Optocht Trekkervrienden Moerkappelle zeer geslaagd Peter Leune beste VMBO leerling in timmerwedstrijd i RijnGouweLijn kan regio miljoenen opleveren Expositie over Uganda in de bibliotheek PvdA overleg Streekplan Alcoholcontroles r Informatie- avond Gast- Burgemeester en wethouder achter het stuur Geslaagd Mannenontbijt ouderbureau door polders mité Mannen in Beweging Ze- M 3.1 CD" "ToCTen WOENSDAG 11 JUNI 2003 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 15 De deelnemende leerlingen bij één van de gemaakte werkstukken. >1 1 4 J 1 venhuizen-Moerkapelle. Bet aling graag op het ontbijt. hadden aangeschaft. Naast de onderwijsprojecten heeft de groep scholieren ook een bezoek gebracht aan het Mildmay Aidscenter in Kam pala en het het straatkinde- renopvangproject in Jinja. Een ieder die meer wil we ten over de belevenissen van Connie en haar reisgenoten kan tot en met 3 juli terecht tijdens de uitleenuren in de bibliotheek van Zevenhuizen. In het Weekblad voor Wad- dinxveen van vorige week zijn bij het stuk ‘Sjoelseizoen afge sloten met feestavond’ een aan tal fouten ingeslopen. Tweede werd Jan Kersbergen, niet Jan Reeuwal. Met nota bene 120 km/u ging het tot de kruising van de Kerkweg Oost en de Ju- lianastraat. Daar reed de moto ragent de brommer bewust aan markt. Dit levert gemeenten hogere OZB-inkomsten op en de regio bijna 700 banen. Ook op het gebied van veiligheid en milieu scoort de RijnGouwe- Lijn goed. Door intensiever grondgebruik en het verminde ren van het autoverkeer in de binnenstad neemt de leefbaar heid in de regio toe.Volgens de berekeningsmodellen van Eco- rys is hiermee ongeveer 47 mil joen euro gemoeid. De laatste berekeningen in de planstudie laten zien dat de kosten van de RijnGouweLijn Oost 233 miljoen euro bedra gen. Voor tweederde hiervan wordt beroep gedaan op het rijk. De betrokken gemeenten en de provincie dragen zelf het resterende éénderde bij. vermogen om in stress-situaties het overzicht te houden en de rust te bewaren. De wethouder ziet als zijn sterke kant om pro cessen met een lange adem en draagvlak in de samenleving tot een goed einde te brengen. Als boek zou moeten kiezen om mee te ne men naar een onbewoond ei land zou dat "A la recherche du te Gerrit er precies in het mid den een verbindingsstuk in met vier gaten voor de bouten. Ach ter het stuur zit zoon Erik, oud zestien jaar en daarmee de jong ste deelnemer. De enige vrou welijke deelnemer is llona Ver- boon. Zij heeft vorig jaar ook meegereden en het rijden op een trekker is zuiver liefhebberij voor haar. Om tien uur vertrekken de voertuigen onder de hoede van wijkagent Elzinga door de Raad huisstraat en via Akkerweg, Zij de en Noordeinde richting Ze venhuizen. Voorop rijdt Bert Vermulm in de geluidswagen ge volgd door "official" van Mil op de eerste trekker met direct daarachter de burgemeester. Zijderhand weet goed mee te komen in het peloton. Als laat ste rijdt een trekker met een aanhangwagen voor de catering mee. Bij zijwegen houden pas gecertificeerde verkeersrege- laars het verkeer tegen om de stoet ongehinderd te kunnen la ten passeren. Op het Noordein de komt de vaart er in en wordt al een straf fietstempo bereikt. Na de spoorwegovergang draai en de trekkers de Molenweg op en hebben de deelnemers een prachtig uitzicht op de Molen viergang waarvan overigens al leen de eerste molen de wieken lustig laat draaien en de andere drie (in tegenstelling tot de trekkers) wat moeite lijken te hebben om op gang te komen. Langs de Rotte gekomen wordt vlot doorgereden naar de Roer domp waar gepauzeerd wordt ging naar Wouter van der Werf van het Antonius College uit Gouda. Deze jaarlijkse wedstrijd wordt georganiseerd in opdracht van BouwNed, de georganiseer de aannemers in de regio, met als doel het timmervak te promo ten.De uitvoering ligt in handen van voornoemd Samenwerkings verband die jonge timmerlieden en metselaars opleidt en te werk stelt bij de bouwbedrijven in on ze regio. blijkt overigens een hebber van het franse chanson te zijn. De burgemeester ziet als jr. is natuurlijk geen moorde naar, maar een Moordrechte naar. Onze Excuses, de redactie. men. De man krijgt een uitge breid proces-verbaal. Hij ne geerde een stopteken, droeg geen helm, reed onverzekerd, reed te hard, reed door rood en was ook nog eens onder in vloed. REGIO - De komst van de Rijn GouweLijn kan de regio 199 miljoen euro opleveren in een periode van dertig jaar. