Rondrit in een echte brandweerwagen Deze 85.000 euro Week subsidie voor Concordia RUIT College: Zaterdag 17 mei Europese wereldwinkeldag AUTO i HIF» 1 GRATIS PLANTENMARKT 9/10 MEI www.autobaas.nl ooicvoo I uw lyiOEDER Gospelkoren in concert WADDINXVEEN - Together de nummers van Da Capo.To- gospelkoor uit Hazerswoude gether gospelkoor uit Hazers- en zanggroep Da Capo uit Bo- woude wordt gedirigeerd door skoop houden op 16 mei om Jochanan van Drie!.Voor de ge- 20.00 uur een voorjaarscon- legenheid van het concert eert in de Ontmoetingskerk krijgt de begeleidende pianiste (Groensvoorde 3). Op deze versterking van een drummer avond brengen de koren hoog- en gitarist. De entreeprijs be- Zonnig tepunten uit hun repertoire ten draagt 5 euro, kinderen tot 12 Zuid houdt in haar wijkgebouw gehore. De koren zingen zowel jaar mogen gratis mee. Voor aan de St.Victorstraat op dins- Engelstalige als Nederlandse meer informatie: José Versluis dag 13 mei weer een bingo- moderne gospelmuziek. Zan- tel. 0182-618852 of Kitty de avond. Aanvang 20.00 uur. De groep Da Capo uit Boskoop Kooter tel. 0172-211421. enkele boekjes kosten 7.50 eu ro en ten I I euro. Er worden tien rondes gespeeld en een spaar- potronde. De entree is gratis. De laatste bingoavond is op 10 juni. uw I (0182) 54 74 00 Rommelmarkt VOOR BAAS CC OPEN HUIS Oude kleding voor Medisch Bingo bij Zonnig Zuid Jazeker. De Hypotheken Hij is er ween DeNVM Woningvizier bij De Rank AUTO Jeep. Sport bos WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Zie pagina 8. Koninginnedag KORBIS (t.o. TEXACO) car comfort europaJuin V BRANDWEER Foto: Liesbeth van der Vis SUZUKI 5 Hppotheker UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN WADDINXVEEN - Helaas kon het ballon festival wegens de weer somstandigheden geen doorgang vinden op Koninginnedag. De overige Koninginnedagactiviteiten gingen wel door. Een foto overzicht geeft een impressie van de feestdag. Be Fair verder in de nacompetitie zin hadden. Niet alleen de kin deren, ook de verstandelijk gehandicapten die mee moch ten genoten met volle teugen. Margreet den Hartog, groeps- begeleidster op een woning op het terrein van de Brug gen, mocht samen met twee bewoners meerijden in één van de wagens. Er waren in de eerste instan tie drie bewoners uitgekozen, maar eentje haakte op het laatste moment af, omdat hij vond dat hij te lang moest wachten. „Voor de kinderen en de be woners was de rit precies lang genoeg, maar van mij had het nog wel wat langer mo gen duren”, vertelt Margreet „Het was echt heel erg leuk om eens mee te maken en dat vonden de bewoners ook. Er zaten trouwens ook wel een paar hele leuke brand- brandweerkazerne op de Noordkade, door het Oude Dorp en de Wingerd, er werd geen stukje Waddinxveen overgeslagen. De stoet brand weerwagens met loeiende si renes trok een hoop nieuws gierigen die naar buiten kwamen om te zien wat er aan de hand was. Op straat spelende kinderen vonden de wagens ook erg interessant en grepen hun kans als er eentje bij hen in de straat stopte. Ze stelden vragen en bekeken de brandweerwagen van top tot teen. Dit alles had natuurlijk nooit kunnen plaatsvinden zonder de inzet van de vrijwillige brandweer, maar het enthou siasme van de mensen die mee mochten rijden én de grote belangstelling van men sen uit heel Waddinxveen zorgden ervoor dat de rond rit een gezellige en geslaag de afsluiting werd van de feestweek van de vrijwillige brandweer van Waddinx veen. Het meest complete woning aanbod van Gouda e.o. Bel (0900) 708 09 00 (10 eurocent per minuut) Gratis af te halen bij de deelnemende NVM makelaars De eerste gesprekken om te komen tot een nieuw college zijn gevoerd. Van Thijn gaat nu verder met PCW, CDA en D66. WeWa behoort niet langer tot de gesprekspartners. WADDINXVEEN - Confes sioneel Hervormde Ge meente 'de Rank’ houdt op 10 mei de jaarlijkse rommel markt. Dit is tevens een eer ste lustrum omdat