Centrum- Veilig op straat met waterpistool Deze wethouder Week z I komt met vijf mogelijke locaties Western disco in De Paddestoel LET OP uit de wereldwinkel Vaderdagtip: een cadeau Kreater- markt YO-YO Start loterij Jantje Beton Jazeker. (0182) 54 74 00 Buurtfeest van Kaartavond 1 CIC EEMSKERK iorairasiiaa Uw specialist al 74 jaar, in Water, Gas, Elektra, Dakwerk en C.V. De Bruggen Gouwe Rijders Fusie bos Uneto-Vni NEELEMAN De Hypotheken Seizoenstop van De Paddestoel Trekker- vrienden Mineralen, fossielen en new-age-artikelen. Reiki-centrum Centrum- plannen Hij is er ween De NVM Woningvizier Bezoek de in Waddinxveen zaterdag 14 juni a.s. Inschrijven is kans maken op gratis cursus car comfort Dracco /AutoX— Be! voor een vrijblijvende offerte: Telefoon 0182-630899 Dorpstraat 33 2742 AP Waddinxveen vraagen aan college Politiek stelt ruim honderd snelservice ook voor uw navigatie I systemen Waddinx OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN (Foto: Liesbeth van der Vis) De Hypotheker Tijdens de optocht van de Trekkervrienden Moerkapelle reden ook burgemeester Westen dorp en wethouder Zij- derhand mee. Alle gele genheid om ze wat vragen te stellen. Nieuwe ontwikkelingen van de centrumplannen leven erg bij hetWad- dinxveense publiek. In Lezers Schrijven leest u de laatste ontwikkelin gen. ONDERHOUD ALLE MERKEN APK-KEURINGEN DESKUNDIG ADVIES KERKWEG OOST 1«S 2741 HD HADDIXXA EEN TEL. <01821 64 00 72 siasme waarmee vorig jaar op de straatspeeldag is gere- Het meest complete woning aanbod van Gouda e.o. Een mogelijke fusie tus sen de drieWaddinx- veense voetbalclubs: dat is waar Midden Holland Sport voor staat. Op de sportpagina leest u hier meer over. ageerd. Behalve reacties van kinderen zijn ook bedrijven bereid een steentje bij te dra gen. Zo ontving de organisa tie dit jaar per post tweetal verrassingspakketten. Twee gulle gevers stuurden ieder een doos vol ballonnen, feest artikelen en snoepgoed. Waar de organisatie vorig jaar nog bestond uit de twee pioniers Mieke van Noppen en Mariska, bestaat het team dit jaar uit 6 enthousiaste buurtbewoners. Eline Boele- ma is dit jaar voor het eerst bij de organisatie betrokken. „Eén dag alle ruimte op straat voor kinderen en geen voor bijrazende auto’s”, zo om schrijft ze de straatspeeldag. Nu valt dat razen van auto’s in de Roemer Visscherstraat wel mee, maar iedereen be seft dat er heel veel kinderen zijn die wel aan een levensge vaarlijke weg wonen. Eline be nadrukt dat de hele buurt - ook de mensen zonder kinde ren - fantastisch heeft meege werkt om deze dag tot een succes te maken. Auto’s zijn voor deze gelegenheid wegge zet (op die ene groene na, waarvan de eigenaar op va kantie is) en veel mensen hebben hun hulp aangeboden bij het bakken van pannen koeken. Terwijl Eline verder gaat met Gratis af te halen bij de deelnemende NVM makelaars Brederolaan 8 - Waddinxveen Tel./fax (0182) 61 51 07 www.steenbok-newage.nl Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Passage 208, Waddinxveen. Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 SrtUSOEOWINIt'lS ‘ti 2741HB Wtana I18M31M2 As Donderdag 12 juni 2003 15:30 uur. Demonstratie en wedstrijd. BENT U TOE AAN VERVANGING VAN UW KEUKEN- INBOUW- APPARATEN WU KOMEN GRATIS BU U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WIJ LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: 55eJAARGANGnr. 2855) het schminken van Wim, die momenteel een metamorfose tot tijger ondergaat, vertelt Wim (9 jaar) ons wat hij van de straatspeeldag vindt. „Ik vind het vooral erg leuk om dat het vlak bij mijn huis is en ik soms nieuwe kinderen leer kennen”. De heer en mevrouw van der Vliet dragen de straatspeeldag een warm hart toe. En daar blijft het niet bij. Meneer van der Vliet heeft een stevig en solide visspel voor de kinde ren gemaakt. Mevrouw van Vliet heeft de benodigdheden voor het bakken van pannen koeken al klaar staan op het aanrecht en in de gang staan de zakjes chips te wachten om aan de