Pas op met Deze Tien jaar jeu de boules vraagt om feestje Week zwemmen in b www.vaartland.nl open water cc LET OP Afgeschreven boeken worden verkocht ‘We hebben lol gehad en dat is het belangrijkste FOTOACTIE (0182) 54 74 00 I Discotheek misschien in Senioren en Kijken naar vlinders Hij is er ween DeNVM Woningvizier car comfort AUTO KOPEN? Volgende week: vliegers maken met SWW Jazeker. De Hypotheken ■F computers Waddinxveen ook voor uw „UTÖ bevei^ liginc bos ms Vakantiewerk Gastgezin Jong en oud Gouwe De Hy pol hek er NEELEMAN Meld je aan voor de meditatieavonden en de Reiki-cursussen ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN* WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN voor: [Trt—P* 55e JAARGANG nr'- 2862J WOENSDAG 6 AUGUSTUS 2003 waarschuwing doen 9 Kantoorboekhandel Brederolaan 8 - Waddinxveen A 1 Grote leeftijdsverschillen bij het open toernooi van T.V. Waddinxveen. Wie er gewonnen heeft leest u op pagina 15 Ook dit jaar zijn er weer veel vakantiewerkers ac tief bij Soubrugh. Lees op pagina 7 meer over hun werkzaamheden. Het meest complete woning aanbod van Gouda e.o. van een kleinbeeld-kleurennegatieffilm op het formaat 10 x 15 cm op standaard glanzend KODAK papier. Deze actie is geldig t/m 1 september 2003. UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN dig, die steeds opnieuw de mensen erbij betrekt. In de Kastanjelaan is dat de heer Scheurwater. „Ik hoop nog vele gezellige jaren hier mee te maken”, aldus Scheur water, die een bloemetje in ontvangst mag nemen. Dit jaar hebben de jeu de boulers geluk gehad. Dankzij het mooie weer deze zo mer, konden ze bijna elke avond spelen. „Het is wel eens anders geweest”, ver telt Dirk van Wageningen. „We moesten soms vluchten voor de regen.” Hij speelt al tien jaar mee. „Ik woonde eerst hier in de Eikenlaan, inmiddels ben ik ver huisd naar de Kerkweg," vertelt hij. „Maar ik kom hier nog iedere avond." Ab Monster is ook één van de mensen die van begin af aan meedoet. Ook hij is in middels verhuisd naar de Kerkweg. „Je komt toch terug, voor de gezelligheid.” Zelf speelt hij niet meer. „Dat vind ik wel jammer, maar hier zijn is ook al heel Gratis af te halen bij de deelnemende NVM makelaars WADDINXVEEN - Het is drukker dan normaal, deze maandagavond bij het jeu de boules plek in de Kastanjelaan. De mannen op de bank zitten hier elke avond, mits het weer het toelaat. Soms spelen ze, soms kijken ze alleen en moe digen ze de wel spelende jeu de boulers aan. „Die daar zitten, die zijn hier nor maal nooit”, zegt één van de mannen, wijzend op een groep mensen. Al tien jaar lang wordt er hier jeu de boules ge speeld, van half zeven tot acht uur 's avonds. Dat is reden voor een klein feestje en natuurlijk is ook burgemeester Jonkman hierbij aanwezig. „Tien jaar lang sport en gezelligheid, het is fantastisch dat jullie dat met zijn allen voor elkaar krijgen”, spreekt hij de jeu de boulers toe. „Vertelt u mij maar eens bij welke andere sport er zoveel mensen graag bankzitter willen zijn?” Natuurlijk is er ook bij jeu de boules een gangmaker no- 0182- e-mail: Bel (0900) 708 09 00 (I0 eurocent per minuut) Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 BENT U TOE AAN VERVANGING VAN UW KEUKEN- INBOUW- APPARATEN WU KOMEN GRATIS BU U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: grootste aanbod I perfecte service I hoge inruilprijzen 36 opnamen €4?9 leuk.” Vrouwen doen niet mee. „Ze heb ben het wel geprobeerd, maar ze hou den het niet vol elke avond”, vertelt Ab. „Ze kregen allemaal blessures. En één keer in de week meespelen is ook niet leuk.” Om half zeven stromen de mannen toe en dan wordt gelijk bepaald wie in welk team zit. „We