Le Mirage vraagt Regen houdt mensen niet weg bij Oogstfeest Deze schorsing sanctie Week sluitingstijd GOED SLAAPADVIES KRIJGT U BIJ: rr SPORT morgana XRaaboï^x Joh.deHeer de pater Tip van de week: EINDELIJK EEN SPORT-OUTLET IN DE BUURT! I www.autobaas.nl h (0182) 54 74 00 naar Kinderdisco in het BAAS CC YO brengt Van Dik Hout Hij is er ween DeNVM Woningvizier Jazeker. De Hypotheker. van der Linde pok voor uw POETS MIDDELEN Waterexcursie voor kinderen AUTO Waddinxveen Pianovoordeel profiteer nu! Technics dig. piano van 1.399,00 nu voor 1.049,00 Zuidhonk 7"' Jeep. Waddinxveen ONZE UKGE PRIJZEN! KOM SNEL LANGSEN rILl De lit/potbeker versus Groeneweg PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop s (0172) 23 07 17 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN car comfort STAATSLOTEN Bij ons te koop t/m dinsdag 16 september 12.00 uur voor de trekking van dinsdag 16 september bos slaapkamers SS makelaardij (Foto: Liesbeth van der Vis) water, door burgemeester J.D. Waddinxveen werkt mee aan de vrede pumn SUZUKI Bel of kom langs voor een vrijblijvend advies 4 I I www iolidelieer.nl Zie onze advertentie in deze krant! Het meest complete woning aanbod van Gouda e.o. Gratis af te halen bij de deelnemende NVM makelaars NIEUWE GOUWE O.Z. 13b (NAAST Mt DON AIDS EN <W< WASSTRAAT) GOUDA - (0182) S3 06 95 UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN Westendorp zelf voltrokken. Het plein voor het gemeente huis ziet er vrolijk uit. Mensen dragen ballonnen, waar er zo nu en dan één van de lucht in vliegt, kinderen rennen rond op het speciale kinderplein met een zweefmolen een luchtkussen en een heuse trein, etensgeuren komen je van alle kanten tegemoet. Als je het echt niet meer weet, staan op het plein de wegwijs borden: de tentoonstelling van landbouwbestellen is naar links, het boerenerf is rechts. Tussen de ’normale’ kraam pjes - eten en drinken, koop waar - staan zo nu en dan de bijzondere. Zo zitten de Lichtaartse vrou wen mooie figuren te vlech ten van stro, is er een klom penmaker aan het werk en wordt er echte appelsap ge perst. Deze stand is van de Stichting Orion, een stichting die werkt met geestelijk een groot Vredesconcert, voor iedereen toegankelijk. De gos- Het voetbalseizoen is afge lopen weekend van start gegaan en dat betekent weer elke week een Wed strijd van de Week in het Weekblad voor Waddinx veen. Op de sportpagina leest u het verslag van de wedstrijd W Waddinxveen tegen Groeneweg. gehandicapte mensen. „In de zomer struinen we twee weken lang allerlei boomgaarden af”, vertelt Pe ter van Weeren van Orion. „Met ongeveer acht jongens schudden we dan alle appels uit de bomen. Het zijn meest al oude boomgaarden: de ap pels zijn niet meer geschikt om zo te eten, maar perfect voor sap.” Wat Van Weeren nu op het oogstfeest laat zien, wordt normaal in het groot gedaan. „De hele appel snijden we eerst in zes stukjes. Die wor den dan met de hand gemalen tot pulp.” Het pulp gaat in grote hoe veelheden in een linnen zak BOSKOOP (naast helbruii) G.ileni 8 Tel (0172) 404066 KOI II HO AM (centrum) Ooslplein 131 146 Telefoon (OIO) 4t I 52 55 en alle vocht wordt eruit ge perst. Onderuit de pers komt het verse sap. „De overgebleven stukjes appel zijn droog, die zijn voor de varkens, dat vin den ze heerlijk.” Voor Van Weeren is dit een uit de hand gelopen hobby. Hij heeft een tuinderij, maar Stcihting Orion, die in Rotterdam ge vestigd is, heeft nog meer ac tiviteiten, zoals een kaarsen makerij en keramiek. Alles wordt gedaan met verstande lijk gehandicapten.Voor