c Financiële Asielzoekerscentrum niet meer bewoonbaar Week grenzen zijn bereikt Nieuwe impuls burgerinitiatieven Deze (trek haken Brillen voor Egypte Een onbezorgde vakantie met www.autobaas.nl I Vrijwilligerswerk bij De Klup WADDINXVEEN - De Klup organiseert iedere week van maandag tot en met zondag leuke vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke handicap in de regio Midden- Holland. De Klup heeft twee ontmoetingscentra in Gouda. Hiernaast is er onder andere een dependances gevestigd in Waddinxveen. De Klup is een vrijwilligersorganisatie waar ongeveer tweehonderd vrijwil ligers werken. Ondersteunend door een team van twintig be roepskrachten zetten zij zich in om wekelijks 450 bezoekers te vermaken. Zowel in Gouda als in Waddinxveen is De Klup op zoek naar vrijwilligers. Vooral bij de eetcafé’s, kinderactivitei- ten en soosactiviteiten is over het Politiekeurmerk Veilig Wonen (0182) 54 74 00 Wandeltocht Skatende voor senioren senioren Kom tekenen Jeep. BAAS CC jazeker. De Hypotheken Zomerkamp Schatgraven ook voor uw Kennismaking computer WADDINXVEEN F AUTO bos De Hypotheker V car comfort STAATSLOTEN LI 11 Niet meer knijpen iBtZGE’ hwui iMUOf! Sr* I addinx OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN 55e JAARGANG nr. 2859 WOENSDAG 16 JULI >1 Bij afstoten denkt het college SUZUKI I Wie denkt dat skaten alleen voor de jeugd is weggelegd, kan op sportpagina lezen dat dit niet het geval is. De scoutingverenigingen in Waddinxveen zijn op kamp geweest. Hoe dat was kunt u lezen op pagina 15. Kinderen hoeven zich deze vakantie niet te vervele: ook als ze niet op vakantie gaan, heeft de bibliotheek Zevenhuizen genoeg voor ze te doen. Wat precies leest u op pagina 7. WADDINXVEEN - Er moet veel bezuinigd worden de aankomende jaren. Dit blijkt uit het beleidsplan 2004- 2007, dat het college afgelopen donderdag presenteerde. „We zitten echt aan de grenzen van onze financiële mo gelijkheden”, aldus wethouder Dijksterhuis. Om dit op te lossen verhoogt het college de lasten voor de mensen en organisaties die gebruik maken van de gemeentelijke bij dragen. ken: hoe zit het met de doel matigheid van de plannen, zijn er goede combinaties te maken enzovoorts. Uiteindelijk bleek dat er in den. In 2004 wordt dat thema, in overeenstemming met het Europese Parlement, ’Opvoe ding door sport’. Het college ziet burgerinitiatieven op dat was een vrij grote locatie", legt de woordvoerder van het COA uit. „We verplaatsten echt een paar mensen per dag.” Met gezinnen met kinderen heeft het orgaan zolang mo gelijk gewacht. „We proberen kinderen zoveel mogelijk pas in de zomervakantie te ver plaatsen, maar het kan ge woon niet altijd”, aldus het COA. Het centrum in Wad dinxveen telde 522 plaatsen. Het Asielzoekerscentrum is bijna acht jaar open geweest. Het is dus geen vroegtijdige sluiting, iets waar het COA deze jaren veel mee te kam pen heeft. Over een eventueel nieuw Asielzoekerscentrum in Wad dinxveen wordt voorlopig dan ook niet meer gesproken. „Het COA wil pas op latere datum met ons daarover con tact hebben”, aldus de woord voerster van de gemeente. De gemeente had eerder po sitief gereageerd op een aan vraag van het COA voor een semi-permanent AZC, maar door de grote terugloop van het aantal asielzoekers wil de organisatie eerst verder kij ken. WADDINXVEEN - Het Cen traal Orgaan voor Asielzoe kers is begonnen met de af braak van het AZC aan de Zuidelijke Rondweg. Officieel sluit het centrum 31 juli haar deuren en dan moeten de ba rakken afgebroken zijn. Het centrum staat al vanaf begin juni leeg, vanaf mei is het COA al bezig met het uit plaatsen van mensen. „Het Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 Bij ons te koop t/m dinsdag 22 juli 12.00 uur voor de trekking van dinsdag 22 juli PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop s (0172) 23 07 17 GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN I (6-9 jaar) en (10-13 jaar) uit school. Kosten: 120 euro voor 15 lessen, inclu sief materiaal. Informatie: tel. 0180-634002 