Tien jaar beauty onder één dak Een bruiloft onder water: verrassingen op het Oogstfeest Medewerkers politie over algemeen tevreden over werk iillillii bibliotheek Peuter en muziek Niet lozen rond Activiteiten in De Paddestoel Cursussen Kwadraad Jonge jury van start in Boerderijen vertellen op de Open Monumentendag Politie start wervings campagne Open avonden Volksuniversiteit Wereld Borstvoedingweek Moerkapelle Ontevredenheid over loopbaan mogelijkheden en werkdruk Meezingen in interkerkelijk gospelkoor Inloopavond vrouwen van nu MOERKAPELLE - De afdeling Moerkapelle van de NBvP Vrouwen van Nu start het nieuwe seizoen op woensdag 17 september met een inloop avond. Op deze avond zijn niet alleen de leden welkom, maar ook hun dochters, schoond ochters, vriendinnen, moeders en buren. Zij kunnen kennis maken met de activiteiten die voor het komende jaar op het programma staan en zich in schrijven voor een cursus. Niet meer overslaan Palingroker Toekomstdroom isif®M| PAGINA 17 WOENSDAG 10 SEPTEMBER 2003 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN (Foto: Liesbeth van der Vis) vaardigheden, een gespreks groep voor ouderen en de cur sus 'Verder na een echtschei ding.’ Voor meer informatie of aan melden, tel. 0182-594710. Deelnemersbijdrage voor alle groepen is vijftien euro. Na de trouwerij volgt de dorsdemon- stratie op het plein. Als de Lichtaartse Kloppers klaar zijn met hun show, is het de beurt voor de Kleine Trompetters om hun muziek te laten horen. De vele men sen verspreiden zich langzaam over de veert en restaureert en ook de oor spronkelijke gegevens van de spullen ops poort. De vereniging heeft enkele dui zenden leden, die een paar keer per jaar het clubblad Pionier ontvangen. Kijk voor meer informatie over de vereniging op www.otmv.nl. hele Dorpstraat. Er is immers genoeg te doen. Het line-dansen is ook dit feest niet weggebleven, achter het gemeente huis leeft een klein groepje mensen zich uit op de countrymuziek.Vbor jongeren is er streetdance, evenals een steltloop- wedstrijd. De jongens van voetbalvereni ging Groeneweg verkochten lootjes, waar mooie prijzen mee te winnen vie len.Voor de kleintjes is er ook genoeg te doen: vooral de clown die dieren van ballonnen draait staat volop in de belang stelling. Aan eten ook niet te kort: van hamburgers tot poffertjes, met natuurlijk de palingroker als publiekstrekker. Voor de Hervormde Kerk is een rom melmarkt bezig, georganiseerd door de Hervormde Gemeente. „Alles wat hier staat hebben we in de loop van de tijd gekregen", vertelt Aad van Sprang, voor zitter van de rommelmarktcommissie. Hij staat druk pannenkoeken te bakken. „Die hebben we natuurlijk niet gekregen.” De opbrengst van de rommelmarkt gaat naar de familie den Os, een familie uit Zeven huizen die zendingswerk doet in Surina me. „Meneer den Os is piloot en vliegt daar zieke mensen naar ziekenhuizen toe. Hij wordt hiervandaan gefinancierd door het thuisfront en wij financieren zo dat thuisfront weer.” Geen Oogstfeest zonder trekkers en motoren: de Oude Trekker en Motoren Vereniging (OTMV) uit Leidschendam heeft ook dit jaar weer een museum neergezet. „We laten hier zien hoe oude melkmachines werken en waterpompen en dat soort dingen”, vertelt Joris, die zelf kraanmachinist is en altijd een inte resse heeft gehad in motoren. „We heb ben afdelingen in verschillende districten en struinen in zo’n district bepaalde fes tivals af, zoals bijvoorbeeld dit Oogst feest.” De OTMV is een landelijke vereniging, die oude trekkers en motoren conser- Het Oogstfeest is een feest dat de hele dag duurt. De oude ambachten mogen niet overgeslagen worden, evenals