Brede School viert feest Deze Week MARMOLEUM® BOXSPRINGSHOW VAKANTIEPRET! SPORT M Gehandicapten krijgen meer geld Jl- 2e matras 50% korting van der linde bv interieurverzorging www.autobaas.nl I rr /^Sale 20 tot 50% korting^\ Greenfield&co Sale 20 tot 50% korting A Sale 20 tot 50% korting C l Laatste steen BAAS CC Jeep. Loket Thuiszorg verhuisd P Passage Lang geparkeerde caravans weggesleept AUTO 1 Jazeker. bos De Hypotheker Bruggenfestijn Dorpstraat 38, 2742 AJ Waddinxveen telefoon (0182) 61 23 73 fax(0182) 61 39 01 Trampoline- kampioen WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN car comfort U 11 Jeans&casual y7 Boskoop, filiaal, Zijde 3-7 telefoon (0172) 21 25 44, fax (0172) 21 02 06 zie ook www.marmoleum.nl Haast De Hypotheker. (0182) 54 74 00 ook voor uw I mobiele commu nicatie V BfWN WJMMHWK TH NOOJEH MB. I Esprit/mexx/street one/veromoda/adc Women wear W,c passage 21a. Waddinxveen 1 (Foto: Liesbeth van der Vis) SUZUKI - Gehandicapteninstelling de Bruggen had afgelopen zaterdag een festijn. Wat hier allemaal te doen was, leest u op pagina 7. UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN dat de bedragen van Midden- Holland Waddinxveen €100.000,- meer gaan kosten dan is begroot. Wel is het colle ge bereid voor het jaar 2004 tijdens de opmaak van het be leidsplan alles in het werk te stellen om dan wel deze bedra gen te kunnen verstrekken. De raad accepteerde dit echter niet en er volgde schorsing op voor stel kreeg de instemming van alle fracties, met uitzondering van de PvdA die vast hield aan Passage 230 waddinxveen Marmoleum click is een laminaat van Marmoleum op panelen van HDF en kurk. Het is leverbaar in panelen van 91 x 30 cm of in tegels van 30 x 30 cm. Dankzij het unieke, gepatenteerde clicksysteem en het grote kleurenpalet is Marmoleum click niet alleen een de Kameleon. Zijn school is één van de on derdelen van het project Bre de School, een term die meer omvat dan men aanvankelijk zou vermoeden. Speeltuinver eniging Zonnig Zuid,Wijk- en Buurtbeheer Zuid (die zorgt voor de buitenvoorzieningen) en basisschool de Kameleon zijn de netwerken die elkaar ondersteunen binnen het pro ject. „Het begon ooit met be zigheden voor de kinderen van school, maar is in de loop der jaren uitgegroeid”, vertel de Hans de Haas. „De Brede School heeft een aantal zaken extra en zorgt voor een aan vullend programma.” De activiteiten van de Brede School vinden twee a drie middagen per week plaats. Het streven is naar vaste mid dagen, hoewel dit soms nog wisselt in verband met de in natuurlijke en warme vloerbedekking, maar biedt het ook maximale ontwerpvrijheid. Voor vrijblijvend advies en een prijsopgave kunt u terecht bij: NIEUWE GOUWE O.Z. 13b (NAAST MtDONALDS) GOUDA - (0182) 53 06 95 Melvin Kok is meervoudig. Nederlands kampioen trampolinespringen. Lees meer over hem en zijn dromen op pagina 21. steunfunctie voor jeugdbeleid en samenlevingsopbouw, met een tweejarige subsidie vanuit de Provincie. Als het project eenmaal draait, moet de Bre de School het zelf gaan doen. Zij leggen daarvoor verant woording af aan de gemeente, over plan van aanpak en con trole van belangstelling en or ganisatie. Men probeert het aangeboden programma steeds verder uit te breiden, in het komende jaar bijvoor beeld zullen er computercur sussen voor ouderen worden georganiseerd. Iedere Brede School heeft zijn eigen invulling en werkt vraaggericht. Voor Zuid geldt: er zijn wel woonwijken, maar geen voorzieningen als een bi bliotheek, apotheek, een wijk agent. Het streven is om deze faciliteiten in de toekomst ook de wijk binnen te halen. Door