Vijfentwintig jaarVBOK Waddinxveen in bibliotheek Twee portretten Izïnj DoKi Walk Concerten bij Concordia r r voor Voorverkoop Disco in Kinderbingo in De Boog De Paddestoel De Wijkagent terug op de radio ontspanning Christelijk Jongerenkoor weer van start ’We zijn geen actiegroepje, maar een hulpverlenende instantie’ Kinderopvang in de herfstvakantie I J r MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN y BINNEN! Jïis to ris cd 'addi nxi >een NIEUWE COLLECTIE Colofon u WOENSDAG 10 SEPTEMBER 2003 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 7 SBKT DORT 1 STOOFSTEEG 22 0182 51 15 40 GOUDA zondag 9.30 viering H.A. 17.00 uur ds.J. de Jong, viering HA Immanuëlkerkgemeente, Prinses Beatrixlaan zondag 10.00 uur ds. C. de Jong, startzondag, SOW 17.00 uur ds. M. Bos, bevestiging ambtsdragers ’De Rank’, herv. Conf., Coene- coopcollege zondag 10.00 uur ds. H.A. Bos 17.00 uur ds. H.A. Bos, jeugd dienst startzondag BURENMETSMAAK BURENMETSMAAK BURENMETSMAAK BURENMETSMAAK B UR E NM E T S M A A K A A> WADDINXVEEN - Er is weer een kinderbingo in buurtcen trum De Boog (C. Huygens- laan) op woensdag I7 septem ber. De bingo begint om 14.00 uur en is bedoeld voor kinde ren vanaf vier jaar. Er wordt geen entreegeld geheven. mensen die een andere keuze maken en staan ook voor hen klaar. De deur staat altijd bij ons open.” Daarnaast is de vereniging er voor de verwer king bij een miskraam of een doodgebo ren kindje en biedt het dien stencentrum in Amersfoort hulp bij de verwachting van een gehandicapt kind. Ook ongewenst zwangere tieners kunnen bij de vereniging te recht. „Wij laten ze zien wat de andere mogelijkheden zijn en bieden ook onze hulp daarbij aan.” DeVBOK heeft ook een opvanghuis, dat staat in Gouda. Jonge, alleenstaan de, zwangere vrouwen kunnen hier terecht om hun zwanger schap te doorlopen als ze geen veilig thuis hebben. „Gouda heeft het enige op vanghuis in Nederland. Er is wel gebleken dat het wenselijk maakt niet uit van welke ach tergrond je komt, als je maar achter de doelstelling staat.” Ook mannen zijn welkom. Een andere doelgroep die meer aandacht verdiend zijn de al lochtone vrouwen. „We mer ken dat er van hun kant uit steeds meer hulpaanvragen binnen komen”, vertelt Cora. „We hebben nu ook een fol der in het Turks en één in het Marokkaans, maar het blijft een moeilijke groep om te be reiken. Iemand uit die cultuur die onze werkgroep komt versterken, zou fantastisch zijn.” Het verloop van vrijwil- www.kinderenaanhetwater.nl info@kinderenaanhetwater.nl STOOFSTEEG 19 0182 67 23 88 GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, Groensvoorde zondag 9.30 uur pastor G. Marti ni OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Troostraat I0.00 uur Openbare toespraak I I.00 uur Wachttorenbespreking GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage zondag 9.30 uur ds. H.Sj. Wiers ma, Spakenburg I6.30 uur ds.W.J.M.Vreugdenhil, Amstelveen WADDINXVEEN - De VBOK-werkgroep Waddinx veen bestaat 25 jaar en dat vieren ze met een expositie in de bibliotheek. Door zoveel mogelijk informatie te vers trekken over de Vereniging ter Bescherming van het Ongebo ren Kind probeert de werk groep de vooroordelen over de organisatie uit de weg te ruimen. „We zijn geen actie groep”, zegt Rianne Zijl, voor zitter van de zeven vrouwen tellende werkgroep. „VBOK is een hulpverlenende instantie.” In de bibliotheek is informatie te vinden over de vereniging, aangevuld met beeldmateriaal, zoals foto’s van ongeboren kinderen. Het is waar dat de vereniging in 1971toen zij werd opge richt, begon als actiegroep te gen de illegale abortusklinie ken die toen overal opkwamen. „Maar toen in I98I in de wetgeving geregeld werd dat