Groencentrum Sonneveld 50 Boskoop v Zijde 141 te I* WEEKAANBIEDING VERKOPERS BUITENDIENST I Stro, hooi, zaagsel Azalea SCHADECENTER Scorpion Nederland B.V. Intrekkingsbesluit Wvo ASVZ Schieland PERSOONLIJK BEGELEIDER V/M THUISWEDSTRIJDEN Z&PC VAN UDEN-DE GOUWE IN GOUWEBAD 'DE SNIEP' ZATERDAG 8 NOVEMBER 2003 Schade aan auto, bedrijfswagen of caravan? I voor de regio’s Den Haag - Leiden en Utrecht - Gouda Bekendmaking Schieland vanaf INNOTEC «F 20.30 uur BEKENDMAKING S3 w Perfect schadeherstel voor elk merk auto en caravan met originele onderde GROEP VAN ERK voor auto en motor PROFILE REPAIR 2,5 kg vanaf 19.40 uur uit Katwijk I FQCIMfl GARANT1EBEDRIJF ^Mommers “Only quality has a future” uit Bilthoven HEREN 1 tegen Katwijk 1 DAMES 2 tegen Brandenburg 2 uit Bilthoven Ook voor caravan wandherstel en uitdeuken zonder spuiten! Voor meer informatie zie: www.schadecenter.nl 6000.551 code 928778 (0,80 e/min) ^vanUden Wij zoeken Wij bieden «TOYOTA Interesse? Waddinxveen Waddinxveen Hoveniersbedrijf VAN DER SPELD legraafs ibielbedrijf Reeuwijk is 'i W woensdag 26 november 2003 1 ZUID WEST was Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland Waddinxveen, 5 november 2003 •1 c[t F E R K E N 8 I J A S V Z Z U I WEST: IEDERE A N E R S DAG Li ’ij?’ Tel.nr.: 010-4537200 www.schieland.nl De dijkgraaf, voorzitter van het Waterschap Wilck en Wiericke, maakt als voorzitter van de Verenigde Ver gadering bekend, dat op: om 20.00 uur een openbare bijeenkomst van de Verenigde Vergadering zal worden gehouden in het kantoor van het waterschap, Herman Heijer- manslaan 4 te Waddinxveen. 2e Bestuursrapportage 2003 Begroting 2004 en meerjarenbegroting 2004-2008 Aangaan intentieverklaring Gouwe Wiericke-West Besluitvorming Nieuwe Driemanspolder (indicatie en kostenverdeling toekomstige gebiedsinrichting) Duurverlenging Waterbeheersplan 2000-2004 Aanpassen legestarieven Correctie Beperkte Legger Op de agenda van deze bijeenkomst staan onder meer de volgende zaken: Ter voorbereiding van deze vergadering zullen de volgende commissies bijeenkomen op de daarbij genoemde data: Commissie Financiën maandag 10 november 2003 om 14.00 uur Commissie Bestuurszaken woendsdag 12 november 2003 om 15.30 uur Commissie Waterstaat woensdag 12 november 2003 om 13.30 uur De bijeenkomsten van de Verenigde Vergadering en de commissies zijn openbaar. Na opening van de vergadering kunnen toehoorders het woord voeren over al dan niet op de agenda vermelde onderwer pen, met uitzondering van agendapunten betref fende het doen van keuzen, voordrachten of aanbe velingen van personen. Een spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. Bekendmaking keurvergunningen De dijkgraaf van het waterschap, ing. C.M. Kroes Scorpion Nederland B.V. is een ISO gecerti ficeerde, snel groeiende handelsorganisa- tie. Wij houden ons bezig met de advisering en verkoop van een ruim assortiment pro ducten welke onder de handelsnaam INNOTEC op de markt worden gebracht, zoals; hoogwaardige lijm- en afdichtingkit- ten, technische onderhoud- en reinigings- producten, ruit-, lak- en kunststof-repara- tiesystemen. Wij bieden met behulp van deze producten onze afnemers in de bouw, techniek en mobiliteitsbranche, technische oplossingen aan. Momenteel bestaat ons personeelsbestand uit ca. 55 enthousiaste medewerkers. sales@innotec-industrie.nl www.innotec-industrie.nl ASVZ Zuid West is aangesloten bij de ASVZ Groep. ASVZ Zuid West zoekt voor woonvoorziening Woubrecht in Waddinxveen een enthousiaste Stuur dan binnen één week uw sollicitatiebrief