College haalt Kinderen maken eigen musical Deze onderste uit Week kast bij wet We r k& B i j st an d PRAXIS b BURGER". ■T- Printer cartridges LET OP OZB-verhoging blijft onder honderd euro Opbrengst bazaar neeleman FISCUS black BOX Gemeente moet oppassen bij toepassing wet Werk en Bijstand Is het Kunst of is het Kitsch? Huisadvocaat ingeschakeld bij kwestie bomen Mozartlaan Al Jongeren CC »h: opgeroepen mee te denken VLASMAN LEEN BAKKER/ v.o.F. T. VAN DER SPEK Zn SUPER ACTIE COMBIKETEL met gemeente lljj I!? 1 ook voor uW OPENING (0182) 54 74 00 bos Bezuinigingen Sport B -H 1 F 1 1 De Hypptheker OKTOBER WOONMAAND EKTAKEL Oude kaas Mandarijnen nieuwe oogst Pand Historisch Genootschap 1 kg 4,95 2 kg 1,95 Jazeker. De Hypotheker. Receptie 15.00 uur Vanaf 18.00 uur hebben wij een speciaal wildmenu. GOUDKADE 1-4, GOUDA Betonbewerkings- en Slooptechnieken b.v. mi Ml het snelle en persoonlijke adres voor: car comfort 19 OKTOBER KOOPZONDAG G VERVANGING INBOUW- APPARATEN H H NEELEMAN Wij leveren alle merken! UIT EIGEN BOOMGAARD: Alkmene 5 kg 1,95 Elstar of Goudreinette 5 kg 2,95 St. Remie stoofperen 5 kg 3,95 Doyenne du Cornice handperen 5 kg 3,95 energie, onderhoud en aankoop. Deze en nog veel meer aanbiedingen bij: WOENSDAG 15 ’OKTOBER 2003 55e JAARGANG nr. 287l> f”" "oPLAgFT5.3ÖÓ EXEMPLAREN TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN __/Auto\ snelservice Bel voor een vrijblijvende offerte 0182-640090 1 installatietechniek Koop nu een nieuwe combiketel en bespaar op -4 63 - 18 oktober r (van 11.00 tot 17.00 uur!) I 7 APKKEURINGEN U bent van harte welkom. Laat het even weten als u komt. Een aantal van de door b w voorgestelde bezuinigin gen valt niet goed bij de po litiek, waaronder de bezui niging op zwembad De Sniep. Moerkapelle schuift op naar derde plaats Huisvesting voor het Histo risch Genootschap lijkt dichterbij dan ooit ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES KERKWEG OOST 185 2741 HD WADDINXVEEN TEL.(0182 64 00 72 16.00 uur. Om het een en an der vlekkeloos te laten verlo pen zullen er volgnummers worden uitgedeeld. Maximaal drie voorwerpen per persoon. spraak met Platform Armoede bestrijding Waddinxveen wordt door de afdeling Sociale Zaken hard gewerkt om deze verorde ningen tijdig gereed te hebben. Door de Landelijke Cliënten- Nesse 4 2741 ES Waddinxveen Tel. (0182) 64 98 40 Fax (0182) 64 98 41 www.easy-dinner.nlinfo@easy-dinner.nl de nieuwe regels. Deze brief is aan de commissieleden uitge reikt. In Waddinxveen maken ongeveer 270 mensen gebruik van de Algemene Bijstandswet. De voorzitter zej dat de samen stelling van de nodige verorde ningen in fasen wordt vastge steld en de belangenorganisaties daarbij worden gehoord. De eerste bespreking hierover is op 2I oktober. (A.B.) fAutn\ snelservice Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 BENT U TOE AAN VAN UW KEUKEN- WU KOMEN GRATIS BU U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: g.<, Si WADDINXVEEN - Het college is van plan alle mogelijk heden te benutten als het gaat om de nieuwe wet Werk en Bijstand. De wet moet ingevoerd worden, omdat Wad dinxveen dit samen met twaalf omliggende gemeenten doet. Er zijn veel zorgen in de samenleving, omdat de wet veel regelingen niet meer mogelijk maakt. „Maar we pro beren het onderste uit de kast te halen”, aldus wethou der Lont. dus Dijksterhuis. Inspreker Van Hooft, bewoner van de Mozart- laan, begreep er niets meer van. „De raad heeft toch een besluit genomen?” Als de huisadvocaat tot de conclusie komt dat kap pen juridisch niet mogelijk is, dan druist dat in tegen de wil van alle instanties die bij het kappen van de bomen betrok ken zijn. Pereboom is van me ning dat een dergelijk beleid aan de burger niet te verkopen is. Wethouder Dijksterhuis zei na drukkelijk dat hij er niet op uit is het kappen van de bomen te traineren. (A.B.) raad is in samenwerking met een aantal andere organisaties een kaderbrief van vijftig pagi na’s opgesteld met beleidsaan bevelingen voor de gemeente besturen voor het opstellen van commissieleden onduidelijk wat er nog mis kan gaan. De raad heeft met algemene stemmen een motie aangeno men om de bomen te kappen. Pereboom van de fractie WeWa was vrij scherp in zijn bewoor- WADDINXVEEN - De vrijwil ligers van de op zaterdag 4 ok tober gehouden bazaar rom melmarkt van de Immanuëlkerk (Beatrixlaan) hebben met veel enthousiasme de waar aan de