de kleine dierenshow. Op het boerenerf is het genieten van een lekker broodje, of gewoon even zitten op een hooibaal. Een praatje maken, dingen uitproberen, of ge woon rondlopen: alles kan. Er is voor ie dereen wat wils, voor jong en oud een dag om nooit meer over te slaan. ZEVENHUIZEN - In de openbare bibliotheek ging woensdag 3 september de Jonge Jury van start. Ieder een van twaalf tot en met vijftien jaar kan meedoen als Jonge Jurylid. Deelname is gratis en voor elke deel nemer ligt een Spyrab-gids (Shock Your Parents Reed A Book) klaar, in deze gids vertellen jongeren over hun favoriete boek. Elke deelnemer leest vijf boeken (minder mag ook), maakt een top vijf van favo riete boeken en levert die in bij de bibliotheek of brengt een stem uit via in ternet. De vijf titels met de meeste stemmen worden in maart 2004 als nominaties bekend gemaakt. In april wordt onthuld welk boek de prijs van de Jonge Jury ontvangt. Alle jeugdboeken die in 2002 voor het eerst in het Nederlands verschenen zijn en die speciaal voor 12- plussers geschreven zijn ko men voor jurering in aan merking. De bibliotheek heeft hiervoor een speciale tafel ingericht. De Jonge Ju ry duurt tot 24 januari 2004. Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Passage 208, Waddinxveen. roodsauna en twee zonnecabi- nes was de ruimte bij lange na niet vol. Het concept sloeg ech ter zo aan, dat Hundersmark al snel met uitbreidingen kon be ginnen. Er kwam bijvoorbeeld een aantal zonnebanken bij, maar ook nieuwe dingen zoals de fitnessruimte en de schoon heidssalon. „Na een jaar was de ruimte al gevuld, toen kon ik niet meer verder uitbouwen. Ik ben toen ruim vijf jaar op zoek geweest naar een andere loca tie.” Vervolg van de voorpagina ZEVENHUIZEN - Degene die deze za terdag zeker geen last hebben van de re gen, zijn Herma van Noort en Leo Lam berts. Deze twee duikinstructeurs trouwen vandaag, maar niet zomaar: zij trouwen onder water. Burgemeester Westendorp moest de ceremonie leiden en nam speciaal daarvoor duiklessen bij het bruidspaar. De actie was tot het laatste toe geheim gehouden. 'Maar het heeft iets te maken met de watertank voor het gemeente huis’ schalt er uit de speakers. Vele be zoekers van het Oogstfeest verzamelen zich voor de tweeëneenhalve meter ho ge tank. „Ze gaan in het water trouwen”, klinkt het hier en daar. Dan komen de gelukkigen op: Herma is een bruidsjurk van blauwe duikstof, Leo en de burge meester in een duikpak. Nadat de zuur- stoftanken zijn vastgemaakt en alles is gecontroleerd, verdwijnen ze alledrie on der water. Alles gaat mee: het trouw boek, watervast stiften om te tekenen en de ringen. Om het hele publiek mee te kunnen la ten genieten, heeft de burgemeester een camera mee onder water, maar hij is slecht verstaanbaar. 'Wat is daarop uw antwoord’, is nog net te ontwaren en het ’ja’ wat erop volgt klinkt luid en duidelijk. Gejuich volgt en even later verschijnen Herma en Leo boven water voor de zoen. Weer terug onder water worden de ringen omgeschoven: Herma en Leo zijn getrouwd. Ook de Vereniging Molenvrienden is dit jaar op het Oogstfeest te vinden. „Vroe ger waren er meer dan honderd molens hier in de omgeving”, vertelt Wim van de Weerhof, secretaris van de vereniging. „Nu zijn het er nog maar zes.” Zes die werken en dan nog dertien zogenaamde stompe molens: molens die zijn afgekapt. Van de zes werkende zijn de bekendste de vier molens van de Molenviergang. „Deze draaien nog elke veertien dagen, als er tenminste wind is”, aldus Van de Weerhof. „Wij proberen deze bestaande molens draaiende te houden. De subsi dies zijn sterk verminderd de afgelopen