Brigitte Bosman WADDINXVEEN - Er was van alles te doen tijdens de Open Dag van de Brede School zaterdagmiddag in wijk Zuid te Waddinxveen.Van kratstapelen, springkussen, sjoelen, schaken, schminken, vliegers maken en nagels ver sieren, tot skaten, panna en basketballen. Aansluitend hier op werden de voetbaldoeltjes op het veldje naast de kerk feestelijk geopend door wet houder Gerts. Er was een in formatiestand van Rowah, de Waddinxveense handbalver eniging. „Dit feest is bedoeld om de cohesie te verstevigen in de wijk en is tegelijk een terug blik op de activiteiten van het afgelopen jaar én een vooruit blik op het komende jaar”, legde Hans de Haas uit, directeur van Basisschool Ampèreweg 2, Woerden tel. 0348-692429 Bel (0900) 708 09 00 (10 eurocent per minuut) Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 Kerkweg 151 Waddinxveen,^-^^ zetbaarheid van sportvereni gingen. In deze wijk, die zich uitstrekt van de Burgemees ter Trooststraat tot de spoor lijn, zijn weinig sportvoorzie- ningen.Vandaar dat er snuffellessen (onder andere skaten, handbal, basketbal en jiu- jitsu) georganiseerd wor den vanuit de bestaande sportverenigingen, welke op hun beurt weer hopen nieu we leden aan de maandelijkse activiteiten over te houden. De andere cursussen die de kinderen als vrijetijdsinveste- ring aangeboden krijgen zijn van creatieve aard, zoals bij voorbeeld vliegers maken en circus. Ook vriendjes en vriendinne tjes uit de andere wijken zijn van harte welkom. Momenteel wordt het project van de Brede School nog be geleid door PJ-Partners, een lege bereid is het bedrag van €25000,- in een pot te stoppen om daaruit de schrijnende ge vallen te betalen. Dit was voor de gehele raad onacceptabel. De fracties bleven onvermurw baar. De voorzitter bracht eerst het voorstel van de PvdA Dabasto WADDINXVEEN - De gemeente verhoogt de forfaitaire bijdrage voor gehandicaptenvervoer. De fracties hebben zich afgelopen woensdag verzet tegen het plan van het college om een bijdrage van slechts €65,— te geven. De PCW kwam met een nieuw voorstel, dat met een grote meerderheid werd aangenomen. Alleen de PvdA stemde tegen en dat alleen omdat zij het voorstel van de PCW niet verstrekkend genoeg vonden gaan. - per jaar per gehandicapte. Dat voorstel werd verworpen. Daarna kwam het voorstel in stemming om €25000,- voor het tweede halfjaar 2003 of Ook de andere fracties I 17,50 per gehandicapte be waren deze mening toegedaan, schikbaar te stellen. Dat De PvdA stelde zonder meer dat de bedragen die gelden in de meeste gemeenten in Mid- den-Holland ook moeten gel- haar eigen voorstel. (A.B.) den voor Waddinxveen. Het is ongehoord dat de tegenvallen- Wethouder Barth wil niet lang wachten met het nieu we centrum. De samenwerkings overeenkomst met CCW is inmiddels ondertekend. Lees meer op pagina 17. 55e JAARGANG nr. 2857 GOUDA - Op 30 juni hebben het Loket Thuiszorg en het Bu reau Informele Zorg de Spoor straat verlaten. Beide instellin gen zijn nu te vinden aan de Noothoven van Goorstraat llc, 2806 GA in Gouda. Met deze verhuizing is ook het tele foonnummer gewijzigd. Het Loket Thuiszorg is vanaf nu te bereiken via telefoonnum mer 0182-547921, email: Loketthuiszorggehandicapten @vierstroom.nl, het Bureau In formele Zorg via telefoonnum mer 0182-547920. Het faxnummer is voor beide 0182-547925. WADDINXVEEN - Winkelcen trum De Passage heeft een nieuwe bestrating gekregen. Wethouder Barth legt ter gele genheid hiervan de laatste steen op vrijdag 4 juli a.s. om 9.00 uur bij het kunstwerk op het binnenplein van De Passa ge. Hieraan voorafgaand vindt er om 8.00 uur een bijeen