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek naar de maatschap pelijke kosten en baten wat het projectbureau RijnGouwelijn heeft laten uitvoeren. De meer waarde komt uit de kaartver koop, reistijdwinst en economi sche impulsen. Afgelopen week presenteerde een stuurgroep de resultaten in het Provincie huis. Gedeputeerde Norder, voor zitter van de Stuurgroep: „We hebben een onderzoek laten uitvoeren naar de kosten en baten van de lijn. Hieruit blijkt dat de opbrengsten van de RijnGouweLijn Oost de kosten WADDINXVEEN - Aan de uni- versiteit in Tilburg is Jeroen de Joode geslaagd voor de studie Algemene Economie, met ac centen op Ontwikkelingseco nomie, Internationale Econo mie en Milieu-economie. De scriptie, geschreven in op dracht van de afdeling Energie en Grondstoffen van het Cemntraal Planbureau (CPB), kreeg de volgende titel: Euro pean Security of Gas Supply and the Russian Gas Market: „Is Europe selling the Hide before the Bear is caught.” overstijgen. Met name het eco nomisch voordeel wat te beha len valt is aanmerkelijk.” Geld wat overigens niet beschikbaar komt voor de lijn maar econo misch voordeel betekent voor de regio. Een maatschappelijke kosten- batenanalyse uitgevoerd door Ecorys en ProRail laat zien dat naast de 199 miljoen euro meerwaarde voor de regio, de RijnGouweLijn nationaal nog eens een meerwaarde van 134 miljoen euro oplevert. Op brengsten komen voort uit de voordelige exploitatiekosten van de lijn en het economisch voordeel van reistijdwinst. Daarnaast versterkt de Rijn GouweLijn de werkgelegenheid en de woning- en kantoren- ZEVENHUIZEN/ MOERKA- REGIO - Dit najaar wordt het Streekplan Zuid-Holland Oost vastgesteld, het ontwerp daar voor staat nu ter discussie. De statenfractie van de PvdA wil graag met inwoners, PvdA-le- den, en gemeente- en afdelings bestuurders bespreken waar de wensen en knelpunten lig gen. Hiervoor worden drie bij eenkomsten georganiseerd. Op deze bijeenkomsten zijn ook niet-leden van de PvdA wel kom. Dinsdag 17 juni om 19.30 uur praten de statenleden met Pv dA Midden-Holland en Rijns treek, in het Evertshuis te Bo degraven. Spoorstraat 15, tel. 0172 618484. Dinsdag 24 juni akkerbouw het erg moeilijk heeft. Hij vindt het erg belang rijk dat het open karakter van de polder behouden blijft. De belangrijkste gebeurtenissen in het afgelopen jaar lagen voor hem op het gebied van de jeugdoverlast, negatief wat be treft de gebeurtenissen in Moerkapelle bij de jaarwisseling, positief wat betreft de goede re sultaten van de aanpak van de overlast in het centrum van Ze venhuizen. Later voegt hij hier nog aan toe dat de allerbelang rijkste gebeurtenis in het afgelo pen jaar toch wel de geboorte van zijn kleinzoon Daan was. Desgevraagd blijkt zijn klein zoon zich te ontwikkelen als Hollands Welvaren. Als belang- ZEVENHUIZEN - In de bi bliotheek in Zevenhuizen is zaterdag 14 juni een exposi tie over Uganda te bezichti gen van Connie van der Meer. Connie is een 16-jari- ge VWO-leerlinge van het Oranje Nassau College te Zoetermeer, maar is woon achtig in Zevenhuizen. Door de Stichting Edukans, ook wel bekend van Operatie Schoenendoos, is zij samen met 30 andere scholieren uit het hele land uitgeko zen om deel te nemen aan de actie Going Global 2003. Edukans heeft als doelstelling om zo veel mogelijk kinderen over de hele wereld te laten genie ten van onderwijs. In dit kader bezocht Connie dan ook diverse onderwijspro jecten in Uganda. Niet al leen de scholen in de hoofdstad Kampala, maar met name de scholen op het platteland van Soroti maakten diepe indruk op haar. Daar waren de om standigheden nog slechter door de overvolle, armoe dige leslokalen en het ge brek aan schoolmeubilair, boeken en lesmateriaal. Ook zag zij scholen die met steun van Edukans praktijklokalen hadden ge bouwd en