met CV en pasfoto naar: Scorpion Nederland B.V. T.a.v. B. Extercate Postbus 3710 7500 DS Enschede Voor onze afdeling bouw, jonge enthousiaste personen die zich willen bewijzen en ontplooien als verkoper en de daarbij beho rende inzet willen leveren. - Een breed pakket topkwaliteit producten om mee te werken. - Persoonlijke scholing, training en begeleiding. - Een prettige open en informele werksfeer. - Goede arbeidsvoorwaarden, waaronder een auto van de zaak. autosctiade- tietstelierj Speoaai in vrucht- en laanbomen en bosplantsoen Bedrijven/particulieren Sociale woningbouw Zorgsector De intrekking wordt van kracht met ingang van de dag na het einde van de hiervoor genoemde beroepstermijn tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en aan de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek is gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. besluit kunnen beroep instellen. Het gemotiveerde beroepschrift moet worden gericht aan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. HVOB Reewal 12 - 2811 PT Reeuwijk tel. (0182) 39 22 79 of 39 26 93 fax (0182) 39 66 22 Aannemingsbedrijf P. Heemskerk De op de te behandelen onderwerpen betrekking hebbende vergaderstukken liggen vanaf de datum van deze bekendmaking tot de aanvang van de ver gaderingen voor een ieder op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur kosteloos ter inzage op het kantoor van het waterschap, Herman Heijermanslaan 4, 2741 ZJ Waddinxveen, tel. (0182) 62 32 88. Coenecoop 250, 2741 PL Waddinxveen Tel: (0182) - 38 99 77, fax (0182) - 63 79 29 E-mail: info@schadecenter.nl Instellen van beroep U kunt binnen de bovengenoemde termijn beroep instellen tegen het besluit: - als u bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit; - als u bedenkingen heeft tegen wijzigingen die in het definitieve besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht; - als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen bedenkingen tegen het ontwerpbesluit heeft ingebracht. Ook adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp- Inzage in de stukken Van 7 november 2003 tot en met 19 december 2003 liggen de besluiten en de bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage: - Op de secretarie van Schieland, Maasboulevard 123 te Rotterdam, elke werkdag van 09.00 -16.00 uur. - Op de gemeentesecretarie te Waddinxveen, Raad huisplein i, op werkdagen van 08.30-12.30 uur. - In de openbare bibliotheek van Waddinxveen, Van Mecklenburg Schwerinlaan i, maandag-, dinsdag- en donderdagavond tot 20.30 uur, zaterdag van 10.00 -13.00 uur en tijdens de overige openingsuren. Desgewenst kan op de secretarie van Schieland een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Informatie Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en hand having van Schieland, M. Waajen-Vlaanderen, tel.010-4537290. Boomkwekerij A. Th. Verklei) b.v. Boskoop Geïnteresseerd? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peter Janssen, teamleider, telefoonnr. 