kinderen getrak teerd te worden. Beiden vin den het een schitterend ini tiatief voor een straat. „Veel kinderen kenne elkaar hier en de sfeer is onderling erg goed. Bovendien werkt ieder een er aan mee”. Buiten staat er een rij kinde ren te wachten om hun haren te laten vlechten door Sami ra, die in alle vlechten een mooie gekleurde streng mee vlecht. In afwachting van de pannenkoeken nemen vele kinderen nog een verfrissen de duik in een van de zwem badjes die in de straat zijn neergezet. bal naar de schmink.Vrolijke blije gezichten en volwasse nen die ontspannen met el kaar staan te praten. Welkom bij de straatspeeldag in de Roemer Visscherstraat! „Na een aankondiging in de krant hebben Mariska en ik het initiatief genomen om de straatspeeldag in onze straat te organiseren”, vertelt Mieke van Noppen, één van de orga nisatoren. „In samenwerking met Stich ting Waddinxveens Welzijns werk, welke voor begeleiding en de benodigde vergunning den er geen kaartjes meer ver kocht. Meer info over de disco en an dere activiteiten van "De Pad destoel" kunt u vinden op in ternet: www.paddestoel.nl.nu. Voor de jeugd is er een aparte website voor de disco, met di verse interactieve mogelijkhe den zoals een forum, een chat- box en foto’s van afgelopen disco’s. Deze website kan je vinden onder www.paddie.nl.nu snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: WADDINXVEEN - Wijk - en Speeltuinverenging De Padde stoel bestaat 50 jaar. Dat bete kent extra veel feest in De Pad destoel. Ook de disco gaat deze maand extra groot uitpak ken. Deze disco in De Paddie, zoals het bij de jeugd genoemd wordt, is op vrijdag 20 juni. Het is ook gelijk de laatste disco van het seizoen. Het wordt dus geen gewone disco! Zoals ieder jaar heeft ook deze laatste disco van het seizoen weer een thema. Dit jaar is dat wetsern. De Paddestoel wordt omgebouwd tot een plaats in het Wilde Westen. Ook is deze disco een half uur langer dan normaal! Er wordt tijdens deze disco een concert gegeven door de zan geres Desiree, die onder ande re covers van Shakira en Anouk zal zingen. Dit is de eerste keer in het 50-jarig bestaan van De Paddestoel dat er een zangeres een echt concert gaat geven WADDINXVEEN - Wijk- en Speeltuinvereniging De Padde stoel heeft vanaf heden haar zomerstop. Op maandag I sep tember begint het nieuwe sei zoen weer en is iedereen weer van harte welkom. (Lijsterbes straat 18). WADDINXVEEN - De Brug gen, een stichting voor mensen met een verstandelijke handi cap, organiseert op zaterdag 28 juni haar jaarlijkse bruggenfes- tijn. Een feest waarbij samen genieten en elkaar beter leren kennen voorop staat: cliënten van De Bruggen, hun familie en begeleiders en inwoners van Waddinxveen. Daarom is ieder een welkom tussen 10.30 en 15.30 uur op het feestterrein (Sterrenlaan 20, woonwijk Zuidplas). Dit jaar zijn er naast straattheater en muziek ook veel spelletjes te doen. Verder is er een rommelmarkt, pop penkast, een clown én zijn er door mensen met een verstan delijke handicap met de hand gemaakte cadeauartikelen te koop. Een treintje door de wijk zorgt voor een gezellige ver voersmogelijkheid. WADDINXVEEN - Autoclub De Gouwe Rijders organiseert donderdag 19 september haar traditionele kaartavond. In schrijven kan vanaf 19.45 uur, het klaverjassen begint om 20.15 uur. Tijdens deze avond worden vier rondes gespeeld. Leden en niet-leden zijn wel kom. Na het kaarten is er een prijsuitreiking. Inschrijven kan bij Hotel, Café, Restaurant ’De Unie’ aan de Kerkweg- Oost 226. voor de Waddinxveense jeugd! Er zal op deze disco nog meer speciale dingen gebeuren. Ook DJ Ed van de Waddinx veense Drive-ln-Discotheek The Flying Dutchman is er de ze keer weer bij. Hij draait al 17 jaar de plaatjes aan elkaar in De Paddestoel en ook deze keer draait hij de beste hits van dit moment, maar ook jullie wat oudere favoriete plaatjes. Deze disco is voor de jeugd van 9 tot en met 14 jaar. Op 20 juni gaat om 19:30 de deur open en je kan deze keer wel tot 