leermiddelen rijkste uitdaging voor de ge meente ziet Westendorp een goede bestuurlijke vormgeving. Op het gebied van de ambtelijke organisatie worstelt de gemeen te met soortgelijke problemen als vele andere gemeenten. De aan de organisatie gestelde ei sen worden steeds hoger terwijl er steeds minder geld beschik baar is. Het afgelopen jaar heeft het gemeentebestuur ervaring opgedaan met het dualisme. De burgemeester heeft hier een ge nuanceerd oordeel over. Positief vindt hij dat de positie van de raad sterker is geworden. Maar voor kleine gemeenten brengt een te sterke scheiding tussen college en raad volgens hem ook nadelen met zich mee. Als grootste probleem voor de Randstad ziet burgemeester Westendorp de overbevolking. Wethouder Zijderhand ziet wel toekomst voor agrariërs, maar op een andere manier dan in het verleden. Hij ziet als be langrijkste uitdagingen voor de gemeente het op orde houden van het financieel be heer, het kunnen uitvoeren van voldoende woningbouw voor eigen inwoners en het behoud van een goed leefkli maat. Voor hem was de belang rijkste gebeurtenis in het afgelo pen jaar de start van Catsburg. Wat betreft het dualisme is het volgens Zijderhand vooral een kwestie van wennen aan en in gespeeld raken óp de nieuwe methodiek. Verder heeft hij zo wel goede ervaringen in het vo rige als in het huidige college opgedaan. Als belangrijkste pro bleem voor de gemeente ziet de wethouder het behoud van het eigen bestaansrecht en het handhaven van het leefklimaat op het huidige niveau. Er ligt hier volgens hem een spannings veld. Enerzijds hebben bewo ners geen behoefte aan groot schaligheid, anderzijds is samenwerking onontkoombaar Westendorp zat overigens al op zeer jonge leeftijd op een trek ker op de boerderij van zijn grootmoeder. Hij herinnert zich nog de komst van de eerste trekker op het bedrijf in de vijf tiger jaren. Hij hoefde dan ook niet te oefenen. De burgemees ter zei verder volledig ingebur- gerd te zijn en zich er op te ver heugen binnenkort naar zijn nieuwe woning op de Rotteka- de te verhuizen. Ook Zijder hand heeft lange tijd geleden wel eens op een tractor gere den, maar hij besloot nu toch wel eerst even proef te rijden. Al enige tijd voor tienen staan de trekkers opgesteld voor dorpshuis Op Moer. De merken Ferguson en Mc Cormick heb ben de overhand. Op een goede derde plaats komt John Deere. Verder is er zelfs nog een Russi sche trekker bij van het merk Belarus (betekent ‘Wit Rus land’). De eigenaar en berijder is J.Coljé die een bedrijf voor bij zondere transporten heeft. Coljé heeft een verzameling van wel veertien exemplaren van dit merk. Een trekker die veel aan dacht krijgt, is die van Gerrit van der Knijff. Gerrit(van beroep machinist) bouwde in zeven maanden een geheel nieuw type trekker, merk ‘Petka’ waarbij hij gebruik maakte van een versnel lingsbak en achteras van een Opel Kadett en een motor van een melkmachine van het merk ‘Petter’ met één cylinder en een vermogen van 1,5 PK. Om trac- torwielen op de achteras van de Kadett te kunnen monteren las- om de nodige voorzieningen te kunnen treffen. Als grootste probleem in de Randstad ziet Zijderhand de steeds meer op rukkende bebouwing. Nadat iedereen is voorzien van een kopje koffie of een andere verfrissing en een plakje cake, voortreffelijk verzorgd door mevrouw Vermulm en haar ploeg, zet de stoet zich in bewe ging richting Zevenhuizen.Via de Dorpsstraat gaat het vervolgens weer richting Rotte. Bij de Ze- venhuizerplas gekomen stopt men voor de lunch en worden lunchpakketten uitgereikt. Naast zaken de gemeente be- Zevenhuizen-Moerkapelle een verschrikkelijk mooie gemeente die alles in zich heeft en het waard is dat te behouden en hij hoopt dat zo veel mogelijk in woners van de gemeente hier positief aan mee zullen werken. Als de inhoud van de lunchpak ketten is verorberd zet de stoet zich in beweging en gaat het te rug richting Moerkapelle via Strandweg en Wollefoppenweg. Vanaf de Zuidplasweg rijden de merendeels rode trekkers ineen lange rij over de Bierhoogtweg door de groene velden en daar na viaZuidelijke dwarsweg, Bre- deweg Abraham