gooien allemaal een balle tje”, vertelt Ab. „De drie die dan het dichtste bij de boules gooien, komen bij elkaar en de andere drie vormen het an dere team.” Er zijn dus geen vaste teams en het staat ook nooit vast wie er die avond meespelen. „Als je komt en ze hebben al een ploeg van zes man, dan moet je toch wachten tot er één uit valt”, vertelt Dirk. Om acht uur is het tijd voor koffie.Vanavond wordt de koffie buiten gebracht, maar, zoals Dirk al aan geeft: „Dat gebeurt ook meestal niet, hoor. Het is niet altijd feest.” FAntn\ I snelservice het snelle en persoonlijke adres fAt itoA snelservice Coenecoop 397. WaMinxveen. Tel. (9182) 61 47 14 :NINGSTIJDEN: maandag t/i puterhelpdesk voor senioren (Mauritslaan 55). Op vrijdag 8 augustus wordt, na het succes van het evenement op I8 juli, opnieuw een open dag gehou den van I0.00 tot 16.00 uur. Belangstellenden kunnen pra ten over computers, vragen stellen en kijken naar de moge lijkheden die de computerhelp desk heeft voor senioren. Er zijn voldoende deskundigen aanwezig om iedereen rustig te woord te staan. Voor inlichtin gen: tel.OI 82-631932. Uw kopij en/of advertenties v<xtiet Weekblad voorWaddinxv en kunt u inleveren in de daarvc ar bestemde bus in de winkel v n Cl 000 Passage 208, Waddinxvet n. WADDINXVEEN - Vanaf vrij dag 8 augustus aanstaande start de bibliotheek met een grote verkoop van afgeschreven boe ken. Deze boeken zijn uit de collectie gehaald, omdat ze ver ouderd zijn of omdat er een de Welzijnswerk, 631932, of sww@stww.nl. w ed K WADDINXVEEN/REGIO - Nederland maakt zich op voor de hittegolf, die deze week ons land beheerst. De tropische temperaturen van boven de 30-gradengrens zijn voor ons, nuchtere Hollanders, nog altijd een uitzon dering. Maar ook wij zullen ons moeten aanpassen en steeds meer de cultuur van de Middellandse Zee gebie den moeten aannemen. Dat betekent dat het tempo van onze dagelijkse bezigheden een tandje lager moet wor den gezet. Voor diegenen die nog genieten van de vakan- tie «n graag verkoeling zoeken in het water, geldt ook een duidelijke waarschuwing. Want met name zwemmen in het open water wordt steeds onbetrouwbaarder. ONDERHOUD I ALLE MERKENJ APK-KEURINGEN I K DESKUNDIG ADVIES grote drukte op de vaarroute in de Gouwe tussen Alphen aan den Rijn en Gouda. De plezier vaartuigen moeten continu alert zijn, niet alleen op het overige scheepvaartverkeer maar ook op zwemmers, die teveel uit de kant zwemmen. Al enkele malen konden boten de zwemmers in de Gouwe maar ternauwernood ontwijken. In deze periode is het logisch dat men de verkoeling dicht bij huis zoekt in plaats van in het zwembad, maar dan is de waar schuwing om niet te ver van de kant af te zwemmen zeker op zijn plaats. De aanhoudende hitte heeft in het buitenland inmiddels zeven tien levens geëist. Ook voor onze landgenoten heeft de GGD een uitgaan. „Vooral mensen met hart- en vaatziekten zijn een risicofac tor in deze dagen. Maar ook ouderen en kleine baby’s moe ten voorzorgsmaatregelen in ogenschouw nemen. Zo advise ren wij deze groep om zoveel mogelijk binnen te blijven en zich niet bloot te stellen aan de zon,” aldus een woordvoerder van de GGD. De provincie Zuid-Holland heeft een waarschuwing doen uitgaan met betrekking tot zwemmen in open water. De waterstand in meren en plas sen, die in verbinding staan met rivieren zal de komende dagen verder dalen. Dat kan een plot selinge explosie van cyanobac- teriën oftewel blauwalgen tot gevolg hebben. De giftige blauwalg gedijt namelijk goed bij hoge watertemperaturen, en door de lage waterstanden is de situatie extra risicovol. Deze bacterie kan gezondheidsklach ten geven bij mens en dier, zo als darmklachten, hoofdpijn