c Jongeren wassen auto’s voor het goede doel Deze Week 3460 kilo afval opgehaald ELV Van Thijn besprekingen aan raad presenteert resultaat coalitie- GEOPEND 10.00 TOT 17.00 UUR Bill [GRAAG TOT ZIENS! tijdens Opschoonactie MEUBELEN KIJKEN? A.S. ZONDAG 1 JUNI LET OP I BAGAGE BOX sate xosuaw 3S (0182) 54 74 00 Rondrit CvdK 1 Verlies van geopend van 11.00 tot 17.00 uur een partner Politie zoekt geweldpleger LabelMANAGER-400 CIC Jazeker. De Hypotheken Eerste paal Verkeersproef Honderden kinderen van de basisscholen hebben op 20 en 21 mei het praktijkexa- men verkeer per fiets afge legd. Het slagingspercentage was iets hoger dan vorig jaar. b BURGERS- BESPAAR NU ENERGIE Avondwandeling ook voor uw DEZE WEEK SUPERSTUNT per kilo 3,99 3 voor 0,99 per kilo 1,79 per bos 0,49 2 voor 1,75 20 stuks 1,95 nu extra voordelig Volle bakken kleine prijzen V.O.F. T. VAN DER SPEK Zn aardappelen-, groente- en fruithandel r iioogenboezem^ F Toppers Respect I k EPISODEl NEELEMAN Graskaas Komkommers Snijbonen Bospeen Galia meloenen Rozen Tuinplanten 29 MEI ZIJN WIJ VAN 11.00 TOT 17.00 ATTEMA tel. (0182) 61 35 00 f Auto v K 1 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN car comfort VERVANGING INBOUW- APPARATEN europaTuin snelservlce Bel 0182-640090 voor een vrijblijvende offerte ^•^M.NEELEMAN I -—I bos WOONSELEKTIE ■MM MM MMM ifl OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN 55e JAARGANG nr. 2853 TELEVISIE EN VIDEO 1 M'jT'J J A I'M staat in de toelichting van Van 1 "Al 67 jaar www.burger-waddinxveen.nl 1 Ui GOUDA, ACHTERWILLENSEWEG 31, 0182-581337, DONDERDAG KOOPAVOND Bestel hier’ AHrmï WADDINXVEEN - De politie is op zoek naar een nog onbe- Het weer werkte niet bij ster mee tijdens het werk bezoek dat Commissaris van de Koningin J. Fransen bracht aan Zevenhuizen en Moerkapelle. Niettemin was het een vruchtbare ont moeting., Zie pagina 24 UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN GOUDA/REGIO - Vierstroom Maatschappelijk Werk organi seert al vele jaren de gespreks groep ’verlies van een partner’, leder jaar blijkt dat praten met lotgenoten heel goed helpt bij het verwerken van het verlies. De start is op 18 juni, er zijn ne gen bijeenkomsten op de woens dagmiddag in Gouda. Deelname staat open voor alle inwoners in het werkgebied van Vierstroom. De groep is bedoeld voor men sen, die 6 maanden of langer we duwe of weduwnaar zijn gewor den. Vaak wordt ervaren, dat na enige tijd de aandacht van familie en kennissen vermindert, terwijl dan juist het besef van het alleen zijn in volle omvang begint door te dringen. Het gewone leven be gint voor de omgeving weer zijn loop te nemen, behalve voor jou. Dan is kunnen praten met men sen die hetzelfde meemaken of I ONDERHOUD ALLE MERKEN j APK-KEURINGEN DESKUNDIG ADVIES KERKWKG OOST 185 2741 HD WADDINXVEEN TEL. (0182) 64 00 72 10 jaar Het Rijke Tuinleven Op 20 mei is in Moerkapel le de eerste paal geslagen voor acht starterswoningen op de ‘Jip en Janneke’ kavel. Zie pagina 24 24 UUR SERVICEDIENST Coenecoop 87a 2741 PH Waddinxveen Telefoon 0182-640090 info@neeleman.com snelservlce het snelle en persoonlijke adres voor: GroenRijk De Bosrand Prinsen Schouw 1 2394 CX Alphen aan den Rijn (0172) 47 52 99 Zie pagina 7 leveren o.a. ATAG Bosch Nefit Vaillant Wilhelminakade 48-52 Waddinxveen Zuid Telefoon (0182) 61 50 66 Bel (0900) 708 09 00 (10 eurocent per minuut) “S Da s lekker meubelen. Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 Wat is leuker dan op Hemel vaartsdag lekker ideeën op te doen voor huis en tuin? Kom winkelen bij EuropaTuin! BENT U TOE AAN VAN UW KEUKEN- WIJ KOMEN GRATIS BIJ U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WIJ LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: Eet-Ablissement Episode II, Nesse 20, 2741 ES Waddinxveen Telefoon 0182-632880 Dinsdag t/m zondag geopend vanaf 17.00 uur. |0P HEMELVAARTSDAG Imeu alle seizoenen groen Dorpstraat 39 Waddinxveen Kerkplein 13 Moordrecht Tel 0182-612298 eenvoudigen van kapvergunnin- gen, de financiering van de kin- we moeten sportaccommodaties onderzoe ken en het budget voor burge rinitiatieven wordt structureel Vanaf 1 mei starten wij weer net als vorig jaar, 12 weken lang de ac tie "Bespaar nu Energie". Tijdens de speciale actieweken krijgt u weer een SUPER VOORDEEL die kan op lopen tot 580,00 (1278,oogulden) korting op de aanschaf van een nieuwe ATAG combiketel, Zonnegas- combi en elektrische zonnepanelen (PV-Systemen). Hoe sneller u be slist, hoe hoger de korting. U kunt zowel kopen als leasen v.a. 21,50 netto per maand. wijk waren opgehangen. De Pet- teplas werd ook weer helemaal uitgekamd door de hengelsport- vereniging. Hier is zelfs een dui ker aan te pas gekomen die het een en ander boven water heeft gehaald. De vereniging had ook een bootje geregeld. Na afloop van de actie kregen de kinderen een tegoedbon voor een ijsje die zij konden inleveren bij een snackbar/ijssalon in hun wijk. Tevens heeft de gemeente voor elke wijk 150 euro beschik baar gesteld om te zorgen voor een feestelijke afsluiting van de dag. De gemeente reikt jaarlijks een wisselbokaal uit aan de schoonste wijk van de gemeente. Afdeling BOR. van de gemeente zal gedurende het hele jaar een aantal malen kijken hoe de wij ken ervoor staan. De wijk die het schoonst eruit, ontvangt de wis selbokaal uitreiken. Dit gebeurt dan bij de volgende opschoonac- tie in 2004. De collegepartijen hebben aan gegeven dat ze veel zorg zullen besteden aan een herstel van vertouwen met de ambtelijke organisatie. „Alhoewel spannin gen tussen bestuurders en amb tenaren soms onvermijdelijk zijn, zal het respect voor ieders ver antwoordelijkheid vooropstaan. Loyaliteit over en weer is uit gangspunt”, zo meldt het schrij ven van Van Thijn. Voor Van Thijn zit het erop. „Ik heb mijn tweede opdracht praktisch voltooid”, zei hij vorige week. Hij kijkt tevre den terug op de onderhandelin- gen. „Die verliepen buitenge woon constructief, we hadden veel kennis aan tafel.” Zie verderop in de krant: portefeuilleverdeling uw partner in installatietechniek" Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats gedaan waar de afgelopen twee jaar een relatief grote deelname was: de Bomenwijk, De Pette- plas, Groenswaard I.Wijk Zuid en de Oostpolderwijk. Naar aan leiding van publicaties in de pers heeft de Brugweg zich spontaan aangemeld en ook deelgenomen aan de actie. Circa 15 kinderen en I bewoonster hebben de Brugweg schoongemaakt. Helaas heeft De Nesselanden afgezegd in verband met onvoldoende deelnemers. Maar ze hebben wel aangegeven volgend jaar graag wel weer van de partij te willen zijn. Leuke bijzonderheden wa ren dat de kinderen van de Brug weg de rand van de keermuur van de hefbrug hebben schoon gemaakt. Al het onkruid is ge wied en de brug is weer hele maal schoon en netjes. Daarnaast hadden de kinderen