c Lekker snuffelen tussen de kraampjes Deze akkoord met Week RTïRël b cc Factory Sale: Tot 70% Korting SWISSMH Raad gaat Het perfecte bed vindt u bij van der Linde. centrumplannen d Jggp |i geopend’"'"" www.autobaas.nl Grote BOXSPRING- SHOW Toernooi Jeep, BAAS Alléén 19,20&21 Juni Vijftig jaar Eerste theaterzaal 1/2 prijs Open Podium Laatste jeugddisco Zuidhonk Wokkelpop: muziek en meer zomaar een fantastische imitatie van Herman Brood weggaf. Het repertoire bestaat uit eigen num mers waar nog steeds de inspira tie van Herman Brood in terug te vinden is. Om 19.30 uur is het tijd voor de Waddinxveense band Death by Nature. Vier en thousiaste vrienden/ muziekan ten brengen U melodieuze rock/ metal in een nieuw jasje. Om half negen is het vervolgens de beurt voor de buitenlandse groep AUTO ook voor uw fiscus black BOX ANGO blij met opbrengst collecte Ik- (0182) 54 74 00 bos Van grof naar fijn BAAN Kd www.swissflex.com De Hypotheker (zie elders in deze krant) Nu 10% korting op een bodemisolatie, gedurende de maanden juni t/m augustus! Jazeker. De Hypotheker. Dorpstraat 38 2742 AJ Waddinxveen 0182 618 090 Zijde 3-7 2771 EJ Boskoop 0172 212 965 Éénmalig supervoordeel op showroom collectie zitmeubelen. Iedere 2e matras voor de STAATSLOTEN car comfort 11 I I Last van koude, vocht of een nare geur uit de kruipruimte? B «r iEgSV g 1 HU y voor (Foto: Liesbeth van der Vis) s SUZUKI Designed to enjoy! Ji 5 7 1 1 U I N GOUDA, ACHTERWILLENSEWEG 31, 0182-581337, DONDERDAG KOOPAVOND BAAN, ZUIDKADE 110, WADDINXVEEN TELEFOON: 0182 - 61 36 44 INTERNET: WWW.BAANMEUBELEN.NL Kijk op www.vloerisolatie.nl of bel (010) 522 35 04 Hockeyclub Waddinxveen hield afgelopen weekend haar eerste toernooi. Meer hierover leest u op de pagina 21. band Rock Vocals. Wat als een kleine vriendenclub uit Boskoop en omgeving begon, groeide lang zaam uit tot een stevig rockkoor met leden uit de hele omgeving. Ze weten al hun covers een ei gen sound te geven. Op podium twee zal tegelijker tijd de band Klip Creeps spe len. KLIPS Creeps is ontstaan op (toen nog) de Samenwer kingsschool voor HAVO/ Athe neum toen Mop van der Klip dinxveense bibliotheek en de Toos, stonden achter hun kra men klaar om informatie te geven aan mensen die geïnte resseerd waren. Voor de spor tieve bezoekers (of in ieder geval voor de mensen die er van houden naar sport te kij ken) waren er demonstraties van sportschool Den Edel en wie daar honger van had ge kregen kon wat gaan eten bij één van de vele snackkramen. Alle mensen die zich de afge lopen tijd bezighielden met het organiseren en in goede banen leiden van alle activitei ten, hebben gezorgd voor een gezellige, creatieve en actieve dag voor iedereen. Wijk- en Speeltuinvereni ging De Paddestoel bestaat vijftig jaar. Hoe dat gevierd werd leest u op pagina 17. Kreater opende tijdens de jaarlijkse Ópen Dag de eer ste theaterzaal in Waddinx veen. Lees meer op pagina 7. de groepen buiten op moch ten treden. Natuurlijk moest er ook nog een rondje ge maakt worden over de rest van de braderie. Ook hier was genoeg te doen voor de kinderen; lekker springen op het luchtkussen, lachen met een clown of een ritje in de zweefmolen. De ou ders konden ondertussen lekker snuffelen tus'-en de kramen waar de meest uit eenlopende producten wer den aangeboden. De winkels in de Dorpstraat hadden voor de gelegenheid speciale aanbiedingen en bo den deze aan op kraampjes die voor hun winkels waren uitgestald. Mensen van de Wereldwinkel, Stichting Ge red Gereedschap, de Wad- Door Naomi Vuik WADDINXVEEN - De brade rie op de Dorpstraat en de Open Dag van Kreater afgelo pen zaterdag waren weer een groot succes. Deze drukke dag werd mede mogelijk gemaakt door het weer, dat de afgelo pen jaren niet altijd zo gewillig meewerkte als vandaag. Buiten was er vóór het Kreater van alles te doen; kinderen konden zich prachtig laten schminken en proberen onder leiding van professionals circusacts uit te voeren, zoals jongleren en op een bal balanceren. Na deze activiteiten konden de mensen bijtanken op het terras onder het genot van een portie poffertjes en wat te drinken. Binnen en op het plein