Kroesweg en Knibbelweg weer Zevenhuizen in.Via de Burgemeester Klinkha- merweg verlaat men het dorp weer.Onderweg door vele in woners enthousiast begroet, komt de stoet ten slotte weer terug op het punt van vertrek, dorpshuis Op Moer. Daar wor den de deelnemers ter afsluiting van de rit toegesproken door organisator Bert Vermulm en Burgemeester Westendorp. Daarna is er nog gelegenheid om even na te praten onder het genot van een drankje in het dorpshuis. WADDINXVEEN - De Stich ting Gastouderbureau Wad- dinxveen organiseert op woensdag 18 juni een informa tieavond voor aspirant-gastou- ders uit Waddinxveen, Moord recht, Zevenhuizen-Moerkapelle, Rijnwoude en omliggende ge meenten. Op deze avond wordt verteld wat het betekent om kinderen, veelal van werkende ouders, op te vangen in uw ei gen huis of het huis van de op- vangkinderen. Verder wordt er gesproken over waarom men sen er zoal voor kiezen om gastouder te worden, wat uw taken zijn als gastouder en hoe uw eigen kinderen en natuurlijk ook de gastkinderen kunnen reageren op de nieuwe situatie. Een ervaren gastouder zal op deze avond uit eigen praktijk het werk als gastouder toelich ten. Tenslotte krijgt u informa tie over de financiële en belas tingtechnische kant van het gastouderschap en krijgt u een beeld van de wijze waarop het Gastouderbureau werkt. Het doel van de avond is dat u na afloop van de avond welover wogen kunt beslissen of u gast ouder wilt worden. Iedereen die belangstelling heeft om gastouder te worden, is van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen, van 20.00 tot rond 22.00 uur in het Anne Frank Centrum (jan van Bijnen- pad I-bewonersingang). Alle besturen uit de regio, on geacht hun politieke kleur, vin den dan ook dat de light-rail- verbinding er nu zo snel mogelijk moet komen. Ook het bedrijfsleven en veel maat schappelijke organisaties staan achter de RijnGouweLijn. Be stuurders van de gemeenten Gouda,Waddinxveen, Boskoop, Alphen aan den Rijn, Rijnwou de, Zoeterwoude, Leiden en Oegstgeest verzoeken het be stuur van de provincie Zuid- Holland de planstudie nu zo snel mogelijk naar de minister van Verkeer en Waterstaat te sturen. Na besluitvorming door de mi nister kan de ontwerpfase van de RijnGouweLijn dan in het najaar beginnen. REGIO - Midden-Holland is vanaf 19 juni een aantal toeris tisch recreatieve producten rij- is een bijeenkomst in Gorin- ker. Op die dag zal een feeste- chem, vervolgens komt het lijke start worden gegeven Streekplan aan de orde bij de gewestelijke vergadering van de PvdA op zaterdag 28 juni van 10.00 tot 13.00 uur in Brand punt, Turfmarkt in Gouda. Hier spreken Mariëtte Hamer (over het regeerakkoord), Henk Let- schert (over de toekomst van het veenweidegebied) en van Brussel, secretaris van het Bestuurlijk Platform Groene Hart en hoofd van het Groene Hartteam, over de relatie veen weidegebied - Nationaal Land- schap. De resultaten van de eerste twee bijeenkomsten zul len hier gepresenteerd en be sproken worden. bij het monument. Enkele trek kers kunnen niet op eigen kracht starten, waarschijnlijk door een defect aan de dynamo. De motor moet dus draaiende blijven of de trekker moet door een andere trekker aangetrok ken worden. Zoals altijd vindt hier de verlo ting plaats ter bestrijding van de kosten voor het onderhoud van het monument, met dien ver stande dat de trekking dit jaar persoonlijk door de burge meester wordt uitgevoerd. De opbrengst is dit keer niet min der dan 196 Euro. Dit is een mooie gelegenheid om burge meester en wethouder te vra gen naar hun visie op het wel en wee van de gemeente. Bij een tocht met trekkers als deze dringt zich dan onontkoombaar de vraag op naar de toekomst van Zevenhuizen-Moerkapelle als agrarische gemeente. De burgemeester wijst er op dat de aan de activiteiten van Schutten en Malen. Op initiatief van het In tergemeentelijk Samenwer kingsorgaan Midden-Holland is onder het thema Schutten en Malen een folder uitgebracht Rectificatie met een kaart waarop diverse routes en de diverse waters- Niko taatkundige objecten in de re gio staan aangegeven. Op de achterkant van de kaart staat