Passage vol met kinderen en Italiaanse muziek S|°)0@g)@O© ^F. Meer integratie gehandicapten aan hand actieplan w 1+ w r Collecte Creatieve 1 Waddinxveen Schoon succes Darten voor senioren cursus voor Zwemseizoen ZRRW van start Dertig-plus disco in Ontmoetings dag in Anne Frank groot Tentoonstelling ’de week van vrijwilligers 0172 21 37 15 info@loo.nl HYPOTHEKEN Gedeputeerde Staten kiezen voor Bentwoud nieuwe stijl Open dag Honden Sport WADDINXVEEN - De Hon den Sport Vereniging Waddinx veen bestaat op 14 november twintig jaar. Dit wordt gevierd met een Open Dag op 20 sep- jaar in voor nierpatiënten. In tember. Iedereen met of zon der hond is van harte welkom. Voorlichtingsavond voor zwangeren met kraammarkt GOUDA - Op woensdag 24 september vindt in het Groene die reeds actief Hart Ziekenhuis (Bleulandloca- zijn of willen worden bij ere- tie) atieve activiteiten bij bovenge noemde organisaties.Tijdens de cursus kunnen de cursisten kennismaken met allerlei (nieu we) knutselmaterialen en ideeën opdoen voor diverse tweede groep om 20.30 uur. thema’s, gericht op de doel groep. De cursus wordt gehou den in het Anne Frank-activitei- tencentrum (Jan van Bijnenpad Iop woensdag 18, 22,29 ok tober, 5 en 12 november van 19.30 - 21.30 uur. Kosten voor deelname bedragen 45,- euro per persoon, inclusief lesmate riaal en een kopje koffie of thee. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de S.W.W, tel. 0182-631932 of per e-mail sww@stww.nl. nierstichting Projectleider Triangel benoemd 1 Bel voor meer info: 0182 51 33 23 of mail naar: aertsglas@planet.nl WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Bel (0900) 708 09 00 (I0 eurocent per minuut) Een hypotheek is een heel belangrijke financiële stap in je leven! VAN DER LOO r’ t OSjte, WOENSDAG 10 SEPTEMBER 2003 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 13 en het ge- Fietstocht voor senioren Pieter van der Loo ADVIES BEMIDDELING Hypotheekrente 5 jaar vast, effectieve rente 4,13%. Vraag naar de voorwaarden. Rentewijzigingen voorbehouden. UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN luchtkussen. „Je moet er op gaan staan en dan eraf sprin gen, dan kiepert hij om”, aldus Claudia. Alle kinderen kregen een stempelkaart. Elk spel stond voor één stempel.Vier stem pels is een ijsje, zeven een mi- nipizza. „Na vier stempels ko men ze allemaal hun ijsje ophalen, dan krijgen ze hun kaart weer mee en gaan ze hun kaart volmaken voor de minipizza”, legt de organisatie uit. „Het is druk, we hebben nu een niertransplantatie is op dit moment 4,5 jaar. WADDINXVEEN - De Stich ting Waddinxveens Welzijns werk organiseert binnenkort een cursus ’Creatief’ voor vrij willigers van buurtcentra, ver enigingen, scouting en dergelij ke. De cursus is vooral bedoeld voor mensen ook uw meegebrachte boter hammen opeten. Na terug komst in het Anne Frank-cen- trum kunt u nog even napraten onder het genot van een kopje koffie of thee. De kosten voor deelname bedragen 2,60 euro per persoon (inclusief drie con sumpties). De tocht gaat alleen door bij goed fietsweer. Voor informatie daarover kunt u die dag vanaf 9.00 uur bellen met de S.W.W, tel. 0182-615555. De volgende en tevens laatste fietstocht van dit jaar is gepland op dinsdag I4 oktober. capten/ revaliderenden, 's avonds via via Gerts, tel. 0182- 616356 of Dini Geers, tel. 0182-616728. zeker al zo’n 150 minipizza’s weggegeven.” De zeven spellen waren: ringsteken, slalom steppen, de evenwichtsbalk, het stokvan- gen, de Toren van Pizza, de hobbelfietsrace en het vracht- kieperluchtkussen. Bij elk spel stond begeleiding, over het al gemeen leden van de vulploeg van de Cl000,te herkennen aan hun T-shirts, waar ook op staat geschreven bij welk spel ze horen. Ook aan de ouders was natuurlijk gedacht: waar de kinderen hun ijsje en piz- WADDINXVEEN - Wordt landelijk de Nationale Ont moetingsdag voor zieken en ouderen gehouden op zon dag 14 september, in Wad dinxveen gebeurde dat afge lopen zaterdag in het Anne Frank Centrum. De organisa