Belasting Deze Bibliotheek omgetoverd tot woud Week verhoging tijdens Kinderboekenweek en meer bezuinigingen Date haalt 55-plussers uit hun isolement SF Goed slaapadvies krijgt u bij: n-- morgana - ook voor uw» i NAVIGATIE SYSTEMEN www.autobaas.nl GRATIS van der Linde Nieuw clubgebouw Concordia gereed (0182) 54 74 00 i Herfst- activiteiten Jeep BAAS CC Asiel blij met actie Opening 9 oktober Jazeker. De Hypotheker. Hij is er ween De NVM Woningvizier Groencentrum Sonneveld Gratis droge kruipruimte, warme voeten en veel energiebesparing. Terugverdientijd 5 tot 7 jaren. Nu nog dikke subsidie van 225 tot 500 per woning. Poppenbeurs in het Anne Frankcentrum DUBOTECH.NL isolatiechips voor droge kruipruimten uit Zevenhuizen AUTO bij Dierendal Kunstroute bos Flitspaal Integratie Zijde 141, Boskoop S De Hypotheker Zie pagina 2 Rolluiken&Zonwering TEL: 0172 470938 I— Zie advertentie elders in de krant. PRODUCT PRIJS PRESTATIE PERSONEEL www.DiscountPartners.nl tel.: Ol 82-584764 Alles voor uw slaapkamer Tel. (079) 593 39 67 car camfort 104 SUZUKI Drie kinderen van de Boe- zemweg zien graag een flits paal bij de kruising Kanaal- dijk-Sniep. Hoe ze te werk gaan, leest u op pagina 9. Bij de opening van de kunstdag gaf wethouder Gerts aan interesse te heb ben in een Platform Kunst en Cultuur. Wat er op de atelierroute verder te doen was, leest u op pagina 7. Het meest complete woning aanbod van Gouda e.o. Gratis af te halen bij de deelnemende NVM makelaars WADDINXVEEN - Er is een poppenhuizen en miniaturen beurs in het Anne Frankcen- trum (jan van Bijnenpad) op za terdag 11 oktober van 10.30 Bel of kom langs voor een vrijblijvend advies ’Donder en bliksempad’ bevond. Hier was de vraag: Hebben boswachters alle maal hetzelfde uniform? Wat draagt de boswachter als het echt koud is? Het antwoord zou te vinden zijn op www.de- boswachter.nl. Achterin de jeugdhoek van de bieb wer den vleermuizen geknutseld. „Je moet het uitknippen en touwtjes eraan ofzo”, zei een meisje waarbij het nog niet zo goed wilde lukken. „Ik snap het nog niet helemaal.” Maar er was ook hulp en de bedoeling werd al snel duidelijk. Met heuse boomblaadjes werd ook iets gemaakt. „Het wordt een dingetje waar mee je dieren kunt lokken, een geluid voor dieren." Een ander doe-opdracht was het zelf schrijven van een verhaal in het ’Verte- leenspad’, waarvoor de kinderen een be ginzin en een hoofdfiguur opkregen. Ge noeg te doen dus om een hele boekenmiddag mee te vullen.Voor de jongere bibliotheekbezoekertjes waren er leuke kleurplaten beschikbaar. De kin derboekenweek duurt nog tot het einde van de week. maal compleet. Bij voldoende animo gaan de ontmoetings- middagen al zeer binnenkort van start. Voor meer informa- GROOTHANDELSPRIJZEN! Stichting Scouting Sint Vic tor heeft een begin gemaakt met de integratie van de bewoners van De Brugge in de vorm van een spelletjes- dag. Lees hier meer over op pagina I3. WADDINXVEEN - Het college vindt het noodzakelijk de Onroerende Zaken Belasting (OZB) te verhogen. Dit maakte wethouder Lont bekend op donderdag 25 sep tember. Door financiële tegenslagen vanuit het Rijk, moet de gemeente een extra bedrag van ongeveer twee mil joen euro bezuinigen.Voor een deel wordt dat gehaald uit het reservepotje, maar een tariefsverhoging was onver mijdelijk. tot I6.30 uur. De entree be draagt 3,00 euro, voor kinderen tot en met twaalf jaar is dat 1,50 euro. Voor meer informa tie, 020 642587I. gezocht worden naar antwoorden op vragen over tijgers. De echte straatnaambordjes, op de zij kanten van de boekenkasten, maakten duidelijk dat men zich bijvoorbeeld in het 3678618 of e-mail: elc@het- net.nl (zie ook www.ontmoe- tingsavonden.tk). Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Passage 208, Waddinxveen. dorpstraat 38, 2742 aj waddinxveen, tel. (0182) 61 80 90 zijde 3-7, 2771 ej boskoop tel. (0172) 21 29 65 FINANCIËLE DIENSTEN PR4 Financiële Diensten is de nieuwe onafhankelijke verzekerings- intermediair in uw regio. Bel voor een afspraak, onze 1 aanpak zal u verbazen! Bredeweg 35 2751 GH Moerkapelle e-mail:info@pr4.nl www.pr4.nl tel. (079) 593 39 67 Gas wordt altijd duurder. Pak uw laatste kans en geef opdracht vóór I5 oktober, tel. (0I80) 63 49 40 of kijk op Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Tokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 Door Brigitte Bosman WADDINXVEEN - De Kinderboeken week ging I oktober officieel van start in de bibliotheek in Waddinxveen. Kinderen van negen tot en met twaalf jaar konden deelnemen aan het spelprogramma 'In het Wilde Woeste Woud'. De entree van de bieb was al een feest op zich. De prachtige aankleding bestond uit bos kunstwerken van de leerlingen van de Koningin Julianaschool. leder bibliotheek bezoeker waande zich direct 'Diep in het bos’, het thema van deze Kinderboeken week. En liep je verder tussen de boe kenkasten, dan had je kans onverwachts de weg kwijt te raken op het ’Dwaalspo renpad’ of het 'Pad van de Lion King’. Om 14.00 uur opende wethouder Do renda Gerts de kinderboekenweek van dit jaar. Zo’n vijftien kinderen verzamel den zich om haar heen. „Weten jullie deze bijeenkomsten die 55 plussers in staat stelt om met een ongedwongen sfeer kennis te maken. De juis te muziek en de gelegenheid post office point Voor al uw postzaken, kantoorartikelen en computersupplies Ma.: 11.00-17.30 uur Di.-wo.-do.: 9.00-17.30 uur Vr.: 9.00-20.00 uur Za.: 9.00-13.00 uur Koninginneweg 13 - Boskoop (0172) 21 24 11 Naast een verhoging van de OZB wordt een aantal andere tarieven kostendekkend ge maakt. Het gaat hierbij om de afvalstoffenheffing, het riool recht, lijkbezorging en markt- gelden. Lont: „Deze tarieven waren in het verleden nooit kostendekkend. Ons nieuwe beleid leidt dan ook tot een forse procentuele stijging.” Het college voorziet dat deze grote tariefsstijging in de jaren 2005 en 2006 gevolgd wordt door vergelijkbare stijgingen. Dit om dat de kapitaallasten toenemen door de voorgenomen investe ringen voor riolering. De OZB wordt verhoogd met zeven procent, boven de inflatiecor rectie. Mensen met een huur- of koopwoning moeten in to taal rekenen op een belasting- stijging van 9,5 procent. „De OZB is de afgelopen jaren altijd constant gehouden”, aldus Lont. „Waddinxveen ligt met het OZB-tarief ook aan de lage kant, als je het vergelijkt met de overige ISMH-gemeenten.” Het college wil niet de sociaal zwakkeren afvallen en in het nieuwe beleidsplan is dan ook 20.000 euro uitgetrokken voor minimabeleid. Verder wordt veel geld gestopt in de herorga- nisatie van het ambtelijk appa raat. Deze kosten zijn wel de moeite waard, vindt het colle ge, omdat ze zullen leiden tot structurele verbetering en dus ook baten. De zorg van vele Waddinxve- WADDINXVEEN - De dieren- dagactie, die in de Waddinx- veense supermarkten en die renspeciaalzaken gehouden is, was een