meer informatie over deze organi satie, mail naar info@orion- camphill.nl. Lees meer over het Oogstfeest op pagina 17. ALLES VOOR UW SLAAPKAMER ZEVENHUIZEN - De enkele regenbui die zaterdag valt, houdt de bewoners van Ze venhuizen en vele mensen uit de omgeving niet tegen er die dag op uit te gaan. Het is de dag van hun jaarlijkse Oogst feest en dat wil niemand mis sen. Het is een drukte van be lang in de Dorpstraat De organisatie had dit jaar we derom veel in petto. Naast de vele kraampjes, variërend van snoepverkoop tot touwvlech- ters is er een dorsdemonstra- tie van de Lichtaartse Klop pers, een steltloopwedstrijd met daarop volgend een show van steltloopvereniging Diede- heim en een demonstratie hondendressuur. De klapper was tot op het laatst geheim gebleven: een bruiloft onder SI II OKI CUT (hij IKIA) I i'i’iiliw.ili'i-Ji.i.U 101 Teldoon (0184) 419 611 Bel (0900) 708 09 00 (10 eurocent per minuut) Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 'W T 3 o/- WADDINXVEEN - De Waddinxveense werkgroep Natuur- en Milieu-Educatie organiseert een excursie voor kinderen. We gaan met schepnetten in het water vissen en proberen dan zo veel mogelijk diertjes te vangen en daar gaan we dan natuurlijk ook de goede naam bij zoeken met behulp van zoekkaarten. Deze excursie vindt plaats op woensdagmiddag 17 sep tember om 14.00 uur.Aan melden, Janny Vermeij, tel. 0182-631082. Verder organiseert de werkgroep NME een herfst- expositie in kinderboerderij Dierendal van 15 septem ber tot en met 8 december. Er is informatie te zien over paddestoelen vruchten en zaden en andere zaken die met de herfst te maken hebben. De kinderboerderij is geo pend op maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 16.30 uur en op zondag van 12.00 uur tot 16.00 uur. 55e JAARGANG nr. 2866 --.7 Ar... c 1 willen we benadrukken dat ie dereen welkom is.We willen la ten zien dat godsdienst een bron van vrede is, niet van oor log. Dat maken mensen er wel eens van, maar dat is pure mis bruik van het geloof.” De Sint Victorkerk wil graag participe ren in de samenleving. „We zijn niet een groepje apart, we staan middenin Waddinxveen. Natuurlijk werken wij vanuit onze eigen overtuiging, maar het gaat om waarden die door iedereen gedeeld kunnen wor den. Vrede is toch iets wat ie dereen begrijpt.” uur mag er niemand meer bin nen, om 03.00 uur moeten ze sluiten. Dit om tot spreiding van het vertrekkend publiek te komen.” Het doel is dus minder overlast door middel van spreiding, de sluitingstijd is hierbij slechts een middel. „We willen alleen graag dat de proef slaagt”, aldus Jonkman. De proef loopt tot maart 2003. De bezwaarschriftprocedure duurt tien weken, omdat er ook een externe commissie bij betrokken is. Het college neemt de uiteindelijke beslis sing, maar krijgen wel een ad vies van de onafhankelijke Be zwaarschriftencommissie onder leiding van professor Den Draak. „De burgemeester dient het advies van de com missie zwaar te laten wegen,” aldus de woordvoerder van de gemeente. „Als hij toch besluit ertegenin te gaan, dan moet hij wel kunnen uitleggen waarom hij dat gedaan heeft.” Of Le Mi rage in afwachting hiervan toch tot 03.00 uur open mag blijven, hoort Apo gelijk aanstaande donderdag bij de zitting. IsNAUWAERT. Op 8 augustus kregen zowel Le Mirage als HotShots een proef periode van twee weken opge legd. Zij zouden zich niet aan de sluitingstijden van 03.00 uur houden. HotShots mocht na de proefperiode gewoon tot 03.00 uur open blijven, maar bij Le Mirage werd een overtreding geconstateerd. In de nacht van 