Ringdijk in Deze polder ’vormt Week Back to school! b BURGERS geen gevaar Oogstfeest Trekkervrienden Moerkapelle trekt veel belangstelling Ncümm ooi gemeente as? b cc H Le Mirage spant rechtzaak aan tegen LET OP voor uw AUTO HIFI lUHsmtKHH-tmt/gtuN NRE energieleverancier gemeentehuis Glanzende aanbieding CAR WASH CENTER GOUDA (0182) 54 74 00 Waddinxveense kerken L BASTI N zznljolz J Organisatoren kregen bekeuring voor het schenken van bier EEMSKERK ■iiiraimöiaa Uw specialist al 74 jaar, in Water, Gas, Elektra, Dakwerk en C.V. E/10/ korting op al onze 31/ /O wasprogramma's gratis wasmunten voor de doe 't zelf wasboxen open tijdens Open Monu mentendag WADDINXVEEN - De Brug- kerk, de Remonstrante Kerk en de Sint Victorkerk openen ook dit jaar tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 13 augustus hun deuren. De dag staat dit jaar in het thema van de Boerderij, maar daar konden de kerken weinig mee. Zoals elk jaar bieden alle drie de kerken van 10.00 tot 16.00 uur weer een aantrekkelijk programma aan. Poppenkast bos RTW de regio in Jubileum Be Fair Uneto-Vni 1 l NEELEMAN Meld je aan voor de meditatieavonden en de Reiki-cursussen De nieuwe collectie is binnen! Jazeker. De Hypotheker. Kom kijken naar de nieuwe mode van: v.d. Loo mannenmode, Monique Mode, Koetsier Schoenmode, La Percha en Inimini Kinderkleding Vrijdag 5 september 19.15-20.00 uur in de “galerij”, Koninginneweg Boskoop zatekmc 6 SEPTEMBER uw Dimensit car comfort LI 11 VERVANGING INBOUW- APPARATEN Nieuwe en gebruikte PIANO’S Extra voordelig bij: BOOT Bodegraven Kerkstraat 2, tel. (0172)612541 snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: Kom langs voor de Mooiste trends en beste aanbiedingen! Bel voor een vrijblijvende offerte: Telefoon 0182-630899 Dorpstraat 33 2742 AP Waddinxveen Uneto-Vni _/Auto\ snelservice (achter de McDonalds) Nu tegen inlevering van deze bon: of Weekblad voOf OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN 55e JAARGANG nr. 2865 WOENSDAG 3 SEPTEMBER 2003 5 (Foto: Liesbeth van der Vis) voerster van de gemeente. De Hypotheker www.pcdiscount.nl APK-KEURINGEN RTW FM heeft een ge deeltelijk nieuw bestuur. Wat hun plannen met het radiostation zijn, kunt u lezen op pagina I9 De jubileumweek van Be Fair was een groot succes. Lees meer op pagina I7 leder kind wil wel een keer zijn eigen poppen- kastpop maken. De Brede School zette deze activi teit op. Hoe de eerste cursus verliep, leest u op pagina 7 meente dat de zaak voor een periode van drie maan den al om 0I.00 uur geslo ten moest zijn.Apo: „Elke dag staat hier om één mi nuut voor één de politie op de stoep, dat is toch niet leuk meer?” De rechtzaak moet volgens Apo ergens volgende week plaats hebben. De gemeente is inmiddels benaderd. „Laat de rechter maar beslissen”, aldus Apo. ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES WADDINXVEEN - De eige naar van horecagelegenheid Le Mirage sleept de ge meente voor de rechter. „Ze willen me gewoon weg hebben, maar ik laat niet op mijn kop zitten”, aldus Apo. Sinds afgelopen vrijdag moet Le Mirage om 0I.00 uur ge sloten zijn in plaats van de normale 03.00 uur. De zaak sloot volgens de gemeente te laat en na een waarschu- wingsperiode besloot de ge- Brederolaan 8 - Waddinxveen Tel./fax (0182) 61 51 07 www.steenbok-newage.nl Door Walther Micke WADDINXVEEN/ ZEVEN HUIZEN - Trekkervrienden Moerkapetle vierden zaterdag 30 augustus onder grote be langstelling het jaarlijkse oogstfeest. Wethouder Zijder- hand (Gemeentebelangen) en raadslid Freeke (Christen Unie) van de gemeente Moerkapelle vereerden het