus. Dat het COA nu al is begonnen met de uitplaatsingen heeft te maken met de organisatie binnen het COA zelf, aldus het college. Ook in Alphen aan den Rijn sluit het asielzoekerscentrum in juli. „Om twee centra te sluiten in de schoolvakantie vergt teveel van de COA-organisatie en de asiel zoekerscentra waar de gezinnen naar toe gaan. Zo’n grote stroom van mensen in zo’n korte tijd is niet te doen en niet verstandig. Voor scholen is het ook niet al tijd de oplossing om ineens ge confronteerd te worden met heel veel nieuwe kinderen, die toch extra aandacht nodig heb ben. Vandaar dat nog steeds ge kozen wordt voor spreiding”, is de visie van het college. Ook het COA bevestigt dat ze het heel vervelend vindt voor de betreffende kinderen, maar dat het echt niet anders kan. „We kampen met een zo groot logis tiek verhaal, dat we niet anders kunnen. Natuurlijk zouden we al- WADDINXVEEN - In een be drijf aan de Kerkweg-Oost is op de avond van donderdag 13 maart of de vroege ochtend van vrijdag 14 maart gepro beerd in te breken. Men wilde het pand binnenkomen door een glazen pui in te slaan. WADDINXVEEN - De 17-jarige Waddinxveense tumsterVerona van der Leur is afgelopen zaterdag gehuldigd door wethou der T. van der Torren voor haar prestaties in het al gemeen en in het bijzon der haar tweede plaats op het onderdeel vloer tij dens het wereldkam pioenschap in Debrecen, Hongarije op 24 novem ber vorig jaar. De huldiging vond plaats in de gymzaal van jazz- dans- en turnvereniging TOOS waar Verona tien jaar geleden als jonge turnster is begonnen, voor ze naar Pro Patria in Zoetermeer overging. Op deze dag had TOOS haar onderlinge wedstrijden voor turnsters van 6 tot 12 jaar en dus deelde Ver ona vele handtekeningen uit en ging ze met vele TOOS turnsters op de fo to. Ook reikte Verona de medailles uit aan de turn sters van de laatste wed strijd. KERKWEG OOST 1«S 2741 HD WADDINXVEEN TEL: («182: 64 «0 72 Cafetaria ”De Sniep” Eikenlaan 56, Waddinxveen Tel. (0182) 62 01 62 Fax (0182) 62 08 55 Bij ons te koop t/m dinsdag 25 maart 12.00 uur voor de trekking van dinsdag 25 maart PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop n (0172) 23 07 17 BENT U TOE AAN VERVANGING VAN UW KEUKEN- INBOUW- WU KOMEN GRATIS BIJ U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: vraag of de film kwetsend of onthullend is. Kosten: 2,50 aanmelden bij Corrie Smalle- gange, tel. 614401. Vorming en Toerusting heeft een tweede activiteit op maandag 24 maart in de Immanuëlkerk van 20.00 tot 21.45 uur. ’Wie psalmen wil bidden, doet dat al. Wie ze wil zingen laat het niet.’ Door de eeuwen heen zijn psalmen in verschillende tradities op zeer uiteenlopende wijze gezongen. Zo zong men in kathedralen en tijd willen praten met de ge meente of andere instellingen, maar vooralsnog zie ik daar geen oplossing uitkomen”, aldus een voorlichtster van het COA „Zo lang wij geen verzoek tot ge sprek krijgen, gaan we door zoals de planning er nu ligt” De asielzoekers worden zoveel mogelijk in de regio herplaatst, anders elders in het land. „Dus eigenlijk kun je het een beetje vergelijken met een kind dat gaat verhuizen. Dat is nooit leuk. Maar de school mag natuurlijk wel een afscheidsfeest organise ren. Ik begrijp het heus wel, zo’n mededeling komt hard aan. Maar we kunnen echt niet anders.” Leerlingendossiers die opge maakt zijn tijdens het verblijf op het centrum, worden meegege ven of doorgestuurd naar de nieuwe locatie. Het college: „Omdat in Waddinxveen de slui ting al lang bekend is, lijkt het ons niet aan de orde dat we een dia loog starten met de COA over een sluiting van het asielzoekers centrum op een later tijdstip.” hulpverleningsorganisatie voor internationale vluchtelingen hulp. Van