8 op 9 augustus waren er vol gens de politie om 03.08 nog mensen in de zaak. „Ik was aan het opruimen met een collega”, zegt Apo. „Als de politie was binnengekomen hadden ze dat kunnen zien. Ze kunnen niet zomaar voorbij rijden en zeg gen: hij begaat een overtre ding.” De politie maakte geen proces verbaal op, omdat dat bij ver- gunningszaken niet nodig is. „De politie treedt op als toe zichthouder”, aldus een woord voerder van de gemeente. „Als agenten iets constateren, geven ze dat door aan de burgemees ter en die kan daar dan wel of niet iets mee doen.” Burge meester Jonkman besloot er wel iets mee te doen: Le Mira ge moet voor drie maanden om 01.00 uur dicht. „Er wordt in de proeftijd een overtreding begaan”, aldus Jonkman. „Ik had geen andere keus dan die sanc tie op te leggen.” Apo is het er ook niet mee eens dat de sanctie al een dag nadat hij het van de gemeente had vernomen, inging. „Woens dag hoorde ik het, donderdag moest ik al om 01.00 uur dicht. Dat kan niet, ik moet daar din gen voor regelen.” Inmiddels heeft de eigenaar van Le Mira ge 980 handtekeningen verza meld van inwoners van Wad dinxveen die de tent graag tot 03.00 uur open willen zien. Apo: „Als ik om 01.00 uur moet sluiten, is dat voor mij een heel groot verlies, vooral omdat andere horecagelegen heden wel langer openblijven. Het kan gewoon niet.” Volgens Apo probeert de ge meente hem al tijden weg te werken. Dat is volgens de bur gemeester absoluut niet zo. Jonkman: „We hebben geen en kele intentie om Le Mirage weg te krijgen.” Het hele incident moet volgens hem in een bre der plaatje worden gezien. „Er is veel overlast in die wijk van rondhangende jongeren. Als proef zijn we langere opening stijden gaan hanteren voor ho recagelegenheden. Om 02.00 welkom voor stilte en gebed”, aldus Van der Helm. Daarnaast heeft de MOV-groep gepro- pelgroep ’Desire’ uit Hellevoet- beerd het thema visueel te ma ken door de zogenaamde ’rou te naar de vrede’ en wordt er de hele week gewerkt aan een gezamenlijk schilderij, met als onderwerp: ’vrede is’. „Het is allemaal heel laagdrempelig, voor alle gezindten, iedereen is welkom.” Op zondag 21 sep tember wordt er in de viering speciale aandacht geschonken aan het thema van de Vredes- week. Om 19.00 uur die dag is er een speciale jongerenviering. Van der Helm: „Het is belang rijk om jongeren op het spoor van de vrede te zetten, zij zijn tenslotte de toekomst.” De viering van dinsdag 23 septem ber, 19.00 uur, staat geheel in het teken van de vrede. „Met gedichten, muziek en symbolen ganisatorisch gezien lastig. Toch proberen we het thema uit te werken.” De week wordt afgesloten met WADDINXVEEN - ALe Mirage vraagt in een kort geding om een schorsing van de sanctie die de burgemeester de horecagelegenheid oplegde. Dit doet eigenaar Apo aan staande donderdag bij de rechtbank in Den Haag. De bur gemeester besloot 26 augustus dat Le Mirage voortaan om 01.00 uur gesloten moest zijn, na een overtreding van de gelegenheid. Apo heeft hiertegen een bezwaarschrift ingediend, volgens hem is er nooit sprake van een over treding geweest. De rechter beslist of Le Mirage in af wachting van het bezwaarschrift om 01.00 of om 03.00 uur dicht moet. „Ik heb er alle vertrouwen in”, vertelt Apo. „Mijn advocaat zegt dat ik een goede kans maak.” Aan de Dorpstraat te Waddinxveen worden binnen afzienbare tijd twee exclusieve nieuwbouwprojecten opgestart. WADDINXVEEN - Jeugd vereniging Youth Only brengt Van Dik Hout naar Waddinxveen.Vrijdag 26 september geeft de kers verse vereniging haar twee de feest. „Het