of email l.a.by- rint@mail.com. REGIO - Het aantal inbraken binnen de grenzen van politie Hollands Midden is in 2002 met bijna 15% gedaald. Onder ande re het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) heeft hieraan zijn steentje bijgedragen. Bewo- len worden ingeleverd bij de verschillende inleverpunten van Brillen voor Egypte. Ook in Waddinxveen is zo’n in- leverpunt te vinden bij de C1000-supermarkt aan de Pas sage. Het project is in juni 2002 be gonnen na een reis van een aantal mensen uit Nederland aan Egypte. Weer terug in Ne derland zijn er stappen onder nomen om medische klinieken in. dit land te voorzien van de broodnodige brillen. In de desbetreffende Egypti sche klinieken is de medische apparatuur voor onder andere het opmeten van het gebrek aan de ogen en de sterkte van de brillenglazen wel aanwezig. Er is echter een probleem: de brillen ontbreken. En daar wil WADDINXVEEN - Het college wil een nieuwe impuls aan het fenomeen burgerinitiatieven geven. Dit doet zij door een thema aan elk jaar te verbin- ners kunnen met dit keurmerk zelf zorgen dat zij veiliger wo nen. Veilig wonen. Het zou vanzelf sprekend moeten zijn, maar dat is het niet. Elk jaar wordt er in Nederland 88.000 keer inge broken. De vakantie staat weer voor de deur. Het huis staat dan leeg en dat is aanlokkelijk voor inbrekers. Het Politie- Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) kan u helpen uw wo ning inbraakveilig te maken. Een inbreker zoekt altijd naar de zwakke plekken van een wo ning om binnen te komen. Wat de zwakke plekken van uw wo ning zijn, kunt u te weten ko men door aan een erkend PKVW-bedrijf bij u in de buurt Steeds meer senioren ontdekken dat de computer nieuwe wegen opent of vroegere hobby’s nieuw leven kan inblazen. Voor verhoging, wat kleiner te hen die kennis willen maken met de computer of er meer mee willen doen, organiseert het Computer Leercentrum Waddinxveen (Mauritslaan 55) op de vrijdagen 18 juli en 8 au- Ander karakter gustus open dagen. Van 10.00 uur tot 16.00 uur wordt gede monstreerd met de uitgebreide voornamelijk aan panden, maar apparatuur en peilen de mede werkers van het leercentrum hoe dit instituut de potentiële cursisten nog beter van kan zijn. In het komende winterseizoen dat op 2 september begint, staan de volgende cursussen al op het programma: Kennisma ken met de computer (zes les sen voor 46,50) en Kenni smaken met Internet en e-mail (zeven lessen voor 60,00). Daarnaast worden er works hops gehouden over de onder werpen: meer mogelijkheden met e-mail, adressenbestanden, tabellen maken, Excel, Power point, digitale fotografie en A5 boekjes maken. De cursussen worden gegeven door deskun dige en enthousiaste vrijwilli gers en vallen onder de paraplu van Welzijnswerk, tel 0182 631932. Het Asielzoekerscentrum aan de Zuidelijke Rondweg wordt afgebroken. Op 31 juli is er niets meer van de barak ken over. (Foto: Liesbeth van der Vis) REGIO - De organisatie Hulp aan Egypte heeft een jaar gele den, onder meer in deze regio, een brillenproject opgestart. Zoals het er nu uitziet, kunnen duizenden mensen in Egypte dankzij een bril uit Nederland weer beter zien. Grote aantallen brillen zijn in het afgelopen jaar bij diverse medische klinieken afgeleverd in dit Noord-Afrikaanse land. Het project wordt voorlopig voortgezet en er kunnen dan Zo moeten sportclubs vanaf 2004 vijf procent meer huur betalen aan de gemeente. Het college wil zo te voorkomen dat de OZB wordt verhoogd. Mensen die het toch al moeilijk hebben, worden zoveel moge lijk ontzien. De forfaitaire bij drage voor gehandicaptenver- voer is daarom voor de nieuwe beleidsperiode vastgestfeld op 340 euro per persoon per jaar, het bedrag dat vrijwel alle om liggende gemeente uitkeren, op advies van het Overlegorgaan Midden-Holland. Ook op de verschillende plat formen die Waddinxveen kent, wordt niet bezuinigd. „Daar is de communicatie met de bur ger te belangrijk voor en daar hebben we echt de platformen voor nodig”, aldus burgemees ter Jonkman. De ambtenaren hebben