Wethouder maakt haast met nieuwe centrum Doeltjes in wijk Zuid officieel geopend P&UTI E Nieuws ■ib College werkt aan beleidsplan A Mondige inwoners de mond gesnoerd? HM Babbelaar Auto botst Computerkasten ontvreemd WEEKBLAD-CARTOON VAN ELIAS 0172 21 37 15 info@loo.nl LEZERS SCHRIJVEN HYPOTHEKEN Gaatjes boren opgepakt WK I F r V Onze adviseurs nemen uw situatie zorgvuldig door. Wilt u écht een grondig en per soonlijk advies, bel dan snel VAN DER LOO PENSIONEN Een goede hypotheek sluit naadloos aan op uw persoonlijke situatie. 10 jaar v.a. KI- •lis :'wU/EN 'BEGINNEN PAGINA 17 WOENSDAG 2 JULI 2003 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Pieter van derLoo Wethouder Gerts knipte afgelopen zaterdag de doeltjes in wijk Zuid officieel open. (Foto: Liesbeth van der Vis) en 1 T 1 ADVIES BEMIDDELING 3,4% .4,1% de politiek er nog een keer over. Een aftrap voor die dis van de vergaderduur in te kor ten. Helemaal als te verwach ten valt dat de nieuwe commis sies te maken gaan krijgen met benadrukte wethouder Barth een aantal keer. Binnen vier we ken maakt het college een goe de planning. „Dat is de eerste deadline die we onszelf stel len”, aldus Barth. Fase één en twee hoopt de wethouder bin nen een termijn van zes maan- enkele partijen moeite hebben met het bemensen van de com missies. Dave Heemskerk (de auteur is lid van Weerbaar Waddinxveen) WADDINXVEEN - Het college van Bur gemeester en Wethouders werkt hard aan het beleidsplan 2004-2007. „Deze week hebben we twee dagen uitgetrok ken om aan het beleidsplan te wijden”, aldus burgemeester Jonkman. Begin ok tober wordt het beleidsplan in de raads vergadering besproken. Het plan had ei genlijk afgelopen woensdag, in de laatste raadsvergadering voor de zomer, bespro ken moeten worden. Dat is er door de afgelopen bestuurscrisis niet van geko men. creativiteit in hun wijk steken. Zij zetten zich in voor drie werkgroepen, te weten die van speelvoorzieningen, verkeer, en openbare ruimten en groen voorzieningen. Naast de kerk ligt een basket balveld. Het ene doeltje dat er stond werd ooit afgekeurd en er werd een nieuw doeltje ge plaatst. De jeugd in de wijk wil de heel graag een tweede doel erbij. De werkgroep speelvoor zieningen heeft dat kunnen re aliseren. Hugo Slootjes, voorzit- Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Passage 208, Waddinxveen. Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brieven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. De ondertekening begon een beetje laat. „Maar dat hoort een beetje bij het project”, al dus burgemeester Jonkman. Daar kon gelukkig om gelachen worden.Toch wil het college nu niet meer langer wachten dan nodig is. „We hebben haast”, vindt echter dat interactie met de inwoners de basis moet zijn van politiek bedrijven. Burgers moeten betrokken worden bij het beleid. Gebruik de moge- ik heel goed hoe belangrijk dat is.” De gemeente overhandigde een rode mobiele telefoon aan dhr. Persey, voor hotline met de wethouder. Hij bedankte de projectontwikkelaar. „We heb ben er de afgelopen maanden hard aan moeten trekken. Niet één keer per maand, nee, soms wel meerdere malen per week zaten jullie met ons om de ta fel.” Bij de ondertekening wa ren ook vijf leden van het bur gerpanel uitgenodigd. Het panel bestaat inmiddels uit acht per sonen. Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds aanmelden, op num mer: 0182-624600. HYPOTHEKEN VERZEKERINGEN proberen mensen te betrekken bij hun activiteiten, en signalen en wensen zo goed mogelijk op te pikken. De lijnen naar de ge meente zijn heel kort en con structief. Op dit moment zijn ze in Zuid daar heel tevreden over. De communicatie is zeer direct. Er wordt snel gere ageerd op elkaar, waardoor projecten ook snel van de grond komen. „Al is het maar een scheve stoeptegel", lichtte Hugo Slootjes toe. „Er wordt direct actie ondernomen.” den te hebben afgerond. Het gaat hier om de financiële con sequenties van het plan - wat gaan de parkeerplaatsen kos ten, hoe pakken we de bereik baarheid aan en wat betekent dat financieel? - en de bepaling van de plaats. Er worden vijf lo caties onderzocht: de Passage, de