1 Collegeonder- Opschoondag Oostpolderwijk groot succes Deze handelingen in Week afrondende fase (trek haken x van der linde bv interieurverzorging www.autobaas.nl (0182) 54 74 00 C Kunstbezoek senioren Krant rond Hemelvaart Autowasactie voor Masterclass ^bovagi BAAS CIC poppen theater KRUISING A Roemenië AUTO KOPEN? www.vaartland.nl grootste aanbod I perfecte service I hoge inruilprijzen AÜTO Jeep. I 8 X 80 MM OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN 55e JAARGANG nr. 2852 bas Voorleesontbijt Lindezitje De Hypotheker HEMELVAART EN 2E PINKSTERDAG OPEN 1 Theo Thijssen- school Jazeker. De Hypotheker. car comfort STAATSLOTEN I I ook voor uw ook verhul MOTOREN! f.1 BT Dorpstraat 38, 2742 AJ Waddinxveen telefoon (0182) 61 23 73 fax (0182) 61 39 01 Boskoop, filiaal, Zijde 3-7 telefoon (0172) 21 25 44, fax (0172) 21 02 06 zie ook www.marmoleum.nl ’-ë I voor addinxveei SUZUKI Schrijvers Dick Bruna en Brigitte Bosman kwamen af gelopen week naar Wad dinxveen om voor te lezen De onlangs gestopte huis arts Van der Linde en zijn echtgenote hebben een ’Linde-Zitje’ geschonken als dank voor de steun die zij gedurende hun praktijkpe- riode hebben ondervonden Ouders en leerlingen van de Theo Thijssenschool vra gen aandacht voor gedwon gen vertrek leerkrachten Een aantal vroege vogels van Stichting Wijk- en buurtbe heer Oostpolderwijk stond om 8.00 uur klaar om de par tytent op te zétten en de door kinderen gemaakte spandoeken aan diverse brug gen te bevestigen. De buiten dienst van de gemeente kwam het benodigde werkmateriaal brengen en de gemeentelijke vlag werd gehesen. Rond 9.00 uur stroomde het veld vol met volwassenen en kinderen uit de wijk. Na een welkomstwoord van Kitty van Barneveld-van der Welle, voorzitter van Stichting Wijk- en buurtbeheer Oost polderwijk, gingen onder lei ding van Quint van der Loo, Lia van Vliet, Piet Coevert en Albert Grooten 4 gemoti veerde groepen uiteen naar de vier hoekpunten van de wijk. Gewapend met bezems, vuilniszakken, papierknijpers, scheppen, stoffer en blik was de inzet: alle straten systema tisch van zwerfvuil ontdoen. De papierknijpers en kinder- werkhandschoenen vonden gretig aftrek bij de kinderen en vol enthousiasme werd elk loilystokje, snoeppapiertje of piepschuimbrok met de pa- pierknijper opgeraapt en in de llM Goudse Poort Hanzeweg 6 2803 MC Gouda i T 0182 525 000 www.mc-kruisinga.nl 29 mei en 9 juni 11.00 tot 16.00 uur. Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 Bij ons te koop t/m dinsdag 27 mei 12.00 uur voor de trekking van dinsdag 27 PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop b (0172) 23 07 17 TQTAALQPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN MOTORCENTRUM W Speciale aanbieding overjarige modellen Yamaha FJR1300 (02) met kofferset 14.890 Honda CBR900RR (02) 13.750 Suzuki SV650 (01) 6.700 en (02) 6.899 WADDINXVEEN - Op 7 juni wordt een eenmalige Masterclass Poppentheater gegeven in Kreater. Onder leiding van marionetpop meneer Hendriks, bespeeld door Corrie Korvet, kun nen kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar kennis maken met alle aspecten van het poppentheater. De kinderen krijgen les in het maken van poppen, spelen met de poppen in een ech te poppenkast en kijken naar het spel met andere poppen. De masterclass be gint om 10.00 uur en is rond 14.30 uur afgelopen. Kosten: 2,50 euro. Informa tie: tel. 0182-610894. WADDINXVEEN - Voor de derde keer vertrekt een groep Waddinxveners, dit keer 26 personen waaronder veel jon geren, in juli naar Ocna Sibiului in Roemenië om zich daar be zig te houden met werkzaam heden aan het kindertehuis, de maalderij en de kerk. Op 14 juni vertrekt een trailer met 100 kubieke meter goede ren richting Roemenië. Voor de benodigde materialen en het transport is veel geld nodig. Afgelopen vrijdag werd in de Hoeksteen al een pannenkoek- festijn georganiseerd, dat 623 euro opleverde. Voor zaterdag 24 mei staat een autowasactie op het program ma. Van 9.00 tot 16.30 uur kunt u op het terrein van de Hoek steen, Esdoornlaan 2, uw auto laten wassen. Desgewenst wordt ook het in terieur gereinigd. Onder het genot van koffie en stroopwafel kunt u zelfs uw schoenen laten poetsen. Dit alles voor de zusterge- meente in Roemenië. Informa