PvdA vraagt Deze college om Week meer Het perfecte bed vindt u bij van der Linde. 50 EUR openheid FILA T-SHIRT Een leerzaam en leuk kijkje in de kas SB SWISSMX OP=OP h. www.autobaas.nl OeSniep (0182) 54 74 00 BAAS -slaapkamers CC Weer vocht onder uw huis! Bewoners wijk ’Zuid’ met Open Dag Dick Brunaschool Orgelconcert door John Propitius politici in debat AUTO1 Jeep. ZipYour Lip Sport Telefoon (0182) 63 04 44 www.swissflex.com r l)c Hypo!keker Huisarts neemt afscheid Hij is er ween DeNVM Woningvizier Dorpstraat 38 2742 AJ Waddinxveen 0182 618 090 Zijde 3-7 2771 EJ Boskoop 0172 212 965 1 Jazeker. De Hypotheken car comfort GEOPEND BASTIAAN ook voor uw i AUTO BEVEb LIC1NG bos ZWEMMEN, JA NATUURLIJK! A1Z1RKTM,ma. - MMW Met een paardentram konden bezoekers van kas naar kas worden vervoerd. (Foto: Liesbeth van der Vis.) GRATIS!] SUZUKI morgana Dertig jongeren hebben zich 24 uur lang onthouden van eten voor het goede doel. Wat leverde het op? Huisarts Van der Linde stopt met zijn praktijk na 32 jaar en vertelt zijn verhaal over het vak van dokter Groeneweg wacht span nend slot competitie Het meest complete woning aanbod van Gouda e.o. Gratis af te halen bij de deelnemende NVM makelaars Bel Van Vliet BV 0182 515 014 of kijk voor meer info op www.zetwaterbuitenspel.nl Riool-reiniqinq, -ontstoppinq, - reparatie, - vernieuwing en -camera-inspectie MS NIEUWE GOUWE O.Z. 13b, (V.H. KRUISINGA MOTOREN, NAAST Mt DONALDS) - GOUDA - Tel. (0182) S3 06 9S Door Naomi Vuik ZEVENHUIZEN - Van gewone komkommers en paprika’s tot de mooiste en grootste rozen van het land en van agrarische werktuigen uit de vorige eeuw tot de schattigste pas geboren lammetjes: alle din gen die je zou verwachten bij een bezoek aan de Kom in de Kasdagen én nog veel meer kwam je afgelopen zaterdag tegen op de Knibbelweg in Zevenhuizen. Onder het the ma 'Onder glas groeit iets nieuws’ hadden niet minder dan achttien bedrijven hun deuren opengesteld voor alle geïnteresseerden. Omdat de organisatie erg veel bezoekers verwachtte, waren vanaf eet café La Baraque pendelbussen ingezet naar de Knibbelweg. Zo konden de mensen mak kelijk parkeren en, aangeko men op de knibbelweg, te voet verder gaan.Twee edele rossen trokken hier een heu se paardenkoets voort die mensen van het ene naar het andere bedrijf bracht. Eén van de personen die zijn deuren had opengesteld voor bezoekers was meneer A. de Vos. De Vos is eind 1998 ge stopt met het houden van varkens en heeft zich sinds dien gestort op het verzame len en opknappen van oude landbouwmachines. „Nadat ik mijn varkens had weggedaan, wilde ik niet achter de gerani ums gaan zitten, daarom heb ik mij gestort op mijn hobby”, aldus Vos, die er zichtbaar veel plezier aan beleefd over zijn hobby te vertellen. Onder zijn verzameling bevonden zich onder meer een wind molen uit 1900, waarin het kaf letterlijk van het koren werd gescheiden, een oude tractor uit 1963, een hooi- schudder en een ouderwetse kiepploeg. Leuk is dat elk ob ject zo zijn eigen geschiedenis heeft; de vorige eigenaar van de oude tractor was bijvoor beeld een schillenboer uit Al- phen aan de Rijn en voor een antiek strijkijzer uitWaddinx- veen heeft De Vos niet meer dan een ouderwetse knaak hoeven betalen. Binnen was behalve het strijk ijzer en nog veel meer oude gebruiksvoorwerpen het nieuwste project te zien; een tractor uit 1952. Meneer is, tot zijn spijt, niet altijd gek ge weest van oude voorwerpen: .Als ik terugdenk aan wat ik vroeger allemaal heb wegge gooid” Bij twee bedrijven was te zien hoe rozen groeien en bloeien. Niet alleen de gemiddelde roos was te zien, ook waren er hele grote en speciale ro zen, met toepasselijke namen als ’Wow’ en ’Grand pris’. Ook bij Meeuwisse rozen wa ren de medewerkers graag bereid iets te vertellen over hun werkzaamheden. Leendert van de Pijl vertelt: „Twee keer per dag gaan wij de kas door om onder ande re te knippen en te sorteren. Met kerst en oud en nieuw wordt geen rekening gehou den; we werken zeven dagen per week, het hele jaar door." Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 voor spoedgevallen van 16.00 tot 18.00 uur LET OP i.v.m. verbouwing van 7 t/m 16 april GESLOTEN Van Vliet lost dat voor u op door Arqex-korrels onder uw huis aan te brengen. Zij 'sluiten' het vocht onder uw huis op. De milieu vriendelijke korrels hebben ook een isolerende werking. Daardoor daalt uw energierekening en stijgt uw wooncomfort. Met Argex-korrels zet u water onder uw huis buiten spel! BIJ AANKOOP VAN OPTIEK Groensvoorde 14, Waddinxveen tel. (0182) 63 02 40 WADDINXVEEN - John Propi tius geeft zaterdag 12 april een orgelconcert in de Brugkerk (Kerkweg 232). Propitius volgde orgellessen bij Gijsbert Brinks en Jaap Zwart Sr. Daarnaast stu deerde hij aan het Utrechts Conservatorium bij Nico van den Hoven en Jan Weimers. Er zijn diverse opnamen van John Propitius verschenen. Het pro gramma bestaat uit bewerkin gen over geestelijke liederen. Tevens is er voor de bezoekers gelegenheid improvisatiethe- ma’s op te geven. Het aanvangs- tijdstip van het concert is 20.00 uur, de toegangsprijs bedraagt 5,- en 2,- voor kinderen t/m 12 jaar. De opbrengst is be stemd voor de voltooiing van het orgel in de Morgenster. WADDINXVEEN - De leden en het bestuur van de PvdA vinden het niet langer aanvaardbaar dat de komende we ken geen duidelijkheid komt over de bestuurscrisis. De partij vindt dit in strijd met alle beginselen van de open baarheid en vraagt het college dan ook middels een brief om een verklaring die duidelijkheid verschaft over de cri sis. Komt die er niet, dan doet de partij een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Dit besluit werd genomen in een extra ledenvergadering van de PvdA. >lad to,,,. aririinxy# 55e JAARGANG nr. 2846 OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN „Juist de geheimzinnige achter kamertjespolitiek van het ge meentebestuur geeft ruimte aan allerlei wilde verhalen over de oorzaken van de crisis. We zitten niet te wachten op de tails over persoonlijke verhou dingen binnen het college en tussen het college en delen van het ambtelijk apparaat. Maar dat zal toch niet het geval zijn, dan ga je een dagje naar de hei en praat je het uit. Daar huur je geen zwaargewicht alsVanThijn voor in”, zo sprak bestuurs voorzitter Martin Kraaijestein afgelopen week. Het bestuur concludeert uit de genomen stap van de Commis saris van de Koningin, het ziek teverlof van de burgemeester en het vertrek van de net zit tende gemeentesecretaris dat de problemen al langer spelen. ‘Er moet al lange tijd sprake zijn van ernstige problemen over het te voeren bestuur en beleid en daarover had u de raad moeten informeren’, zo staat in de brief. Ook het feit dat Van Thijn inzicht krijgt in belangrijke documenten is voor het PvdA bestuur aanleiding tot argwaan. „Welke documenten zijn dat?”, vraagt Kraaijestein zich af. In de brief vragen de le den dan ook om inzicht in deze documenten. De raad is buitenspel gezet, zo menen de leden van de PvdA. „Terwijl het de raad is die het college moet controleren. En krijgt de raad wel een ongecen sureerd rapport rechtstreeks van Van Thijn? Of krijgen we al leen de bevindingen van het college?” De zwijgplicht is ten onrechte opgelegd, zo meent het bestuur. „Dit brengt raads leden in gewetensnood. Zwijg plicht is een brevet van onver mogen. Dan moet je echt ten einde raad zijn.” De drie fractieleden waren ook aanwezig op de extra ledenver gadering, maar konden door het zwijgplicht de overige leden geen duidelijkheid geven over de kwestie. Fractievoorzitter Stoffers weet overigens de fei ten niet, maar heeft wel de in druk dat er iets zeer ernstigs aan de hand is. „Wij denken in derdaad dat iemand als Van Thijn nodig is om het conflict op te lossen”, sprak ze de leden toe. Sommige leden waren ver baasd over de snelle instem ming van de raad voor een kre diet van 15.000 euro voor Van Thijn als extern adviseur. St offers heeft overigens nooit