Waddinxveense poppenspeler Jeroen van den Berg: Ik laat het lekker groeien en zie wel wat er van komt’ Elke ochtend... OFFICIËLE BEKENDMAK EN MEDEDELINGEN WEEK N° WOENSDAG 10 SEPTEMBER 2003 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 3 R T E U B E E N R M G E E K BOUWZAKEN BEZWAAR GROEN CHEMOKAR OVERIGE VERGUNNINGEN VERKEERSZAKEN VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN 12.30 tot 5 1 s Rijn en Gouwe VERLEENDE SLOOPVERGUNNINGEN 2003) BESTUURSDWANG; BEWAARTERMIJNEN BINNENGEKOMEN BOUWAANVRAGEN BINNENGEKOMEN RECLAMEAANVRAGEN Ux- WADDINXVE a.s. worden de afdeling krijgen bij de 1 boom in Zuidelijke Rondweg houtopstanden het ver- de bouw/sloop Naam: Adres: Postcode: Plaats: i COLOFON Eindredactie Gemeenterubriek: POB/Communicatie K W5HH Wie nu kiest vooreen kennismakingsabonnement, ontvangt Rijn en Gouwe vijf weken vóór zeven uur in de bus. Voor deze vrijblijvende kennismaking betaalt u 12,95. 08.30 - 14.00 uur 08.30 - 12.30 uur 19.00 - 20.30 uur 62 47 67 63 04 44 Sociaal raadsvrouw - uitsluitend op afspraak - maan dag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. een heel druk jaar. Met name het voorjaar en de herfst zijn de toptijden, alsook de laatste week van de schoolvakantie. „Zo langzamerhand groeit het eigenlijk steeds.” Samen met zijn werk op school (groep acht in Reeuwijk) is het heel in tensief. „Het is begonnen als: dat vind ik leuk, maar ik speel nu zo vaak en heb zoveel erva ring, dat het bijna mijn werk is.” Jeroen speelt vaak bij activitei ten in of vanuit de kerk, maar ook voor Sinterklaasviering in een verzorgingstehuis, voor de kinderen van het personeel. Nieuw voor mij is het spelen in Jeugddiensten. Eén keer per maand is leuk, dan heb ik ook nog wat om thuis te zijn.Voorts werk ik nog veel op campings, Tel: {voor controle op de bezorging) Indien daartoe aanleiding bestaat kan het proefabonnement geweigerd worden. KCA persoonlijk bren- de Zuidelijke Rond- OPENINGSTIJDEN DE GEMEENTEBALIE maandag tot en met donderdag vrijdag dinsdag- en donderdagavond OPENINGSTIJDEN ANDERE AFDELINGEN Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grof)vuil en KCA elke werkdag van 13.30 tot 16.30 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. SPREEKUREN Burgemeester en wethouders alleen na afspraak via de secretaresses. Nadere informatie-hierover kunt u krijgen bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte, doorkiesnummer 624846. Telefonische informatie kunt u krijgen op (0182) 624 624 De volgende sloopvergunning is verzonden op de tussen haakjes vermelde datum: 20030230 Dorpstraat 83, het slopen het de plaat- funderings- Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar aantekenen (zie BEZWAAR). Met het indienen van een bezwaarschrift wordt de aanvang van Het rooien van bovengenoemde bomen en heeft geen gevolgen voor aantasting van natuur-, landschap-, of dorpschoon, als bedoeld in artikel 5.4.2 van de APV. Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Beheer Open bare Ruimte. eenmaal naar eigen idee met de Vier Jaargetijden van Vivaldi. Vanuit de Hervormde Kerk waren er kort daarna twee tentenweken, met te weinig budget, dus wilde hij de midda gen wel vullen. Jeroen speelde in de kast het piratenverhaal ’Een eeuwenou de schat’. „In de kast, dat was het niet”, vertelt hij. „Ik wilde contact met het publiek en ging vóór de kast spelen, waardoor de kast het decor werd.” Zelf speelt hij de hoofdrol in zijn stukken, de tegenspelers zijn zijn poppen. Het piratenstuk ging na twee seizoenen de koffers in. Het verhaal ’Lang zul je leven’ ver scheen ten tonele, een bijbel verhaal over een koning die een feest geeft, waarop nie mand wil komen. Dit draaide vier seizoenen. Zo’n drie jaar geleden kwam ipenbare weg verwijderde berekend van twee na publicatie uw bezoek. een geitenschuur (02- Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar: Rijn en Gouwe, Afdeling Abonnementen, Antwoordnummer 10008, 2400 VB Alphen aan den Rijn. “Rijn en Gouwe gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Zie voor