Terug in de tijd op de Burgemeester Keijzerschool OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN I EN MEDEDELINGEN WEEK N° Een mooie promo voor Waddinxveen Korting met de Vierstroom Koppel- kl ave rj assen in De Boog WADDINXVEEN - Er is weer koppelklaverjassen in buurt centrum de Boog (C. Huygens- laan) op vrijdag 4 juli. Het be gint om 20.30 uur. In de maanden juli en augustus zal het klaverjassen wekelijks plaatsvinden. Het inschrijfgeld bedraagt 5,- per koppel. Het eerste kopje koffie is gratis. Plannen voor veiligheid Bloemendaalse weg GLOBAL R U B E K E R E N T E M G E ii Consumentendagen: do. en vr. 10.00 - 21.00 uur ia. 10.00 - 17.00 uur 08.30 - 14.00 uur 08.30 - 12.30 uur 19.00 - 20.30 uur 62 47 67 61 25 70 €140,- GROEN WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Bel (0900) 708 09 00 (10 eurocent per minuut) 375,- 69,- 375,- €89,- FABRIKANT VAN BEDDEN MATRASSEN BOUWZAKEN VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Specialist in het ontwerpen van matrassen voor mensen met rugklachten BEZWAAR OVERIGE VERGUNNINGEN VERGADERINGEN CHEMOCAR 1 •F t - ..4 PAGINA 3 WOENSDAG 2 JULI 2003 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WADDINXVE de Nierstichting Neder- vindt dat het ver- Zuidelijke Rond- het het garage/ber- houtopstanden COLOFON BEDDEN VOOR STARTERS SENIORBEDDEN EXCLUSIEVE BEDDEN BEDDEN EN SCHU1FWANDKASTEN OP MAAT Zuidplaspolderweg 11 Moordrecht tel.: (0182) 375022 route: afslag Gouda/Moordrecht - industrieterrein Door Brigitte Bosman MOERKAPELLE - Eén stap door het hek van het schoolplein is deze donderdag avond genoeg om terug te gaan naar de tijd van Ot en Sien. De Burgemeester Keijzerschool, de openbare basisschool van Moerkapelle, viert deze avond zijn jaarlijkse schoolfeest als afsluiting van al weer een schooljaar.Vele ouders hebben zich ingezet om het feest tot een succes te maken. Peter de Gruijl, hoofd van de school, is trots op ’zijn' ouderraad, een groep van zeven enthousiaste ouders die het feest hebben opgezet. „Het gaat alle maal van een leien dakje", zegt hij la chend, in een iets te krappe boerenkiel, maar dat mag de pret niet drukken. Door de aankondigingen in diverse kran ten loopt het plein al snel vol. Het eve nement is toegankelijk voor iedereen. Sociaal raadsvrouw - uitsluitend op afspraak - maan dag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. dus ook voor kinderen, vaders, moeders, opa's en oma’s van buiten de school. En dat is te merken. Het jaarlijkse feest op de Burgemeester Keijzerschool wordt door al gauw zo’n 500 mensen bezocht. Een flinke opkomst voor een school met zelf 120 leerlingen. Bij de ingang is een knipkaart te koop. Daarmee mogen alle Oudhollandse spel letjes gedaan worden. Er is keus genoeg. Van spekhappen, steltlopen, vissen en blikgooien tot knikkermik, koppenkraam (waarbij men met zandzakjes tegen hoof den moet gooien), kruipie sluipie (een heuse hindernisbaan) en molenprik (op de wieken van een molen een ballon met water stukprikken). De toverboom was nog een hele truc. Boven een prachtig verklede Ot hangen een soort bloesem- pijpen aan de boom, die plotseling naar beneden vallen. Probeer die maar eens te pakken! Inderdaad, ook in vroeger tijden waren er leuke spelletjes te doen. Kleine Sien uit groep drie, met prachtige staar ten in het haar, doet daarna een poging. Bij de loterij loopt het ook storm. Er zijn vliegertjes te koop met nummertjes erin, die vergeleken kunnen worden met num mers op de prijzen. En voor de inwendi ge mens is er ook genoeg: snoep, drinken en ijsjes uit een ouderwetse ijscokar, een prachtige aanwinst voor de school die nog bij vele gelegenheden dienst zal mo gen doen. De sfeer zit er goed in en Peter de Gruijl heeft er duidelijk, net als alle ou ders en zijn leerkrachten, veel lol in. „Ze hebben zich echt wezenloos gewerkt." Juf Sien loopt ons na die woorden stra lend voorbij. De Wvg is wel iedere ochtend telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 624 715. UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN OPENINGSTIJDEN DE GEMEENTEBALIE maandag tot en met donderdag vrijdag dinsdag- en donderdagavond GEMEENTEHUIS postadres telefax