abortussen legaal werden, is de VBOK een hulp verlenende instantie gewor den”, aldus secretaresse Cora Heistek. Het is moeilijk dit beeld van actiegroepje bij de mensen weg te krijgen, mer ken de leden van de werk groep. „Vaak wordt gezegd: oh, dat is zo’n anti-abortus- clubje. Het is waar dat we te gen abortus zijn, maar we bie den zoveel meer.” Het dienstencentrum van de VBOK staat in Amersfoort. Daarna zijn er in verschillende dorpen en steden werkgroe pen te vinden. Waddinxveen is daar één van. De werkgroep richt zich voornamelijk op het duidelijk maken van de doel stelling van de vereniging. „De VBOK staat voor de stelling dat het leven beschermwaar dig is vanaf de conceptie”, al dus Rianne. „We zijn er echt voor de hulpverlening voor moeder en kind.” Daarnaast WADDINXVEEN - De voor verkoop voor de Mega Jeugd Disco van I9 september wordt op maandag I5 september ge houden in De Paddestoel van I9.3O uur tot 20.00 uur. Kaart jes kosten 1,50 euro, op de avond van de disco worden er geen kaartjes meer verkocht. Je kan alleen een kaartje kopen als je in het bezit ben van een discopasje (PaddiePas) REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrij zinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade zondag I0.00 uur prof. Dr. Berk- vens-Stevelinck, Amsterdam KINDEREN probeert de werkgroep ook geld binnen te krijgen. „We hebben verkoopmateriaal, zo als babykleertjes, speelgoed en kaarten. Die verkopen we op bijvoorbeeld de braderie en soms op de weekmarkt.” Daarnaast organiseren de vrouwen ook workshops, waarvan de opbrengst of als gift aan het opvanghuis in Gouda wordt overgemaakt, of verder ingezet wordt om de naamsbekendheid van de or ganisatie te vergroten. DeVBOK geeft voorlichting op basisscholen, biedt hulp aan moeders en ook aan vrouwen die wel gekozen hebben voor een abortus, maar het daar later moeilijk mee krijgen. „We respecteren Voor spoedmedicatie buiten kantoortijden: van I7.30 uur ’s middags tot 08.00 uur ’s och tends, tijdens het weekeinde en feestdagen: Dienst Apotheek Midden-Hol- land (DAM), Ronsseweg I38 (tegenover de Bleuland-locatie van het GHZ), 2803 ZR Gouda tel. (0182) 69 88 20, www.dam- mh.nl ligers in de werkgroep is groot en het is dan ook moei lijk alles aan te bieden waar de VBOK voor staat. Rianne: „We hebben nu bijvoorbeeld geen hulpverlener en geen voorlich ter, daarom rich ten we ons echt op de bekendma king van de organisatie.” Voor alle facetten van het vrijwilli gerswerk zijn in Amersfoort cursussen te volgen. Naast de werkgroep is het ook moge lijk om lid te worden van de VBOK. Leden krijgen het blad ’Laat leven’ thuisgestuurd en worden op de hoogte gehou den van het reilen en zeilen van de organisatie.Voor meer informatie over lidmaatschap kunt u contact opnemen met VBOK Amersfoort, 033- 460 50 70 of kijk op www.vbok.nl. Voor meer informatie over de werkgroep, of aanmelden, 0182-6II886. Weekblad voor Waddinxveen is een onafhankelijk weekblad, dat in een oplage van I 5.300 exemplaren wordt uitgegeven en verspreid in Waddinxveen, Moerkapelle en Zevenhuizen. Weekblad voor Waddinxveen verschijnt op woensdag. Uitgever Dagblad van Rijn en Gouwe B.V. Alphen aan den Rijn Kantoor Zijde 30 2771 EN Boskoop Fax: 01 72-2121 68 Door C. Neven De Hervormde Gemeente van Waddinxveen verkreeg dit jaar door schenking een tweetal ge schilderde portretten. Zij wer den beiden vervaardigd door de kunstenaar Henri Charles Jonas (I878 - I944). De afge- beelde personen zijn ds. Basti aan van der Wal (I864 - I924) en zijn echtgenote Maria de Vos 1869 - 1901In dit artikel wil len wij wat nader op bovenge noemde personen en hun rela tie tot Waddinxveen ingaan. spreekuur volgens afspraak, voor spoedgevallen