tie was in handen van de vereniging voor gehandicap ten De Zonnebloem en de kerkgenootschappen.Van de kerkgenootschappen namen aan deze viering deel de Ne derlandse Hervormde Kerk, de Remonstrante Gemeente, De Samen op Weg Kerken (Immanuelkerk, Gerefor meerde Kerk en De Rank) en de R.K.SintVictorpa- rochie, met als voorgangers Ds.F.Bos, Ds.L.Burger, Ds.C.de Jong, Pastor M.Ame- ling, Pastor G.Martini en Pas tor I.Vonk.Aan deze viering werd door ongeveer 250 mensen deelgenomen. Gezien de grote opkomst van de deelnemers en de medewerking van veel vrij willigers en de vrijgevigheid van diverse sponsors kon voorzitter Hans den Tuinder van de Zonnebloem dan ook een verheugd welkomst woord tot de aanwezigen richten. Het was heel jam mer dat aan het begin de ge luidsinstallatie van het A.F.Centrum niet in orde was en het spreken van de predikanten en pastores werd verstoord door een ir riterend gezoem. Het thema voor deze dag was Wijsheid. Tijdens de dienst werd me dewerking verleend door de dames van het themakoor 'His Revolution’. Omdat de bijeenkomst tot ver in de middag duurde werd een lunch aangeboden. Na de lunch trad het duo Willeke D'estell en Erwin Fillee op, met liedjes uit de oude doos en de hedendaagse tijd. Een daverend applaus was de be loning plus een attentie van de organisatie. Na afloop van deze uitstekend georgani seerde dag kreeg iedere be zoeker een attentie in de vorm van een plant. Het was de vierde keer dat deze Ontmoetingsdag werd ge houden en ieder jaar wordt het aantel deelnemers groter en daarom wordt nu al met plezier uitgekeken naar het eerste lustrum. (A.B.) 1968 werd de stichting opgezet met als primaire doel de dialy en de capaciteit ervan te vergro ten. Op dat gebied is de afgelo pen jaren al veel bereikt, maar de Nierstichting wil meer doen om juist deze behandeling te voorkomen. Dat wil de stich ting op de eerste plaats doen door het bevorderen van or- WADDINXVEEN - Het was druk, afgelopen zaterdag in de Passage. Overal renden kinde ren rond, spelletjes stonden uitgestald en Italiaanse muziek klonk zachtjes door de straat. De Italiaanse Kinderdag, geor ganiseerd door de Passage Winkeliersvereniging (PWV), was een groot succes. „Som mige spelletjes zijn best nog moeilijk”, zegt Thomas Bres ser (tien jaar). Hij heeft samen met Jos Dros (elf jaar) al drie spelletjes gedaan: het hobbel- fietsen, de autoped en de evenwichtsbalk. „Daar ben ik echt wel honderd keer vanaf gevallen”, becommentarieert Jos. Claudia Hofman (tien jaar), Ja- comien Monster (elf jaar) en haar zusje Dieke (zeven jaar) zijn al wat verder dan de jon gens, zij beginnen aan hun vijf de spelletje: het springkussen. Het is niet zomaar een springkussen, in de Passage staat een echt vrachtkieper- WADDINXVEEN - De Stich ting Waddinxveens Welzijns werk start op 16 september weer met de activiteit Darten voor senioren. Vanaf 10.00 uur kunt u terecht in buurtcentrum De Boog (C. Huygenslaan). Darten is een inloopactiviteit dus vooraf opgeven is niet no dig. Meedoen is niet verplicht, voor een kopje koffie en een praatje bent u ook van harte welkom. zeker wel de positieve punten van het plan van Smit en Van Leeuwen. Toch weegt de be hoefte van de omliggende ste den en dorpen zwaarder en die behoefte gaat uit naar bos en natuur. In het plan Bentwad zou wel plaats zijn voor een Bent hos, maar waterbeheer staat in het plan centraal. Een ’wad’ heeft ook praktische bezwaren. Voor de minimale diepte van anderhalve meter, die waterre- creatie nodig heeft, zijn forse technische ingrepen nodig. De effecten van het plan op de om geving zijn onduidelijk. zaatje op konden halen, stond voor het winkelend publiek een kopje koffie klaar, met stroopwafel. Aan het einde van de dag wa ren er 325 pizza’s weggege ven; van de vijfhonderd stem pelkaarten waren er nog maar vijftig over. „Het was een su perdag’, aldus Jim Koster, voorzitter van de PWV. „Als je zoiets opzet, moet je toch maar afwachten hoe het loopt. Maar de hele Passage was vol met kinderen en