tie op de website www.ocwa.nl Het nieuwe college zal, als de raad haar goedkeuring geeft, opnieuw bestaan uit de nu de missionaire wethouders Dijk- sterhuis (PCW), Gerts (CDA) en Barth (D66). De zetel van wethouder Van der Torren (WeWa) wordt waarschijnlijk bezet door Dirk Lont, die na mens de PvdA plaats neemt. Is dit de enige verandering om een nieuwe bestuurscrisis te voorkomen? „Nee, zeker niet. Ook komt er nu een financiële paragraaf die in het vorige col lege ontbrak, er is een interim gemeentesecretaris aangesteld en de elf topprioriteiten zijn te ruggebracht naar zes of zeven toppers”, zo sprak Korevaar. „Bovendien hebben we nieuwe spelregels die er voor moeten zorgen dat we altijd open naar elkaar zijn. Dit alles biedt vol doende basis voor het nieuwe college.” Met deze aanpak zijn de aanbe velingen uit het rapport van Van Thijn uitgewerkt, zo zegt Kore vaar. De partijen zijn tevreden over de leidende rol van Van Thijn bij deze onderhandelin- gen. Korevaar: „Hij is heel voortvarend te werk gegaan, heeft veel deskundigheid, hij heeft een krachtige lijn uitgezet en is heel duidelijk naar ons toe delijk naar elkaar geweest. Er zijn stevige gesprekken ge voerd. En we liggen goed op schema. Voordeel is dat we geen nieuw collegeprogramma hoeven te schrijven.” De financiële paragraaf heeft de meeste tijd in beslagen geno men, aldus Korevaar. „We heb ben namelijk een financieel probleem enerzijds en een ca paciteitsprobleem anderzijds. Dus moet je kijken welke plan nen je kunt faseren en welke punten je moet uitbesteden. Zo hebben we gekeken naar de nieuwe woonwijk Triangel, door zo iets uit te besteden, hou je interne capaciteit over voor andere programmapun ten.” Welke punten de zes of zeven toppers vormen, kan Korevaar nog niet exact zeggen. Alleen dat het centrum, beeldkwaliteit en woningbouw daaronder val len. De punten die wegvallen uit de elf topprioriteiten kan Korevaar ook nog niet meede len. „Ik kan wel zeggen dat sommige simpelweg vervallen omdat ze uitgevoerd zijn, zoals het accommodatiebeleid voor Concordia.” In totaal zijn in mei zo’n zes gesprekken gevoerd. De PCW heeft nadrukkelijk ge kozen om opnieuw W. Dijkster- huis beschikbaar te stellen. WADDINXVEEN - Veel senio ren vinden het niet leuk m al leen naar een museum of con cert te gaan. Bovendien is voor velen de reis er naar toe al een hoge drempel. Daarom organi seert de commissie ’Kunstbe zoek’ van Stichting Waddinx- veens Welzijnswerk regelmatig uitstapjes naar musea, concer ten en evenementen. Op donderdag 19 juni gaat de tocht naar ’s Hertogenbosch, het Noord-Brabants museum, waar een rondleiding volgt van vijf kwartier. Na de lunch volgt een rondvaart over de Binnen- dieze en tot besluit kan men deelnemen aan een rondleiding door de St. Jan. Kosten voor deelname: 37,50 euro, inclusief vervoer, koffie met gebak, rondleidingen en boottocht. De lunch is voor ei gen rekening, zelf brood mee nemen kan. Aanmelden bij S.W.W, tel. 0182 - 631932. Wie slecht er been is en eventueel gebruik maakt van een rolstoel of rollator, kan dit bij opgave melden. In verband met Hemelvaarts dag verschijnt het Weekblad geweest. We zijn ook heel dui- voor Waddinxveen op dinsdag 27 mei. De deadline voor kopij en advertenties: advertenties kunnen tot uiterlijk maandag 26 mei om 10.00 uur worden aangeleverd. Kopij voor redac tie moet op vrijdag 23 mei om 16.00 uur binnen zijn, sportbe richtgeving uitgezonderd. WADDINXVEEN - De formatieonderhandelingen voor een nieuw college bevinden zich in een afrondende fase. Op vrijdag werd de laatste hand gelegd aan een financië le paragraaf bij het collegeprogramma, begin deze week kregen de fracties de uitkomsten op papier. „Wellicht hebben we eind deze maand een nieuw college”, zo sprak woordvoerder van de onderhandelingen G.W. Korevaar. WADDINXVEEN - Na weken van voorbereidingen werd af gelopen zaterdag om 9.00 uur gestart met een grote schoonmaakbeurt in de Oost polderwijk. Meer dan zestig bewoners staken in deze wijk hun handen uit de mouwen. Een groot succes en voor herhaling vatbaar, zo was una niem de reactie van de deel nemers na afloop. zakken gedaan. Ook wethou der Gerts kwam een kijkje nemen. Vanuit de 4 hoekpunten van de wijk werkte iedere groep volgens