22:30 uur dansen en luisteren je favo riete hits. Ook is er weer een gratis loterij waar je deze keer wel hele leuke prijzen kan win nen. Op maandag 16 juni is de voor verkoop voor de WESTERN DISCO van 20 juni. De voorverkoop wordt gehou den in De Paddestoel van 19.30 uur t/m 20.00 uur. Op de avond van de disco wor- maal voor de tweede keer de straatspeeldag voor kinderen in deze buurt kunnen organi seren”. Terwijl Mieke enthou siast vertelt, worden we on derbroken met: „Kees zijn moeder; Kees heeft mij nat gespoten!” Als reactie op een: „Ja, maar misschien heb jij Kees ook wel natgespoten?!”, slaat het ventje zijn ogen neer en loopt - met zijn waterpis tool in de hand - lachend weg. „Het is belangrijk dat kinderen op straat leuk met elkaar kunnen spelen”, geeft Mieke als reden waarom zij de straatspeeldag organiseert. Een extra stimulans is uiter- volgende keer de Roemer Vis- aard ook het grote enthou- scherstraat (Vondelwijk) afge sloten voor het verkeer. Woensdagmiddag 4 juni, half twee; on-Nederlandse warmte en een straat ver sierd met vrolijk gekleurde vlaggetjes en grote groene ballonnen. Over straat ren nen kinderen - overwe gend - gekleed in badkle ding van sjoelbak naar zwembad en van tafelvoet- Al jaren wordt er gestoeid om het centrum te bouwen in de huidige Passage, maar steeds weer strandden de voorstellen of bleken deze onuitvoerbaar. Wethouder Barth heeft als verantwoordelijke wethouder een nieuw onderzoek ingesteld en kwam hiermee namens het college naar de commissie. Het Door Maris Uitbeijerse Tijdens de 14de Nationale Straatspeeldag op woensdag 4 juni vroegen 200.000 kinde ren in Nederland extra aan dacht voor buitenspelen en verkeersonveiligheid in hun buurt. Dat dit nodig is, blijkt nog eens extra uit de gege vens van 3VO en Jantje Beton (de organisatoren van deze actie). Kinderen en verkeer vormen nog steeds een kwetsbare combinatie.Vorig jaar zijn in het verkeer 50 kinderen tot en met 15 jaar om het leven gekomen. In dezelfde leeftijds- heeft gezorgd, hebben we dit- categorie moesten ruim 2.000 jongens en meisjes na een verkeersongeval naar het zie kenhuis voor behandeling. Door onveiligheid en gebrek aan speelruimte speelt tussen de 8 en 44 van de kinderen nog nauwelijks buiten. En dat alles terwijl buitenspelen de favoriete tijdsbesteding van de meeste kinderen is. 3VO en Jantje Beton mogen dan wel de organisatoren zijn, buurtbewoners zijn de drij vende en vrijwillige krachten achter de totstandkoming van de straatspeeldag in de wijk. In Waddinxveen werd dit jaar voor de tweede achtereen- WOENSDAG 11 JUNI 2003 door het college voorgestelde plan bestaat uit drie fasen. In de eerste fase wordt de finan ciële kant beke ken. Als dat rond is, wordt een onderzoek ingesteld naar de plaats waar het centrum moet komen en daarna hoe groot het centrum moet wor den. De bedoeling is dat het centrum een hoofdwinkelcen trum wordt voor alle woonwij ken. Daarom moet de plek een centrale ligging hebben. In to taal is volgens het college 27580 vierkante meters nodig. De ondernemersvereniging vindt dit te veel en vreest leeg stand. Inspreker Mulder, eige naar van een zaak in de huidige Passage, wilde weten hoe de winkeliers schadeloos worden gesteld als zij moeten achter blijven als het centrum elders wordt gebouwd. Voor dit pro bleem moet nog een oplossing worden gevonden. Het werd een vergadering tot in de late uurtjes. De heer Al- laart sprak er namens de be- wonersvereniging Passage zijn ZEVENHUIZEN/ MOERKA PELLE - Wie nog niets heeft kunnen bedenken om vader te verrassen kan in Wereldwinkel Zevenhuizen-Moerkapelle vast wel wat vinden. Er zijn bijvoor beeld heel decoratieve fot olijstjes voor een mooie foto van de (klein)kinderen, fraaie leren portemonnees of porte feuilles en handige leren mapjes voor de geldpasjes. Auto- en motorliefhebbers kunnen wor den blij gemaakt met een au tootje of motor, gemaakt van oude blikjes. Minder origineel, maar wel nuttig: een setje zak doeken. En wie