ou ders, daar doe je het voor.” Ook over de samenwerking tussen de winkeliers is Koster zeer te spreken. „Iedereen heeft geholpen bij de voorbe reiding. Ook met opbouwen en afbre ken waren ze er allemaal, dat is toch fantastisch.” Een Kinderdag is volgens de voorzitter zeker wel voor herhaling vatbaar. „Misschien wordt het wel een jaarlijks te rugkerend fenomeen.” cursussen kunnen op deze avond trainen. Op de woens dagavond is er dus een zeer gemêleerd gezelschap aan het werk. De HSVW heeft diverse soor ten van hondentrainingen.Voor iedereen die één van de cur sussen heeft gevolgd is er de jaarlijks terugkerende club- match. Dit is een spelletjesdag voor baas met hond, met een beetje competitie onder elkaar. De HSVW is geen rasgebonden rassen zijn wel- een voorlichtingsavond plaats voor zwangere vrouwen en hun partners. Deze bijeen komst duurt ongeveer twee uur. De eerste groep start om 19. 30 uur in de Gehoorzaal, de WADDINXVEEN - De landelij ke Week van Nederland Schoon is op I september van start gegaan. In dat kader heeft de stichting Nederland Schoon de gemeente een exemplaar van de Nederland Schoon af valbak aangeboden. De afvalbak staat vanaf vorige week bij de ingang van het gemeentehuis. Eveneens hebben zij diverse folders, posters en ander voor lichtingsmaterialen meegezon den. Het materiaal is zichtbaar voor het publiek dat het ge meentehuis bezoekt, opgehan gen. Deze afvalbak, ontwikkeld in dit voorjaar, staat inmiddels bij zo’n 6500 supermarkten in Ne derland. Deze afvalbak maakt de consument indringend be wust van de problematiek rond het zwerfafval. Op korte ter mijn zullen ook alle pompsta tions in Nederland dezelfde bakken gaan plaatsen. Gedurende deze gehele week vraag de stichting Nederland Schoon in een aantal steden in Nederland extra aandacht voor het zwerfafval. Deze actie wordt landelijk gecommuni ceerd via radiocommercials. Voor meer informatie kunt u terecht op hun website: in- fo@nederlandschoon.nl. Deze boeken zijn niet alleen in het Nederlands verkrijgbaar, maar ook in bijvoorbeeld het Engels. Deze methode wordt door re medial teachers gebruikt voor het taallerende kind, maar kan ook gebruikt worden voor vol wassenen die moeite hebben met foutloos lezen en schrij ven. Er liggen ook wat informa tiekranten klaar voor geïnte resseerden. Naast informatie over deze methode is zijn er ook boeken uit de collectie van de bibliotheek te zien die met het ’leren leren’ te maken heb ben. De tentoonstelling is te bezich tigen van 8 tot 16 september tijdens de openingstijden van de bibliotheek. WADDINXVEEN - De Stich ting Waddinxveens Welzijns werk, afdeling Senioren, houdt op 16 september een fietstocht voor senioren. De lengte van deze tocht is ongeveer veertig kilometer. Vanaf 9.15 uur kunt alle fietsers van vijftig jaar of ouder zich inschrijven in het Anne Frank-activiteitencen- trum (Jan van Bijnenpad) en een kopje koffie of thee drin ken. Rond de klok van 10.00 uur wordt er gestart. Halver wege de tocht wordt een kof- fiestop gehouden. Daar kunt u HYPOTHEKEN (VERZEKERINGEN C PENSIOENEN veen heeft binnen de gemeente Waddinxveen en ook in de om liggende gemeentes een sociale en maatschappelijke functie verworven in de loop der ja ren. Elke week trainen er bijna honderdvijftig combinaties van baas en hond. De trainingen worden gegeven op de maan dag- en donderdagavond en op zaterdagmiddag. Op woensdag- nen bij het leren lezen avond zijn de vrije trainingen: schrijven. er kan dan door de cursisten geoefend worden. Ook de REGIO - Het Bentwoud moet een bos worden, geen wad. Dit is het definitieve standpunt van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De omgeving heeft een groot bosgebied no dig, geen waterrecreatie, het plan Bentwad voor staan. Wa ter- en oeverrecreatie heeft de omgeving al genoeg, zoals bij voorbeeld bij de Reeuwijkse Plassen, de Zevenhuizerplas en de Rottemeren. Grote bossen zijn hier bijna niet te vinden. In de verdere vorming van het plan wordt c(e rol van het wa ter wel