groot succes. Afgelopen zaterdag, Dierendag, brachten de vrijwilligsters van de Dierenbescherming Gouda, Werkgroep Waddinxveen een bezoek aan het Dierentehuis Midden-Holland op de op brengst van de actie te over handigen. De heer Edelbroek, beheerder van het asiel, was blij verrast mét de hoeveelheid lekkers die er geschonken is. De dank van de Dierenbe scherming gaat uit naar ieder een (goedgeefse personen en medewerkende supermarkten Albert Heijn, Plus en dieren speciaalzaken Hoodie en Uto pia) die deze actie tot een suc ces hebben gemaakt. ners is Dierendal. Afgelopen donderdag werd duidelijk dat wethouder Dijksterhuis vast houdt aan zijn plan de twee ge meentelijke begeleiders uit de kinderboerderij terug te trek ken. „We willen absoluut de kinderboerderij niet weg heb ben”, aldus Dijksterhuis. „We vinden alleen dat een kinder boerderij iets van de samenle ving is en dus ook door de sa menleving getrokken hoort te worden.” Dat wil niet zeggen dat de gemeente de kinder boerderij laat vallen. „We gaan zelf actief op zoek naar de mo gelijkheden. Dan moet je den ken aan sponsoring, opening stijden, professionalisering van de vrijwilligers.” Financieel kan de gemeente er niet onderuit te bezuinigen, maar ook princi pieel staat Dijksterhuis achter zijn plan. „Het is logisch dat het bestuur van de Stichting teleur gesteld was. Ik vind het zelf ook moeilijk, maar dit is nog maar het begin van de bezuinigin gen.” De Stichting Warnaarplantsoen vindt dat het college de beslis sing slecht doordacht heeft. „Wij houden vast aan de pro fessionaliteit en als het college dat niet in wil zien, is dat diep triest.” De Stichting wacht nu de raadsvergadering van 29 en 30 oktober. „Ik heb het idee dat de meeste raadsleden dit voorstel niet zien zitten. Geluk kig is er nog een gemeente raad.” Waddinxye WOENSDAG 8 OKTOBER 2003 55e JAARGANG nr. 2870 .Q OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN start laten gaan,” verkondigde Gerts. „Jul lie zijn de eersten -die aan het spel gaan meedoen. Ik wens jullie een hele fijne middag.” Vervolgens mocht ze het boek ’Godje’ van Daan Remmerts deVries (dit jaar bekroond met de Gouden Griffel) én het Kinderboekenweekgeschenk 'Het Zwanenmeer (maar dan anders)’ van Francien Oomen in ontvangst nemen. „Mijn jongste is negen,” vertelde Gerts. „Het komt dus weer goed terecht. Boe ken zijn leuk hoor. Ik ben gek op boeken en lezen. Dit vind ik heel positief. Deze spelactiviteit is voor het eerst zo door de bibliotheek opgezet, het moet ook nog een beetje groeien.” Na deze woorden genoot ze nog even van de kinderen die intussen al druk be zig waren met knutselen in het ’Wonen in.het woudpad’, lastige woordpuzzels en op internet in het ’Bospad en het Krie- wat jullie zometeen gaan doen?” De kin- bel- wiebelbeestjespad’. Bij ’Artis’ moest deren reageerden enthousiast. Natuurlijk wisten ze dat. Het ’Bosgamenpad’, het ’Fantasypad’ en het ’Junglepad' lagen im mers op hen te wachten. „Daarmee wil ik de Kinderboekenweek officieel van In een onherkenbare bibliotheek speelden kinderen afgelopen woensdag het spel ‘In het Wilde Woeste Woud’. Het was de opening van de Kinderboekenweek, die dit jaat het thema ‘Diep in het bos’ draagt. (Foto: Liesbeth van der Vis) V -slaapkamers REGIO - Stichting Date Gouda en omstreken wil bijeenkom sten organiseren voor 55-plus sers. De stichting organiseert al met veel succes ontmoetings- avonden voor jongere