de rom melmarkt alweer voor het vijfde jaar plaatsvindt. De af gelopen maanden hebben vrijwilligers spullen opge haald. Het aanbod bestaat onder meer uit antiek en curiosa, boeken, kleding, speelgoed, schoenen en tas sen, elektra en klein meube len. Speciaal voor moeder dag zijn er bloemen, planten en zelfgemaakte bloemstuk- jes.Voor kinderen zijn er spelen georganiseerd. De rommelmarkt wordt gehou den op het schoolplein van het Coenecoop College (Dreef) van 9.00 tot 15.00 uur. De opbrengst komt groten deels ten goede aan jeugd- en evangelisatiewerk. Door Naomi Vuik WADDINXVEEN - Maar liefst tien brandweerauto’s rukten afgelopen zaterdag uit vanuit de kazerne. Niet om een uitslaande brand meester te worden, ook niet om kat ten uit bomen of dakgoten te redden. Waar het dan wel om ging? Om de afsluiting van de feestweek rondom het 75-ja- rig jubileum van de Waddinx- veense brandweer. Ter ere van dit jubileum zijn er de afgelopen week allerlei activiteiten georganiseerd en als klap op de vuurpijl moch ten een aantal kinderen en verstandelijk gehandicapten meerijden in de brandweer wagens voor een rondrit door Waddinxveen.Van de blijde gezichtjes van de kinde ren waarvoor een plaatsje was gereserveerd, was af te lezen dat ze het erg naar hun WOERDEN Rietveld 36a. tel. <0348) 41 56 67 COUOA Achterwillenseweg 11, tel. (0162) 58 13 37 Groensvoorde 14, 2741 DJ Waddinxveen Tel. (0182) 63 02 40 OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 Kijk voor acties elders in deze krant. Het werd de hoogste tijd dat Concordia een beslissend ant woord zou krijgen op het ver zoek om subsidie. Het clubge bouw aan de J.W. Frisoweg is inmiddels echt een bouwval te noemen. De deur past soms niet meer dicht, vocht en wind heb ben stukken hout weg doen rot ten, en de vloer binnen is meer een golfplaat. De muziekinstru menten stonden al een tijd lang elders opgeslagen en wie kwam oefenen moest rekening houden met een sterke schimmellucht Nog in het vorige college zaten afgevaardigden van Concordia om de tafel met de wethouder, maar toen lag er nog het plan om een multifunctionele Accommo datie (MFA) op poten te zetten, waarin Concordia mogelijk een plekje zou krijgen. Echter, dat was voor Concordia zelf geen optie. „Dat duurt nog jaren, bo vendien hebben we meerdere repetitieavonden, produceren we veel geluid wat hinder kan bete kenen voor andere clubs en heb ben we ruimte nodig om alle in strumenten op te slaan”, liet voorzitter Verweij een jaar gele den weten. Met het nieuwe college, kwamen er ook nieuwe onderhandelin- gen en met resultaat voor Con cordia. Binnenkort kan de eerste 9 1 WADDINXVEEN voor koffie hun werkgever schenkt. Tevens wiillen de We reldwinkels laten weten dat zij een heeft: kwalitatief hoogwaardige koffie met Max Havelaar keur merk. Voor deze koffie is een prijs betaald die de kosten meer dan dekt en die stabieler Zaterdag 10 mei tijdens de braderie Engelstalige als Nederlandse moderne gospelmuziek. Zan- groep Da Capo uit Boskoop heeft sinds december 2002 een de dubbele boekjes kos- nieuwe dirigent,Jim Berben. De groep treedt tijdens dit con cert voor het eerst op onder zijn leiding. Een combo, be staande uit een pianist, drum mer en dwarsfluitiste begeleidt WADDINXVEEN - Concordia kan hoogstwaarschijnlijk op korte termijn aan de slag met een nieuw clubgebouw. Al vijf jaar is de muziekvereniging bezig met het verkrij gen van subsidie hiervoor, maar tot op heden kreeg ze geen akkoord van de gemeente. Daar lijkt nu verandering in te komen, het college van burgemeester en wethou ders willen Concordia een subsidie van 85.000 euro vers trekken, daarnaast krijgt Concordia een gemeentegaran tie voor het zelfde bedrag. De vereniging zorgt zelf ook nog eens voor 85.000 euro eigen inbreng. Maar liefst tien brandweerwagens reden met loeiende sirenes heel Waddinxveen door ter afsluiting van de festivi teiten rond het 75-jarig bestaan van