tel. 0180- 63I45I of 06-I II63246, voor minder dringende vragen: vra- gen@dierenkliniekzevenhui- zen.nl. trad hij voor de tweede maal in het huwelijk, en wel in Luik. Hij reisde naar Frankrijk (met na me Parijs), Spanje en Italië, zelfs naar Marokko. Op vele exposi ties was zijn werk te zien.Werk van Jonas bleef bewaard in het Bonnefantenmuseum te Maast richt, het Centraal Museum in Utrecht en het Frans Halsmu seum te Haarlem.Van zijn leer lingen worden er een dertien tal met name genoemd, van P.H. Coenen tot E.J.H.Wingen. Henri Charles Jonas overleed op I5 september I944. begin- en eindtijd kan in over leg worden geregeld. De vakan- tieopvang kost 5,15 euro per kind per uur (incl. BTW). Bij dit bedrag zijn alle verdere kosten zoals voeding, versnaperingen, drinken en activiteitskosten in begrepen. Voor meer informa tie, tel. 0182-631932 of e-mail- adres info@gastouderbureau- waddinxveen.nl. Redactie Rachel Jobels (a.i.) 01 72-4205 I 2 E-mail: weekbladvoorwaddinxveen@ rijnengouwe.nl Kopij dient uiterlijk op maandag I 6.00 uur in het bezit van de redactie te zijn om in aanmerking te komen voor plaatsing. Bijdragen per e-mail of op floppy verdienen de voorkeur. Advertenties Telefoon 0I72-2I I73I E-mail: verkoopboskoop@rijnengouwe.nl Advertenties kunnen tot dinsdag I 1.00 uur worden opgegeven. IM’ers (ingezonden mededelingen) tot maandag 16.00 uur. Bezorging Telefoon: 0900-708 09 00 (I0 eurocent per minuut) Foto’s van Liesbeth van der Vis vindt u op www.liesbethvandervis.nl Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehou den. Deze rechten berusten bij Rijn en Gouwe B.V. c.q. de betreffende auteur. Mode voor dames (15-85 jaar)* DHIO BARBARA SPEER TMU BRAEZ RIMINI CHEYENNE IKKS GAS KING LOUIE TRIX REES NATURAL WAVE “voorheen Bisar WADDINXVEEN - Met ingang van I7 september zal het pro gramma De Wijkagent weer wekelijks live worden uitgezon den, elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur, gepresenteerd door Peter Rubeling wijkagent in Waddinxveen. Nieuws, ach tergronden en informatie over het politiewerk in Waddinx veen. Herhaling op maandagen van 10.00 tot I 1.00 uur. RTW FM te beluisteren op 105.8 FM in de ether of 103.4 op de ka bel in Waddinxveen. ZEVENHUIZEN - Er vindt een DoKi Walk plaats op zaterdag I3 september. DoKi, Japans voor ’weg naar energie’ is een filosofie voor een gezond en gelukkig leven met als doel li chamelijke en mentale flexibili teit. De eerste stap op weg naar je eigen kracht, met de natuur en een gezonde dosis humor als uitgangspunt. De DoKi Walk vertrekt om I 1.00 uur vanaf het restaurant De Strandgaper (strandweg, Zevenhuizerplas/ Oud Verlaat). De kosten bedragen 7 euro, dit is inclusief koffie of thee. Een DoKicursus is te volgen vanaf donderdagavond 9 oktober, voor vijf avonden, in Rotter dam. Voor informatie of aanmelding, tel. Ol 0-2222999 of kijk op www.dokicenter.nl. JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 Inloopspreekuur Consultatiebu reau, maandag I LOO tot 12.30, Stationstraat I2, Waddinx- veen.Avondspreekuur Consul tatiebureau, 2e en 4e maandag vanaf 17.00 uur www.vier- stroom.nl voor meer informa tie. CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat woensdag I0 september I9.45 uur ds. J.G. van Tilburg zondag 9.30 en 17.00 uur ds. J.G. van Tilburg woensdag I7 september I9.45 uur ds. J.G. van Tilburg ROOMS-KATHOLIEKE KERK St.Victorkerk, Zuidkade zondag 9.30 uurWoord Com munieviering, werkgroep CD dinsdag 16 september 19.00 uur Eucharistieviering, pastor A. vd Helm Ontmoetingskerk, Groensvoorde vrijdag 10.00 uur Ouderenvie ring, pastor A. vd Helm zaterdag 19.00 uur Communie viering, pastor M. Ameling zondag I LI5 uur Eucharistie viering, pastor