website e-mailadres BINNENGEKOMEN BOUWAANVRAGEN De volgende bouwaanvragen zijn ontvangen op de tussen haakjes vermelde datum: BOXSPRING OP WIELEN BINNENGEKOMEN KAPAANVRAGEN De volgende kapaanvragen zijn ontvangen: - Bonenakker 30, 1 esdoorn SPREEKUREN Burgemeester en wethouders alleen na afspraak via de secretaresses. ber 2003 land. Eindredactie Gemeenterubriek: Publieksvoorlichting Telefonische informatie kunt u krijgen op (0182)624 624 POWER MATRAS VOOR MENSEN MET OVERGEWICHT vinden plaats op vrijdag 19 uw KCA persoon- WADDINXVEEN - Burge meester Jonkman heeft de raad het burgerjaarverslag over het jaar 2002 aange boden. „De lay-out is mooi”, aldus mevrouw Wientjens van deWD. „Een mooie promo voor Waddinxveen, maar een echt burgerjaarverslag is het niet.” Burgemeester Jonkman geeft toe dat het verslag niet perfect is. „Het is een eerste stap”, aldus de burgemeester. Een dergelijk jaarverslag moet volgens een wettelij ke verplichting worden uit gebracht. Het is de bedoe ling dat mede door dit verslag het gemeentebe stuur dichter bij de burger komt te staan. Diverse on derwerpen worden behan deld zoals bijvoorbeeld het milieu, wonen en zorg, openbare ruimte, leer plicht, uitkeringen en soci- aaljuridische hulpverlening. In de komende jaren ech ter zal dit verslag stap voor stap in samenspraak met gemeenteraad en burgers moeten uitgroeien tot een document dat alle gewens te informatie verschaft. Zo is het voornemen om in het volgende jaarverslag het aantal afgegeven ver gunningen van allerlei aard te vermelden, maar ook het aantal afgewezen ver gunningen. Om een goede verant woording aan de burgers te kunnen afleggen bestaan er plannen tot het instellen van burgerpanels. De ande re fracties waren over het algemeen goed te spreken over het verslag, alhoewel ook zij kritische geluiden lieten horen. Burgers krijgen het burger jaarverslag niet toege stuurd. „Alleen nieuwko mers in Waddinxveen”, aldus de persvoorlichter. Wel kan iedereen het ver slag ophalen bij gemeente huis en bibliotheek. (A.B.) besluit tot verlening van een van het oprichten van een berging/garage op het perceel Brugweg De vorige twee bijeenkomsten hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. Nu wordt in plaats van een communicatie- avond gestart met een commu nicatietraject. Dit houdt onder meer in dat de twee alternatie ven zullen worden besproken met een afvaardiging van de be woners. Daarbij zullen ook de politie, 3VO en een vertegen woordiger van het ambtelijk apparaat aanwezig zijn. „Gezien de vakantietijd is het wellicht verstandiger de verdere behan deling uit te stellen tot septem ber”, aldus Dijksterhuis. De be woners hebben eerder al een brief met deze informatie ont vangen. De Bloemendaalseweg is vooral onveilig door het vele sluipverkeer, wat de veiligheid van vooral de fietsers niet ten goede komt. (A.B.) OPENINGSTIJDEN ANDERE AFDELINGEN Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grof)vuil elke werkdag van 13.30 tot 16.30 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. en het vergroten VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN - Dorpstraat 68, 1 ceder op binnenplaats - van Waldeck-Pyrmontstraat 8, 1 ceder in de ach tertuin. De andere boom in de achtertuin waarvoor even eens een kapvergunning werd aangevraagd is niet kap- vergunningsplichtig. van funderings- De volgende inzamelingen september en 14 november. U kunt ook lijk brengen naar het Afvalbrengstation. Het rooien van bovengenoemde bomen en Cyclus: afvalinzameling, ophalen grofvuil e.d. Instituut Sociaal Raadslieden Gouwebad "De Sniep" Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids WADDINXVEEN - In juli lig gen er bij de bewoners van de Bloemendaalse weg twee alter natieve plannen klaar om de verkeersveiligheid te verbete ren. Dit liet wethouder Dijk sterhuis tijdens de raadsverga dering woensdagavond weten. Tijdens het vragenuurtje dat voorafgaat aan de behandeling van de agenda vroeg de heer Peeters (WeWa) naar de stand van zaken omtrent de Bloe mendaalseweg. Deze kwestie loopt al geruime tijd en hij wil de weten hoever het stond met de plannen en het eventueel horen van de bewoners. Peeters