de vluchtelingen we reldwijd wordt 95 procent op gevangen in Derde Wereldlanden. De organisatie voert program ma’s uit in Azië, Afrika en op de Balkan. Van noodhulp tot en met wederopbouw. /Aiitov snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: met een korreltje zout. „Ik vind het bericht heel schokkend, maar we moeten het ook rela tiveren. Ze was pas twee maan den aan de gang toen ze al ging zoeken naar een nieuwe baan, blijkt nu. Ik heb haar ook nog maar één keer gezien en dat was op de publieke tribune bij een vergadering.” Ook WeWa kent de gemeentesecretaris nauwelijks. „Ze heeft zich nooit voorgesteld”, aldus Bos. Verslagenheid is de eerste re actie van CDA fractievoorzit ter Neutel, de partij moet de gekregen informatie even laten betijen. „Natuurlijk hadden we wel eens wat van de CDA wet houder D. Gerts gehoord. Maar dat het zo heftig was, wisten we niet. Het is me ook nog niet he lemaal helder hoor, waar het nu om gaat. In ieder geval is het bijzonder ernstig. We hadden het idee dat de raad best goed functioneerde, maar dan ge beurt er toch zoiets onver wachts.” Wat het conflict voor gevolgen heeft, is voor de meeste partij en nog niet te overzien. De burgemeester is sinds 14 maart met ziekteverlof voor onbe paalde tijd. Dijksterhuis: „Ik weet niet de reden van zijn ziekteverlof, ik weet alleen dat hij op het moment dat hij zich ziek meldde, hij niet op de hoogte was van de brief van de gemeentesecretaris.” Wat be treft WeWa mag de burge meester weer snel herstellen en terugkomen, aldus F. Bos. D66 deelt die mening. „Ik hoop echt dat Jonkman terugkomt, we hebben zeker vertrouwen in hem”, aldus Zoodsma. We Wa pleit ervoor, ingeval van langdurig ziekteverlof van bur gemeester Jonkman, een waar nemer te benoemen. „De taken die nu op de schouders van overige collegeleden komen te liggen, zijn te zwaar.” DeWD en PCW waren mede door het korte tijdsbestek niet bereikbaar voor commentaar. De gemeentesecretaris wilde niet reageren. „Deze kwalificaties overvallen ons”, aldus wethouder Dijk sterhuis. De burgemeester heeft afgelopen vrijdag een ge sprek gevoerd met de Com missaris van de Koningin. De rest van het college heeft een gesprek met de Commissaris van de Koningin gevoerd op dinsdagochtend en de raad had dat gesprek op dinsdagavond. Naar aanleiding van de ge sprekken zal de commissaris van de koningin het college ad viseren. „We zullen de conti nuïteit van het bestuur moeten waarborgen.” Dijksterhuis omschrijft de situ atie als ernstig. „Het gaat niet alleen om het ontslag van een gemeentesecretaris, maar om de reden waarom. Dat gaat om dusdanige kwalificaties, dat we moeten onderzoeken hoe ze tot deze motivering heeft kun nen komen.” De gemeentese cretaris heeft inmiddels een an dere functie aanvaard, maar blijft officieel in dienst van de gemeente tot halverwege juni. Over de aard van het conflict bestaat nog veel onduidelijk heid, vooral bij de politiek die afgelopen maandag is ingelicht. „Ik ben verbaasd. Ik heb het idee dat het college op de goe de weg zit. Het collegepro gramma wordt naar behoren uitgevoerd”, is de eerste reac tie van WeWa-fractievoorzitter Bos. Wat het werkelijke pro bleem is, lijkt moeilijk in te schatten. De PvdA wil zich vooral eerst beraden over de heftige brief. „De achtergronden ken ik niet, ik heb het ook niet zien aanko men. Ik wist niet dat er iets speelde, op wat gesprekken in de wandelgangen na. We ken nen alleen de brief van de ge meentesecretaris”, aldus M. St offers, fractievoorzitter van de PvdA. D66-fractievoorzitter B. Zoodsma wil graag verder uit zoeken wat het verhaal van de andere partijen zijn, maar neemt de woorden van de ge meentesecretaris vooralsnog WADDINXVEEN - De gemeentesecretaris