eerste feest was een groot succes, we gaan ge woon door”, aldus Lisanne van der Veen, één van de bestuursleden van de ver eniging. Sporthal de Dreef wordt voor de gelegenheid ongedoopt wordt tot Mu sic Palace de Dreef. Dat van Dik Hout komt optreden was een samen loop van omstandigheden. „Zij wilden graag hier in de omgeving optreden; wij wil den hen graag hebben.” Naast Van Dik Hout is de coverband Bazooka Joe aanwezig en wordt de avond afgesloten door een afterparty van Yorin FM DJ Menno Barreveld. Kaarten zijn vanaf I september te koop bij deYO leden zelf en bij verschillende voor verkoopadressen. De leden van YO zijn al weer druk bezig met de promotie van het feest. „Overal hangen posters”, vertelt Lisanne. „We gaan ook flyers uitdelen, op koopavonden in Gouda en in Alphen en op de markt in Waddinxveen.” Ook op de braderie in Bo skoop zijn de jongeren in herkenbare YO kleding te vinden. „Misschien huren we daar zelfs een kraam pje.” Hard werken dus, voor alle leden. „Maar het is het waard.” Yo werd opgericht in april en vanaf dat moment zijn de in totaal vijftien jonge ren druk bezig geweest. Het eerste feest van de vereniging, die samenwerkt met Harry Cuvelier en Da niel Klijn.vond plaats op 6 juni. Er kwamen toen ruim 900 jongeren uit Waddinx veen en omgeving naar de dance night. sluis verzorgt het optreden. Na het concert wordt er een deurcollecte gehouden voor de oorlogsslachtoffers in Irak. „Mensen zijn vrij wat te geven. Het geld gaat naar de stichting Kerken in Actie en die verzor gen dan medicijnen en voedsel voor de slachtoffers in Irak.” Sinds twee jaar werkt de Sint Victorkerk actief mee aan de Vredesweek. Vorig jaar was dat met een Vredesnacht, waarin net als dit jaar een schilderij werd gemaakt. Dit jaar dus de Week van de Spiritualiteit. „De MOV-groep bestand al en die hebben dit toen opgepakt’, legt Van der Helm uit. „We hadden ook graag met andere kerken samengewerkt, maar dat is or- dorpstraat 38, 2742 aj waddinxveen, tel. (0182) 61 80 90 zijde 3-7, 2771 ej boskoop, tel.(0172) 21 29 65 Waddinxveen - Boskoop WADDINXVEEN - Iedereen kan meewerken aan de vrede. Dat is het motto dat dit jaar in de Vredesweek (21 tot en met 28 september) centraal staat. De Sint Victorparochie laat de ze week niet zomaar voorbij gaan. De Missie Ontwikkeling en Vrede (MOV)-groep van de ze parochie organiseert daar om een Week van Spiritualiteit. „Ons grote doel als parochie is dat mensen over de vrede blij ven nadenken”, vertelt Ad van der Helm, pastoor van de Kerk. „De vrede is geen verloren zaak. Mensen kunnen zelf een bijdrage leveren aan deze vre de.” De Vredesweek is een landelijk initiatief van het IKV (interker kelijk Vredesberaad) en de Pax Christi. Katholieke en prote stante kerken zetten dan hun deuren open voor gebed. De Sint Victorkerk is alle dagen in die week van 19.00 tot 20.00 uur geopend. „Iedereen is dan WADDINXVEEN - Er is weer kinderdisco in Het Zuidhonk op zaterdag 13 september. DJ Rene Koen zullen alle soor ten muziek uit de speakers la ten schallen. Cd’s aanvragen kan. De disco begint om 18.30 uur en duurt tot 20.00 uur.De kosten van deze kinderdisco is 1.50 euro, inclusief één lot voor de loterij en een consumptie- munt. Ondanks de regen was het erg druk op het Oogstfeest afgelopen zaterdag. Ook de dorsdemonstratie van de Licht aartse Kloppers trok veel publiek. WOENSDAG 10 SEPTEMBER 2003 OOGE VvLLKVmu voor Vaddinxveen i OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN V... r"‘- ^izino. maupiti

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 1