wilde vooral weten hoe het staat met de toegezeg de communicatieavond met de bewoners. Dijksterhuis liet we ten dat de bedoelde avond niet is toegezegd en er ook niet zal komen. Raadhuisplein 1 (0182) 62 46 24 Postbus 400, 2740 AK 62 46 80 www.waddinxveen.nl gemeente@waddinxveen.nl Centraal meldpunt: voor al uw meldingen 62 45 00 54 75 00 BEDBODEMS VANAF 20030184 de Akker 35, het plaatsen van een dakkapel op het ach- tergeveldakvlak (26-06-2003) 20030185 Poolster 48, het gedeeltelijk veranderen van een woning (25-06-2003) voor de collecte van NASA MATRAS VOOR MENSEN MET GEWRICHTSKLACHTEN MATRASSEN VANAF Spelregels - bedrijven kunnen niet bij chemokar en weg terecht; - u moet het KCA gesorteerd aanleveren. Injectienaalden moet u in gesloten verpakking aanbieden; - u mag het KCA absoluut niet vooraf bij de halteplaats zetten. Kinderen kunnen ermee gaan spelen en dit kan echt heel gevaarlijk zijn; - lege plastic flessen van chloor, ammonia, spiritus e.d. kunt u, nadat ze met water zijn omgespoeld, weggooien in de grijze container of in de vuilniszak. - Goed geleegde verfblikken kunt u in de blikbak gooien. BEZOEK CLUSTER BOUWTOEZICHT ALLEEN OP AFSPRAAK U kunt alleen bij de cluster Bouwtoezicht van de afdeling VROM terecht wanneer u daarvoor telefonisch een afspraak heeft gemaakt. Telefoon 624832 of 624835. U hoeft dan niet te wachten en de medewerkers kunnen zich voorbereiden op uw bezoek. De gegevens van deze aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de cluster Bouwtoezicht, telefoon 624832 of 624835. heeft geen gevolgen voor aantasting van natuur-, landschap-, of dorpschoon, als bedoeld in artikel 5.4.2 van de APV. Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Beheer Open bare Ruimte. ning zijn ontvangen op de tussen haakjes vermelde datum: 20030183 Zuidkdde 232, net verwijderen van een opslag- ruimte/schuur (25-06-2003) WADDINXVEEN - De Vier stroom biedt haar leden kor ting op recreatiepark De Koornmolen. De Koornmolen is een nieuw Recreatiepark in Zevenhuizen. In dit recreatie park kan men een duikcursus volgen en het Open Divers Brevet halen. Daarnaast krijgen leden van de Vierstroom ook korting op het uitgebreide aan bod van het zwembad. Voor jong en oud biedt De Koorn molen diverse zwemactivitei- ten aan. Voor informatie, tel. 0182 594500. De Vierstroom heeft in totaal 64.000 leden.Voor 18,50 per jaar kan iedereen lid worden. Met de contributie biedt Vier stroom haar leden extra dien sten tegen lage tarieven of met interessante kortingen. Tevens is er exclusief voor leden de Ledenconsulent en wordt een deel van de contributie besteed aan de ondersteuning van re gionale voorzieningen. Alle diensten zijn gericht op het vergroten van het comfort en ondersteunen de leden op het gebied van wonen, zorg en wel zijn. Meer informatie over het lidmaatschap, tel. 0182-594900. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN De volgende bouwvergunningen zijn verzonden op de tus sen haakjes vermelde datum: 20020334 Souburghlaan 9, het gedeeltelijk veranderen en groten van een woning (26-06-2003) 20020417 Tweede Bloksweg 60, het plaatsen van een dakkapel op het rechter- en linkerzijgeveldakvlak (26-06-2003) Het Wvg-loket in de publiekshal van het gemeentehuis is alleen op maandag en vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur geopend. U kunt alleen op deze dagen terecht bij de Wvg-consulent voor inhoudelijke vragen over de Wet voorzieningen gehandicapten en lopende aanvragen. BINNENGEKOMEN SLOOPAANVRAGEN De volgende aanvragen om afgifte van een sloopvergun- Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar aantekenen (zie BEZWAAR). Met het indienen van een bezwaarschrift wordt de aanvang van de bouw/sloop niet tegengehou den. Om dat te voorkomen kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Arrondissements rechtbank 's-Gravenhage, Sector bestuursrecht, t.a.v. de voorzieningenrechter, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gra venhage. De rechter beziet dan of met de bouw/sloop mag worden begonnen. Aan het indienen van zo'n ver zoek zijn kosten verbonden. Wanneer u vindt dat uw directe belangen worden geschaad door de verlening van een - hiervoor genoemde - verleende vergunning/beschikking, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking een gemo tiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B W (tenzij in de publicatie een andere procedure is vermeld). Informatie over de beschikkingen kunt u krijgen bij de genoemde afdelingen. 