man weten te brengen. De netto-opbrengst is circa ’juridische truc’. Op die manier wil het college onder het besluit van de raad uitkomen, aldus Pe reboom. Dijksterhuis bestreed deze opmerking. „Er zijn voor- en tegenstanders. Juist om die reden wil het college van de huisadvocaat weten of het be sluit juridisch houdbaar is”, al- (van 11.00 tot 17.00 uur!) (van 11.00 tot 17.00 uur!) as i Dorpstraat 39 Waddinxveen Kerkplein 13 Moordrecht "KROMME GOUWE" GRATIS PARKEREN WADDINXVEEN - De geplan de verhoging van de Onroe rend Zaken Belasting (OZB) komt voor een eigenaar van een gemiddelde woning neer op 95 tot I00 euro. Voor iemand met een huurwo ning van die waarde is het iets minder. Dit hebben ambtenaren afgelopen week doorgerekend. De OZB-verhoging is een voorstel van het college om de extra bezuinigingen die vanuit Den Haag werden opgelegd recht te trekken. In de raads vergadering van 29 en 30 okto ber beslist de raad over dit voorstel. aardappelen-, groente- en fruithandel Bredeweg 116 Zevenhuizen Tel. (0180) 63 15 11 naast oprit A12 richting Den Haag 14.500,00 euro. De symboli sche uitreiking van de geldbe dragen aan de vertegenwoor digers van de goede doelen zal in aanwezigheid van de vrijwil ligers plaatsvinden op vrijdag 24 oktober in de Immanuël kerk. Waddinxyeen Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182) 61 4714 OPENINGSTIJDEN: maandag Vm vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) -10 jaar onderdelen garantie - Gratis moderne klokthermostaat - Nu tijdelijk aankoop voordeel van 400,00 - Besparing op onderhoudkosten 350,00 - Energiebesparing tot 30% mogelijk - Leasen mogelijk v.a. 21,00 (netto) 15 jaar garantie - Eigen service en storingsdienst - Wij berekenen geen voorrijkosten CAS WATER C.V. CltCTRA ZON-CMRClt een grote mate van beleidsvrij heid, maar ook uitvoeringsvrij- heid. „Maatwerk is mooi”, aldus mevrouw Offermans, „maar maatwerk waarbij de kaders ontbreken, kan leiden tot wille keur.” Daarom wordt geadvi seerd de beleidskaders tot uit voering van de nieuwe wet eerst vast te stellen in aparte verordeningen die regels bevat ten over toeslagen en verlagin- genbeleid, het reïntegratiebe- leid, bestrijding van misbruik en fraude, verlagingen van de uitke ringen (sancties) en Cliënten participatie. Een aantal van deze verordeningen moet I januari 2004 gereed zijn. In samen lichting kan geven en de men sen ook beter kan bereiken.” Voor minimabeleid trekt het college een extra bedrag van 20.000 euro uit. Van dat geld wordt in samenwerking met het Platform Armoedebestrijding een minima-effectenrapportage opgezet. Daarin komt te staan wat bepaalde acteis betekenen voor mensen met een laag in komen. Deze rapportage moet in april of mei van het volgend jaar zijn afgerond, zodat dit kan worden doorgerekend in de be groting voor 2005. Daarnaast geeft de gemeente, net als dit jaar, ook in 2004 de langdurig- heidstoeslag. Dit houdt in dat mensen die langer dan vijf jaar achtereen op minimumniveau hebben geleefd van de gemeen te een extraatje krijgen.Voor al leenstaanden in de bijstand komt dit neer op een bedrag van 320 euro, gezinnen krijgen rond de 450 euro. Het college wil ook hard wer ken aan het beleid over reïnte gratie. Ook hier is extra geld voor uitgetrokken. Lont: „Je moet hierbij denken aan sollici tatietraining, vaardigheidtrainin- gen, scholing, het bieden van stageplekken of leer-arbeid- plaatsen, het voortzetten van de melkertbanen en kinderop vang. Alles wat maar helpt om de mensen naar een arbeids markt te krijgen. Dat blijft moeilijk, want de banen liggen nu eenmaal niet voor het opra pen.” poortreinen, oude boeken en stripboeken, Swarovski-kristal, humelbeeldjes en fotocamera’s. Het geheel wordt gepresen teerd door Arie Boertje en vindt plaats tussen 11.00 en Voornamelijk groepsgewijze re gelingen kunnen niet meer wor den toegepast met de nieuwe wet. Het gaat dan om regelin gen als de bijdrage maatschap pelijke activiteiten en huis- en witgoed. „Daarentegen hebben we veel meer mogelijkheden bij individuele situaties”, zegt de wethouder. „Daarbij moet je denken aan de kwijtschelding van plaatselijke belastingen en de premie voor een stadspas voor aanvullende gemeenten.” De wet wordt in januari van het volgende jaar ingevoerd. Wad dinxveen kan niet onder de wet uit, omdat deze met twaalf om liggende gemeenten wordt in gevoerd. Afgezieri van de wet verandert