0182-61 14 74 of 06-30 25 29 71. Of kijk op www.asvzzuidwest.nl. Volledige afwikkeling met alle verzekeringsmaatschappijen 24-uurs service Focwa garantie van twee jaar Geen eigen risico (afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij) GRATIS vervangend vervoer ISO en KZS gecertificeerd Rabobank Gouwezoom Rijschool HENK De&oweGoïf Noordt_ Automobielbedrijf Waddinxveen Gouda CITROEN Hoogheemraadschap van Hoogheemraadschap van ASVZ ZUID WEST heeft vestigingen in: Capelle a/d Ussel, Dordrecht, Giessenburg, Gorinchem, Gouda, Hoogvliet, Leerdam, Maassluis, Rotterdam, Schiedam, Sliedrecht, Vlaardingen en Waddinxveen. w w Onderwerp De vergunning van Van Leeuwen Beheer b.v., Piasweg 16 te Waddinxveen ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, afgegeven op 5 juni 1990 is door dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland bij besluit van 27 oktober 2003 ingetrokken. De vergunning was afgegeven voor het lozen van afvalwater in oppervlaktewater. De vergunning van Boonstoppel Verf b.v., Wilhelminakade 83 te Waddinxveen ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, afgegeven op 26 januari 2000 is door dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland bij besluit van 27 oktober 2003 ingetrokken. De vergunning afgegeven voor het lozen van koelwater in oppervlaktewater. Er zijn tegen de ontwerpbesluiten geen bedenkingen ingebracht. De definitieve besluiten zijn opgesteld conform de ontwerpbesluiten. STUCADOOtSBEDUJF Fa. Gebr. Lindhout SicrpMom - Open hurtm - Tejeizrtteri Boskoop n.^Verzekeringen CAPELLE A/D IJSSEL BOONSTOPPEL DEALER Wij verwachten - Een MBO werk- en denkniveau. - Kennis van de bouwwereld. - Een no nonsens mentaliteit. - Een doorzettermentaliteit. INTERIEUR 20 UUR PER WEEK (55,56%) Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland maken bekend dat bij hen de volgende aan vragen zijn binnengekomen vooreen vergunning ingevol ge de Keur van Schieland: ASVZ ZUID WEST is een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap. De organisatie telt 2750 medewerkers. Uitgaande van de individuele behoeften en mogelijkheden van de cliënten biedt de organisatie diverse woonvormen, ambulante zorg- en dienstverlening, dagbesteding en bege- leiding/behandeling en diagnostiek afgestemd op de cliëntvragen. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de aan vragen schriftelijk of monde ling naar voren brengen van 6 november 2003 tot en met 4 december 2003. Stuur je sollicitatie met curriculum vitae, onder vermelding van de functie en vacaturenummer mvo/22-2300/094, vóór 21 november 2003 naar ASVZ Zuid West, secretariaat P&O, t.a.v. Peter Janssen, op onderstaand adres of via e-mail of via e-mail vacaturezw@asvz.nl. Ivoor niftuwbouw, vertouw Ie» ontferbeud i SCHOONMAAKSEAVICt CAPELLE A/D IJSSEL Wat bieden wij? Een enerverende, afwis selende en uitdagende baan binnen een jong Schriftelijke reacties kunnen worden ingediend bij het col lege van dijkgraaf en hoog heemraden van Schieland, Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam. Voor een monde linge reactie of voor inlichtin gen over de aanvragen kunt u zich wenden tot de afdeling Vergunningverlening en handhaving van Schieland, Maasboulevard 123 te Rotter dam (telefoon 010-4537335), waar de aanvragen geduren de de hierboven vermelde periode ter inzage liggen. De afdeling vergunningverlening en handhaving is bereikbaar van maandag tot en met don derdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. In woonvoorziening Woubrecht in Waddinxveen wonen 16 cliënten met een verstandelijke handicap in de leeftijd van 21 tot 65 jaar. De cliënten wonen, verdeeld over drie groepen, in vier naast elkaar gelegen woningen in de nieuwbouwwijk Zuidplas in Waddinxveen. De meeste bewoners zijn in rede lijke mate in staat hun dagelijks leven vorm te geven, maar hebben daarnaast zeer diverse begelei- dingsbehoeften. Een aantal bewoners is nog in ontwikkeling. Door genoemde factoren is er voldoende variatie in het werk. 1. van het Ontwikkelings Bedrijf Rotterdam voor het verwijderen van