20030176 Tweede Bloksweg 2, het oprichten van een planten centrum (20-06-2003) 20030177 Souburghlaan 10A, het gedeeltelijk veranderen en vergroten van een woning (19-06-2003) Informatie over de vergunningen kunt u krijgen bij de clus ter Bouwtoezicht, tel. 624832 of 624835. De volgende vergunningen o.g.v. A.P.V. of andere wettelijke regelgeving zijn verleend: - Van der Klooster Modepresentatie te Boskoop: modepre- sentatie en verkoop voor ouderen in het Anne Frankcen- trum, Jan van Bijnenpad 1-3 op 19 maart 2004 en 17 september 2004 van 10.00 tot 16.30 uur; - Tap Speciaal Schoenen BV te Hazerswoude-Dorp: schoenenverkoop voor ouderen in het Anne Frankcen- trum, op zaterdag 25 oktober 2003 van 10.00 tot 12.00 uur; - De heer A. Dool te Amsterdam: organiseren poppenhui zen- en miniaturenbeurs in het Anne Frankcentrum, op zaterdag 11 oktober 2003 van 10.30 tot 16.30 uur. Ook worden 10 wegwijzers geplaatst; - Mevrouw L. van Hoven: organiseren hobbybeurs in het Anne Frankcentrum, op zaterdag 4 oktober 2003 van 10.00 tot 16.00 uur. Ook worden wegwijzers in de gemeente geplaatst; - Bazaarcommissie Hervormde Immanuëlkerkgemeente: organiseren bazaar in en om de kerk aan de Prinses Beat- rixlaan 2 op zaterdag 4 oktober 2003 van 09.00 tot 17.00 uur; - G&D Promotions BV te Wormerveer: plaatsen 15 metalen driehoeksreclameborden van 25 augustus t/m 7. septem ber 2003 voor de collecte van het Koningin Wilhelmina Fonds (kankerbestrijding); - Voetbalvereniging W.S.E. organiseren jeugdkamp voor circa 60 kinderen (6 t/m 12 jaar) en 20 leidinggevenden op de velden van voetbalvereniging WSE in de nacht van 22 op 23 augustus 2003; - Centrale Evangelisatie Commissie van de Hervormde Gemeente: organiseren tent-evangelisatieweek van 12 t/m 17 augustus 2003 op de Sterrenlaan en Wingerd; - CW Be Fair: plaatsen partytent op sportcomplex van 25 t/m 30 augustus 2003 ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum (receptie, reünie en feest); - Trekkervrienden Moerkapelle de heer Vermulm te Zevenhuizen: organiseren show van oude en antieke trac toren, behendigheidswedstrijden en een dorsdemonstratie op Bredeweg 9 op zaterdag 30 augustus 2003 vanaf 10.00 tot 16.00 uur; - Fabian Promotions Holland BV te Utrecht: plaatsen 20 metalen driehoeksreclameborden van 12 t/m 21 septem- 20030178 Kerkweg-West 4 en 4A, het opheffen gebreken (24-06-2003) 20030179 Nesse 12, het plaatsen van een tent (24-06-2003) 20030180 Koekoëkdreef 19, het gedeeltelijk veranderen en vergroten van een woning (23-06-2003) 20030181 Zesde Tochtweg 1, het oprichten van een ging (24-06-2003) Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uit spraak in over de definitieve besluitvorming. In dit stadium kunt u geen bezwaarschrift indienen tegen een voorgeno men veiling. Wel kunt u uw bedenkingen kenbaar maken bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte. Er waren heel veel kinderen op het schoolfeest van de Burgemeester de Keijzerschool. Ze hoefden zich geen mo ment te vervelen. (Foto: Liesbeth van der Ws) COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN externe klachtenbehandeling op woensdag 9 juli, aan vang 19.30 uur. Op ae agenda o.a. - een bezwaarschrift tegen een bouwvergunning ten behoeve woonhuis en I naast 96A; een 1 1-tal bezwaarschriften tegen een besluit tot het nemen van een voorbereidingsbesluit, ex artikel 21 van de Wet op de ruimtelijke ordening, voor het gebied van Dis- tripark Doelwijk. De op de bezwaarschriften betrekking hebbende stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij het secretariaat van de commissie. Op vrijdag 11 juli a.s. kunt u weer uw bewaarde klein che misch afval (KCA) persoonlijk aan de chemokar afgeven. In de rubriek van volgende week treft u de tijden en plaat sen aan waar de chemokar stopt.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 3