Oranjewijk, het Be Fair ter rein, sportpark De Sniep Oost en de nog te stichten wijk Triangel. „De Passage staat op de eerste plaats”, aldus de wet houder. „Pas als die afvalt, kij ken we naar goede alternatie ven.” Dan volgt een derde fase: het maken van het daadwerke lijke plan. De wethouder is niet de enige die haast heeft. Ook de Onder nemersvereniging wil niet lang meer wachten. De heer de Bas overhandigde namens de OVW een spade aan wethouder Barth. „Deze mag wat ons be treft zo snel mogelijk de grond in, zodat we kunnen beginnen met bouwen”, aldus de Bas. De OVW is niet officieel partner bij deze nieuwe overeenkomst, maar heeft er alle vertrouwen in nauw betrokken te worden bij de ontwikkelingen. De Bas: „We hopen ook dat de burgers veel inspraak krijgen. Wij zullen in ieder geval extra letten op de bereikbaarheid van het nieu we centrum. Nu de weg voor mijn winkel is afgesloten, besef uur vond er een eenzijdig on geval plaats op de Kanaaldijk. Een 53-jarige bestuurster uit vereniging Waddinxveen en al die anderen die geregeld van zich laten horen. Maar er is meer. De volle agenda’s gaan ZEVENHUIZEN - Op dinsdag 24 juni tussen 00.30 uur en 07.30 uur heeft er een inbraak in een woning plaatsgevonden aan de Wilgenlaan. De inbre kers boorden gaatjes in de deur aan de achterzijde van de woning en kwamen zo binnen. Ze namen een TV weg uit het huis en een personenauto van de oprit een personenauto. onbekende oorzaak tegen een boom welke aan de rechterzij de van de weg stond. De vrouw is met inwendig letsel overge bracht naar het Groene Hart ziekenhuis te Gouda. REGIO - De politie heeft op woensdagavond 18 juni een 31- jarige man uit Rotterdam aan gehouden op verdenking van diefstal en oplichting. De ver dachte zou die avond in de om geving Schoolstraat/ Rozen straat/ Begoniaplatsoen geprobeerd hebben met een smoes of een babbeltruc in wo ningen binnen te komen. Na een melding kon de Rotter dammer naar aanleiding van het opgegeven signalement op de Rozenstraat worden aangehou den. Bij de aanhouding gaf de verdachte bovendien een valse naam op. Uit onderzoek bleek dat de verdachte in de maand juni in Boskoop, Zevenhuizen en Waddinxveen op dergelijke wijze in woningen wist binnen te komen en geld wist te ste len. Ook in de omgeving van zijn woonplaats zou de ver dachte bewoners hebben be stolen. De verdachte is na verhoor in verzekeringgesteld. ren dat enkele commissies maandenlang korte agenda’s hadden. De fracties hopen ook dat raadsleden nu minder tijd kwijt zijn aan het dienen van de Hoge prioriteit bij de besprekingen heeft de forfaitaire bijdrage voor de vervoers voorzieningen van gehandicapten. De raad wil het bedrag dat wethouder Gerts aandraagt, 130 euro per jaar per per soon, verhogen. Er moet dan wel ergens anders op bezuinigd worden en daar moet het college over beslissen. Ook be spreekt het college hoe instellingen die subsidie ontvangen eventueel aangespro ken kunnen worden op hun prestaties. Dit naar aanleiding van de nieuwe in- dexeringswijze bij budgetsubsidies. „In- WADDINXVEEN - Wethouder Barth maakt haast met het nieuwe centrum. Dit zei hij tijdens de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst dinsdag 24 juni. „We praten in maanden, niet in jaren”, aldus de wethou der. Burgemeester Jonkman ondertekende namens de gemeente de nieuwe overeenkomst.Verder zetten ook de twee directeuren van projectontwikkelaar William Pro perties, de heer W. Persey en de heer J. Klinkenberg, en de heer I.M. Kalis van M.A.B. hun handtekening onder het contract. Samen vormen de twee bedrijven de Centrum Combinatie Waddinxveen. ter van het Wijk- en Buurtbe heer Zuid, is met recht trots op het resultaat. „De doeltjes kun nen nu ook gebruikt gaan wor den door de Brede School.” De projectgroep beaamt de sa menwerking met de school. Werkgroep Groenvoorzienin gen gaat, in nauw overleg met ambtenaren van de gemeente, dit jaar het groen in de wijk nog aanpakken. De vrijwilligers van het buurtbeheer nemen enorm veel initiatieven om iets leuks te maken van de wijk. Ze 5 jaar:v.a.i Door Brigitte Bosman WADDINXVEEN - Tijdens de open dag van Wijk- en Buurt beheer Zuid