een oude dam en het plaatsen van 3 toegangsbruggen en beschoeiing ter zijde van de Mahatma Chandistraat en de Kralingseweg in de gemeente Rotterdam; 2. van de Gemeente Rotterdam voor het tijde lijk dempen van water en het plaatsen van een tijde lijke verkeersvoorziening bij "de Buitenzorgbrug” ter plaatse van de Schie- broekse Ringvaart ter hoogte van de Ringdijk in de gemeente Rotterdam; 3. van A.W.N. Verkleij voor het plaatsen van een beschoeiing ter plaatse van de Tweede Bloksweg 2 in de gemeente Waddinxveen; 4. van V.O.F. Boskalis- Rijnland voor het verwij deren van een stuw, het verwijderen van een voor ziening uit een watergang, het dempen van een gedeelte van de Eerste Tocht en het aanleggen van een hoofdwaterkering ter plaatse van de Middelweg ter hoogte van de Tweede Tocht in de gemeente Rotterdam; 5. van de Stichting 'Molen Kortenoord' voor het wij zigen van de bestaande Boskoop Wat ga je doen? Naast de begeleiding van de bewoners draag je zorg voor alle voorkomende huishoudelijke en organisato rische werkzaamheden. Als persoonlijk bege leider geef je zelfstandig uitvoering aan het persoonlijk begeleiderschap, wat onder andere het opstellen en uitvoeren van zorg plannen inhoudt, je onderhoudt contacten met ouders, verwanten en andere disciplines en je draagt zorg voor het sociale netwerk rondom de cliënt. Je speelt in op de diverse begelei- dingsvragen van de cliënten. - -T- 18.40 uur DAMES 1 tegen Brandenburg 1 1 gR - --- ------- Wie ben jij? Je hebt een visie op de zorg en dienstverlening aan verstandelijk gehandi capten en kunt de zorgvisie van de organi satie vertalen naar de begeleiding van de cliënten. Verder ben je stabiel, flexibel en creatief. Ook kun je zelfstandig werken en ben je in staat problemen tijdig te signaleren en op te lossen. Je kunt je collega's motiveren en enthousiast maken. Je hebt een afgeronde beroepsopleiding, gericht op de zorg aan verstandelijk gehandicapten. raabkarcher 'vy waaraf z bouwstoffen team. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg, FWG 40, met een salaris van maximaal 2.284,- bruto per maand bij een fulltime dienst verband, afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring. Verder bieden wij een kinderopvangregeling, PC-privé project, spaarloonregeling, fietsproject en een pensioenvoorziening bij PGGM. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Iris, 24 jaar: "Iets waf je leuk vindt en waar je goed in bent - wat wil je nog meer?" bouw t.b.v. een bedrijfs ruimte bij de korenmolen 'Windlust' ter plaatse van de Kortenoord 3 te Nieuwerkerk aan den Ussel; 6. van de Gemeente Rotter dam voor'het dempen en graven van water ter plaat se van de Lilian Ngoyiweg in de gemeente Rotterdam ot.sütd"doo,_ 6^ encyclopedie .Koeienspullen, gevraagd, zwar- 990029 (0,80 e/min) bellen na 17.00 0900-6000.551 code 916105 (0,80 etcetera, alles is welkom. Bel: Ö900- uur e/min) on-.. •Boekenkast, prijs €10 Bel: 0900- .Rien Poortvliet, te koop, Boekenkast, prijs €10 Bel: 0900- Bel: 0900-6000.551 code 927184 0900-6000.551 code 945588 (0,80 6000.551 code 953593 (0,80 e/min) (0,80e/min) e/min) Bergmeubel Bergmeubel donkereiken. «Medisch pr.n.o.t.k. Bel: 0900-6000.551 code Winkler Prins, 6 delen, prijs 10 Bel: te bonte koeienspullen, serviesgoed, e/min) 6000.551 code 934647 (0,80 e/min) - vjer .sphinx Duoblok, kleurbahama boeken van rien poortvliet, prijs 40 beige, in goede staat, prijs 25 Bel: J - - .'.'l (0,80 e/min) e/min) ■z k. tTERSCHAP WILCK WIERICKE

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 11