jaren, dus door middel van lidmaatschap pen leveren we een bijdrage aan de mo lens.” Op het moment heeft de vereniging ruim zevenhonderd leden. „We streven naar de duizend.” Naast lidmaatschappen ver koopt de Molenvrienden ook video’s en dvd’s van de molens aan de Rottemeren. Voor meer informatie, tel. 0180-631958 of mail jomolen@cistron.nl. REGIO - De tentoonstel ling 'Boerderijen vertellen: regionale geschiedenis van stal gehaald’ is vanaf 13 september te bezichtigen in het Streekarchief Hollands Midden (Groeneweg 30, Gouda). Zaterdag zijn er ter gelegenheid van de Open Monumentendag nog allerlei extra activiteiten van 10.00 tot 16.00 uur. Naast de tentoonstelling kunt u de kleinste boeken en de oudste archiefstuk ken uit het bezit van het Streekarchief zien tijdens de rondleidingen door de depots om 12.00, 13.00 en 14.00 uur. In de groeps- ruimte worden tweede hands boeken (nieuwe voorraad!) en dubbele fo to’s uit de collectie ver kocht. De opbrengst hier van komt ten goede aan de Stichting Vrienden van Ar chief en Librije. Het thema van Open Mo numentendag 2003, ’De Boerderij’ inspireerde het Streekarchief Hollands Mid den om de geschiedenis van een aantal boerderijen uit het werkgebied te be lichten in de tentoonstel ling. Experts van de histori sche verenigingen van Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel,Waddinxveen en Zevenhuizen-Moerkapel- le vertellen over de ge schiedenis van hun boerde rijen. Daarnaast zijn er oude en nieuwe foto’s, schilderijen, wandtegeltjes en allerlei voorwerpen die het landelijk leven in het Groene Hart illustreren. In de hal van het Streekarchief wordt een speciaal voor Open Monumentendag sa mengestelde video met oud beeldmateriaal over boer derijen uit Moordrecht ge toond. De tentoonstelling is na Open Monumentendag nog te zien van 16 septem ber tot en met 28 novem ber, op dinsdag tot en met vrijdag van 9.30-17.00 en dinsdagavond van 18.30- 21.00 uur. REGIO - Politie Hollands Mid den wil in 2004 95 mensen la ten starten met de vierjarige opleiding voor allround politie- medewerker. Het korps zoekt mannen en vrouwen vanaf achttien jaar, die kunnen optre den als redder, beschermer, scheidsrechter en troubleshou- ter tegelijkertijd. Om deze mensen te interesseren voor een baan bij de politie, houdt het korps in september en ok tober een wervingscampagne. Politie Hollands Midden zoekt mensen met een stevig karak ter en met interesse voor een breed takenpakket. Want de politiemedewerkers van Hol lands Midden zijn niet alleen ac tief in de stadswijken van Lei den, Noordwijk, Alphen aan den Rijn of Gouda, maar ook in de groene ruimte daartussen. Meer informatie is te vinden op www.politie.nl/hollands-mid- den. GOUDA - Vierstroom organi seert in oktober in Gouda een nieuwe cursus 'Peuter en mu ziek’. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en is gericht op peuters (2- 3 jarigen) en hun vader, moeder, oma of opa. De cursus start I oktober op woensdagochtend van 10.00 tot 10.45 uur. Cursusgeld be draagt 50,- euro voor leden en 100,- euro voor niet-leden. Dit is inclusief consumpties en cur sistenmateriaal. Voor meer in formatie, tel. 0182-594500. REGIO - Het cursusaanbod van Kwadraad, Maatschappelijke Dienstverlening, voor het na jaar is vastgesteld. De organisatie, voorheen een afdeling van de Vierstroom, biedt cursussen aan variërend van ouders en pubers, sociale aard bij de Volksuniversiteit. Op aanvraag kunnen programma boekjes ook Y/orden toege stuurd, tel. 0182-524540. De Volksuniversiteit organi seert taalcursussen, creatieve cursussen, lezingen en cursus sen op het gebied van kunst en cultuur, natuur