4 Deze ’Verhoudingen Week binnen B&W zijn structureel verstoord Van Thijn: PLANTENMARKT ll" «1 GEOPEND® vooj- b cc K Ballonvaren, parachutistenshow, kinder- en kunstmarkt en spellen op Koninginnedag OOK WIJ GAAN KONINGINNEDAG VIEREN Printer cartridges 2sS8 I LET OP I nicatie BESPAAR NU ENERGIE LET OP! I 1 (0182) 54 74 00 Cabaretavond: Jeugdcursus ’kunst maken’ Jazeker. Trias T. VAN DER SPEK Zn aardappelen-, groente- en fruithandel EZ b BURGER?:.. ook voor uw MOBIELE COMMU- I Verkoping bos Bestuurscrisis Vierdaagse Sport Loods en centrum WASwIaGWÉ vaatwasser DROSER KOELKAST Conclusie KONINGINNEDAG OOK OPEN! 1 De Hypotheker NEELEMAN 75 jaar brandweer De Hypotheker. ATTEMA tel. (0182) 61 35 00 WAAR VINDT U ZOIETS MOOIS VOOR UW TUIN EN ZO SCHERP GEPRIJSD??? 12.00-20.00 uur 16.00-20.00 uur 16.00-20.00 uur 12.00-14.00 uur 16.00-20.00 uur 12.00-14.00 uur 16.00-20.00 uur TRIAS PARTICULIER ZIEKENFONDS car comfort V.O.F. 11 Joop en Marijke Ónmogelijke positie 9/10 MEI KORBIS (t.o. TEXACO) Bel 0182-640090 voor een vrijblijvende offerte M.NEELEMAN DINSDAG 29 APRIL 2003 i Net als voorgaande jaren is er van alles te beleven op Koninginnedag. TELEVISIE EN VIDEO OOK VOOR MOEDERDAG DE LEUKSTE CADEAUS. Donderdag 12.00-22.00 uur partner in installatietechniek" GOUDA, ACHTERWILLENSEWEG 31, 0182-581337, DONDERDAG KOOPAVOND I I Zowel het evenement Waddinxveen Wandelt, als de Rolstoelvierdaagse ko men weer in zicht De wethouders stellen hun portefeuille ter beschik king, zoals ookVanThijn voorstelt in zijn rapport Degradatie Groeneweg, Moordrecht in nacompeti- tie De Waddinxveense brand weer viert haar 75-jarige jubileum. Een mooi mo ment voor een terugblik én voor diverse activitei ten 24 UUR SERVICEDIENST Vrijdag en zaterdag „Het spanningsveld tussen amb tenaren en het bestuur werd op zijn bordje gelegd.” Jonkman vertelde hem over heftige con flicten waarbij ’collegiaal be stuur’ soms ver te zoeken was. van de ballonnen is een kijkje waard. Net als een heuse para chutistenshow door het para chutistenteam van Rotterdam Airport. Een tiental ervaren springers verzorgt een boeien de show boven de voetbalvel den van WSE. Niet voor niets trekt het ballonfestival vele be zoekers uit de regio naar de voetbalvelden van WSE. In 2001 kon het festival niet doorgaan als gevolg van de MKZ crisis, vorig jaar was door de enorme achterstand slechts een zestal ballonnen beschik baar. Twee jaar geleden werd een aantal vrijwilligers, in het kader van het jaar voor de vrijwilli gers, en een aantal gehandicap ten een gratis ballonvaart aan geboden. Die toezegging wordt dit jaar alsnog ingevuld. Naast een groot aantal rela ties sponsort het bedrijfsleven zowel de plaatsen voor de vrijwilligers alsook voor de gehandicapten. Nu dus hopen dat regen, har de wind en de windrichting geen spelbreker zijn. In dit ge val is de uitwijkdatum zater dag 31 mei plaats en tijdstip pen ongewijzigd. 30 April 's middags om twee uur wordt de definitieve beslissing ge nomen, de uitslag wordt be kend gemaakt middels de RTW Waddinxveen. Ook in Zevenhuizen en Moerkapelle is een vol pro gramma opgesteld. Kijk voor het volledige overzicht met tijden en locaties op de advertentiepagina elders in de ze krant GERANIUMS 5 VOOR 4,95 PERKPLANTEN HELE BAK 4,95 ZEER GROTE KEUZE UIT: HANGPLANTEN KUIPPLANTEN POTTEN EN MANDWERK Coenecoop 87a 2741 PH Waddinxveen Telefoon 0182-640090 info@neeleman.com OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Passage 208, Waddinxveen. ZORGVERZEKERAAR In verband met Koninginnedag zijn onze kantoren woensdag gesloten. Ook de mobiele kantoren rijden die dag niet. Donderdag zijn wij u vanaf 8.30 uur graag weer van dienst. Trias wenst u een gezellige dag! Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 55e JAARGANG nr. 2849) BENT U TOE AAN VERVANGING VAN UW KEUKEN- INBOUW- APPARATEN WIJ KOMEN GRATIS BIJ U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: leveren o.a. ATAG Bosch Nefit Vaillant Bredeweg 116 Zevenhuizen Tel. (0180) 63 15 11 naast oprit A12 richting Den Haag WADDINXVEEN - In het kader van de ’Brede School Zuid’, wordt voor kinderen van 6 t/mlO jaar de cursus ’kunst ma ken’ georganiseerd. De cursus sen vinden plaats op dinsdag I3 en 20 mei, 10 en 17 juni in de ba sisschool De Kameleon (Kanaal straat 2-4). De kinderen gaan tij dens de cursus aan de slag met allerlei materialen en maken zo wel een gezamenlijk kunstwerk als eigen kunstwerken. Bij mooi weer vindt een deel van deze cursus buiten plaats. De kinderen worden om 15.30 uur verwacht bij de ingang van de school aan de StVictorstraat. Om 17.00 uur kunnen ze daar worden opge haald. De kosten voor deelname aan een cursus bedragen 2,- inclusief het benodigde materi aal. Kinderen uit de wijk ’Zuid’ kunnen zich opgeven bij de S.WW, telefoon 0182 - 631932 of via e-mail sww@stww.nl. (graag naam, adres en leeftijd vermelden). Er is een beperkt aantal plaatsen, dus wacht niet te lang met opgeven. Frank Centrum en wordt ver zorgd door het duo Joop en Marijke uit Gouda en is geti teld: De muzikale levensloop. De show heeft onder meer het motto: Een dag niet gelachen is een uitgangspunt kan het niet an ders of het moet een erg gezel lige en vrolijke avond worden, die om 20.00 uur begint. De entree kost 3,10 inclusief een kop koffie/thee. WADDINXVEEN - De verhoudingen binnen het college van Burgemeester en Wethouders zijn structureel ver stoord. Dat schrijft Ed van Thijn in zijn rapport over de bestuurscrisis binnen Waddinxveen. „Ik ben veel voorval len tegen gekomen die de grenzen van respect en eigen waarde overschreden. Teveel mensen, zowel bestuurders ais ambtenaren zijn te vaak op hun ziel getrapt”, aldus Van Thijn. Hij noemt het bejegeningsproblemen. Naar zijn inzicht heeft het huidige college in deze personele sa menstelling geen toekomst. Van Thijn presenteerde zijn rapport afgelopen woensdag. EU ROPAJUIN alle seizoenen groen /AirtrA snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: Diverse problemen stipt Van Thijn aan als aanleiding voor dit conflict. Het ambitieniveau van het vernieuwde college is één van de zwaardere belastingen binnen dit conflict. „Het nieuwe collegeprogramma stelde hoge eisen aan het ambtelijk appa raat”, schrijft Van Thijn. Boven dien was het programma niet voorzien van een financiële pa ragraaf en kwam de gemeente twaalf tot achttien ambtenaren te kort om alle topprioriteiten uit te kunnen voeren. Tussen het nieuwe college en het amb telijk apparaat ontstonden al snel wrijvingen. „De collegele den vonden dat zij onvoldoende werden ’bediend’, terwijl de ambtenaren met verwijten rich ting het college kwamen dat de druk te hoog was”, zo sprak Van Thijn. De Ondernemings Raad (OR) maakte bezwaar tegen het té ambitieuze karakter, schreef dat een nog hogere werkdruk niet acceptabel was en adviseerde negatief over de herziene begroting 2003. Vanaf 1 mei starten wij weer net als vorig jaar, 12 weken lang de ac tie "Bespaar nu Energie". Tijdens de speciale actieweken krijgt u weer een SUPER VOORDEEL die kan op lopen tot 580,00 (1273,00gulden) korting op de aanschaf van een nieuwe ATAG combiketel, Zonnegas- combi en elektrische zonnepanelen (PV-Systemen). Hoe sneller u be slist, hoe hoger de korting. U kunt zowel kopen als leasen v.a. 21,50 netto oer maand. Twee incidenten, Van Thijn noemt ze ’venijnig’, worden ook aangestipt in het rapport. De eerste is een bouwvergunning voor een landbouwloods van wethouder Van der Torren. De bouwvergunning werd verleend onder bepaalde voorwaarden, tijdens zijn wethouderschap bleek bij een inspectie dat de voorbereidingen van de bouw al waren gestart. De behandelend ambtenaar had het voornemen de werkzaam heden stop te zetten, dat tot een daverend conflict leidde. Van Thijn oordeelt niet over wie gelijk heeft, maar conclu deert wel dat de heftigheid van dit conflict veel kwaad bloed heeft gezet. Het andere incident betreft het voorbereidingsbesluit rondom het Centrumplan dat door de raad snel verlengd moest wor den omdat