informatie over de rol van het water in Midden-Holland. De folder is ondermeer verkrijg- Kersenbergen. Wim Slingerland baar bij de VVV. Ook zijn er di verse arrangementen te boe ken, voor wie dieper op het thema in wil gaan. treffende kregen de gemeente- zijn meest sterke eigenschap het bestuurderen ook wat meer persoonlijke vragen voorgelegd. Bijvoorbeeld over hun favoriete sport.Voor beiden was dit voet bal, maar geen van beiden beoe fent deze sport nog actief. Wes tendorp golft en Zijderhand tennist en fietst daarnaast graag Westendorp een door onze mooie omgeving. Wat betreft het meest geliefde vakantieland scoren Italië en Frankijk voor beiden hoog. Zij- temps perdu" van Proust zijn, derhand gaat daarnaast ook Een bijzonder praktische keus graag naar Spanje. Westendorp als je bedenkt dat dit werk on groot lief- geveer 4000 bladzijden telt. Zij derhand wil geen boek meene men naar een onbewoond eiland. Zowel voor de burge meester als de wethouder is de echtgenote de persoon die zij het meest bewonderen. Zijder hand noemt daarnaast ook zijn moeder als iemand die hij erg bewondert. Hoe staat het overi gens met de ambitie van de he ren? De burgemeester heeft geen behoefte zijn huidige standplaats voor een andere te verruilen. De wethouder vindt het fijn om hard te mogen wer ken voor de samenleving en zijn gezin en staat nog open voor een nieuwe uitdaging. Hij vindt opgave. Uiteindelijk werd, met miniem verschil, Peter Leune van het Driestar College uit Gouda de winnaar. Hij mocht uit handen van de directeur van het Samen werkingsverband Gouwe en Rijnstreek B.V., de heer Th. Ha- moen, een beker en een geldbe drag in ontvangst nemen. De 2e prijs ging naar Melvin Tolboom van het Groene Hart Lyceum uit Alphen a/d Rijn en de 3e prijs het laatste ontbijt wat voor de zomer september wordt de draad weer opgepakt door iedere 2e zaterdag van de maand een ontbijt te houden. U bent van harte uitgenodigd om ontbijt deel te nemen. Het ont bijt wordt gehouden in het "Hervormd Centrum", naast de Hervormde Kerk in Zevenhui zen. Het ontbijt begint om 08.00 uur en om 10.15 willen we met elkaar het ontbijt beëindigen. Dit mannenontbijt Schutten en wordt georganiseerd door co De optocht van Trekkervrienden Moerkapelle afgelopen zaterdag verliep, mede dankzij het goede weer, uitstekend. (Foto: Liesbeth van der Vis) WADDINXVEEN - Drie dagen lang stonden leerlingen van VM BO scholen in de regio zich in het zweet te werken om de titel "beste timmerman VMBO schoolverlaters" te veroveren. Alle VMBO scholen in de regio hadden hun beste timmerleerling afgevaardigd die als opdracht hadden een gecompliceerd konij nenhok te maken.Vooral het uit slaan en afschrijven van de span- tjes was geen eenvoudige Door Walther Micke ZEVENHUIZEN - Het is zaterdag 7 juni een prachtige dag met ideaal weer voor de jaarlijkse optocht van Trek kervrienden Moerkapelle. Bert Vermulm en zijn helpers hebben weer veel werk verricht om alles op rolletjes te laten verlopen. De tocht had dit jaar een bijzonder ka rakter doordat burgemeester Westendorp en wethouder Zijderhand eigenhandig een trekker bestuurden, een mooie gelegenheid om hen een paar vragen voor te leg gen. REGIO - In de nacht van zater dag 7 op zondag 8 juni heeft het Regionaal Verkeershandha- vingsteam van Politie Hollands Midden alcoholcontroles ge houden op zowel de Bloemen- toen de brommerrijder wilde PELLE - Op zaterdag 14 juni daalseweg in Gouda als op de keren. De 22-jarige man uit wordt er weer een mannen- Bloemendaalseweg in Waddinx- Waddinxveen is aangehouden, ontbijt gehouden. Dit ontbijt is veen. Ook op de Dorpsweg in Zijn rijbewijs is ingenomen en Reeuwijk werd gecontroleerd, zijn bromfiets in in beslaggeno- gehouden wordt. Vanaf De politie hield op de verschil lende lokaties in totaal vijf be stuurders aan voor het rijden onder invloed. Ook bromfiet sers werden gecontroleerd. aan dit Op de Dorpsweg probeerde zondag rond 03:20 uur een brommerrijder de controle te ontlopen door ervandoor te rijden. Een motorrrijder zette de achtervolging in over de 'x J

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 15