Gemeente vraagt Deze buitenstaander Week om problemen op te lossen KWALITEITSZONWERING VINDT U BIJ VAN DER LINDE van der linde Imeubelen kijken? loPEH dak GRAAG TOT ZIENS! 'WBU. G Verlichte kerk en volle zaal bij Lions-voorjaarsconcert ALLE FEYENOORDKLEDING www.autobaas.nl RTW uitzending voor de kerken WADDINXVEEN - De Cen traal Hervormde Gemeente ke tegenstellingen is. We heb- verzorgt zondag 30 maart het ben elkaar gevonden op het kerkenprogramma collegeprogramma. Ook is er geen vertrouwensbreuk tussen het personeel en het college”, aldus Dijksterhuis. -Md 7! (0182) 54 74 00 Informatieavond over CC Correspondent gezocht D borstvoeding Jazeker. De Hypotheken ook voor uw Jeep, AUTO BAAS if /k bos i 4 t concept rILA MARKT Ook leverbaar met uitval van 3 meter. De Hypotheker A.S. ZONDAG ZIJN WIJ VAN 12.00 TOT 17.00 van €1190,- van 1254,- van 1334,- van 1379,- van 1442,- van 1523,- WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN (018121 96 12 voor 1017,- voor€ 1191,- voor 1258,- voor€ 1322,- voor€ 1363,- voor 1417,- DROeia KOELKAST Normen en waarden Sport ATTEMA 300 x 250 cm 350 x 250 cm 400 x 250 cm 450 x 250 cm 500 x 250 cm 550 x 250 cm Blauw op straat Het politieteam van Waddinxveen en Boskoop is twaalf weken lang uitgebreid met twee stagiaires. Wat signaleren zij? car comfort AANBIEDING STANDAARD ■i In onze showrooms I vindt u klassieke-, g moderne-, design- en koloniale 1 meubelen. Bij ons slaagt u vast en zeker! ZWEMMEN, JA NATUURLIJK! Cassette uitvoering. Frame crèmewit gemoffeld. Bediening d.m.v. een motor. Leverbaar in een vijftal streepdessins. Tegen meerprijs ook leverbaar in vele andere dessins. -M. WOONSELEKTIE HOOGENBOEZEM^ V 1 f s 'Jr 1 a ZEVENHUIZEN - Het Lions- TELEVISIE EN VIDEO Telefoon (0182) 63 04 44 111I nww.’i SUZUKI r/dC I adldos Op de donderdag en vrijdag UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN De komende weken brengt het Weekblad voorWad- dinxveen een aantal inter views met Waddinxveners die hun idee van normen en waarden geven. Deze week: pastor Van der Helm Volleybalsters Nesselande houden spanning er in 24 UUR SERVICEDIENST TEL. (0182) 61 35 00 dorpstraat 38, burg, colijnstraat 2, boskoop, NIEUWE GOUWE O.Z. 13b, (V.H. KRUISINGA MOTOREN, NAAST Mt DONALDS) - GOUDA - Tel. (0182) 53 06 95 ley van ’Ja Zuster, Nee Zuster’ door het 150 personen tellen de Grootkoor Rotterdam, ge deelten uit Les Misérables, Cent Mille Chansons, Dona Nobis en Pacem. van de Commissie van Aanbe veling opende burgemeester J. raïens heette hij het Perliria- ensemble welkom. In zijn openingstoespraak stond Westendorp vooral stil bij het evenwicht tussen een concertuitvoering met een liefst zo hoog mogelijk gehalte aan kwaliteit en het doel dat Lionsclub Zevenhuizen zich gesteld had, namelijk de leve ring van vijf medicijnkoelkas- ten op gas voor de herinrich ting van poliklinieken in het binnenland van Suriname. De president van de Lionsclub kon aan het einde van het concert mededelen dat het gestelde doel inmiddels ruim- Inmiddels heeft Lionsclub Ze venhuizen het benodigde be drag overgemaakt aan het Bilance Service Fonds, dat kleinschalige ontwikkelings projecten steunt door het vergaarde geld verdubbeld over te maken. In dit geval aan de Medische Zending in Suriname. Naar verwachting zullen de koelkasten per vrachtschip in mei/juni vanuit Zweden in Pa ramaribo