feest met een bezoek. De or ganisatoren van het oogst feest hadden verzuimd een ontheffing te vragen voor het verbod op het schenken van licht alcoholische dranken en kregen daarvoor een bekeu ring van medewerkers van de Keuringsdienst van Waren. Ondanks de slechte weers voorspellingen was het op za terdag prachtig weer: een Groensvoorde 14 2742 DJ Waddinxveen Tel. (0182) 63 02 40 's Maandags gesloten Kantoorautomatisering voor het MKB Tel: 0182-383721 www.dimensit.nl info@dimensit.nl Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN SD I BENT U TOE AAN VAN UW KEUKEN- WU KOMEN GRATIS BU U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: PC DISCOUNT DÉ COMPUTER KOOPJES BEURS groene stroom afnemen. Ener- gyXS, de oude leverancier van de gemeente, werd de week er- Dorpstraat 39 Waddinxveen Kerkplein 13 Moordrecht ging de uitdaging aan om mee te doen met het ringsteken en behendigheidsproeven. Maar hiermee zijn we er nog niet, medewerkers van de po litiehondenschool ’De Verde diger’ uit Zevenhuizen gaven een demonstratie met hun Mechelse herders. Daarbij moest ’pakwerker’ Hans, ge huld in een met stof bekleed leren pak ter bescherming, het zwaar verduren. De hon den hadden hem steeds bin nen de kortste keren te pak ken en leken hem slechts met tegenzin los te laten. Een an dere attractie was een klom penmaker die ter plaatse een demonstratie van zijn am bacht gaf en klompen in alle soorten en maten verkocht. Ook konden de bezoekers kiezen uit een groot aantal schaalmodellen van trekkers en landbouwmachines. Voor een hapje en een drank je zorgden zoals vanouds oma Vermulm met haar dochter en haar schoondochter. De volkoren pannenkoeken zijn inmiddels beroemd.Weinig waardering voor de aangebo den verfrissingen toonden en kele medewerkers van de Keuringsdienst van Waren. Zij gaven de organisatoren van het evenement een be keuring wegens het zonder ontheffing verkopen van bier. De organisatoren hadden geen ontheffing voor het ver bod op het schenken van licht alcoholische dranken aange vraagd. Om een dergelijke ontheffing te krijgen moet men namelijk in het bezit zijn van het Diploma Sociale Hy giëne en het eerstvolgende examen vindt pas weer in september plaats. WADDINXVEEN/BOSKOOP - De onverwachte dijk breuken in Wiinis en Rotterdam en de gevolgen daarvan voor een groot aantal inwoners heeft een heleboel men sen aan het denken gezet.Waar praktisch niemand bij stil stond en wat bijna onmogelijk leek, blijkt dus toch te kun nen. Een dijk, bestaande uit veen of aangelegd op veen, die door uitdroging zo poreus wordt dat hij onder de wa terdruk bezwijkt. OPTIEK WADDINXVEEN verancier te vinden.Tot die tijd voorzag Eneco het gemeente huis van stroom. „Maar NRE is voor failliet verklaard. De amb- goedkoper”, aldus een woord- tenaren zaten gelukkig niet in het donker; ze kregen tien werkdagen om een nieuwe le- prachtig goudgeel graan. Alles bij elkaar had het bedrijf dit jaar zo’n 65 hectare met graan staan. Per hectare is de opbrengst tegen de 10.000 ki lo tarwe per hectare. De be stemming van de oogst is om tot veevoer te worden ver werkt. Daartoe wordt het ge transporteerd naar de malerij in Nieuwerkerk aan den IJs- sel. Behalve gedorst werd er de afgelopen zaterdag ook nog geploegd en wel door vier verschillende ploegen waaronder een die oorspron kelijk door een paard werd voort getrokken. De ploegen werden nu voortge trokken door tracto ren waarvan er twee met rupsbanden wa ren uitgerust. De bestuurders kweten zich met grote toe wijding van hun werk zodat het kleine stukje land herhaal delijk werd omgeploegd. Dit