en milieu, uiter lijke verzorging en beweging, wetenschap, kookcursussen, li teratuur en muziek, mens en samenleving, maatschappelijke en praktische vaardigheden, computercursussen en bridge. REGIO - Zevenenzeventig procent van de medewerkers van politie Hollands Midden is in het algemeen tevreden over zijn werk. Dit betekent een toename ten opzichte van het jaar 2000. Zeven procent van hen is ontevreden. Dit blijkt uit het in maart 2003 gehouden Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (MTO). REGIO - Het is weer Wereld Borstvoedingweek van 29 sep tember tot en met 5 oktober, leder jaar wordt er wereldwijd rond deze tijd extra aandacht besteed aan borstvoeding. Het thema is dit jaar -in Nederland- ’borstvoeding, dat doe je sa men’. Hierbij staat de partner van de vrouw die borstvoeding geeft centraal. Veel mensen zijn ge neigd te denken dat er voor de op straat, maar bijna de helft vindt wel dat het werk onveili ger is geworden. Medewerkers van politie Hol lands Midden zijn ontevreden over de loopbaanmogelijkhe den en de werkdruk. Ook is hun beeld van het korps niet al te positief. Het loopbaanbeleid wordt ondui delijk gevon den. De me dewerkers menen dat er onvoldoende aandacht is voor de ei gen loopbaan MOERKAPELLE - In verband met een reparatie aan de hoofdpersleiding van het eind- gemaal Westland vragen ge meente en het Hoogheemraad schap van Schieland dringend medewerking bij het beperken van afvalwaterlozingen. In de periode van 10 tot en met 12 september is de afvoercapaci- teit van het gemaal beperkt en moet het afvalwater in het ri oolstelsel worden opgeslagen. Deze opslagcapaciteit is zeer beperkt.Tuinders in de glastuin bouw rondom de kern Moer kapelle worden nadrukkelijk verzocht om het lozen te be perken en indien mogelijk het lozen tot na deze periode uit te stellen. GOUDA - De Volksuniversiteit Gouda houdt op woensdag 10, dinsdag 16 en donderdag 18 september open avonden van 19.30 tot 21.00 uur (Olympia- deplein 2, Gouda).Tijdens deze avonden zijn verschillende ta lendocenten aanwezig om meer inlichtingen te kunnen verstrekken en kan er ook voor cursussen worden inge schreven. Programmaboekjes voor het seizoen 2003-2004 zijn af te halen bij VW’s, bibliot heken, stadskantoren en uiter- en ze willen meer doorstroom mogelijkheden in het korps. In 2000 was maar zestien pro cent van de medewerkers te vreden over de werkdruk. Dat is in 2003 gestegen naar 27 procent. Meer dan de helft vindt overigens dat de werk druk wel is toegenomen. Dit betekent niet dat men het werk niet aan kan. Zeventig procent heeft daar geen moeite mee. Tweederde vindt dat de afstand tussen de korpsleiding en de medewerkers te groot is. De helft meent dat er te veel ver anderingen zijn in het korps. In het onderzoek werd ook ge vraagd welke drie aspecten echt beter moeten. Loopbaan beleid wordt het meest genoemd. De tevredenheid daarover is laag en juist loop baanbeleid heeft de grootste invloed op de algehele tevre denheid over het werk. Twee andere belangrijke punten ter verbetering zijn training en op leiding en salaris. De ruim tweeduizend mede werkers van politie Hollands Midden kregen een vragenlijst thuisgestuurd. Zeventien on derwerpen van werk en werk beleving waren uitgewerkt in stellingen. Men kon aangegeven in hoeverre men het daarmee eens of oneens was. Van de 2181 medewerkers hebben 1144 de vragenlijst terugge stuurd naar het onderzoeksbu reau. Dat is dus 52 procent, ruim voldoende voor een be trouwbare uitslag. In 2000 is er in Hollands Midden voor het eerst een MTO gehouden. Het onderzoek wordt om de twee jaar herhaald. past in het totaalpakket.” Een