hard gewerkt om het beleidsplan binnen drie weken zover ge reed te hebben. „Dat is een he le prestatie”, aldus wethouder Lont. „De hoofdlijnen zijn nu vastgesteld, de definitieve ver sie hebben we begin september klaar.” Het college heeft eerst kritisch keren aan de scholen zelf, en niet aan het zwembad. Dit maakt allemaal deel uit van een grotere discussie over de besteding van het budget, een discussie die bijvoorbeeld ook rond de vriendschapsbanden met Pelhrimov gehouden wordt. „We hebben nu een ambtenaar die met de vriend schapsband bezig is”, vertelt de burgemeester. „Dat geld zou den we bijvoorbeeld ook aan de organisatie zelf kunnen ge ven. Zo geldt het ook bij de kinderboerderij en het zwem bad: misschien zijn er wel men sen in Waddinxveen die deze instellingen in stand willen hou den. Dan kunnen we misschien beter die vrijwilligers een be paald bedrag geven, zodat het de gemeente minder kost en tegelijk het vrijwilligerswerk stimuleert en een ander karak ter geeft.” Het college heeft ook geld apart gezet voor nieuwe uitga ven, waaronder de forfaitaire bijdrage voor gehandicapten- vervoer en de verplaatsing van de brandweerkazerne. Dat laat ste moet in 2005 gebeuren. Een locatie tussen de Dreef en de Sniepweg is de meest gunstige positie, ook met het oog op de nieuwe woonwijk Triangel, maar waar de nieuwe kazerne precies komt, is nog niet duide lijk. B W heeft ook veel geld apart gezet voor de verbete ring van de gemeentelijke orga nisatie. Het college wil een be perkte reorganisatie: nieuwe mensen aannemen, niveaus van bepaalde functies verhogen en afspraken maken over verbeter programma’s. Een groot deel hiervan wordt betaald van een eenmalige meevaller. „De tijd is rijp om een deel van de beleg gingen te incasseren”, aldus Lont. „Tot nu toe gebruikten we alleen de rente van deze in vesteringen, maar nu hebben we een eenmalig bedrag van ongeveer twee miljoen euro profijt. Het beleggingsbedrag blijft natuurlijk gelijk, dat gaan we opnieuw beleggen.” gebied graag tegemoet en houdt daar geld voor beschik baar. „We dagen de burgers uit”, aldus burgemeester Jonk man. Elk jaar werd 100.000 euro apart gezet voor burgerinitia tieven. In 2004 wordt dat be drag gehalveerd. Dat is niet omdat het college er niet meer geld aan uit wil geven, er werd gewoon nooit beroep op ge daan.Voor 2003 is 50.000 euro apart gezet voor het Jaar van de Gehandicapten. Binnenkort worden de plannen over wat er met dat geld moet gebeuren vastgesteld. Veel meer geld is dit jaar niet opgevraagd. ZEVENHUIZEN - Hou je van tekenen en ben je benieuwd wat je hier allemaal mee kunt naar het bestaande beleid geke- doen? In de eerste week van september start Louise Adams weer .met een cursus ’Verras send tekenen voor kinderen’ in Zevenhuizen. De lessen wor den gegeven op dinsdagmiddag 2004 voor 650.000 euro moest donderdagmiddag worden omgebogen en afge stoten. De tarieven van econo mische voorzieningen, zoals een inrit op de openbare weg of het inschakelen van de ge meentelijke plaagdierenbestrij- dingsdienst worden verhoogd, om zo deze voorzieningen honderd procent kostendek kend te maken. Gevoeliger lig gen de sociaal-culturele voor zieningen, zoals bijvoorbeeld de sportclubs. De kostendekkend- heid hiervan was altijd erg laag en de gemeente begint dit ver schil voorzichtig, met een huur- ma- ken. „In 2004 willen we verder kijken, bijvoorbeeld naar hoe we mogelijk met budgetsubsi dies kunnen werken.” ODCSE CHRYSLER f AALOPLAGE RIJN Hulp aan Egypte nu juist wat aan doen met de actie Brillen voor Egypte. Op verschillende plaatsen kunnen niet meer ge bruikte brillen worden ingele verd. Zij komen vervolgens te recht bij mensen die deze brillen hard nodig hebben, aldus Hulp aan Egypte. Andere inleverpunten in de regio zijn op de volgende plaatsen te vinden: bij de C1000-supermarkten in de He renhof en Ridderhof in Alphen, bij de Cl000 aan het Raadhuis plein in Bodegraven en bij alle C1000 supermarkten in Woer den. Voor meer informatie over de inhoud en opzet van dit project of over