nadere informatie het colofon van Rijn en Gouwe”. terug kan vallen. Verder zitten er veel grapjes in het decor, bij voorbeeld het bordje ’Saloon’ heeft na de pauze geen ’s’ meer. De slimmerik merkt op dat er ’aloon’ staat. „Hé, dat betekent toch alleen?” De poppen, die Jeroen hele maal zelf maakt, zijn behoorlijk groot, zeker geen handpoppen- formaat, maar te spelen met een stok aan de achterzijde. Je roen is heel handig op de naai machine en ongelofelijk cre atief bij het bedenken van zijn personages. Zo gebruikt hij emmers, die tijdens de voor stelling binnenstebuiten ge keerd worden en dan verande ren in twee prachtige varkens. Bij elkaar heeft hij al zo’n 24 poppen gecreëerd. De voorstellingen doet Jeroen altijd alleen. Voor het sjouwen vraagt hij meestel een helpen de hand, maar opbouwen, spe len, muziek en licht neemt hij voor eigen rekening. „In het scenario zorgt dat wel voor beperkingen, misschien is het een soort zwakte, maar ik zie het juist als mijn kracht. Ik hou alles in eigen hand, ook de in teracties, het inspelen op de kinderen.” In het spel maakt hij veel gebruik van muziek (op band). „Zo’n muziekje zet gelijk een bepaalde sfeer neer. Je hoeft dan nog maar weinig te doen om de sfeer te vervolma ken. Alleen al de muziek laat de kin deren soms spontaan in huilen uitbarsten. Ik zoek altijd of er geen taal geschrapt kan wor den, of de tekst compacter ge maakt kan worden, om gewoon de muziek en de beelden voor zich te laten spreken.” Het poppentheater komt ge middeld één keer per week uit de koffers. Vorig jaar was dit nog maar de helft, dit jaar is De volgende inzameling vindt plaats op vrijdag 14 november 2003. U kunt ook uw gen naar het Afvalbrengstation aan weg. Cyclus: afvalinzameling, ophalen grofvuil e.d. Instituut Sociaal Raadslieden Gouwebad "De Sniep" Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids Raadhuisplein 1 (0182) 62 46 24 Postbus 400, 2740 AK 62 46 80 www.waddinxveen.nl gemeente@waddinxveen.nl Centraal meldpunt: voor al uw meldingen 62 45 00 -54 75 00 ’OostWest’ op de planken, met de vergelijking met de verloren zoon die het huis uitgaat, alles wat hij heeft erdoor jaagt en daarna toch weer terugkeert naar huis. „Over dit verhaal ben ik het meest tevreden, ik kan er wei nig meer aan schaven. Qua ver haalopbouw ben ik klaar”, legt Jeroen uit. „Het is een verhaal voor vier tot twaalf jarigen, maar blijkt ook goed te vallen GEMEENTEHUIS postadres telefax website e-mailadres bij pubers en zelfs volwasse nen. Voor tieners wordt het wel meer als theater gebracht. Dit verhaal heeft meerdere la gen, taalgrappen.Voor elke leef tijd zit er iets in.” Zo begint het verhaal van ’Oost West’ heel symbolisch met een arend met jong. Aan het einde van het stuk laat de arend zijn jong vliegen, hij laat hem los, maar zorgt er voor dat het jong ook weer op hem van een lichtreclame op van zo'n verzoek daar tref je weer heel ander publiek. Iets vrijblijvender. De uitdaging is dan om het publiek vast te houden.” Zijn werkgebied breidt zich langzaam uit en strekt zelfs al tot België. „Alleen worden de taalgrapjes daar vaak niet be grepen. Een wind heet dan op eens een ’flotske’, je moet er maar net opkomen”, zegt Je roen lachend. De drang tot promotie ziet hij niet zo. „Er is voldoende mond-op-mond-reclame. Ook het opzetten van bijvoorbeeld een site moet groeien bij mij. Tot nu toe gaat het altijd via- via.” En de toekomst? Jeroen wil graag kerkelijke én neutrale verhalen spelen, ook om scho len wat te bieden. „Over nor men en waarden of gewoon lekker kunstzinnig. Mijn ideaal zou zijn om die balans te heb ben.” Voor meer informatie over zijn voorstellingen kunt u bellen met Jeroen van den Berg, tel. 0182-613628. niet tegengehouden. Om da) te voorkomen kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indie nen bij de Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage, Sector bestuursrecht, t.a.v. de voorzieningenrechter, Post bus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage. De rechter beziet dan of met de bouw/sloop mag worden