achter het Kreater waren demon straties tekenen, schilderen en beeldhouwen, tentoon stellingen van cursisten fo tografie en optredens van onder andere het accor deonorkest en het slag werk. Behalve ’s ochtends waren er ook s middags dansdemonstraties, waarbij Let op: alléén op donderdag 19 en vrijdag 20 (09.00 - 21.00 u.) en op zaterdag 21 juni (09.00 - 17.00 u.). Bij ons te koop t/m dinsdag 24 juni 12.00 uur voor de trekking van dinsdag 24 juni PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop s (0172) 23 07 17 WADDINXVEEN - De gemeenteraad gaf dinsdagavond 10 juni haar fiat aan de nieuwe samenwerkingsovereen komst met de Centrum Combinatie Waddinxveen. Op de WD na stemden alle partijen tijdens de raadsvergade ring vóór het voorstel. De motie die ingediend werd door de PCW, waarin de locaties sportpark Oranjewijk en sportpark De Sniep werden uitgesloten voor een onder zoek, werd niet aangenomen. Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 WADDINXVEEN - De laatste disco van het jaar in het Zuid- honk wordt gegeven op zater dag 11 juni. De disco is bedoeld voor de jeugd van 11 t/m 16 jaar. Het feest begint om 20.00 uur en het duurt tot ongeveer 23.00 uur. Zoals altijd is er tij dens de disco een rookverbod. 55e JAARGANG nr. 2856 WADDINXVEEN - De muziek dag in de Zuidplas zal dit jaar voor het eerst de naam Wok- kelpop dragen. Het geheel zal aanstaande zaterdag plaats vin den op twee podia aan de Zuid- plaslaan op het parkeerterrein van het Zuidhonk. De aftrap wordt genomen op podium twee om twaalf uur door de groep To be Continued. To be Continued is afkomstig uit Al phen aan de Rijn. De band laat horen dat funk, pop, latin en rock hun wortels vinden in de jazz en blues. De bandleden hebben al len verschillende muzikale ach tergronden en dat hoor je in het geluid van de band. Wokkelpop heeft dit jaar een grote variatie aan bands. Zo zijn om half twee de Cyber Girls aan beurt voor de hele jeugdigen, gevolgd door de Waddinxveense ambtenaren band What’s next. Ook rock is te horen op het festival en wel in de vorm van de zeskoppige rockfor matie UnCover. Tussendoor zijn enige playbacksessies. Dan is het om kwart voor zes kiezen tussen de twee podia. Op podium I speelt namelijk de WADDINXVEEN - Het is weer Open Monumentendag en wel op 13 september. Ook de Re monstrantse Kerk (Zuidkade 59) opent dan haar deuren. Dit oud ste monument van Waddinxveen kan dan door iedereen worden bekeken.Tegelijk met deze Open Monumentendag wordt er door de Remonstrantse Kerk een Open Podium georganiseerd, voor iedereen, jong en oud, die gedurende 15 a 20 minuten wil musiceren voor het publiek dat de kerk bezoekt Speelt u orgel, piano, gitaar of een blaasinstru ment? Of wilt u zingen? Alle vor men van muziek maken zijn mo gelijk... er is een decibelgrens! Opgeven voor het Open Podium kan bij mevr. Annemarie Brin kers, tel. 0182 395622 of email: j.brinkers@l2move.nl.Verder in lichtingen op de website: www.remonstranten.org/wad- dinxveen. eenkomst het aantal vierkante meters wordt genoemd waaraan het centrum moet voldoen. Vol gens het CDA moeten de ideeën die in het programma staan eerst worden uitgewerkt en dan pas kan de grootte wor den bepaald. Van Berkensteijn diende een motie in dat bij even tuele afwijking van de grootte de raad eerst moet worden ge hoord. Het CDA hecht grote waarde aan haar controlerende taak en wil daarom voor een verdere behandeling hierover mee kunnen praten. Ook is er geen alcohol geschon ken of toegelaten in de zaal. Met ingang van het nieuwe sei zoen werkt het Zuidhonk met pasjes. Als je je nog niet hebt aangemeld voor een pasje, is die gelegenheid er nog op 21 juni tijdens de muziekdag. Graag een pasfoto meenemen. w In de week voor de raadsverga dering werden twee langdurige en uitvoerige commissieverga deringen over dit onderwerp ge houden, waarin tal van vragen werden gesteld. Wethouder Barth heeft getracht deze vragen zo goed mogelijk te beantwoor den. Dinsdag kon het college aan de raad de nieuwe overeen komst voorleggen. Wie zou den ken dat de aanname hiervan zonder slag of stoot zou gaan, heeft het mis gehad. Direct