weet houdt va der wel van wierook. Wie vader met wat lekkers wil verwennen kan denken aan een fles lekkere rode, rosé of witte wijn of een palmbiertje. Wat nootjes erbij of chocola mis schien. De verkoopsters kun nen er een feestelijk geschenk- pakketje van maken. Zo zijn er nog veel meer mogelijkheden. Kijkt u ook eens naar de kook boekjes ’’With love met kof- fierecepten en ”Zij maakt het" met recepten voor heerlijke, vlug klaar te maken kleine hap jes. Ingrediënten daarvoor zijn ook in de wereldwinkel te koop. Zo wordt vaderdag een (h)eerlijke dag, ook voor de producenten in de ontwikke lingslanden. De winkel staat iedere vrijdag en zaterdag van 10.00 - 16.00 uur op het AH plein. voor kinderen die anders niet op vakantie zouden kunnen. Vorig jaar was de totale op brengst maar liefst 1.2 miljoen euro. Hiervan ging de helft di rect naar de deelnemende scholen en een zelfde bedrag naar Jantje Beton. Gemiddeld haalden de scholen een bedrag op van 1.260 euro. Scholen en ouderraden die dit jaar ook hun voordeel willen doen met de loterij, kunnen zich NU op geven! De actieperiode is van 3 t/m 17 september 2003.Voor meer informatie kunt u kijken op www.jantjebeton.nl/loterij. U kunt natuurlijk ook bellen: (030) 242 72 63 of een e-mail sturen naar: loterij@jantjebe- ton.nl Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) De inschrijvingen voor de Jan tje Beton Loterij zijn weer ge start. Deze unieke actie is spe ciaal ontwikkeld voor basisscholen. De helft van de opbrengst van de verkochte lo ten gaat namelijk rechtstreeks naar de deelnemende scholen. En hier kunnen de scholen leu ke dingen mee doen, waar nor maal gesproken misschien geen geld voor is. Bijvoorbeeld het uitgeven van een schoolkrant, het opknappen van het school plein of computers voor de kinderen. De andere helft gaat naar Jan tje Beton en wordt besteedt aan tal van andere belangrijke jeugdprojecten voor kwetsba re kinderen in Nederland. Bij voorbeeld aan vakantiekampen De straatspeeldag in de Roemer Visscherstraat was ook dit jaar weer een groot succes. „Ik vind het leuk dat alle kinderen bij elkaar zijn,aldus Marieke (I0 jaar). Het nieuwe winkelcentrum hoeft niet in de huidige Pas sage te komen. Dit bleek dinsdagavond bij een vergade ring van de commissie Ruimtelijke Ordening. In een voor stel van burgemeester en wethouders wordt de mogelijkheid opengehouden om het winkelcentrum el ders te stichten. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de Oranjewijk, het Be Fair terrein, de Passage, sportpark De Sniep Oost en in de nog te stichten wijk Triangel. Uit de discussie bleek dat de voorkeur uitgaat naar de Passa ge of de sportvelden van Be Fair, alhoewel hierover nog geen uitspraak werd gedaan. voldoening over uit dat er nu een goed contact is tussen het college en de bewoners en sprak zijn waardering uit aan het adres van wethouder Barth voor de gesprekken die met el kaar zijn gevoerd om tot een oplossing te komen waarmee de omwonenden kunnen in stemmen. De ondernemers vereniging De Passage Combi natie Waddinx veen zei dat de naam wordt veranderd om dat dit verward zou kunnen worden met de naam van de politieke partij PCW. In het vervolg krijgt de Passage Combinatie de naam Centrum Combinatie Wad dinxveen. De commissie kwam uiteinde lijk niet tot een uitspraak. Door de WD was een lijst met 46 vragen ingediend, door het CDA werden mondeling zeker niet minder vragen gesteld en ook de andere fracties hadden tal van vragen.Voor wethouder Barth was het onmogelijk op alle vragen antwoord te geven. Besloten werd daarom voor de raadsvergadering van dinsdag I0 juni nog een extra vergade ring van de commissie ROEZ in te lassen. Deze vond afgelo pen donderdag plaats, zodat op alle vragen door het college een antwoord kon worden ge geven. Dinsdag I0 juni werd het voorstel in de raad behan deld. (A.B.) TOTAALO PLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN EE/21TO, ^3

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 1