stukje moet volgend jaar wel haast een bijzonder grote op brengst hebben. Verder waren er op het oogstfeest tegen de vijftig trekkers te zien, allemaal min stens vijfentwintig jaar oud. Een bijzonder exemplaar was de Crawley 75, een zeer compact gebouwde machine met een dieselmotor met compressie-ontsteking. Aan de achterkant van deze trek ker bevindt zich een kleine hydraulische hefinrichting die de eigenaar met veel moeite weer inde oorspronkelijke staat had kunnen brengen. Een aantal trekkerbestuurders stralend blauwe hemel met mooie grote stapelwolken en slechts een enkel buitje dat geen naam mocht hebben. Het oogstfeest vond, zoals ge bruikelijk plaats op het akker- bouwbedrijf van de familie van der Torren. De I75 hecta ren van dit bedrijf liggen ge deeltelijk in Zevenhuizen en gedeeltelijk in Waddinxveen. Bert Vermulm, belangrijkste organisator van het oogst feest, heeft bijzondere banden met dit bedrijf. Zijn grootva der en zijn vader verdienden er het dage lijks brood en zijn ou ders woon den in een huisje op het bedrijf. De ge schiedenis van het be drijf gaat terug tot 1834 toen werd begonnen met de droogmaking van de polder. In I835 was de klus geklaard en in 1841 trad het eerste polderbestuur aan. In 1842 werden er drie boerderijen gebouwd waarvan er één nu nog door de familie Van der Torren wordt bewoond. De familie kocht het bedrijf in 1880. De bedrijfsvoering is in han den van slechts twee perso nen: Titus van der Torren en Maarten Bontenbal. Bonten bal zorgde ervoor dat het graan gedorst wordt in een oude Westfalia dorsmachine. Het stro dat overbleef, werd gelijk verwerkt in een spe ciale balenpers, aangedreven door de tractor van Philip Vermulm. De opbrengst is om en nabij de 500 kilo Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandaa t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) Hoewel hoogheemraadschappen en waterschappen onmiddellijk geruststellende woorden lieten horen, is men daarna wel begon nen met extra inspecties uit te voeren. Ook waterschap Wilck en Wiericke. Niet dat er aanwij zingen waren die reden gaven tot directe zorg, maar wel omdat een aantal dijken in het gebied van Wilck en Wiericke voor een groot deel uit veen bestaat. Het probleem is daarbij dat vrijwel niemand weet hoeveel precies. Veel van deze dijken zijn onge veer anderhalve eeuw oud, som mige nog ouder. Daarnaast is van invloed de bodem waarop een dijk is gebouwd. De meeste dij ken in de regio bestaan uit veen of zijn op een veenlaag gebouwd. Velen in dit gebied keken na de dijkbreuk in Wiinis met enige zorg naar de ringdijk die zich van het Noordeinde door Snijdelwijk slingert naar de Linnaeusweg en verder tot aan Waddinxveen. De ringdijk is in feite een polderkade én het is een veendijk. Binnen het beheersgebied van het waterschap Wilck en Wieric ke ligt 5I5 km aan waterkerin gen. Daarbij onderscheidt men drie categorieën. De boezemka- den beschermen enerzijds de la ger gelegen polder tegen het ho ger liggende boezemwater, anderzijds houden deze kaden de boezem in stand. Als voor beelden van boezemkaden zijn te noemen de kade langs de Gou we, de Prinsendijk langs de Enke le Wiericke en de kade langs de Stompwijksevaart. De polderka- den scheiden polders met een verschillend waterpeil. Op deze manier beschermen de kaden de laag gelegen polders tegen water uit de hoger gelegen polders. Polderkaden zijn onder andere de Ringdijk van de Middelburg en Tempelpolder, de Ringdijk in Bo skoop en Waddinxveen en de ka de langs de Zoetermeerse Meer polder. Vorige week zijn spoedinspecties uitgevoerd, ook