andere toekomstdroom van de Hundermarks is de showroom. Daar moeten in de toekomst zonnebanken ver kocht gaan worden. „Met onze kennis kunnen we de mensen tenminste echt iets aanraden”, aldus Hundersmark. „Bij een andere zaak koop je zoiets toch bij iemand die normaal te levisies en stereotorens ver koopt, wat weet die nou van zonnebanken?” De ruimte is ideaal, vindt Hun dersmark. „We kunnen echt al le kanten op. Sinds we hier zit ten, is het bloedafnamepunt voor Weight Management Pro gram hier ook gevestigd, het wordt gewoon steeds comple ter.” Eén keer in de week komt er voor Weight Management Program een verpleegster, die bloed af komt tappen. Dat bloed gaat naar het lab en daar wordt weer gekeken welke voedingsstoffen zorgen voor een ontstekingsreactie. „Als je die uit je voeding laat, wordt je energiehuishouding veel be ter”, legt Hundersmark uit. „Het is voor elk persoon heel verschillend en er kunnen rare ZEVENHUIZEN - Het Inter kerkelijk Gospelkoor El Jakim is weer gestart met de repetities. Er zijn nieuwe liederen aange schaft om in te studeren en er staan weer een aantal optre dens gepland. Deze zullen hier in Zevenhuizen, maar ook in de omliggende plaatsen plaatsvin den. Het bestuur van het koor wil mensen oproepen die graag met muziek bezig willen zijn te overwegen lid te worden van het koor. Luisteren en mis schien meezingen kan tijdens een repetitieavond, op donder dagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Gereformeerde Kerk (Dorpsstraat 106). Ook kan men zich opgeven voor de najaarsexcursie op 10 oktober naar de waterzuive ring in Den Haag of voor de koffieochtend op 23 oktober, wanneer de alternatieve ge neeswijze homeopathie wordt besproken. Water staat cen traal in het jaarprogramma en dit onderwerp wordt door het jaar heen op verschillende ma nieren belicht. De avond wordt gehouden in dorpshuis Op Moer en begint om 20.00 uur. WADDINXVEEN - Er weer een klaverjasavond gehouden in De Paddestoel (Lijsterbesstraat 18) op vrijdag 12 september, van 20.00 tot 23.00 uur. Ook kunt u nu terecht voor een potje jokeren en natuurlijk is er weer een loterij. Entree voor leden 1,25 euro en voor niet leden 1,75 euro. Zaterdag 13 September is er van 09.00 tot 14.00 uur rommelmarkt in De Paddestoel. dingen uitkomen, zoals dat je geen thee mag, maar wel cho cola.” Het klantenbestand van Body Culture betstaat voor het grootste deel uit vrouwen. „Be halve bij de zonnebanken: daar komen net zoveel mannen als vrouwen op af.” Het zijn voor namelijk vaste klanten, mensen die al tien jaar lang bij het beau tycentrum komen. Hunders mark: „Daarom redden we het ook zo goed met zijn tweeën, de meeste mensen weten de weg wel en we kunnen ook al tijd op ze terug vallen.” Hundersmark is een onderne mer in hart en nieren. „Ik wilde iets compleets. Mensen die gaan sporten moeten hun auto pakken, ergens heenrijden, par keren, dan sporten en weer naar huis.Willen ze daarna naar de zonnebank, begint het alle maal weer van voren af aan. Hier is alles. Mensen hebben de mogelijkheid om hier twee of drie uur te vertoeven. Wat ik aanbied is in de omgevng ook te krijgen, dat weet ik, maar al les onder één dak is uniek. Ik had een doel voor ogen en dat heb ik nu bereikt.” vaders nauwelijks een rol is weggelegd. Niets is minder waar, de partner is degene die de belangrijkste rol vervult bij de keuze voor borstvoeding en degene die de voedende moe der het beste kan steunen. Op alle consultatiebureaus van Vierstroom wordt aandacht besteed aan Wereld Borstvoe- dingsweek. Meer informatie vindt u op www.borstvoe- ding.nl. In 2001 kon hij zijn huidige lo catie betrekken. Na een