is zaterdag het tweede voetbaldoel officieel in gebruik genomen door wet houder Gerts. Om vier uur ’s middags werd de aftrap gege ven voor alweer en prima ini tiatief van het Wijk- en Buurt beheer. Deze organisatie bestaat uit een drie koppig be stuur en verder nog zo’n twin tig vrijwilligers. Allemaal men sen die heel veel tijd WADDINXVEEN - In een school aan de Jacob Catslaan werd een portemonnee uit een tas gestolen. Een van de leer krachten zag een onbekende jongen voor de school staan en een ander in het leslokaal. De ze rende door de school en kwam naar buiten. Op de vraag wat hij daar deed werd geant woord dat ze iemand iets had den gevraagd. Daarop verdwe nen beide snel op de fiets. Eenmaal in het leslokaal ont dekte de leerkracht dat haar portemonnee was verdwenen. Bij de Goudse Poort waren een bestelauto een trekker met op legger bij een aanrijding be trokken. Het ongeval gebeurde doordat de bestuurder van de bestelbus niet voldoende rechts hield en nagenoeg fron taal op de tegemoetkomende trekker met oplegger reed. Bei de voertuigen liepen aanzienlij ke schade op. In een winkel in de Passage werd een vrouw het slachtoffer van tassenrollerij. Zij had haar tas met daarin haar portemon nee in het winkelwagentje ge zet. Toen zij bij de kassa kwam, bleek dat iemand in een onbe waakt ogenblik haar portemon nee uit haar tas had gehaald. Tip: houd tas bij u, niet in of aan het wagentje hangen. In een kantoor aan de Stations straat heeft een insluiper een portemonnee en een gsm uit een rugtas weggenomen. De tas stond onbewaakt in een ruimte die door iedereen vrij elijk te betreden was. Op de kruising Bredeweg met de Piasweg vond een aanrijding plaats tussen een bestelauto en een bromfiets. De bestuurder van de bestelauto kwam van de Piasweg en verleende geen voorrang aan de bromfietsbe stuurster die over de Brede weg reed. De bromfietsser liep lichte verwondingen aan een hand op en moest voor behan deling naar het ziekenhuis. Te gen de bestuurder van de be stelauto wordt procesverbaal opgemaakt. Op de Nesse bleek een jonge man aanstalten te maken om met zijn brommer te gaan rij den, maar de knul was zo lad derzat dat hij nauwelijks op zijn benen kon staan. Hem werd een rijverbod op gelegd. Ook op de Zuidplashof had koning alcohol toegeslagen. Daar werd Een raadsmeerderheid heeft verordening aan te nemen wa- vorige week het besluit geno- men om het aantal raadscom missies terug te brengen van vijf naar drie. Na een jaar wordt er een evaluatie gehou den en tussentijds discussieert bevolking. Het zou de gemeen te ook een aardige besparing opleveren: minder bodedien- cussie en een waarschuwing sten, minder verwarmde rulm aan de Waddinxveners wil ik al vast wel geven. Want de geko zen opzet kan grote gevolgen hebben voor de mondige inwo ners en maatschappelijke in stellingen. Het nieuwe duale stelsel is in gevoerd om er voor zorgen dat meer mensen zich gaan interes seren een man kruipend op weg naar huis aangetroffen. Beide kregen een boete van €23 wegens openbare dronkenschap. Vanaf de Noordkade werd op onbekende wijze een bromfiets gestolen. De brommer, een zwarte Kymco, stond op het stuurslot en was met een ka- belslot aan een trapleuning vastgezet. Inmiddels zijn daar voor drie Waddinxveense jon geren aangehouden, die op de brommer reden. Onderzoek moet helderheid verschaffen wie de werkelijke dief is ge weest. De bromfiets is terug naar de eigenaar. Op de rijksweg 12 is door on bekende oorzaak een auto in brand geraakt. De brandweer moest er aan te pas komen om het vuur te doven. De auto raakte zwaar beschadigd en moest worden afgesleept. Uit een winkel in de Passage werd een fotocamera met bij behorende lens ontvreemd. In de winkel kwamen drie man-' nen, waarvan er een doorliep naar de studio. Hij werd daar weggestuurd maar blijkbaar had hij toch kans gezien om de camera ongezien weg te ne men. In een winkel in de Dorpsstraat bleek een man veel interesse te hebben voor een dure fiets. Hij vroeg of men de fiets van het rek wilde halen, zodat hij hem beter kon bekijken. Voor men wist wat er gebeurde was de man al met de fiets uit de win kel verdwenen. Een