A. vd Helm BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat zondag I0.00 uur spreker: de heer R. Speelman Weekeinddienst dierenarts: A.H.M. Hermans en J.C.H. van Dorst, Kattensingel I7, Gouda, tél. Ol82-510958;Woubrechterf 42, Waddinxveen, tel. 0I82- 6I3II2. Kleine huisdieren spreekuur voor spoedgevallen ieder weekeinde volgens af spraak. J.C. Baas, Jan Dorrekenskade- Oost 36, Waddinxveen, tel. Ol 82-632051. Dierenkliniek ’Pieter Bas’, me vrouw WWM. Smits en J.B. Cramer, Prins Bernhardlaan 79, Waddinxveen en Hoge Gouwe 2I, Gouda. Voor spoedgevallen ieder weekeinde spreekuur vol gens afspraak, tel. Ol82-610462 of Ol 82-516876. Dierenkliniek Zevenhuizen, drs. M.C. Pilgram, Zuidplasweg la, Zevenhuizen, leder weekeinde DE BRUGGEN RESTAURANT DE BRUGGEN Sterrenlaan 2 zondag 28 september I I.00 uur, drs. J.L. Delhaas, geestelijk ver zorger De Bruggen, 2e zondag vd herfst, 16e na Pinksteren Huisarts en apotheek voor alle inwoners van de regio Midden- Holland Voor spoedeisende huisartsen hulp buiten kantoortijden: van 17.00 uur ’s middags tot 08.00 uur ’s ochtends, tijdens het weekeinde en feestdagen: HuisArtsenPost Midden-Hol- land (HAP) Jan v Beaumontstraat 4 (bij de Jozef-locatie van het GHZ), 2805 RR Gouda, tel. (0182) 322 488 (alleen na telefonische af spraak) volution uit Waddinxveen en Quo Vadis uit Boskoop, beide onder leiding van Margret Blom. C-Akkoord en het harmonie orkest repeteren altijd op de donderdagavond. Het oplei- dingsorkest van 18.00 uur tot I9.15 uur en het harmonieor kest van I9.30 tot 22.00 uur. Beide orkesten staan onder lei ding van Jeroen Wentel. De re petities vinden op dit moment plaats in de aula van de voor malige Kohnstamm mavo (JW Frisoweg). Voor 15,00 euro per maand kan men vriend worden van de Muziekvereniging. Daarvoor krijgt u één gratis toegangs kaartje voor het voorjaarscon- cert en u ontvangt regelmatig een nieuwsbrief. Opgeven kan bij Jan Romijn,tel. 616297. VERMIST: Waddinxveen: Poes, cypers, donker van kleur, wit onder kin en op buik, klein van stuk, mager (St. Victorstraat). Zevenhuizen: Poes, cypers, wit te buik en poten (De Bonk). Kater, zwart, witte voeten, bef, snuit en streep op neus (Lange Zijde). GEVONDEN: Kat, zwart, witte voeten en snuit, zwarte vlek bij neus, kitten (Heggewinde). Kat, zwart, met witte aftekeningen (Zuidelijke Dwarsweg). Kat, zwart, witte voeten en wit on der kin (C. Huygenslaan). Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden die ren kunt u bellen 0186-601 199. Binnen 24 uur uw melding op internet. Kijk voor recente ge gevens op www.dierencentra- le.nl. Mode voor baby's en peuters (0-2 jaar) BAM BAM UK NOPPIES TOMINA IMPS ELFS TINUS P. PETIT TOI IKKS KA-ART BABY K BEBE JOTTUM TUUF'S WORLD OILILY NO-NO ZOOTJES TRIX REES KIDSCASE CONTRE VENTS ET MAREES CARBONE Ds. Bastiaan van der Wal Deze zoon van een eenvoudige veekoper werd geboren te Groot-Ammers op 17 mei 1864. Hij bezocht de kost school te Schoonhoven en volgde daarna de normaalcur- sus om opgeleid te worden tot onderwijzer. Achttien jaar oud werd hij ’meester’ aan de Openbare School in Nieuw- poort. Een echte kindervriend. Muzikaal begaafd als hij was, speelde hij piano en dirigeerde een koor.Van moederszijde had hij een romantischgevoelige aanleg meegekregen; was een groot liefhebber van gedichten en kenner van literatuur. In 1887 trouwde hij met Maria de Vos en het echtpaar kreeg zes kinderen. Enkele ingrijpen de gebeurtenissen brachten een keerpunt in zijn leven. Onder zeer moeilijke omstan digheden ging hij in 1892 stude ren om predikant te kunnen worden. Daarvoor moest hij eerst de gymnasiale studie vol gen. In drie jaar tijd doorliep hij het vijfklassige gymnasium in Gouda. De 28-jarige