ra Jeugd blijft Deze zorgenkindje Week voor politie Italiaans Design vindt u bij... Joh.deHeer IMEUBELEN KIJKEN? morgana w GRAAG TOT ZIENS! Platform Armoedebestrijding op de bres voor de minima WADDINXVEEN - Het Plat form Armoedebestrijding Wad dinxveen vraagt het college van burgemeester en wethouders de aanpak van armoede in ge meente hoog op de politieke agenda te ouden en het daarom tot topprioriteit te verklaren. Dat schrijft het Platform in een reactie op het 'Beleidsplan 2004 -2007’ van de gemeente Wad dinxveen. Het Platform is ver der van mening dat de politiek al het nodige moet doen om te voorkomen dat mensen in een sociaal isolement belanden en vindt vanuit dat gezichtpunt be zuinigingen op de kernpunten van sociaal beleid onacceptabel. Om een efficiëntere reïntegratie mogelijk te maken, stelt het Plat form voor de regiefunctie voor een deel van de mensen op wie deze regeling betrekking heeft binnen Waddinxveen af te han- ‘Hallo,Waddinxveen hier’ Joh.deHeer: tip van de week! www.autobaas.nl Henk van Erk (0182) 54 74 00 Senioren bos Reanimatiecursus BAAS CC W Jeep. Rijschool Roland digitale piano ind. in hoogte verstelbare bank van 1.551,00 nu voor... 999,00! Jazeker. De Hypotheker. weer veilig de weg op van der Linde car comfort ’Mooie zomer heeft voor meer overlast gezorgd’ AUTO look voor uw mobiele COMMU- I NICATIE Borstvoeding geven zonder problemen Motor rijbewijs! balen V00r 1 april 2004? 1 2<e advertentie eld, ,n de krant. ■JILL De Hypolheker II A.S. ZONDAG ZIJN WIJ VAN 12.00 TOT 17.00 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Bel (0900) 708 09 00 (10 eurocent per minuut) HOOGENBOEZEM]! Zie onze advertentie in deze krant de pater £8 makelaardij Klusbedrijf Peter Ritsema WOONSELEKTIE d voor WOENSDAG 22 OKTOBER. 2003 SUZUKI voor auto en motor r Bel of kom langs voor een vrijblijvend advies si ito [geldig t/m 25 oktober 2OO3J MOOIE MEUBELEN VOOR MINDER GELD <ers Duidelijke offertes Degelijke, nette uitvoering Lees verder op pagina 17 Zie verder in deze krant: resultaten inbraken en geweld tel. (0182) 61 80 90 tel. (0172) 21 29 65 UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN club in Polen of Malta”, vertelt Anja van Heesch, aftredend secretaris van scouting Sint Victor. Al is het kletsen alleen gepland op zater dag, op vrijdag ging de zendmast al de lucht in. En dat gaat natuurlijk op geheel eigen scouting wijze. Namelijk met de hand. „Daar komt geen machine bij aan te pas, terwijl het toch een mast is van WADDINXVEEN - Jamboree on the air, is de officiële naam voor een dag lang babbelen over het scoutingleven via ra diogolven.Wereldwijd bouwden scou- tingclubs afgelopen weekend een zend mast om vervolgens contact te zdeken met elkaar. „En natuurlijk is het de sport om zover mogelijk te komen. Bijvoor beeld contact leggen met een scouting- BOSKOOP (naast hefbrug) Galerij 8 Tel. (0172) 404066 www.johdeheer.nl Trendhopper Gouda Goudkade 4, Gouda (naast de Praxis) Vrij parkeren voor de deur WADDINXVEEN - Veel 55- plussers kunnen weer opge lucht ademhalen - ze weten nu zeker dat ze zonder ge vaar op de weg zitten. De tweede Waddinxveense BROEM-test, een rijvaardig- heidstest voor senioren, vond afgelopen vrijdag plaats in en rond het Anne Frankcentrum. Naast een theorieles en een gehoor-, ogen- en reac- tietest, mochten de senio ren ook in hun eigen auto een ritje maken met een ritinstructeur. ALLES VOOR UW SLAAPKAMER Wilhelminakade 48-52 - Waddinxveen Zuid Telefoon (0182) 61 50 66 Vijverlaan 44, 2742 ZH Waddinxveen Mobiel (06) 22 699 105 Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 Das lekker meubelen. WADDINXVEEN - De politie controleerde de laatste maanden extra op ‘hot spots’, plekken waar regelmatig overlast van jeugd is, toch blijft de jeugd voor overlast zorgen. „We boeken succes, het aantal