het vorige was ver lopen. Ook daar kwam het tot een conflict tussen griffier, wet houder en ambtenaren. “Al 67 jaar uw _/Auto' snelservice Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel. (0182) 61 4714 OPENINGSTIJDEN: maandag Vm vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.Ou uur) zaterdag 8.30-17.00 uur ^werkplaats Van Thijn: „Dit spanningsveld was misschien nog te temperen Cafetaria ”De Sniep” Eikenlaan 56, Waddinxveen Tel. (0182) 62 01 82 Fax (0182) 62 08 55 KEKKWEG OOST 185 2741 HD WADDINXVEEN J TEL. <0182 64 00 72 A TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Wij leveren alle merken! Dorpstraat 39 Waddinxveen Kerkplein 13 Moordrecht Tel 0182-612298 www.burger-waddinxveen.nl Vijf conclusies, tevens plan van aanpak, sluiten het rapport van Van Thijn af. Ten eerst stelt Van Thijn voor nieuwe collegeon derhandelingen te voeren, on der leiding van een onafhankelij ke buitenstaander. Daarbij moeten eerst de huidige colle gepartijen met elkaar om de ta fel, omdat het niet gaat om een politiek conflict. Als tweede conclusie stelt Van Thijn voor alsnog een financiële paragraaf te schrijven voro het college programma. Het Centrumplan moet een topprioriteit bijven, de weg van het huidige college moet worden voortgezet. Het is tevens wenselijk, aldus Van Thijn, om met onmiddellijke in gang een interim-gemeentese- cretaris aan te stellen. Na af loop van de collegeonderhandelingen zou burgemeester Jonkman weer terug kunnen komen. WADDINXVEEN - Diverse organisaties en verenigingen hebben weer een druk Koning- innedagprogramma opgezet, niemand hoeft zich te vervelen. Een kleine greep: een kinder- markt op het Raadhuisplein, kunstmarkt in het Anne Frank centrum, spelletjes bij speel tuinverenigingen en de brand weer, en ook het ballonfestijn staat wederom op het pro gramma. In totaal gaan 's avonds 25 ballonnen de lucht in met 115 personen aan boord. Onder de ballonnen is een aantal met een bijzondere vorm. Alleen al het opblazen WADDINXVEEN - Op zater dag 3 mei houdt vrouwenver eniging ’Helpende handen’ weer een verkoping op het Kerkplein van de Christelijke Afgescheiden Gemeente aan de melding van Dorpsstraat. Net als voorgaan- Jonkman. Hij krijg het als porte- de jaren is de opbrengst onder feuillehouder P en O steeds andere bestemd voor Roe- zwaarder te verduren, zo menië. schrijft Van Thijn. VAN 10,00 TOT 17.00 UUR Wat is leuker dan op koninginne dag lekker ideeën op te doen voor huis en tuin? Kom winkelen bij EuropaTuin! Ook zondag 4 mei. Deze actie is beschikbaar voor maximaal 100 stuk toestellen, levering uit voorraad. Geldig tot 31 Juli 2003 ♦4 iustallaticl»cilri|f b.v. L-L_ Ga, Wat»r - CV. - Elektra Waddinxveen I ONDERHOUD 1 I ALLE MERKEN] APK-KEURINGEN 6 DESKUNDIG ADVIES WADDINXVEEN - De cultu rele commissie van Stichting Waddinxveens Welzijnswerk geweest door een geroutineer- sluit dinsdagavond 6 mei het de, goed schakelende gemeen- seizoen 2002/2003 af met een tesecretaris, maar de nieuwe cabaretavond. Deze avond gemeentesecretaris moest nog wordt gehouden in het Anne haar weg vinden binnen de po- litiekambtelijke verhoudingen. Ze had een zwevende positie.” Ze ondervond druk zowel van uit de ambtenaren als vanuit het college. „Enerzijds accepteerde het Management Team geen dag niet geleefd. Met dit baas boven zich, het college ver weet haar dat ze zich te veel bezig zou houden met haar di- recteursfunctie. Die positie is onmogelijk.” De gemeentesecretaris nam uiteindelijk na vijf maanden ont slag en schreef in haar ontslag brief over de onwerkbare situ atie binnen het college, de negatieve sfeer en de onfat soenlijke en intimiderende beje gening, het gebrek aan respect en het feit dat één en ander ab soluut niet bespreekbaar is. Niet veel later kwam de ziek melding van burgemeester De Waddinxveense Kunstkring organiseert een toneelvoorstel ling van Nel Kars. Goudkado 4, Gouda (naast de Praxis) Vrij parkeren voor de deur.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 1