gymnasiast verkeerde tussen zijn veel jon gere medeleerlingen op een manier, die grote indruk maak te. Eén van hen was de latere WADDINXVEEN - Het koor Christelijke Jongeren Waddinx veen (CJW) begint dinsdag avond 16 september met haar repetitieavonden. Het koor, dat al ruim vijf jaar bestaat, heeft een zeer gevarieerd repertoire en staat onder leiding van Peter Burger. Elke twee weken oefent het koor op dinsdagavond in de Bethelkerk (Bilderdijklaan) van 20.00 tot 22.15 uur. Dit najaar staan er weer leuke dingen op het programma, zoals een uitje in oktober en verschillende uit- voeringeh. In het voorjaar van dit jaar heeft het koor een cd opgenomen. Deze cd zal vrij dagavond 24 oktober gepre senteerd worden in de Mor- gensterkerk. Iedereen is welkom tijdens deze avond en ook tijdens de repetitieavon den. NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost zondag 9.30 uur ds. A.W van der Plas, viering Heilig Avond- maal 17.00 uur ds.A.W. van der Plas, viering H.A. De Hoeksteen, Esdoornlaan zondag 9.30 uur ds. H. Schipaan- boord, viering H.A. 18.30 uur ds. H. Schipaanboord, viering H.A. Bethelkerk, Bilderdijklaan zondag 9.30 uur ds. J. Westland, Bergambacht, viering H.A. 17.00 uur ds.A. Kastelei, Oude- water, viering H.A. De Morgenster, Sterrenlaan uur ds. J. de Jong, De schilder ’Harrie’ Jonas zag het levens licht te Maastricht op 8 mei 1878. Aanvankelijk was hij huis- en dekoratieschilder in zijn va derstad. Zijn eerste schilderles sen kreeg hij van jonkheer R.A.A.J. Graafland en vervol gens werd hij leerling aan de Rijksacademie voor Beel-dende Kunsten te Amsterdam. Hier verbleef hij van 1916 tot 1918 en had als leermeesters N. van der Waay en A.J. Derkinderen (1859 - 1925). Laatstgenoemde was hoogleraar-directeur van de Academie en was een deco ratief monumentaal kunstenaar. Als lithograaf en glasschilder was Derkinderen vermaard en in dit opzicht heeft hij Jonas beïnvloed. Evenals zijn leer meester lithografeerde Jonas en onder de religieuze voor stellingen die hij maakte nemen de gebrandschilderde ramen een eigen plaats in.Verder schil derde en tekende Jonas land schappen, figuren, portretten (ook zelfportret) en vervaar digde hij houtsneden. Zijn stadsgezichten betroffen veelal Maastricht. Voor zijn onderwerpen maakte hij veel reizen naar het buiten land. Het nabije België was hem uiteraard niet vreemd. In 1937 RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Samenkomsten worden gecom bineerd gehouden met de Rafa- elgemeenschap Gouda, in het schoolgebouw de Goudse Waarden aan de Catslaan 100 te Gouda. Mode voor kinderen (2-14 iaar) GYMP ANNE K DIESEL JOTTUM C.K.S. OILILY IKKS BENGH CARBONE IMPS ELFS ZIZIBO TRIX REES 'i' JEEP SENZA PIËTA LES GENS LINO FACTORY RAGAZZI hoogleraar Berkelbach van de Sprenkel, die zich nog goed herinnerde hoe hij opzag tegen deze man, die zich zo duidelijk een geroepene wist. Met even veel vaart werd de theologi sche studie aan de Utrechtse Universiteit voortgezet. In het najaar van I896 begonnen, slaagde hij na twee jaar en ne gen maanden reeds voor zijn kerkelijk examen. Een teleurstelling was, dat het Provinciaal Kerkbestuur van Zuid-Holland hem niet toeliet tot het predikambt.Acht maan den later werd hij wel toegela ten en onmiddellijk brachten niet minder dan dertien ge meenten een beroep op hem uit. Eén van die gemeenten was Waddinxveen. Dat een grote en uitgestrekte gemeente een candidaat beriep, in plaats van een predikant, was merkwaar dig. Waarschijnlijk durfde men het met een oudere candidaat wel aan. Even bijzonder was het, dat candidaat Van der Wal het beroep naar deze grote ge meente aannam. Zondag 22 juli 1900 deed hij zijn intrede in de Brugkerk. De komst van de