meldingen over de hot spots is gedaald, maar de overlast duikt vervolgens el ders weer op”, licht teamchef F. Penders toe. In de zo mermaanden kwamen weliswaar niet meer meldingen binnen dan vorig jaar zomer, de eerste acht maanden van dit jaar laat een stijging zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal incidenten steeg voor Bo skoop en Waddinxveen samen van 382 naar 496. „In sep tember en oktober is weer een daling te zien”, aldus Pen ders. loketfunctie, om duidelijkheid te geven aan inwoners van Wad dinxveen die met specifieke vra gen zitten, de evaluatie van de R.B.M.A., de regeling bijdrage maatschappelijke activiteiten en de ’minima-effectrapportage’. Het beleidsplan wordt op 29 ok tober door de gemeenteraad behandeld. VAN BERKESTE1JN MMHMMI WOONCULTUUR Kanaaldijk 44 - Waddinxveen Zuid Telefoon (0182) 61 46 33 In onze showrooms I vindt u klassieke-, moderne-, design- en koloniale 1 meubelen. Bij ons slaagt u vast en zeker! WADDINXVEEN - De werk groep Reanimatie Waddinxveen verzorgt bij voldoende aanmel dingen weer een nieuwe cursus reanimeren. De cursus zal in to taal drie avonden in beslag ne men van 20.00 tot 22.00 uur op 29 oktober, 5 november en 12 november. De eerste avond be staat uit een theoretisch gedeel te en de volgende avonden een praktijk gedeelte. Aan het einde van de cursus wordt na geble ken geschiktheid een diploma uitgereikt. Het is tevens de be doeling, dat de cursist(e) na het behalen van het diploma de eer ste drie herhalingslessen eens per half jaar volgt, daarna één maal per jaar. eze herhalingen zijn van het grootste belang om de vaardig heid te behouden. De lessen staan onder leiding van de heer Ligthart, verbonden aan het Academisch Ziekenhuis. Voor meer informatie Lydia van Tol, tel. 0182-619561. dorpstraat 38, 2742 aj waddinxveen, zijde 3-7, 2771 ej boskoop. heid voor het gedrag van hun zoon of dochter. We hopen na tuurlijk dat zij in gesprek gaan met hun kind zodat herhaling voorkomen kan worden”, aldus Penders. De ouders kunnen voor meer informatie contact opnemen met de politie. „Zo vroeg een ouder zich af of ze zich echt zor gen moest maken. Het ging in dit ge val niet om crimineel ge drag, dus het viel wel mee. Maar we advi seerden deze ouder om eens een kijkje te nemen op de plek.” De politie is van plan va ker brieven te versturen naar ouders van overlast veroorza kende jeugd. Ondanks alle middelen, blijft de overlast van jeugd een doorn in het oog van de politie. „Het blijft pleisters plakken”, conclu deert Penders. De jeugd blijft, dus de overlast ook. „Er is nog geen alternatief voor de overkapping en een consis tent jeugdbeleid is er ook nog niet. Daar zou de gemeente wel een rol in kunnen spelen”, ver volgt Penders. Vooruitlopend op de evaluatie over de ver ruimde sluitingstijden in de ho reca, zegt Penders dat de poli tie daar positieve ervaringen mee heeft. Ook de piek in de nacht van za terdag op zondag, als de Ben- bus discogangers weer terug brengt in Waddinxveen, blijft. „Voor de gemeente Moord recht een reden geweest om ermee te stoppen. Misschien is het vanuit de openbare orde van Waddinxveen gezien, ook een optie om tijdelijk deze bus lijn te schrappen. Zodat we kunnen zien of daarmee het aantal vernielingen afneemt. Al zet ik er gelijk vraagtekens bij, want hoe komt de jeugd dan naar huis?” Vooralsnog blijft de jeugd een belangrijk aandachtpunt van de politie. „We gaan door met controles, contact maken met de betreffende jongeren hand haven en snel handelen. Een lik op stuk beleid.” Het toegenomen aantal inci denten met betrekking tot de jeugd, heeft mogelijk te maken met het weer. „We hebben een mooi jaar tot nu toe gehad, daardoor is jeugd veel op straat te vinden”, zo verklaart Pen ders. „Nu het weer kouder wordt, neemt ook het aantal in cidenten af.” De politie