op dringend verzoek van het Rijk en een waarschuwende brief van Geodelft. Wilck en Wiericke ont ving donderdag het inspectierap port en meldde dat er geen bij zonderheden zijn waargenomen. Dat dit niet alles zegt bleek toen kort daarop ook een veendijk in Rotterdam het begaf. Toen sloeg de schrik wel degelijk toe.Aange- toond was dat ogenschijnlijk re delijk stabiele veendijken het door een combinatie van uitdro ging en waterdruk plotseling kunnen bezwijken. „Beide dijken in Waddinxveen zijn gecontro leerd en er zijn geen gevaarlijke situaties aangetroffen”, aldus een wwordvoerder van Wilck en Wiericke. „Rotterdam en Wiinis hebben wel bewezen dat dat niet waterdicht is, maar we gaan er hier van uit dat er niets aan de hand is.” Niet in combinatie met happy hour of andere acties 1 Geldig t/m 31 oktober I ULTRAMODERNE TEXTIEL WASSTRAAT VAN 30 METER LANG Óp VOOR- EN NABEHANDELING - PRIMA WASRESULTAAT - GOEDE SERVICE - LAKVRIENDELIJK - 4 ZEER MODERNE DOE-HET-ZELF WASBOXEN - 4 STOFZUIGERS Nieuwe Gouwe O.Z. 13C. iViV 50 Op het bedrijventerrein van Kruisinga OTOÊ i I (0182) 69 85 83 Waddinxveen OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN Bij de Open dag van de Trekkervrienden werd er behalve gedorst ook geploegd en waren er antieke trekkers te bekijken. De dag trok veel bezoekers. WADDINXVEEN - Het ge meentehuis heeft een nieuwe stroomleverancier. Afgelopen woensdagmiddag tekende de gemeente een contract met NRE Eindhoven. De gemeente gaat van NRE gewoon weer Let op gewijzigde openingstijden. Dinsdag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur Zaterdag 9.00-17.00 uur Donderdagavond 19.00-21.00 uur I I De Brugkerk (Kerkweg-Oost) heeft naast de gebruikelijke rondleidingen en orgelspelen, die elk uur plaats hebben, ge kozen voor een expositie met het thema ’de Doleantie en Waddinxveen’. „In december moet de eenwording van de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch-Lutherse Kerk een feit zijn, daar wilden we wel even bij stil staan”, aldus Kees Neven. „Een predikant die destijds nauw met het uit ééngaan van de kerken betrok ken was, Bernhard Jacob Adria- ni, is in Waddinxveen predikant geweest, dus er is wel een plaatselijke connectie. Onze huidige dominee, dominee van der Plas, is synodevoorzitter en zal, als de eenwording door gaat, gelijk de laatste synode voorzitter voor de Nederlands Hervormde Kerk zijn. Wad dinxveen markeert dus als het ware het begin- en het eind punt.” De Remonstrantse Kerk (Zuidkade 59) laat dit jaar, na hun afwezigheid op de Open Monumentendag vorig jaar, ex tra van zich horen. De Kerk kan weer bezichtig worden, onder het genot van een kopje thee of koffie en een plakje zelfgebakken cake, er zijn men sen aanwezig om vragen te be antwoorden, maar de klapper dit jaar is het Open Podium. Ie dereen die wil musiceren voor publiek, krijgt een kans. Opge ven kan nog steeds, bij Anne- marie Brinkers, tel. 0182- 395622 of mail naar: j.brinkers@ 12move.nl. De Sint Victorkerk (Zuidkade 175), helaas nog steeds geen officieel rijksmonument, heeft ook weer haar gebruikelijke programma. Het Maarschalker- weerd orgel, afkomstig uit 1871, ouder dan de kerk zelf, speelt weer op verschillende tijden en voor een rondleiding, met informatie over de kerk in historisch perspectief, is op elk moment mogelijk. Bovendien zijn er in de pastorie eeuwen oude pastoorsportretten te bewonderen die in 1999 gron dig zijn gerestaureerd. KERKWEG OOST 1*5 2741 HD WADDINXVEEN J TEL. 101*2’64 00 72 J m a*co**»*!<* M ^.A.K**S***

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 1