I. Wijers heeft ontslag genomen vanwege de naar haar mening onwerkbare situatie binnen het college. Ze schrijft in haar ontslagbrief over een negatieve sfeer, onfatsoenlijke en intimiderende bejegening, een gebrek aan respect en het feit dat een en ander niet bespreekbaar is waardoor een oplossing niet in zicht is. Het college beraadt zich nog op een standpunt. „We wisten wel dat ze problemen had met het vervullen van haar missie, maar haar ontslag kwam als een verrassing”, zo sprak wethouder Dijkster huis namens het college. Inmiddels heeft zowel de burge meester als de wethouders een gesprek gehad met de Commissaris van de Koningin over de kwestie. deren groep acht moeten drie maanden voor het einde van het schooljaar verhuizen”, is de reac tie van PvdA’er Rob van Hoek op de sluiting van het asielzoe kerscentrum. Van Hoek vroeg het college om het voortouw te nemen om samen met initiatie ven van scholen, kerkelijke en an dere maatschappelijke instellin gen een dialoog te starten met het COA om in Waddinxveen het asielzoekerscentrum mini maal open te houden tot aan de zomervakantie. „Vanuit de huma ne gedachte dat deze kinderen, zacht gezegd, in hun nog jonge le ven voor de zoveelste keer moe ten verkassen en die hier gekre gen vrienden en vriendinnetjes moeten verlaten. Ze zouden een zo normaal mogelijke overgang moeten kunnen maken naar een andere school”, aldus Van Hoek. Maar het college deelt het ver zoek van de PvdA niet en be roept op een eerdere overeen- wiens toekomst weer eens op komst met het COA waarin het spel staat Ze kunnen het schooljaar niet afmaken, zelfs kin- Bel Van Vliet BV 0182 515 014 of kijk voor meer info op www.zetwaterbuitenspel.nl Riool-reiniginq, -ontstopping, - reparatie, - vernieuwing en -camera-inspectie MS WADDINXVEEN - In het kader van de ’Brede School’ in de wijk Waddinxveen-Zuid, starten in april twee cursussen.Voor kinde ren van 4 t/m 8 jaar is er de cur sus ’vliegers maken’ en voor kin deren van 8 t/m 12 jaar wordt de cursus ’computeren’ georgani seerd. In deze cursus leren de kinderen de basisvaardigheden op de computer. Beide cursussen vinden plaats op dinsdag 8,15,22 april en 6 mei in basisschool De Kameleon (Kanaalstraat 2-4). De kinderen worden om I5.30 uur verwacht bij de ingang van de school aan de St. Victorstraat Om 17.00 uur kunnen ze daar weer worden opgehaald. De kos ten voor deelname aan een cur sus bedragen 2,- voor de hele cursus, inclusief het benodigde materiaal. Kinderen uit de wijk ’Zuid’ kunnen zich opgeven bij S.W.W, telefoon 0182 - 631932 of via e-mail sww@stww.nl. (graag naam, adres en leeftijd vermelden). Per cursus is er een beperkt aantal plaatsen. Concordia. Dit voorjaarscon cert vindt plaats in de Ont- moetingskerk (Groensvoorde 3). Het concert begint 20.00 uur, de toegang draagt zes euro. Kaarten zijn te verkrijgen aan de zaal of telefonisch te be stellen onder telefoonnummer 616297. Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 Dorpstraat 39 Waddinxveen Kerkplein 13 Moordrecht www.burger-waddinxveen.nl TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN WADDINXVEEN - Ook in Waddinxveen gaan vrijwilligers tussen 23 en 29 maart de straat op om te collecteren voor ZOA-vluchtelingenzorg. Het thema van de nationale collecteweek is opnieuw ’Vluchtelingen reizen altijd last •minute’. ZOA-Vluctelingenzorg is een christelijke humanitaire dinxveen) en jazzdans- en turnvereniging TOOS. Naast muziek en dans worden ook filmbeelden getoond. De mu ziekwerken van deze avond staan in het teken van de na tuur. Daarnaast staat een thematafel opgesteld over de historie en de nieuwbouwplannen van WADDINXVEEN - Dit voorjaar start een nieuwe Youth-Alpha cursus in Waddinxveen. Een in