de brandweer. vrachtauto van Stichting On dersteuning Medische Re search (Stichting O.M.R) haalt de zakken dezelfde dag nog op. Bewoners van een woonerf kunnen de zakken op de alge mene huisvuilverzamelpunten deponeren. De ingezamelde kleding wordt verkocht en de opbrengst is bestemd voor de Nier Stichting Nederland. Max Havelaar koffie. De We reldwinkels vragen daarmee aandacht voor de miljoenen ge zinnen in de wereld die leven van de koffie, maar die door de huidige koffiecrisis niet meer rond kunnen komen. Terwijl Douwe Egberts haar 250e verjaardag viert en ter ere daarvan nieuwe "wereld- koffies" op de markt brengt, maken de boeren die de koffie hebben geproduceerd de erg ste crisis uit hun bestaan door. Zij krijgen nu vaak niet eens de kostprijs voor hun koffie. Op Europese Wereldwinkeldag 17 mei wordt dat opnieuw heel nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Met de campagne "Eerlijke koffie op het werk" wordt de consumenten ge vraagd eens na te gaan wat >ekblad vo weermannen tussen!" Margreet benadrukt dat ze erg blij was met het feit dat er door de brandweer was gedacht aan de bewoners van de Bruggen: "Zij vinden het natuurlijk geweldig als ze aan dit soort dingen mee mogen doen, echt heel leuk dat ze aan deze mensen hebben ge dacht." Niet alleen voor de bewoners die mee mochten rijden was het een speciale dag. ook voor de overigen was het een spannende ge beurtenis. Sommigen vonden het zo leuk dat ze alles van dichtbij wil den bekijken, anderen vonden het toch een beetje te span nend en bleven op een veilige afstand van de grote rode wa gens. De wagens gingen tijdens de rondrit heel Waddinxveen door:Van de Zuidplas tot de paal voor een nieuw clubgebouw de grond in. Het pand komt ove rigens op dezelfde locatie als het clubgebouw nu staat. Al enige maanden houdt de muziekver enigingen acties, als een rommel markt, loterij, kledingacties en optredens, om geld in te zamelen voor de nieuwbouw. Dat is ove rigens wel een voorwaarde van de gemeente, een vereniging moet zelf ook acties op touw zetten voor de financiering. „Concordia zit hierbij aan het maximum van het houden van eigen acties”, zo schrijft de ge meente. Daarnaast voldoet Concordia ook aan de criteria dat ze langer dan vijf jaar in Waddinxveen ge vestigd is, activiteiten verricht primair voor de inwoners van Waddinxveen. Concordia telt momenteel 66 leden en heeft zelf aangegeven 25.000 euro op de kosten te kunnen besparen door eigen werkzaamheden. Bij het pand zal het Platform Gehan dicapten Waddinxveen meeden ken over eventuele aanpassingen voor gehandicapten, al zijn in het bouwplan nu al extra brede deu ren, een invalidentoilet en lage drempels gepland. Binnenkort vindt nog een bewonersavond plaats voor bewoners rondom het terrein. addinxvee 55e JAARGANG nr. 2850 .iiiliHii iiStfii jiiftii - WOENSDAG 7 MEI 2003 aantrekkelijk alternatief Z’HUIZEN/MOERKAPELLE - Gebruikte kleding, gordijnen, beddengoed, schoeisel en an der textiel kunt u in de bij u be is. Ook de Wereldwinkel Wad- zorgde plastic zak op vrijdag 9 dinxveen doet mee. Iedereen is mei uiterlijk om 9.00 uur aan van harte welkom om zaterdag de stoeprand klaarzetten. De 17 mei onze verschillende kof- fies te komen proeven.Vanaf 11 uur schenkt de Wereldwinkel voor iedereen een kopje Max Havelaar koffie. Daarnaast houdt de winkel uitverkoop van een groot aantal artikelen, bovendien zijn we ruim gesor teerd in allerlei andere Wereld- winkelproducten, dus kom ge rust eens binnen kijken. WADDINXVEEN - Zaterdag 17 mei staan in heel Europa de Wereldwinkels centraal. Op deze dag start de campagne "Eerlijke koffie op het werk". Doel van de actie is zoveel mo gelijk consumenten en bedrij ven kennis te laten maken met TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN Schitterende zomerbloeiers in basket 95 voor O i Alleen geldig bij; - 95 van l.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 1