voortekenen gehad over de problemen die spelen. „Niet over het ontslag, niet over de ziekmelding van Jonkman”, be vestigde ze. Ook voormalig raadslid Bep Vermeij en voormalig wethou der Van Holsteijn begrepen niets van het conflict. Vermeij: „Het moet wel zeer ernstig zijn als de raad moet zwijgen.” Van Holsteijn: „Voor mij komt dit als een donderslag bij heldere hemel.” Ook werd gesproken over de cultuur van de ge meente Waddinxveen. Is dat al tijd een cultuur geweest waarin fouten worden nagedragen? vroeg een partijlid.Van Holste ijn: „Het is een naar binnen ge richte organisatie, toen ik wet houder werd schrok ik van het gebrek aan sprankelende ideeën. Maar Waddinxveen is daarin geen uitzondering.” Ook werd het collegeprogramma en het ontbreken van de financiële dekking nog genoemd. „De portefeuillehouders moeten knokken om met beperkte middelen het collegeprogram ma uit te voeren.” Leden en bestuur benadrukken dat ze achter het besluit staan van de fractievoorzitters. Ze sturen de brief dan ook naast de stappen die de raadsfractie ondernemen. Mocht het colle ge niet in het kader van de Wet Openbaar Bestuur met infor matie komen, dan neemt be stuursvoorzitter Kraaijestein de optie van de rechter in overweging. TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN NÊ W GOUWEBAD WADDINXVEEN 1 WADDINXVEEN - Het be stuur van het Wijk- en Buurt beheer Zuid organiseert op maandag 14 april een politiek debat. Dit debat zal plaatsvin den tussen de bewoners van wijk ’Zuid’ enerzijds en de ver antwoordelijke ambtenaren en politici anderzijds. Onderwer pen die aan de orde komen zijn onder meer voorzieningen in de wijk ’Zuid’, de verkeerssitu atie en het beheer van openba re ruimten en openbaar groen in de wijk. Mevrouw W. Borg man leidt het debat. Bewoners van de wijk ’Zuid’ en andere belangstellenden zijn vanaf 20.00 uur welkom om de bijeenkomst in basisschool De Kameleon (St Victorstraat) bij te wonen. Rond 21.30 uur wordt de bijeenkomst afgeslo ten. Voor meer informatie: de heer Slootjes (voorzitter wijk- en buurtbeheer), telefoon (0182) - 615549. Om een idee te krijgen over het hoe en wat van het rozen kweken, waren er wat feiten opgehangen: De kas van Meeuwisse rozen is 27000 vierkante meter, op één vier kante meter staan 6.2 planten en de oogst per jaar is 185 rozen per vierkante meter. Deze oogst wordt verkregen mede dankzij de inzet van de 5 parttime - en 13 fulltime medewerkers. Bij Van den Bosch paprika’s kon men niet alleen de kas bekijken, maar men kon ze zelfs kopen om thuis te proeven of ze wel echt zo lekker zijn als gezegd wordt. Een paprikateler die uit nieuwsgierigheid op bezoek was bij Van den Bosch vertel de dat de Hollandse paprika’s, die met het wat warmer wor dende weer in de schappen komen te liggen, veel lekker der zijn dan de paprika’s uit Spanje, die we de rest van het jaar in de supermarkt halen. Kinderen die de verhalen over groentes, rozen, ander bloemen en beesten even zat waren konden zich ook naar hartelust vermaken. Er waren springkussens, ijs karren en kinderen met ge schminkte gezichten fleurden de boel behoorlijk op als de zon zich even niet liet zien. WOENSDAG 9 APRIL 2003 WADDINXVEEN - De Dick Brunaschool organiseert een Open Dag, om ouders en kinde ren een eerste indruk van de school te geven. Deze Open Dag vindt plaats op zaterdag 12 april tussen 10.00 en 12.00 uur op de onderbouwlocatie aan de Zuid- plashof 5. Voor de kinderen zijn er diverse spelletjes, schminken, knutselen en voorlezen. De ou ders kunnen in de tussentijd een rondleiding door het gebouw krijgen, het lesmateriaal bekijken en te horen krijgen wat de school voor hun kind kan bete kenen. Zij kunnen dan bepalen of de Dick Brunaschool een school is die bij hen en hun kind past. Ook kunnen ouders op een an der moment informatie over de school krijgen door even te bel len, informatiemateriaal te vra gen en een afspraak te maken. DODQE

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 1