formatieavond hierover is op woensdagavond 26 maart De Al pha-cursus wordt wereldwijd vanuit tienduizenden kerken ge geven en is bedoeld voor ieder een die meer wil weten over het christelijk geloof. De cursus wordt gegeven in tien avonden waarop de belangrijkste kernbe grippen van het christelijk geloof aan bod komen. Elke avond be gint met een gezamenlijke maal tijd. Dan volgt een inleiding over een onderwerp en in kleine groepjes wordt er daarna over het onderwerp doorgesproken. Enkele thema’s zijn: ’Is het chris telijk geloof waar?’, ’Wie is Je zus?’, ’Heeft bidden zin?’ De in formatieavond wordt gehouden in de Bethelschool (Heggewinde) en start om I9.30 uur. Jongeren in de leeftijd van I4 tot I8 jaar zijn welkom op de startavond op 11 april.Voor meer informatie of opgeven: Arjan of Dineke Reijm, tel. 0182-630539 of via reijm- wad@tref.nl. WADDINXVEEN - In het Zuidhonk wordt op maandag 24 maart en dinsdag 25 maart een zomer kinderkledingbeurs gehouden. De inname van de kleding is maandag van 19.00 - 21.00 uur en dinsdag van 09.00 uur - I0.30 uur. De kleding moet schoon, heel en enigszins van deze tijd zijn. Inleveren kan in de maten 92 t/m I82. De verkoop is dinsdag van 13.30 uur - 17.00 uur. Tassen mogen niet mee naar binnen, deze kunnen worden afgegeven bij de deur. Tijdens de verkoop is er kinderopvang. Tien procent die op gekochte en verkochte kleding wordt ingehouden, komt ten goede aan het Foster Parents Plan. Het afhalen van de kleding is als volgt: kleding en/ofgeld op dinsdagavond op halen. De mensen waarvan de achternaam begint met At/m K van I9.30 - 20.00 uur en van L t/m Z van 20.00 - 20.30 uur. Voor meer informatie: Hilda van der Sloot, tel. 0182-610819 of Hanny de Vries, tel. 0182- 617889. addinxve< n wMuiMiLwiiiaiiiwiiJi- u iwwMWM&iiiW OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN /AtïfoY Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandaa t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag fot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) WADDINXVEEN - Muziek vereniging Concordia geeft op vrijdag 4 april het voorjaars concert dat in het teken staat van ’Naturally Concordia’. Me dewerking hieraan wordt ver leend door het harmonieor kest, C- akkoord (het opleidingsorkest van Excelsior Boskoop en Concordia Wad- WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en Wethou ders gaat niet in gesprek met het Centraal Opvang Asielzoekers (COA) om het asielzoekerscen trum langer open te houden zo dat de jonge bewoners van het AZC hun schooljaar af kunnen maken. Dit is het antwoord op het verzoek van de PvdA om wel een dialoog op te starten met het COA om vooral schoolgaan de kinderen niet te belemmeren met de sluiting van het asielzoe kerscentrum. Het asielzoekerscentrum aan de Zuidelijke Rondweg sluit welis waar in augustus, het COA is nu al gestart met het uitplaatsen van vijftig bewoners per week. „Het gaat hier om gezinnen die soms al jaren in Nederland wachten op een uitspraak over hun asiel aanvraag. Gezinnen waarvan de kinderen al jaren op het regulie re onderwijs zitten. Zij behoren daar tot de goede leerlingen kloosters op gregoriaanse to nen in vaste formules alle psal men. De Reformatie heeft het psalmzingen niet laten vallen, maar men is er in de lutherse, calvinistische en in de angli caanse kerk wel heel anders mee omgegaan. Ook wordt op deze avond een psalm ingeoe fend, zoals deze getoonzet is in een combinatie van klooster- melodie en meerstemmige en gelse chants uit de Engelse Kerk. Ella Feijen, pastoraal sta- Mineralen, fossielen en new-age-artikelen. Reiki-centrum Brederolaan 8 Waddinxveen Tel./fax(0182)61 51 07 www.steenbok-newage.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 1