en huidirritatie. Met name in de Zevenhuizerplas is inmiddels een hoge concentratie van de bacterie waargenomen, waar door zwemmen in deze plas wordt afgeraden. Inmiddels zijn er al meerdere meldingen bin nengekomen van ziekgeworden honden na het zwemmen in de ze plas. De waterschappen in de buurt van de grotere rivieren nemen de komende tijd extra vaak monsters van zwemwater om problemen zoveel mogelijk te voorkomen. de kinderen met een bakje met water op hun hoofd door een hoepel heen kruipen. „We zijn dus ook een beetje nat gewor den.” Aan het langlaufen - met zijn zessen op één ski - kwa men de kinde ren helaas niet toe, want al snel moest een aantal van de sporters op bezoek bij oma. Annemarie be sloot het toen maar voor ge zien te houden en begon met afbreken. Al snel cirkelden er twee meisjes om haar heen. „We zijn de sportdag helemaal vergeten”, zegt één van hen. Annemarie werkt pas sinds ju ni bij SWW. Ze is speciaal aan genomen voor tienerwerk. „Er zijn altijd heel veel activiteiten voor kinderen tot een jaar of elf, twaalf. Voor de groep daar na wordt nauwelijks iets geor ganiseerd. Die kinderen die hier vandaag waren, zijn wel vaker op dit veldje te vinden en moeten zichzelf maar verma ken. Dat lukt wel, maar het is natuurlijk ook leuk als er eens iets voor hen wordt georgani seerd.” Daarom wil Annema rie, beginnend in wijk Zuid, meer gestructureerde tiener- activiteiten opzetten. „Van sport en spel tot meer creatie- WADDINXVEEN - Mensen van 55 jaar en ouder die be langstelling hebben voor com puters en mogelijke opleidin gen, kunnen nog een keer een Annermarie. „Nu was het uit eindelijk toch heel gezellig. We hebben lol gehad en dat is het belangrijkste.” Voor de zes aanwezige kinde ren was er ge noeg te doen. „We hebben op de basket gemikt, een soort paaltjes- voetbal gedaan, maar dan één tegen één, een skippybalrace, touwtrekken, steltlopen”, ver telt Annemarie. Ook moesten nieuwe uitgave aanwezig is. De boeken die verkocht worden zijn vooral studieboeken voor volwassenen. Met name onder werpen als kunst, hobby, sport en spel, vliegtuigen, auto’s, com puters maar daarnaast ook nog veel meer andere onderwer pen. De bibliotheek (van Mecklen burg Schwerinlaan I) is open op maandag, woensdag, vrijdag I4.00-I7.30 en 18.30-20.30, dinsdag 10.00-12.00 en 14.00- I7.30 en zaterdag 10.00-13.00. Familie Hogerheide had afgelopen drie weken Nils uit Duitsland op be zoek. Op pagina 9 meer over hun ervaringen. Voor digitaal kijk op Lwww.sonneveld.nu WADDINXVEEN - In en bij kinderboerderij Dierendal in het Warnaarplantsoen wordt op vrijdagavond 15 augustus vanaf 21.00 uur een nachtvlin- derexcursie gehouden. Nacht vlinders worden aangetrokken door witte lakens op te hangen en daar lampen op te richten. Gamma-uil, Agaatvlinder, Huis moeder, Hagendoornvlinder, Haarbos en vele andere soor ten kunnen dan van dichtbij worden gezien. De avond wordt georganiseerd door de werkgroep Natuur- en Milieu Educatie in samenwerking met leden van het KNNV uit Gouda.Tot en met 7 september wordt in de kinderboerderij een vlinderexpositie gehouden. De opgestelde panelen geven informatie over dag- en nacht vlinders. De kinderboerderij is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot I6.30 uur en op zondag van 12.00 uur tot 16.00 uur. GOUDA/WADDINXVEEN - Gouda gaat over haar grenzen kijken voor de vestiging van een discotheek. De gemeente wil met de gemeente Waddinxveen overleggen of het mogelijk is een discotheek te plaatsen in de driehoek Akkeroord AI2 Zuidelijke Rondweg. Adhoc horecamakelaars, die be trokken is bij de ontwikkeling van de discotheek, heeft Wad dinxveen begin dit jaar voorge steld samen te werken bij de