arriveren. Lionsclub Zevenhuizen is al in onderhandeling voor een con cert in maart 2004. WADDINXVEEN - Een onafhankelijke buitenstaander gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om uit de gerezen problemen te raken. Dat is het standpunt wat de collegeleden hebben ingenomen na de ontstane situatie binnen het gemeentehuis. Over de aard van het pro bleem zwijgt nog steeds iedereen, de enige feiten die op tafel liggen zijn de ziekmelding van de burgemeester en het genomen ontslag van de gemeentesecretaris die daarbij grote kritiek had op het functioneren binnen het college. Hoeksteen voor de directe uit zending van de eredienst.Voor ganger in deze dienst is ds. C.D. Zonnenberg. Na de kerkdienst, om ongeveer tien voor elf, zal de serie ’De cantates van Jo hann Sebastiaan Bach’ vervolgd worden. Te horen is de cantate schoots was bereikt. Lionsclub Zevenhuizen organiseerde voor het eerst een dergelijk concert. Het was meteen een vuur doop, want behalve de 400 concertbezoekers diende de organisatie rekening te houden met 150 uitvoerenden van het Grootkoor Rotter dam. Naast de Hervormde Kerk kon dan ook beschikt worden over de Conference Room van de Rabobank (opvang, en pauze koorleden) en het Hervormd Centrum dat als foyer dienst deed. Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 55e JAARGANG nr. 2844 Het Weekblad voor Waddinx veen zoekt zowel voor Zeven huizen en Moerkapelle als voor Waddinxveen een correspon dent die tegen een vergoeding met enige regelmaat artikelen wil schrijven. Houdt u van schrijven (inter views, sfeerverslagen of juist politieke verslaggeving) en bent u ook in weekenden (zaterda gen) beschikbaar, dan horen wij graag van u. Reacties kunnen naar: Week blad voor Waddinxveen, Zijde 30, 2771 EN Boskoop. Tel. 0172-420512 of mail naar: s.vanderkolk@rijengouwe.nl voor de RTW. Deze uitzending begint om negen uur met het kinder programma. Om half tien wordt overgeschakeld naar de VAN BERKESTEIJN WOONCULTUUR Kanaaldijk 44 - Waddinxveen Zuid Telefoon (0182) 61 46 33 SNAUWAERT, ij Van der linde maakt u kennis met de paradepaardjes uit de col- F*C lectie van PBS, Alle Softline-modellen zijn uiterst solide en zowel leverbaar met handmatige als elektrische bediening. Behalve de standaardkleur wit hebben we de meest prachtige kleuren en dessins. PBS Softline is een serie schitterd afgewerkte zonneschermen, rolluiken en sereens met opvallend fraaie ronde contouren. Ook de fractievoorzitters van de partijen doen er het zwijgen toe. Zij hebben vorige week dinsdag met de Commissaris van de Koningin Franssen ge sproken, waarbij hen uitdruk kelijk verzocht is om volledige vertrouwelijkheid te betrach ten. De fractievoorzitters heb ben besloten aan dat verzoek te voldoen om het vinden van oplossingen niet te bemoeilij ken. Het enige wat ze naar bui ten brengen, is dat ze met spijt hebben kennis genomen van het ziekteverlof van de burge meester en het ontslag van de gemeentesecretaris. Ze hebben met de Commissaris afgespro ken dat ze eerst de verdere stappen van het college af wachten. De onafhankelijke buitenstaan der zal vaststellen hoe de situ atie momenteel is, en welke mogelijkheden er zijn om de problemen op te lossen en on der welke voorwaarden dit dient te geschieden. „Het eerste gesprek zal een dezer dagen plaatsvinden”, sprak loco-burgemeester Dijk- sterhuis vorige