forse verbouwing, ging Body Culture er in november van dat jaar in. „Dat was wel even wat anders: vier keer zo groot.Toen hadden we ineens alle mogelijkheden.” Nu heeft Body Culture twee sets bewegingsbanken en tien zonnecabines. „Er kunnen nu gewoon veel meer mensen in.” Daarnaast kwam ook de nagel studio erbij en dan straks ook de kapsalon. ,Dat was een gedachte die bij ons altijd al speelde, het Vier onderwerpen sprongen er wat betreft tevredenheid echt uit. Medewerkers van politie Hollands Midden vinden hun taken en verantwoordelijkhe den duidelijk. Negentig procent van de medewerkers is tevre den over het contact en sa menwerking met collega’s. Ze venentachtig procent is positief over zijn werk, hoewel ze niet altijd met een vol daan gevoel naar huis gaan. Het overgrote deel van de me dewerkers vindt dat discrimina tie en intimidatie op het werk niet of nauwelijks voorkomt. Ook zijn ze tevreden over de onderlinge omgangsvormen. Eenenveertig procent vindt wel dat er te veel wordt geroddeld. In 2000 was 57 procent van de medewerkers tevreden over het onderwerp trots/ imago/ binding. In 2003 is dat gestegen naar 73 procent. De medewer kers van Hollands Midden zijn trots op hun werk en voelen zich betrokken bij het onder deel waar ze werken, minder betrokken voelen ze zich bij het regiokorps als geheel.Veer tig procent van de medewer kers is negatief over het imago van de politie als geheel. Hoewel de medewerkers ver geleken met 2000 veel meer in hun schik zijn over de informa tie die ze krijgen over plannen en doelen (stijging van 25 naar 44%) is dit onderwerp nog wel voor verbetering vatbaar. Ze zijn vooral niet tevreden over de voorlichting over toekomst plannen. Drieënzeventig pro cent vindt het werkoverleg zin vol. Ook de tevredenheid over de handelingsvrijheid stijgt in vergelijking met 2000 flink (van 61 naar 72%). Volgens de on derzoekers is dat belangrijk, want handelingsvrijheid, oftwel de mate waarin je zelfstandig je werk in kan richten, is heel be langrijk voor het totale gevoel van tevredenheid over je werk. Veel minder belangrijk is bij voorbeeld de tevredenheid over de voorzieningen op het werk. Gemiddeld is daar 49 procent van de medewerkers tevreden over. Heel tevreden zijn de meesten over de dienst roosters (82%).Van de collega’s die regelmatig diensten op straat draaien, is tweederde te vreden over het werk. Vieren tachtig procent voelt zich veilig Eén van de vele verrassingen van het Oogstfeest dit jaar was de bruiloft onder water van duikinstructeurs Helma van Noort en Leo Lamberts. WADDINXVEEN - Tien jaar geleden begon Fran Hunders mark met een uniek concept: een totaalpakket van beauty, al lemaal in één gebouw. Body Culture, het bedrijf dat Hun dersmark en zijn vrouw met zijn tweeën draaiende houden, is nog steeds één van de weini ge salons die dit concept kent. Naast een bewegings-, afslank-, zonne- en nagelstudio en een beautysalon opent het centrum binnenkort ook een kapsalon. „Met een kapsalon is ons beau tycentrum echt compleet”, ver telt Hundersmark. „Natuurlijk blijf ik verder kijken, je kunt het altijd nog verder uitbouwen.” In de afgelopen tien jaar is Bo dy Culture flink uitgebreid. Hundersmark begon met 250 m2, een bovenverdieping aan de Nesse. Inmiddels zit hij aan de Noordkade met 1000 m2 tot zijn beschikking. „Toen ik tien jaar geleden die eerste ruimte kreeg, dacht ik: dit is echt te groot hoe moet ik dat invullen.” Met één set bewe gingsbanken (beter bekend als slenderen), één cabine voor het plaatselijk afslanken met behulp van dieptewarmte, één infra- «ft'' s

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 17