begonnen. Aan het indienen van zo'n verzoek zijn kosten verbonden. Door Brigitte Bosman WADDINXVEEN - „In mijn hoofd borrelen nieuwe verha len. Het is net een puzzel, waarbij het jaren duurt voor de stukjes in elkaar passen. Zo in mijn hoofd begint het langza merhand wat te worden.” Het zijn de woorden van Jeroen van den Berg, vol passie pratend over zijn poppentheater. Op dit moment speelt hij twee ver schillende stukken, waarvan ’Oost West’ het meest en het liefst. De Waddinxveense Jeroen van den Berg speelt al bijna tien jaar in, maar al snel voor de poppenkast. Het begon alle maal met een soort Jan Klaas en en Katrijn, daarna werkte hij van een woning (02-09- Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uit spraak in over de definitieve besluitvorming. In dit stadium kunt u geen bezwaarschrift indienen tegen een voorgenomen veiling. Wel kunt u uw bedenkingen kenbaar maken bij de afdeling Beheer Open bare Ruimte. BEZOEK CLUSTER BOUWTOEZICHT ALLEEN OP AFSPRAAK U kunt alleen bij de cluster Bouwtoezicht van VROM terecht wanneer u daarvoor telefonisch een afspraak heeft gemaakt. Telefoon 624832 of 624835. U hoeft dan niet te wachten en de medewerkers kunnen zich voorbereiden op De Wvg is wel iedere ochtend telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 624 715. IV, die geparkeerd stond op het rvak van de meest oostelijk gele- van het noordelijke parkeerterrein Spelregels - bedrijven kunnen niet bij chemokar en terecht; - u moet het KCA gesorteerd aanleveren. Injectienaalden moet u in gesloten verpakking aanbieden; - u mag het KCA absoluut niet vooraf bij de halteplaats zet ten. Kinderen kunnen ermee gaan spelen en dit kan echt heel gevaarlijk zijn; - goed geleegde verfblikken en lege plastic flessen van chl oor, ammonia, spiritus e.d. nadat ze met water zijn omge- I spoeld, kunt u weggooien in de grijze container of in de vuilniszak. De volgende bouwaanvragen zijn ontvangen op de tussen haakjes vermelde datum: 20030239 Aldebaran 8, het plaatsen van een dakkapel op het ach- tergeveldakvlak (29-08-2003) De volgende reclameaanvraag is ontvangen op de tussen haakjes vermelde datum: 20030240 Coenecoop 711, het plaatsen de voorgevel (01-09-2003) Informatie over de vergunningen kunt u krijgen bij de clus ter Bouwtoezicht, tel. 624832 of 624835. keerterrein van de Peter Zuidlaan; - de op 17 juli 2003 verwijderde houten aanhangwagen het merk Walker, die geparkeerd stond halverwege de van het noordelijke parkeer- van f meest oostelijke parkeerstrook terrein op de Peter Zuidlaan; - de op donderdag 31 juli 2003 verwijderde aanhangwa gen, met kenteken JP-97-J' meest noordelijke parkeervak gen rij parkeervakken van de Peter Zuidlaan. de fabriekshal op Goenecoop 67; - Prins Willem-Alexanderschool te Waddinxveen: organise ren sponsorloop op maandagmiddag 6 oktober 2003; - Prins Willem-Alexanderschool te Waddinxveen: organise- I ren fancyfair op het schoolplein op vrijdag 7 november 2003 van 16.00 tot 20.00 uur. Tegen bovenstaand besluit kunt u bezwaar aantekenen (zie BEZWAAR). Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u een voorlopige voorziening aan vragen bij de Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage, Sector bestuursrecht, t.a.v. de voorzieningenrechter, Post bus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage, tel. 070-3813815). Aan het indienen zijn kosten verbonden. Jeroen van den Berg heeft een poppentheater. „Mijn ideaal is een balans te vinden tussen normen en waarden en kuntszinnigheid.” (Foto: Uesbeth van der Vis) Aan de volgende van de 01 objecten is een bewaartermijn I weken, ingaande op de dag na publicatie van deze tekst: - de op 7 augustus 2003 verwijderde caravan, zonder ken teken, die geparkeerd stond op het gemeentelijke opslag- terrein naast het afvalbrengstation aan de Zuidelijke Rond weg; - de op donderdag 7 augustus 2003 verwijderde caravan, met kenteken XG-63-KR, die geparkeerd stond op de oos- telijk gelegen rij parkeervakken van het noordelijke par- VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN De volgende bouwvergunningen zijn verzonden op de tus sen haakjes vermelde datum: 20020210 Noordeinde 36, het oprichten van 09-2003) 20030110 Abr. Kroesweg 31het oprichten van een sorteerruimte en bloemenkas (01-09-2003) 20030146 Noordkade 265, het gedeeltelijk veranderen en groten van een woning (02-09-2003) 20030175 Dorpstraat 45, het geheel vernieuwen van de luifel boven de ingang van het restaurant (04-09-2003) 20030178 Kerkweg-West 4 en 4A, het opheffen van gebreken (02-09-2003) De gegevens van deze aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de cluster Bouwtoezicht, telefoon 624832 of 624835. Het Wvg-loket in de publiekshal van het gemeentehuis is alleen op maandag en vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur geopend. U kunt alleen op deze dagen terecht bij de Wvg-consulent voor inhoudelijke vragen over de Wet voorzieningen gehandi capten en lopende aanvragen. BINNENGEKOMEN KAPAANVRAGEN De volgende kapaanvragen zijn ontvangen: - Gerstakker t.h.v. nr. 68, 1 es vanwege aantasting door rupsen - Graanakker 139, 2 bomen in de voortuin en de achtertuin - Woubrechterf 21 a, 1 es kappen en 1 es terugsnoeien - Woubrechterf 57, circa 8 coniferen en bomen VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN - Anna Paulownastraat 17, 2 esdoorns en 1 dode lijs terbes in de voortuin - Prinses Beatrixlaan 8, 1 prunus met schimmel naast de woning - Willem de Rijkelaan 47-49, 1 esdoorn nabij de gevel - Willem de Zwijgerlaan, parkeerplaats AH, 1 eik nabij de waterzuivering Tot en met 24 september 2003 kunnen rechthebbenden zich voor het ophalen van de vrachtbrief en/of het object iedere werkdag tussen 07:00 uur en 19:00 uur melden op het adres Coenecoop 47, telefoonnummer 0348-41501 3. Indien de rechthebbenden op de hierboven vermelde objecten zich niet voor die datum melden, wordt daags daarna het object gedemonteerd. VERLEENDE INRITVERGUNNINGEN - Jan Dorrekenskade-oost 92, 94 en 96; een inrit van deze percelen naar de rijbaan Jan Dorrekenskade- oost, Wanneer u vindt dat uw directe belangen geschaad door de verlening van een - hiervoor genoemde - verleende vergunning/beschikking, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B W (tenzij in de publicatie een andere procedure is vermeld). Informatie over de beschikkingen kunt u genoemde afdelingen. Op vrijdag 19 september a.s. kunt u weer bewaarde klein chemisch afval (KCA) persoonlijk aan chemokar afgeven. In de rubriek van volgende week treft u de tijden en sen aan waar de chemokar stopt. De volgende vergunningen o.g.v. A.P.V. of andere wettelijke regelgeving zijn verleend: - De heer L.W. den Ouden te Boskoop: ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken (art. 35 Drank- en Horecawet) op de open dag t.g.v. het 20-jarig jubileum van de Hondensportvereniging Waddinxveen op 20 september 2003 van 1 2.30 tot 23.00 uur; - Hondensportvereniging Waddinxveen: organiseren open dag (demonstraties en een gezellige avond) t.g.v. het 20- jarig jubileum op 20 september 2003 van 23.00 uur; - De heer H. Cuvelier te Waddinxveen: plaatsen 20 metalen driehoeksreclameborden van 12 t/m 26 september 2003 voor de aankondiging van een feest in Sporthal de Dreef op 26 september 2003; - De heer H. Cuvelier te Waddinxveen: organiseren van een feest (de Baila Dance Van Dik Hout avond) op 26 septem ber 2003 van 20.00 tot 03.00 uur in Sporthal de Dreef; - Glasindustrie), van Dijken BV te Waddinxveen: organise ren bedrijfsfeest met optreden band op 2 oktober 2003 in VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE Op dinsdag 16 september a.s. om 11.00 uur ver gadert de welstandscommissie. In deze vergadering worden diverse bouw- en reclameaanvragen beoordeeld op redelijke eisen van welstand. De agenda kunt u vanaf maandag 15 september inzien bij de Gemeentebalie en op onze website www.waddinxveen.nl (nieuws/gemeenterubriek). Voor vragen over de agenda kunt u contact opnemen met de cluster Bouwtoezicht telefoon 624832 of 624835. ib r 4- kt’

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 3