van de Oostpolderwijk spandoe ken en borden beschilderd die op verschillende punten in de In onze showrooms i vindt u klassieke-, moderne-, design- en koloniale 1 meubelen. Bij ons slaagt u vast en zeker! WADDINXVEEN - Wat betreft Ed van Thijn en de nieu we collegepartijen, is de formatie zo goed als rond. De wethouderskandidaten zijn officieel voorgesteld, de 18 topprioriteiten zijn in een nieuw collegeprogramma te ruggegaan naar 7 toppers, er is een financiële paragraaf aan het Collegeprogramma toegevoegd en er is zo goed als overeenstemming over de verdeling van de posten. De raad kreeg afgelopen maandagavond tijdens een extra raadsvergadering de gelegenheid om haar oordeel te vel len over het voorgestelde nieuwe college. De resultaten daarvan konden helaas niet meer worden meegenomen in deze editie van het Weekblad voor Waddinxveen. De autowasactie voor Ocna Sibiului in Roemenië afge lopen zaterdag werd een groot succes geworden. Van 9.00 tot 16.30 uur zijn zeer veel auto’s gereinigd, de meeste ook van binnen. Onder het genot van koffie en stroopwafel kon men toekijken hoe enthousiaste jongeren de auto onder handen namen. Zelfs voor een levensgrote trekker Thijn. Het onderwijs zal zo mo gelijk bespaard blijven van bezui nigingen. Van Thijn gaf ook een toelichting op de gevoerde be sprekingen, die op I mei van start gingen. „Tijdens de eerste gesprekken tekende zich een vertrouwensbreuk af tussen PCW, CDA en D66 enerzijds en WeWa anderzijds. Daarom werd op I mei besloten om de onder- handelingen zonder WeWa voort te zetten”, zo schrijft de adviseur. De WD liet snel daarna weten geen belangstelling te heb ben voor deelname aan het nieu we college, de onderhandelaars vonden genoeg aanknopingspun ten om met de PvdA verder te gaan. De PvdA is meer dan te vreden over het aangepaste col legeprogramma. „Punten als wijk- en buurtbeheer, de relatie met burgers, sociale zaken en ar moedebestrijding en onderwijs komen er nu in terug”, aldus fractievoorzitter M. Stoffers. Deze actie is beschikbaar voor maximaal 100 stuk toestellen, levering uit voorraad. Geldig tot 31 Juli 2003 •4 installatiebedrijf b.v. L-Ga» - Water - GV. - Elektra TOTAALOPLAGE RIJN EN^OUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN Van Thijn bevestigd in zijn brief aan de gemeenteraad dat de nu demissionaire wethouders W. Dijksterhuis (PCW), D. Gerts (CDA) en H. Barth (D66) op nieuw in het college terugkeren en dat de enige nieuwe wethou der de heer D. Lont is die na mens de PvdA zitting neemt. Hij neemt de zetel over van Van der Torren (WeWa). Bij de installatie van het nieuwe college zal ook burgemeester Jonkman zijn werkzaamheden hervatten, zo schrijft Van Thijn. „Ik juich het van hart toe dat hij terug komt”, al dus Van Thijn. De zeven toppers uit het nieuwe collegeprogramma zijn: centrum plan, beeldkwaliteitplan, verkeer, wijk- en buurtbeheer, integraal veiligheids- en handhavingsbeleid, dienstverlening en de relatie met burgers en woningbouw. „Op deze vitale terreinen wordt de komende jaren niet ingeleverd”, schrijft Van Thijn. „Deze toppers zijn richtinggevend. Waddinx- veense politiek kan vaak niet kie zen, nu is er meer orde in de am bities gekomen.” Overige thema’s waarop wel enige inzet noodzakelijk is, zo meent het college, zijn: sportbeleid, ontwik keling stadsrandzonde, Distri- park en bedrijfsvoering. Wel moet nog een bedrag van 231.000 euro bezuinigd