ontwikkeling van de discotheek nadat de Waddinxveense CDA- fractie voorstelde een disco theek te vestigen in de drie hoek Akkeroord Al2 Zuidelijke Rondweg. Volgens haalbaarheidsonderzoek van Adhoc is er geen ruimte voor twee grote uitgaansgelegenhe den in de regio. Samenwerking ligt hier dus voor de hand. Ad- - hoe gaat uit van een discotheek met capaciteit van 1200 bezoe kers. In een antwoord op het voor stel van Adhoc, geeft Waddinx veen aan eerst te willen wach ten op voorstellen van de grondeigenaren in het be treffende gebied. Zij kunnen nog reageren op de verkave- lingsschets die de gemeente Waddinxveen maakte voor het gebied. Als uit de reacties van de grondeigenaren blijkt dat een discotheek mogelijk en wense lijk is, dan vindt de gertieente Waddinxveen het voor de hand liggend om een gesprek friet de gemeente Gouda aan te gaan. De locatie in Waddinx9jeen is inmiddels de derde die Gouda op het oog heeft om eventueel een discotheek te vestigeh. Eer der had de gemeente al de Groenheuvel op het oog Hier tegen kwamen de bewohers al in opstand. Inmiddels is ér ook een onderzoek gestart naar de vestiging van de discothêek op het Hamstergat McDrive. De uitslag van dit onderzoek wordt over enkele maanden verwacht. WADDINXVEEN - Het leek even of de sportdag niet door ging, toen om elf uur de don kere wolken dreigend boven het sportveldje aan de Miner- valaan hingen en er nog geen kind te zien was. Maar Anne marie Heijnen van Stichting Waddinxveens Welzijnswerk hield vol en in de loop van de dag verzamelde zich toch een aantal kinderen om aan de ac tiviteiten deel te nemen. „Ik kan wel achter mijn bureau gaan zitten, maar dan zie ik de kinderen helemaal niet”, aldus Hoewel de waarschuwing voor de blauwalgbacterie nog niet voor de Gouwe geldt, is het toch oppassen geblazen met zwemmen in dit kanaal. Aller eerst wemelt het er in de va kantieperiode van de plezier jachten en ook de binnenscheepvaart gaat onver minderd door. Dit betekent Burgemeester Jonkman krijgt tips van gangmaker Scheurwater op de jeu de boules plek in de Kastanjelaan, waar al tien jaar wordt gespeeld. Dirk Dekker, Ab Monster, Frans Redegeld en Tom van Loggum kijken toe. (Foto: Liesbeth van der Vis) ve en culturele zaken, van alles dus”, aldus Annemarie. Voor de vakantie is Annemarie al een aantal keer op het veld je geweest voor een hockey- of voetbalwedstrijd. De opkomst was toen in ieder geval een stuk beter dan nu, nu het va kantie is. „Vorige week had ik ook skaten voor tieners geor ganiseerd. Daar kwam maar één persoon op af, dan hebben we toen maar afgeblazen.” Omdat het rustiger is dan ver wacht, past zij ook haar zo- merprogramma er op aan. Volgende week woensdag, 13 augustus, zijn alle jongeren uit wijk Zuid uitgenodigd om met SWW vliegers te maken, we derom op het sportveldje ach ter de Minervalaan. Annerma rie begint om 13.00 uur met de activiteit. „Tijdens de vakantie open dag bezoeken in de Com- blijven kinderen - en hun ou ders - toch altijd iets langer in bed liggen.” De vliegers wor den dan ook gelijk dezelfde middag opgelaten. „Daarna gaan we nog even sporten, dus iedereen is welkom.” Er zijn deze keer geen kosten verbon den aan deelname. Opgeven voor deze middag kan telefo nisch tijdens kantooruren bij Stichting Waddinxveens tel. per 24 opnamen «3?9 ad dinx OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN t ^4 c Sa _n TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN 1 ~'''sasK Kon. Wilhelminaplein 6 - Waddinxveen - Tel.(0182) 61 30 61 - Fax (0182) 61 91 15 KERKWEG OOST 185 2741 HP WADDINXVEEN TEL. («1«2» M M 72 Tel ./fax (0182) 61 51 07 www.steenbok-newage.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 1