alleen staanden. Bij voldoende inte resse van zowel mannen als vrouwen wil Date deze activi teiten uitbreiden. De Date-consulenten Elly Cou- mans en Stella Lens weten uit ervaring dat er voor 55-plus sers te weinig gelegenheden zijn waar zij leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten voor vriendschap of een relatie. Om die reden is het idee geboren om speciaal voor hen ontmoe- tingsmiddagen op zondag te or- '^ee WADDINXVEEN - Afgelopen weekeinde is het nieuwe club gebouw van Muziek Vereniging Concordia Waddinxveen ge reedgekomen voor ingebruik name. Dit betekent dat de ver eniging hun repetities kunnen gaan voortzetten in hun eigen clubgebouw. Dit gebeurt op donderdag 9 oktober. De officiële opening zal op een later moment gaan plaatsvinden, namelijk op zater dag I november. Op die dag zal tussen 14.00 en 16.00 uur het gebouw officieel geopend worden door de bur gemeester Jonkman en wet houder Gerts en andere geno- DODGE CHRYSLER f ganiseren. „Veel mensen op leeftijd vinden juist een weekdn verschrikkelijk”, vertelt Elly Coumans. ,,’s Avonds lopen zij ook niet met een veilig gevoel over straat. Vandaar dat we ge kozen hebben voor de zondag middag.” Date is nog op zoek naar een passende gelegenheid. Ondernemers die over een aantrekkelijke en vooral gezelli ge voorziening beschikken, worden opgeroepen om zich te melden. Bezoekers van de ont- moetingsmiddagen hoeven geen lid te zijn van de Stichting Date. Als zij er wel behoefte aan hebben om bemiddeld te worden dan kunnen zij zich in schrijven. Date laat geen men- digden.Van I6.15 uur tot 19.00 uur zal de vereniging open huis houden, zodat een ieder het nieuwe clubgebouw kan komen bezichtigen en bewonderen. De repetitieruimte van het nieuwe clubgebouw kan ook gehuurd worden door geïnteresseerden voor sociaal- culturele doelein den. De totale oppervlakte is I70 m2, ook is er veel berg ruimte beschikbaar. De zaal is per dagdeel te huren. Tevens is het gebouw goed be reikbaar en bruikbaar voor minder valide personen. Geïnteresseerden kunnen zich richten tot de voorzitter Leo Verweij, tel. 612623. WADDINXVEEN - In de herfstvakantie organiseert kin derboerderij Dierendal in sa menwerking met de werkgroep Natuur- en Milieueducatie ver schillende activiteiten. Op don derdag I6 oktober en vrijdag I7 oktober is er voor de kin deren een creatief knutselpro gramma met herfstmaterialen in elkaar gezet. Kinderen kun nen zich hier nu al voor in schrijven, op tel. 0182-610777. De middagen zijn gratis, maar een gift of donatie is van harte welkom. Ook hulp van ouders, opa’s en oma’s is goed te ge bruiken. sen toe die alleen maar uit zijn uitwerking daarvan. op een avontuurtje. Om het kaf Kortom, gezelligheid is troef op van het koren te kunnen schei den moeten deelnemers aan de ontmoetingszondagen zich van elkaar in te voren melden. De consulen ten zien er binnen de mogelijk heden die zij hebben op toe dat tot dansen maakt de sfeer hele- alleen alleenstaande en serieu ze 55-plussers worden toegela ten. Deze maatregelen zijn er op gericht om de mensen een veilig gevoel te geven. De be- tie, Elly Coumans of Stella Lens, zoekers worden ontvangen tel.: 0182-584764 of 070- met een kopje koffie of thee. Ook aan de inwendige mens wordt gedacht in de vorm van een uitgebreid buffet, een brun ch, high-tea etc. De organisato ren zijn nog volop bezig met de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 1