al diende de PCW bij monde van de heer Anker een motie in, waarbij de voorkeur werd gege ven aan de Passage-plus locatie. In deze motie werd gelijktijdig gesteld dat een onderzoek naar de locaties sportpark Oranje wijk en sportpark De Sniep niet zinvol is. Deze locaties zijn naar de mening van de PCW te klein en te ongunstig gelegen. Omdat enkele fracties het met deze me ning niet eens waren, werd deze passage in tweede termijn uit de motie geschrapt. De vijf eerder genoemde locaties (de Passage, sportpark De Sniep, sportpark Oranjewijk, sportpark Be Fair en Triangel) blijven gehandhaafd en voor een onderzoek in aanmer king komen. De WD was zon der meer tegen het aanvaarden van de nieuwe samenwerking- overeenkomst. Reden was dat het voorstel haastig uit de grond is gestampt. „Er is geen tijd ge weest voor een zorgvuldige be studering van de stukken, zodat het ook niet mogelijk is geweest de juridische aspecten te be zien”, aldus mevrouw Wientjens, fractievoorzitter van de WD. „Snelheid gaat ook nu weer bo ven zorgvuldigheid.” Bovendien had de WD ernstige bezwaren tegen het feit dat de burger van Waddinxveen nauwelijks de ge legenheid heeft gekregen van dit alles kennis te nemen en er op te kunnen reageren. Dit in te genstelling tot alle mooie voor nemens in het collegeprogram ma over inspraak van de burgers. Ook betreurt de WD het dat er geen referendum is gehouden. Het CDA had nog wel een aan tal vragen. Het ging vooral over het feit dat in de nieuwe over- eekblad DODGE CHRYSLER OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN STPr. uit Tsjechië. Buiten eigen werk spelen ze ook een paar nummers van Nirvana of bij voorbeeld Neil Young. De avond wordt vanaf 21.45 uur afgesloten met een spetterend optreden van Stage Proof. Live is deze band één brok dynamiek met een ongelooflijke energieke uitstraling,mede dankzij hun nog jonge, getalenteerde zangeres. Speciaal voor deze avond zal het rockkoor Rock Vocals twee nummers met Stage Proof zin gen! WADDINXVEEN - De Alge mene Nederlandse Gehandi capten Organisatie hield in de week van 2 t/m 7 juni ook in Waddinxveen haar jaarlijkse nationale collecte voor men sen met een handicap. De op brengst in onze gemeente was 4145,10 euro. Directeur Auke Porte van ANGO is blij met het resultaat van de collecte. „Dit kan alleen maar dankzij de geweldige inzet van velen, de organisatoren van deze col lecte en de duizenden collec tanten natuurlijk. Geen fonds kan zonder deze vrijwilligers doen waar ze voor staat, ook ANGO niet.” ANGO is een organisatie met ruim 17000 leden. Je hoeft geen lid te zijn van de organisatie om een beroep te doen op het ANGO-fonds. Voor meer informatie: www.handicap.nl. „I in,mui, mu.. v.Tn-WIHlr, TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN' morgana Wethouder Barth zei geen be hoefte te hebben aan de moties, omdat het collegeprogramma richtsnoer voor de overeen komst is. Bij de uitwerking van grof naar fijn zullen alle noodzakelijk ge maakte opmerkingen op profes sionele wijze worden meegeno men. Met uitzondering van de WD gingen alle fracties akkoord met het voorstel, nadat het was aangevuld met de moties die al eerder waren aangenomen. In de nieuwe overeenkomst, ter vervanging van de verouderde samenwerkingsovereenkomst uit 1997, worden drie fases ge noemd. Fase I omvat het ver vaardigen van een financiële ana lyse van het inhoudelijk programma. Fase 2 een locatie- onderzoek, omvattende een in tegrale analyse van de voor- en nadelen van een of meer in aan merking komende deelgebieden. En fase 3 het vervaardigen van een plan voor het geselecteerde deelgebied bestaande uit een stedenbouwkundig plan met on der meer een ruimtelijk pro gramma, een verkeerstechnisch en infrastructureel programma. (A.B.) addinxveen Ook dit jaar was de braderie op de Dorpstraat weer de moeite waard: leuke kraampjes met veel informatie, lek ker eten en vooral veel gezelligheid. VAN 10.00 TOT 17.00 UUR Wat is leuker dan op zondag lekker ideeën op te doen voor huis en tuin? Kom winkelen bij EuropaTuin! WOENSDAG 18 JUNI 2003 A •w M II

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 1