vormen van samenwer king, kunt u contact opnemen met mevrouw F.J.T. Antonides, telefoon: 0172-614 777. WADDINXVEEN - De Stich ting Waddinxveens Welzijns werk (S.W.W.) houdt op dins dag 22 juli aanstaande een wandeltocht voor senioren. Vooraf opgeven is niet nodig; u kunt op de dag zelf vanaf 9.30 uur inschrijven in de foyer van het Anne Frank-activiteiten- centrum (Jan van Bijnenpad). Daar is tevens gelegenheid om ’n kopje koffie of thee te drin ken. Óm 10.30 uur gaat de groep met een aantal auto’s richting Driebruggen. De tocht van 10 kilometer gaat langs de Enkele Wiericke richting Hekendorp. Bij café Goejanver- welle wordt een koffiestop ge houden. Bij terugkomst in Wad dinxveen is er in het Anne Frank-centrum nog gelegen heid even met elkaar na te pra ten onder het genot van een kopje koffie of thee. De tocht gaat door, indien het goed wan delweer is. Kosten voor deelna- me bedragen 2,60, inclusief 3 kopjes koffie/thee. Aan deelne mers die meerijden wordt bo vendien een kleine bijdrage aan de autokosten gevraagd (max. I,-). Voor meer informatie, tel. 0182 - 615555 of 631932. De volgende wandeltocht is ge pland op dinsdag 26 augustus. In 2004 moet ook meer weer stand worden opgebouwd, bij voorbeeld voor het nieuwe winkelcentrum. Dit wil het col lege doen door de reserves te herschikken. De OZB wordt ook nog steeds gebruikte bril- pas als verhoogd, als er geen andere mogelijkheden meer zijn. Lont hoopt dat het zover niet hoeft te komen. „We ver wachten niet dat we nog meer moeten gaan knijpen, maar het blijft altijd de vraag: is alles ge dekt? Maar we doen zeker ons uiterste best niet aan de porte monnee van de kiezer te ko men.” De burger krijgt voor deze be zuinigingen veel terug, vindt het college. „We kunnen nu met meer zekerheid zeggen dat we doen wat we beloven.” Aan staande vrijdag worden de stukken verstuurd naar de ver schillende organisaties en in stellingen. Eind oktober wordt het be leidsplan aan de raad voorge legd. dag en ’s avonds versterking nodig.Van de vrijwilligers wordt geen specifieke opleiding ver eist. Naast vrijwilligerswerk biedt De Klup een goede stage plek aan studenten van een SPW- of SPH-opleiding. De Klup biedt begeleiding door professionele medewerkers, een goede sfeer en veel leuke contacten met deelnemers en andere vrijwilligers. Is je inte resse in het werken bij De Klup gewekt, wil je meer informatie, eens meewerken of je aanmel den? Neem dan contact op met De Klup, telefoon 0182-527566 en vraag naar Sjakkelien Betlem of Saskia Korst (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur). Of kom langs (Bloemen- daalseweg 68, Gouda). ook aan gevoeligere zaken, zo als de kinderboerderij. Wet houder Dijksterhuis: „De kin- dienst derboerderij was al geprivatiseerd, jaren geleden al. We hebben afgesproken met de Stichting Warnaarplantsoen dat zij het beheer over zouden nemen. Nu hebben we moeten constateren dat dit niet gelukt is, de gemeente steekt er nog steeds veel geld in.” Ook wil het college een onderzoek naar een eventuele afstoting van het zwembad. „We willen er enkel een onderzoek naar doen”, legt Lont uit. „Of het er ook van komt weten we nog niet. We willen het zwembad in ieder geval niet sluiten.” Ook het schoolzwemmen wordt veiliggesteld. Eén van de ideeën daarbij is om de Stichting Waddinxveens het budget wat nu gemoeid is met het schoolzwemmen uit te een gratis preventieadvies aan te vragen. Bij de politie in uw gemeente kunt u een informa- tie-envelop over het PKVW ophalen, waar onder andere een lijst in zit met erkende PKVW-bedrijven bij u in de buurt.Wanneer u de aanpassin gen heeft gedaan, of heeft laten uitvoeren door een PKVW-be drijf, kunt u het certificaat Veili ge Woning aanvragen bij het er kende PKVW-bedrijf. Met dit certificaat als bewijs kunt u korting vragen op uw in- boedelverzekeringspremie bij uw verzekeraar. Voor meer in formatie kijk op www.politie- keurmerk.nl of haal de informa- tie-envelop op bij uw plaatselijke politie. '7

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 1