worden. „Die kunnen we mogelijk vinden kende jongeman die op dinsdag in het afstoten van panden, ver- 13 mei tussen 07.30 uur en 08.00 uur aan de Petteplas na bij de Puttelaan een 9-jarig derboerderij, meisje uit Waddinxveen mis handelde. Beiden lieten een hond uit. Het meisje hield de hond aangelijnd, de jongeman verlaagd me 50.000 euro.”, zo zijn zwart met bruine hond, mogelijk een Rottweiler, niet. Het meisje was bang dat de hond van de jongeman haar hond zou aanvallen en vroeg deze aan te lijnen. De jonge man werd kwaad en gaf het meisje een vuistslag op haar ogen. In het ziekenhuis consta teerde men een lichte scheu ring van haar oogkas. De poli tie vraagt mogelijke getuigen zich te melden. Zij kunnen contact opnemen met de poli tie in Waddinxveen, telefoon 0900-8844. r4’ WADDINXVEEN - Op woens dagavond 4 juni wordt door de Waddinxveense werkgroep Na tuur- en Milieu- Educatie om 19.30 uur een wandeling in de heemtuin in het Burgemeester Warnaarplantsoen gehouden. Momenteel staan veel zomer- planten in bloei. De heemtuin is gelegen bij kinderboerderij Die rendal. Er zal deze avond ook spe ciaal aandacht besteed worden aan de Gierzwaluw. In de kinder boerderij is er over deze vogel tij dens de maanden mei en juni een kleine tentoonstelling ingericht. De kinderboerderij is open van maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot 16.30 uur en op zondag van 12.00 uur tot 16.00 uur. rll^Ceekblad voo<- Waddinxveen Kanaaldijk 30 en 32 Waddinxveen Zuid Telefoon Vermaas (0182) 63 24 41 Telefoon Bo-concept (0182) 64 97 44 hebben meegemaakt erg belang rijk. Dat kan in deze gespreks groep onder begeleiding van 2 ervaren maatschappelijk wer kers. De kosten bedragen 15 euro. Voordat de groep van start gaat vindt er een kennismakingsge sprek plaats met de begeleiders Annie Kortekaas en DinieVree- ke. Informatie en aanmelding voor deze groep kan via maat schappelijk werk Vierstroom te Gouda, tel. 0182 - 594 710. Op gave graag voor 9 juni 2003. ..J WOENSDAG 28 MEI 2003 Bredeweg 116 Zevenhuizen Tel. (0180) 63 15 11 naast oprit A12 richting Den Haag WADDINXVEEN - Afgelopen zaterdag I7 mei heeft de derde opschoonactie in Waddinxveen plaatsgevonden. De bewoners hebben aangegeven dat de wij ken schoner worden omdat er minder zwerfvuil ligt dan in voorgaande jaren. De actie wordt een groot succes ge noemd. Daarbij heeft het weer ook meegewerkt en is het tussen 9.00 en 12.00 uur droog geble ven. Op zes steunpunten waren in totaal I25 bewoners actief, waaronder circa 75 kinderen. Er is 3460 kilo afval opgehaald door de steunpunten. Ook erg positief was het feit dat elke wijk aangaf veel minder zwerfafval te hoeven opruimen dan in voorgaande ja ren. Dit betekent dus dat de wij ken schoner zijn en dat bewo ners bewuster omgaan met zwerfafval. Het initiatief voor een jaarlijkse opschoonactie is daar voor een goede aanzet geweest. Dit jaar hebben de wijken mee- Drie gangen menu Episode II 19,90 Met een overheerlijke Pinot Blanc 19,75 Nu volop asperge op onze menukaart. Voor meer informatie zie onze website: www.episode2.nl deinsde men niet terug: na de wasbeurt zag hij er weer als nieuw uit. Ook werd nog wat Roemeens glas- en aar dewerk verkocht. Aan het einde van de dag werd een opbrengst van 576 euro geteld, een mooi resultaat, al dus de OCWA Stuur groep. (Foto: Liesbeth van der Vis.) z. v

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 1