heeft inmid dels aardig wat handva ten om op te treden, waaronder een alcoholverbod in delen van Waddinxveen. „Daarvoor schrijven we ook regelmatig bonnen uit. Daar naast controleren we meer op de bekende plaatsen. Daar daalt de overlast sinds een week of acht”, aldus Penders. Het gaat dan om de Zuidplaslaan, Raad huisplein, Mauritslaan, Passage en Frederik Hendriklaan. Rondom de Nesse zijn op de vrijdagavonden twee tot vier extra agenten permanent aan wezig. Ook zijn gemeente en politie in gesprek met hore caondernemers. Inmiddels heeft dat erin gere sulteerd dat het na de zomer periode relatief rustig is ge weest. In totaal werden in Waddinxveen en Boskoop 283 controles uitgevoerd. Meer jongeren werden naar bureau HALT doorverwezen. Ook de STOP-procedure voor jeugd onder de twaalf jaar werd toe gepast. Tevens ontvingen zes ouders in augustus een brief van de poli tie. Hun kroost was door de politie bij een speeltuin aan de Mauritslaan aangesproken over de veroorzaakte rommel en la waai. „In die brief wijzen we de ou ders op hun verantwoordelijk- DODGE CHRYSLER f Waddinxveen - Boskoop zeker twintig meter hoog”, aldus Van Heesch. Bijna alle clubs in Nederland deden mee aan dit scoutingevenement, dat al jaren een terugkerend gebeuren is. „Het is een soort chatten in de moderne vorm maar op de ouderwetse manier.” De zendmast werd zondag weer afgebro ken. Kanaaldijk 30 en 32 Waddinxveen Zuid Telefoon Vermaas (0182) 63 24 41 Telefoon Bo-concept (0182) 64 97 44 addinxvee 55e JAARGANG nr. 2872 OPLAGE 15,300 EXEMPLAREN JgfA^OPL^^Jj^^OUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN delen. Het Platform ziet ook een aantal kleine positieve ont wikkelingen. Een daarvan is de langdurigheidstoeslag, dat bete kent dat er extra middelen be schikbaar komen voor de men sen die reeds geruime tijd op het sociale minimum leven. Daarnaast is het Platform ver heugd over de regionale samen werking van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Wad dinxveen met een groot aantal gemeenten in de regio. Tenslotte vraagt het Platform in haar reactie ook aandacht voor een aantal zaken die niet in het beleidsplan naar voren komen, namelijk het realiseren van zorg centra in de wijken, om mensen langer in hun eigen woonomge ving te laten wonen door de zorg naar de mensen te bren gen, het realiseren van een één- De beste keus voor elke klus tel. 06 - 53 70 9241 0182 - 63 09 08 e-mail: pj.ritsema@wanadoo.nl Uitgebreid en deskundig Ti advies Scouts van scoutingdub Sint Victor zocht via een eigen zendmast contact met andere clubs in de wereld. (Foto: Liesbeth van der Vis.) WADDINXVEEN - Borstvoe ding geven kan gepaard gaan met problemen als tepelkloven of baby’s die plotseling de borst weigeren. Het voorkomen en oplossen van deze en andere problemen wordt besproken tijdens de maandelijkse infor matiebijeenkomst van Borst- voedingsorganisatie La Leche Leaque. De ervaring leert, dat de mees te problemen zijn op te lossen zonder te stoppen met het ge ven van borstvoeding. De infor matiebijeenkomst wordt ge houden op donderdag 23 oktober bij Nel Veenman (Pr. Beatrixlaan 98). Baby’s zijn ook van harte welkom. Het bijwo nen van de avond is geheel vrij blijvend. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot onge veer 22.00 uur. Er wordt een bijdrage van 2,50 euro gevraagd ter bestrijding van de onkos ten. Tijdens de avond zijn er boeken te leen, elektrische kolven te huur en handkolven te koop. Ook is er materiaal ter onder steuning van borstvoeding te koop. Wie telefonisch hulp of infor matie over borstvoeding wil, kan bellen met Nel Veenman, 0182-619964. Dorset megasofa, in brede ribstof -9-3-!T7- (698 x b256 x d13O cm) diverse kleuren (incl. 5 rugkussens, Ml^k MM in de kleur van de bank) L. - 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 1