werknemer meende de man van vroeger te kennen en ging op onderzoek uit. Hij wist naam en verblijf plaats van de man de achterha len. Deze is daarop aangehou den. De fiets had hij bij een kennis ondergebracht. Lopende het onderzoek bleek dat de man bij een verhuurbedrijf in Waddinxveen een trilplaat had gehuurd. Bij de politie in Nieu- werkerk aan den IJssel had hij aangifte gedaan dat deze tril plaat uit zijn auto was gestolen. Dit bleek dus een valse aangifte te zijn, want hij had de trilplaat nog, maar wilde deze te gelde maken. Fiets en trilplaat zijn te recht en tegen de man, een 34 jarige inwoner van Moordrecht wordt procesverbaal opge maakt ter zake diefstal van de fiets, verduistering van de tril plaat en het doen van valse aan gifte. ten en minder verlichting. Maar hoeveel tijd mag het ten dien ste zijn van de bevolking kos ten? Als er tijd vrijkomt, moe ten de raadsleden die gebruiken om deel te nemen aan activiteiten in het dorp, moeten ze meer naar de inwo ners toe, de straat op. Blijven voor de politiek. Door de agenda’s kort? Eén argument de loskoppeling van het college blijft ongenoemd: bekend is dat van burgemeester en wethou ders van de raad moet er meer discussie gaan ontstaan in de raadsvergadering.Vreemd is het Weerbaar Waddinxveen heeft dan dat in de nieuwe commis- woensdagavond tegengestemd, sieverordening opnieuw staat ondanks dat het goed is dat dat de voorzitter het recht verordeningen met enige regel- heeft om het spreekrecht van maat tegen het licht worden maximaal vijf minuten omwille gehouden. Maar de beknotting van het spreekrecht en het lijn recht tegen het dualisme in gaan, is onbespreekbaar voor de partij. WeWa bleek daarin uitpuilende agenda’s. Gevolg: de als enige te staan. De partij voorzitter kort op gezette tij den het inspreekrecht in. He laas, insprekende en briefschrij vende inwoners van de Bloemendaalseweg, Platform Gehandicapten, Ondernemers- lijkheden die het dualisme biedt, in plaats van het risico te lopen dat het contact met de inwoners vermindert. Er waren meerdere oplossin druk leggen op de behandeltijd gen, zoals het aantal van vijf van een agendapunt. Dit bete kent dat onderwerpen niet de aandacht krijgen die ze verdie nen. En dat punt kan de nieuw bouw zijn van uw de vernieuwde inrichting van uw straat Argumenten WADDINXVEEN - Tussen dinsdag 24 juni 19.00 uur en 25 juni 00.30 uur is ingebroken bij een bedrijf aan de Willem de Zwijgerlaan in Waddinxveen. Er is vermoedelijk sprake van meerdere daders. Uit het be drijf zijn drie computerkasten ontvreemd. De daders zijn bin nen gekomen via een openge broken klapraam aan de zijkant van het pand. De politie heeft de zaak in onderzoek. om de nieuwe commissies te handhaven en in plaats van een keer per maand, een keer per anderhalve maand te vergaderen. vereniging of Een tweede mogelijkheid is met drie commissies meer met de gemeenteraad te vergade ren. De commissies moeten so wieso klein in ledenaantal blij ven, eenvoudige artikel 19 procedures hoeven niet meer behandeld te worden en zich tGSGD DOOm bedienen van andere middelen o bij het stellen van vragen: ant- WADDINXVEEN - Op woens- woorden publiceren bijvoor- dag 25 juni omstreeks 16.50 beeld. Met bovenstaande oplos singen hoeven de agendapunten er niet doorheen gejast te worden, maar krijgen Waddinxveen reed door nog de onderwerpen - en dus de in woners - de behandeling die ze verdienen. Burgemeester Jonkman en Centrum Combinatie Waddinxveen ondertekenden dinsdag 24 juni de nieuwe centrumovereenkomst. (Foto: Liesbeth van derVis) stellingen als Kreater, de bibliotheek en Stichting Welzijnswerk schoten altijd geld in bij loon en prijs”, aldus de burgemees ter. „Dit kan uiteindelijk leiden tot silent killing: lonen en prijzen blijven stijgen, de subsidie wordt daar niet op aangepast: de instellingen gaan daaraan ten onder.” Dit heeft het college nu gelijkgetrokken, maar dan moeten daar natuurlijk wel prestaties aan gekoppeld worden, jonk man: „We bekijken nu of we de budget- subsidiëring kunnen koppelen aan de prestaties.” K -■ JA.... MAAR WAAR... en WANNEER-.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 17