week donder dag. Ook is een externe media- adviseur ingeschakeld die in kan springen als dat nodig is. De Commissaris van de Konin gin treedt nu in de kwestie wat meer op de achtergrond, wel wordt hij geïnformeerd over het verloop en bewaakt hij de voortgang. Hoelang het onder- WADDINXVEEN - De voeding van de moeder en de overgang naar vast voedsel voor de baby. Daarover wordt gesproken tij dens de maandelijkse informa tiebijeenkomst van de Borst- voedingsorganisatie LLL. Deze wordt gehouden op dinsdag I april bij Nel Veenman (Pr. Beat- rixstraat 98). De bijeenkomst is bestemd voor een ieder die meer wil weten over borstvoeding, ba by’s zijn ook van harte welkom. Het bijwonen van de avond is geheel vrijblijvend. Er wordt een bijdrage van 2,50 euro ge vraagd ter bestrijding van de onkosten. De avond is van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur. Tijdens de avond zijn ook boe ken te leen en elektrische kol ven te huur en handkolven te koop. Ook is er materiaal ter ondersteuning van borstvoe- j ding te koop. Wie telefonisch hulp of infor matie over borstvoeding wil, kan bellen met Nel Veenman, 0182-619964. Wilhelminakade 48-52 - Waddinxveen Zuid Telefoon (0182) 61 50 66 ALLES VOOR UW INTERIEUR waddinxveen, telefoon (0182) 61 23 73 telefoon (0172) 21 25 44 Weekblad voOr Waddinxveen TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN DODGE CHRYSLER ’Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott’. (BWV I27). Omstreeks half twaalf start een interview met mevrouw Have naar, redactrice van het pro gramma ’Speciaal voor u’. Het kerkenprogramma eindigt om twaalf uur. Óf W GOUWEBAD WADDINXVEEN WTUUGS7 I GEPRIJSDE ARTIKEL IS GBAT/S' Kanaaldijk 30 en 32 Waddinxveen Zuid Telefoon Vermaas (0182) 63 24 41 Telefoon Bo-concept (0182) 64 97 44 De Nederlands Hervormde Kerk aan de Dorpstraat was voor de gelegenheid in de schijnwerpers gezet. (Foto: P. van Loon) zoek zal duren is niet precies bekend, de loco-burgemeester schat dat in op enkele weken. Op donderdagmiddag is het personeel ingelicht over de si tuatie. „Er heerst een goede sfeer in het gemeentehuis, ie dereen doet gewoon zijn werk. We doen allemaal ons best om de gemeente goed te blijven besturen”, is de reactie van Dijksterhuis. In de commissievergadering van woensdag jongstleden werd om die reden nauwelijks Voorjaarsconcert was afgelo- over de kwestie gesproken, pen vrijdag met vierhonderd Ook de collegeleden spreken bezoekers volledig uitver- met elkaar nauwelijks over de kocht. Op het programma situatie. Wel heeft Dijksterhuis stond onder meer het Avé regelmatig contact met burge- Maria van de Perlina’s, de med- meester Jonkman om hem op de hoogte te stellen van de si tuatie. De gemeentesecretaris is offi cieel nog tot 14 juni in dienst van de gemeente, maar in nauw overleg met de loco-burge- In zijn functie van voorzitter meester is zij sinds woensdag 19 maart ontheven van de fei telijke werkzaamheden. Een Westendorp om 20.00 uur het vacature is inmiddels in voor- concert, en in onvervalst Oek- bereiding. Over de ziekmelding van de burgemeester is nog niets be kend. „Het enige wat we kun nen zeggen, is dat de aard van het probleem niet in de politie- OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN WOENSDAG 26 MAART 2003 Da s lekker meubelen. b. I 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 1