er in de begroting van 2004 nog een aantal dingen wat betreft sociale zaken. Het college heeft ten eerste wat wordt genoemd ’realistisch geraamd’. Lont: „Dit houdt in dat we gekeken heb ben naar wat er jaarlijks blijft liggen.Voor sociale zaken kwam dit neer op een bedrag van 30.000 euro. Het gaat hier dus niet om een bezuiniging, het is geld dat nooit gebruikt werd.” Ook is er 5000 euro van de post voorlichting afgehaald. „Maar dat is omdat wij als ge meente minder aan voorlichting gaan doen.” Deze taak is uit handen gegeven aan het Plat form Armoedebestrijding, die daarvoor een extra bedrag van 2500 euro krijgt. „Wij denken dat het platform betere voor- WADDINXVEEN - De wet Werk en Bijstand legt veel ver antwoordelijkheid bij het college van burgemeester en wethou ders en de gemeenteraad. Dit stelde mevrouw Ger Offermans, lid van de Cliëntenraad van uit keringsgerechtigden namens het Platform Armoedebestrijding Waddinxveen, de Seniorenraad en het Platform Gehandicapten afgelopen week tijdens een com missievergadering. Per gemeente kunnen grote verschillen ont staan over de toepassing van de wet „Gemeenten hebben nu al lerlei mogelijkheden de uitkerin gen lager vast te stellen”, aldus Offermans. „Het principe van in komenszekerheid kan op deze manier worden aangetast” Per I januari 2004 vervalt de Al gemene Bijstandswet, waarin de inkomenszekerheid vaststond. De nieuwe wet geeft gemeenten De Brede School in Wijk Zuid ging dit jaar van start met een minimusical voor dieren. Alle kinderen van vier tot en met zeven jaar, die in de wijk wonen, mochten drie avonden lang een eigen musical in elkaar zetten. Niet al leen maakten zij de maskers zelf, ze studeerden met elkaar de musical in en afgelopen dinsdag werd deze ver toond aan het publiek. Wijk Zuid is op moment de enige wijk in Waddinxveen die een Brede School kent, maar het plan is om deze activiteit ook in andere wijken op te zetten. (Foto. Uesbeth van derVis) WADDINXVEEN - In winkel centrum Passage worden za terdag 25 oktober ieders voor werpen die al jaren ongebruikt op zolder liggen gratis op waar de geschat door beëdigd taxa teur Rob H. Opscholtens. Hij taxeert onder andere schilde rijen, speelgoedauto’s, models- WADDINXVEEN - Burgemees ter en wethouders hebben nog steeds geen beslissing genomen inzake het kappen van de elzen in de Mozartlaan. Alhoewel de meeste bewoners voorstanders zijn van kappen wil het college eerst nog het advies van de dingen, door te spreken van een huisadvocaat inwinnen om te weten wat de juridische gevol gen zijn. In de commissie Open bare Ruimte werd deze mede deling van wethouder Dijksterhuis niet met gejuich ontvangen, maar het college wil zoveel mogelijk de nodige zorg vuldigheid betrachten. Het is de WADDINXVEEN - Binnen kort vinden de eerste verkie zingen plaats voor de jeugdad viesraad. Inmiddels hebben alle Wad- dinxveense jongeren tussen 12 en 23 jaar een brief ontvangen met de vraag of zij zich kandi- daat willen stellen voor de jeugdadviesraad. Het aanmel dingsformulier moet voor 5 november worden terugge stuurd. Na opstelling van de kandida tenlijst ontvangen alle jonge ren vervolgens een stembiljet, waarna in de week van 8 de cember worden de gekozen leden bekend gemaakt. In januari 2004 gaat de jeugd adviesraad officieel van start. De jeugdadviesraad moet de gemeente advies geven over het jeugdbeleid. Daarbij moet worden gedacht aan alle onderwerpen die jon geren aangaan, zoals nieuwe speelvoorziening of een Jonge re Ontmoetingsplek (JOP). In de adviesraad hebben negen jongeren zitting, die door de jongeren zelf uit hun midden gekozen worden. De raad wordt voor de duur van twee jaar ingesteld. De gemeente vindt het belang rijk de mening van de jeugd te horen om zo te voorkomen dat er verschillen zijn tussen wat de gemeente doet en wat de jongeren daadwerkelijk be langrijk vinden. De jeugdgemeenteraadsdag, die vorig jaar gehouden werd, was een groot succes. Omdat er op dat moment geen goed vertegenwoordigd orgaan voor jongeren was heeft de gemeentelijke stuur groep jongerenbeleid in sa menwerking met Bastiaan de Jong, een leerling van het Coe- necoopcollege, een plan ge maakt voor het instellen van een jeugdadviesraad. Coenecoop 87a 2741 PH Waddinxveen T0182 64 00 90 Einfo@neeleman.com I I www.neeleman.com I AL 67 JAAR BETROUWBARE INSTALLATIETECHNIEK J I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 1