een vooraf vastgestel de de route af terug naar de Overtoom waar om 10.30 uur de koffie, limonade en stroopwafels klaarstonden. Toen bleek dat sommige groepen zo goed als klaar wa ren, waarop het besluit volgde voor een extra rondgang door de wijk. Ook werd ach ter de Burgemeester Troost- straat alles opgeschoond. De gemeente haalde het ingeza melde zwerfvuil op. Om 12.00 uur kon er geza menlijk gegeten worden. Na afloop kregen de wijkbewo ners een tuinplant mee, de kinderen kregen een bon voor een gratis ijsje. Uit de reacties bleek dat iedereen het heel erg naar zijn of haar zin heeft gehad en de meerwaarde er van in ziet. Niet alleen een schone wijk maar ook saamhorigheid en Ook D66 koos overtuigd op nieuw voor wethouder Barth. D66-fractievoorzitter Zoods- ma: „Hij is de enige die de por tefeuille Centrum tot een goed einde kan brengen. Maar ook hij moet de knelpunten uit het rapport Van Thijn ter harte ne men. Collegiaal bestuur staat voor de komende periode voorop. Met name het vertrou wen tussen de wethouders moet weer hersteld worden. Iedereen moet daaraan zijn steentje bijdragen.” Het CDA heeft bewust geko zen om demissionair wethou der Gerts opnieuw voor te dragen. „Natuurlijk hebben we onszelf eerst de vraag gesteld of dat verantwoord is. En ja dat is het. We denken dat Gerts zich niet schuldig heeft gemaakt aan bejegening, zoals Van Thijn in zijn rapport omschreef, maar ze is natuurlijk wel medever antwoordelijk voor hoe het is gelopen. Ze realiseert zich heel goed wat er is gebeurd. En wij willen haar graag de kans geven haar karwei af te maken”, aldus CDA-fractievoorzitter Neutel. De PvdA is niet van mening dat ze 'de plek van WeWa’ vult. „Het programma is mede op grond van onze inbreng aange scherpt en realistisch en actu eel gemaakt. De wethouder- portefeuilles zijn grondig herverdeeld om ook hier een volwaardige deelname van de PvdA tot uitdrukking te bren gen. De PvdA neemt geen por tefeuilles van WeWa over”, al dus PvdA-fractievoorzitter M. Stoffers. „Na deze bestuurscri sis moeten we werken aan ge loofwaardigheid naar de bur gers. Garanties zijn er echter niet. Er moet heel veel gebeu ren om het vertrouwen van de burgers terug te krijgen en de kwaliteit van het bestuur te verbeteren. Dat is niet makke lijk, het vraagt van alle College partijen dat er geleerd is van het verleden en het vraagt nieuw elan en vertrouwen in elkaar.”@tkop:Lagere ambities Dit nieuwe college kent genoeg veranderingen om een volgen de crisis te kunnen voorkomen, benadrukt Neutel. „Enerzijds omdat de ambities van het col legeprogramma naar beneden zijn bijgesteld en er minder druk en spanning is bij de wet houders en tussen het college en het ambtelijk apparaat. Mocht het mis dreigen te gaan, dan zit er een interim gemeen tesecretaris met veel ervaring, bovendien maakt de ervaring de wethouders tien keer zo alert om een crisis te voorko men.” sociale betrokkenheid werden genoemd. Stichting Wijk- en buurtbeheer Oostpolderwijk gaat er in ieder geval voor om dit soort acties ook in de toekomst te organiseren om dat dit mede de leefbaarheid van de wijk en haar bewoners ten goede komt. Overigens kan ook gemeld worden dat Stichting Wijk- en buurtbeheer Oostpolderwijk contact heeft gelegd met het Coenecoop College om te gaan samenwerken zodat ook zij aan de Opschoondag op en rondom het schoolterrein wilden meedoen maar dit vanwege excursies en exa mens afgelopen week niet haalbaar was. Nu wordt de Opschoondag mogelijk opge nomen in de milieu educatie week, waaraan het Coene coop College in juni in haar lesprogramma aandacht be steedt. De gemeente heeft ondertussen aan Stichting Wijk- en buurtbeheer Oost polderwijk toegezegd ook hierbij te willen faciliteren. OODCSE WOENSDAG 21 MEI 2003 ^iitr iiiiiiEM—Mr- I -/.SS3 ■.3 w - natuurlijke en warme vloerbedekking, maar biedt het ook maximale ontwerpvrijheid. Voor vrijblijvend advies en een prijsopgave kunt u terecht bij: Marmoleum click is een laminaat van Marmoleum op panelen van HDF en kurk. Het is leverbaar in panelen van 91 x 30 cm of in tegels van 30 x 30 cm. Dankzij het unieke, gepatenteerde clicksysteem^Lhe^acote, kleurenpalet is Marmoleum click niet afteMvkJcJK.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 1