nieuwe dominee bracht een ré veil mee in de kerk. Zijn woor den maakten grote indruk. Poë tisch en tegelijk helder taalgebruik, vol voorbeelden, dat sprak de mensen aan. Een opene en authentieke manier van preken, sterk op het ge moed gericht, was hem eigen. Weldra stond het kerkvolk al vroeg in de rij voor de kerk, wachtend tot de deuren geo pend werden. Onder hen waren vele armen, die geen plaats in de kerk kon den betalen.Van hen schreef ds. Van der Wal eens: ’velen leven maar hoe? Velen leven van sas en bloed’. Met hun levensom standigheden was hij zeer be gaan en zocht al zijn gemeente leden thuis op. Toen de Brugkerk te klein werd voor zoveel toehoorders wist hij de kerkvoogden te bewegen de kerk uit te breiden met een tweetal galerijen. De uitbrei ding vond plaats op kosten van een onbekende gever, die als voorwaarde stelde dat een derde van de zitplaatsen ten goede moest komen aan de ar me gemeenteleden. Het had heel wat voeten in de aarde, voor dit alles verwezenlijkt was, maar de predikant stond pal voor zijn armen. 'Tv VERSLAVINGSZORG MIDDEN-HOLLAND Pamassia, psycho-medisch cen trum, IJssellaan 2-2a, 2806 TK Gouda. Tel.nr. Ol82-563500, fax.nr. Ol82-563521. Bereikbaar maandag t/m vrijdag 09.00- 17.00 uur. AI-anon/Alateen is een zelfhulp groep voor kinderen, vrienden en familie van alcoholisten.Voor meer informatie: Joke 0182- 61 2765 of Marieke 0182- 503773. Voor problemen met alcoholge bruik: Anonieme Alcoholisten Werkgroep Gouda, Peperstraat 56, Postbus 30, 2800 AA Gouda. Tel.nr. 0I82-5I97I2 of 0653875058 (dag en nacht). ALGEMEEN MAATSCHAPPE LIJK WERK VIERSTROOM Bezoek en postadres: Station straat I2, 2741 HS Waddinx veen. Spreekuur: maandag t/m donderdag van 09.00 tot I0.00 uur. Telefoonnummer: (0182) 623 040. Na I0.00 uur wordt u automatisch doorverbonden metVierstroom Zorglijn centra list die uw boodschap aan neemt. is dat er meer komen, we moeten al een heleboel jonge meisjes teleurstellen.” De werkgroep kan altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. „Het WADDINXVEEN - Het Gast ouderbureau Waddinxveen or ganiseert in de herfstvakantie kinderopvang voor kinderen van vier tot twaalf. De vakan- tieopvang is bedoeld als echte vakantie voor de kinderen. Elke dag worden er speciaal op de leeftijdsgroep afgestemde acti viteiten georganiseerd. Voor de begeleiding van de kinderen zijn deskundige mensen aange trokken met ervaring in het werken met groepen kinderen. Daarmee voldoet de vakantie- opvang aan alle eisen die de wet en de CAO-kinderopvang eraan stellen.Van 13 tot en met 17 oktober is er opvang, van maandag tot en met vrijdag in de Koningin Beatrixschool (Zuidplashof 3) van 8.00 uur tot 18.00 uur. De opvang is mo gelijk per uur met een mini mum van vijf uur per week. De De Waddinxveense werkgroep van de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind bestaat 25 jaar. De hele maand staan zij met een tentoonstelling in de bibliotheek. (Foto:Liesbeth van derVis) WADDINXVEEN - Het har monieorkest van Muziekver eniging Concordia Waddinx veen en het opleidingsorkest C-Akkoord zijn op donderdag 2I augustus gestart met het nieuwe seizoen. De start van dit nieuwe seizoen zal vooral in het teken staan van de bouw van het nieuwe clubgebouw (J.W Frisoweg). Daarnaast zijn beide orkesten bezig met de voorbereiding van diverse optredens die alweer gepland staan op de agenda. Zo geeft het opleidingsorkest, C- Akkoord, van Concordia Wad dinxveen en Excelsior Bo skoop, op zaterdag 20 september een optreden tij dens de braderie in Boskoop. Voor het harmonieorkest staat er voor vrijdag I2 december een concert gepland in samen werking met de koren His Re-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 7