vergroot. De GS zien WADDINXVEEN - Gehandicapten mensen moeten meer geïntegreerd worden in de samenleving. Dit blijkt uit het actieplan van het Lokaal Comité Europees jaar van mensen met een handicap 2003. Het college keurde het veertien punten tellende plan op drie punten na goed.Vooral toegankelijkheid in gebouwen staat centraal. Tijdens deze avond wordt een videofilm vertoond over de gang van zaken rond een beval ling op de afdeling Verloskunde. Een verpleegkundige vertelt over het verblijf op de afdeling. Verder is er aandacht voor de periode na de bevalling Na de presentaties kunnen aan- Op I april 2003 stelde het col lege een bedrag van 50.000 eu ro uit de pot burgerinitiatieven beschikbaar aan het comité. Dit in het kader van Het Jaar van de Gehandicapten. Afgelopen 25 juli bood het comité het col lege het plan aan. Het bedrag wordt voorname lijk besteed aan de toeganke lijkheid van gebouwen en voor zieningen. Zo wil het comité een nieuwe oprit bij Kreater, een tillift in zwembad De Sniep en aangepaste toiletten in buurtcentrum Zonnig Zuid en de Gouwebloem. Ook worden er in de toekomst stoeltjes ge plaatst in winkels, zodat men sen met een handicap die niet lang kunnen staan hierop plaats kunnen nemen. Het comité wil ook scholen verder bij gehandicapten be trekken. Verschillende scholen zijn inmiddels aangeschreven om deel te nemen aan een fo totentoonstelling. Leerlingen moeten plaatsen in Waddinx veen fotograferen die niet goed toegankelijk zijn voor mensen met een handicap. Ook gaan jongeren met een functiebe perking informatie verstrekken aan leerlingbegeleiders en de canen. Door hen te vertellen hoe het is om een functiebe perking te hebben en hoe zij ermee omgaan, hoopt het col lege op een deskundigheidsbe vordering. Daarnaast gaat het comité met de voorstelling 'Klas op wielen’ en een caba retvoorstelling over de integra tie van leerlingen met een han dicap langs de bovenbouw van basisscholen. Zo worden de leerlingen zich beter bewust van de problemen die een han dicap met zich meebrengt. Het vergroten van het aantal kleedhokjes in zwembad De Sniep wordt nog verder onder zocht. Het college wees een eenmali ge bijdrage aan Kreater voor extra cursusaanbod voor ge handicapten en een extra sub sidie voor het Platform Gehan dicapten Waddinxveen (PCW) af. Meer cursusaanbod voor ge handicapten in Kreater leidt volgens het college niet tot een betere integratie van de doel groep. PCW heeft in 2002 al een forse subsidieverhoging ge kregen. Ook kreeg het platform toen al een eenmalige bijdrage voor de werving van leden en de dekking van cursuskosten. In 2004 vindt een herijking van waarderingssubsidies plaats. De hoogte van het subsidiebudget wordt dan afgestemd op de te leveren prestaties. Het lokaal comité bestaat uit wethouder Gerts gehandicap tenbeleid), mevrouw D. Voogd en mevrouw Paling namens het Platform Gehandicapten Wad dinxveen, mevrouw T. Kooij na mens De Bruggen, mevrouw L. Hartman namens de Openbare bibliotheek Waddinxveen, de heer A.C. Koremans namens Kreater, de heer J. Korving, na mens Stichting Waddinxveens Welzijnswerk, de heer A. van der Helm pastor, de heren C. Havelaar en A.J. Ammerlaan na mens Industrieel Contact Wad dinxveen en mevrouw B. Jonk man, echtgenote van de burgemeester. staande ouders de kraammarkt bezoeken. Hier vindt men on der meer informatie over borst- en flesvoeding, babyver- zorgingsproducten, kraamzorg, zwangerschaps- en borstvoe- dingskleding, babymassage en kinderopvang. Ook zijn hier en kele verpleegkundigen van de afdeling Verloskunde aanwezig. Tijdens het bezoek aan de kraammarkt is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De kraammarkt vindt plaats in het GHZ-restaurant De Ridderhof. Aanmelden voor deze gratis voorlichtingsavond kan telefo nisch tussen 9.00-12.00 uur op tel.:0182-505445. WADDINXVEEN - Het nieu we seizoen van de dertig-plus disco’s in het Zuidhonk gaat za terdag I 3 september weer van start. De disco begint ’s avonds om 21.00 uur en eindigt