komst met een feestelijk tintje plaats in Het Trefpunt (Station straat 18) met de winkeliers. Voor het winkelend publiek is er zaterdagochtend koffie met stroopwafels. Weekblad vo DODGE CHRYSLER WADDINXVEEN - Het college is gestart met het aanschrijven van eigenaren van te lang ge parkeerde caravans en aan hangwagens. De actie vindt plaats naar aanleiding van klachten van omwonenden bij de gemeente over lang parke ren. In totaal gaat het om twin tig gevallen. De eigenaren ont vangen een brief van de gemeente waarin zij worden gemaand om hun voertuig te verwijderen. De voertuigen waarvan de eigenaar niet be kend is, zijn inmiddels gesti- ckerd met een oproep tot ver wijdering. Voertuigen zoals caravans en aanhangwagens mogen niet langer dan drie da gen geparkeerd staan op de openbare weg. Zij ontsieren de straat, kunnen het uitzicht be- lemmeren, nemen parkeer plaatsen in beslag en verwor den soms tot wrak. De gemeente laat de voertuigen, die niet worden weggehaald, verwijderen. De gemeente zal de kosten ervan verhalen op de eigenaar. De eigenaren kunnen weggesleepte voertuigen bin nen drie weken na verwijdering tegen betaling van de kosten ophalen bij aan de Coenecoop 47, waar zij tijdelijk worden op geslagen. Indien het voertuig niet binnen 3 weken is opge haald, wordt het voertuig ver nietigd. Voor meer informatie, tel. 0182-624624 Met ingang van I juli rijdt een de aanbestedingskosten volle- nieuwe vervoersregeling, het dig worden afgewenteld op de Collectief Vraagafhankelijk Ver- gehandicapten. De afwijzing voerssysteem (Groene Hart werd verdedigd door te stellen Hopper). Deze regeling geldt voor de dertien gemeenten in Midden-Holland en is een pro duct van de provincie Zuid- Holland. Er is de laatste maan den veel te doen geweest over deze regeling. De tarieven van de Groene Hart Hopper zijn hoger dan die van de vorige re geling. De gemeenten in Mid den-Holland geven aan gehan dicapten een forfaitaire bijdrage schorsing, zowel door het col- in de kosten. Bijna alle gemeen- lege als door de fracties. Uitein- ten in Midden-Holland geven, delijk kwam de PCW met op advies van het Overlegor gaan Midden-Holland, een jaar lijkse bijdrage van €340,—, met uitzondering van Waddinxveen en een tussenvoorstel. Het tekort is €100.000,-. Als dat bedrag door twee wordt gedeeld dan kan er per gehandicapte onge- Boskoop. Boskoop geeft veer €117,50 als forfaitaire bij minder omdat deze gemeente drage beschikbaar worden ge- een artikel 12 gemeente is en steld, in plaats van de dit bedrag niet uit mag keren, gewraakte €65,-. Op dit voor- Waddinxveen wenste niet stel vroeg wethouder Gerts meer te geven dan I 30,— per een schorsing en kwam terug jaar en voor 2003, omdat het met de mededeling dat het col- een half jaar betreft, €65,-.Vol gens het college is er niet meer geld beschikbaar. De ontevre denheid hierover is groot en deze ontevredenheid is ook doorgedrongen tot de diverse fracties in de gemeenteraad. De aanval werd geopend door de heer Waterman (PCW). Hij be- in stemming, wat inhield €340,- toogde dat de zorg voor de ge handicapten de PCW na aan het hart ligt en deed een drin gend beroep op het college om met een beter voorstel te ko men. Vraag naar de voorwaarden in de winkel Slaapwereld V O OR AL VW SLAAPCOMFORT Groot feest in wijk Zuid afgelopen zaterdag: de Brede School hield een open dag en vierde gelijk haar éénjarige be staan. -3^. WOENSDAG 2 JULI 2003 addinxveen OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN J - TOTAALOPLAGE RI|N EN GOUWE WEEKBLADEN 186.00< pb-'. z

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 1