om 01.00 uur. Nieuw is dat disco gangers die tussen 21.00 en 21.30 uur binnen komen gratis toegang hebben. Dit is een proef die loopt tot en met de cember. Na 21.30 uur is de en tree vijf euro, maar dat is inclu sief twee consumptiebonnen. programma. Het gymnastiek- halfuurtje is van 18.00 tot 18.30 uur is een uitgelezen kans om de conditie van spie ren en gewrichten op peil te houden. Gehandicapten die voor het eerst komen dit sei zoen, moeten een verwijsbrief- je van hun huisarts of specialist combinaties van de gevorderde kunnen laten zien. De contributie voor één sei zoen bedraagt 66,- euro voor peuterzwemmen (voor vader of moeder en kind), het tweede kind uit hetzelfde gezin zwemt voor 33,- euro. Voor gehandi- capten/mindervaliden bedraagt de contributie 60,- euro, voor ouderen (60+) is dit 48,- euro Zonder seizoenabonnement is het 2,75 euro per keer.Aanmel- dingen voor baby en peuter zwemmen via Pauline Droge, tel. 0182-619339.Voor gehandi- vereniging, alle revaliderenden, 's kom. De minimum leeftijd voor de begeleiders om te trainen met een hond is zestien jaar. Er zijn op deze dag verschillen- sebehandeling te verbeteren de demonstraties te bezichti gen, zoals de demonstraties Gedrag en Gehoorzaamheid Pakwerk en Schapendrijven. Daarnaast worden er gratis les sen in Gedrag en Gehoorzaam heid en in Behendigheid gege ven. Ook is er de mogelijkheid tot gratis gezondheidscontrole gaandonatie. De wachttijd voor door dierenpraktijk Korte Ak keren. De informatiestands van het dierenasiel Gouda, de Die renbescherming en de Dieren ambulance zijn aanwezig. De dag begint om 12.30 uur aan de Middelburgseweg 6a. De in 1983 opgerichte Hon densport vereniging Waddinx- leP6n’ WADDINXVEEN - In het ka der van de landelijke actieweek: ’De week van het leren’ heeft de bibliotheek tentoonstelling ingericht. Bij deze tentoonstel ling zijn boeken van de metho de De Haan te zien. Dit is een methode om kinde ren met dyslexie te ondersteu nen bij het leren lezen en REGIO - Ruim 75.000 vrijwilli gers gaan in de derde week van september op pad voor de Na tionale Collecteweek van de Nierstichting. Het thema van de collecte is ’Een nieraandoe- ning verziekt je leven’. De Nier stichting wil nierpatiënten in hun dagelijkse realiteit zoveel mogelijk helpen en bijstaan, maar dat kost geld. Daarom ko men de collectanten van de Nierstichting van 14 tot en met 20 september langs de deur voor een vrijwillige bijdrage. De Nierstichting zet zich al 35 WADDINXVEEN - Voor de stichting Zwem Revalidatie en Recreatie Waddinxveen (ZR RW) gaat woensdag 24 sep tember het nieuwe seizoen van start in het Gouwebad De Sn iep. Onder leiding is er elke woensdagavond van 18.00 tot 19.00 uur zwemmen voor ba by’s en peuters van nul tot vijf jaar. Gehandicapten en reva liderenden (ook vrijzwemmers) kunnen van 18.00 tot 20.00 uur in het zwembad terecht. Het water is die dag extra ver warmd. Ook dit seizoen is door vrijwil ligers, onder begeleiding van fy siotherapeuten en reddingsbri gade een programma opgezet om alle groepen in staat te stel len in het water te revalideren en te recreëren. Voor de gehandicapten/min- dervaliden zijn met name de fy siotherapeuten en de reddings brigade actief. Zij begeleiden tevens een individueel oefen- WADDINXVEEN - Het college van burgemeester en wethou ders heeft Dr. Ir. Frits Schreiner (52) benoemd tot projectleider voor Triangel. Schreiden is di recteur van Schreiner Manage ment en gespecialiseerd in inte rim management procesmanagement op bied van ruimtelijke ordening. Hij beschikt over grote erva ring bij de ontwikkeling van (nieuw)bouwprojecten. Zijn aanstelling geldt vooralsnog tot maart 2004 voor twee dagen per week. Zijn opdracht is om in die periode een Nota van Uitgangspunten voor het Trian gel gebied op te stellen. De Toren van Pisa was één van de zeven spelletjes die afgelopen zaterdag in de Passage gespeeld kon worden. (Foto: Liesbeth van der Vis) 5 jaar: v.a 3,95%*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 13