Vrouwen van Nu: activiteit, creativiteit en gezelligheid zoom Rabobank Waar vindt u het Rabobank Financieel Adviescentrum? Watertentoonstelling in Zevenhuizen Helweg 26 in Gouda Bezoek de Open Dag van het Rabobank Financieel Adviescentrum. Dierenbescherming zoekt hulp voor zwerfkatten REGIO - De Dierenbescher ming Afdeling Gouda en oms treken zoekt gemotiveerde vrijwilligers en gastgezinnen die zich sterk willen maken voor de zwerfkattenproblematiek. De organisatie mist op dit mo ment de mankracht om iets aan het lot van de vele zwerfkatten te doen. Daarom houdt de Dierenbe scherming maandag I0 novem ber een informatieavond voor alle geïnteresseerden. Inbrekers Man komt onder rol aluminium terecht Schade door vandalisme Hoe bereikt u ons? Kleurplaten bij bezoek Sint ZEVENHUIZEN/ MOERKA- PELLE - Sint Nicolaas komt zaterdag 22 november naar Zevenhuizen en Moerkapel- le. Evenals vorig jaar hoopt de Sint op zaterdagmorgen om half elf aan te komen in Moerkapelle, Hij wordt daar op het Raadhuisplein, dat voor deze gelegenheid extra is schoongemaakt door de Winkeliersvereniging Moer kapelle, ontvangen door burgemeester Westendorp. Daarna wordt de Sint door kapitein Dik van de Water sportvereniging Zevenhuizen met een watertaxi via de Hennipsloot en Ringvaart naar Zevenhuizen vervoerd. Om ongeveer 13.30 uur ar riveert hij bij het redactie kantoor van Hart van Hol land. Alle kinderen kunnen in de winkels van de Winke liersvereniging Moerkapelle en de Middenstandsvereni- ging Zevenhuizen vanaf 8 november een kleurplaat af halen. Die moeten, nadat ze mooi gekleurd of geverfd zijn en alle winterpenen in de etalages geteld zijn, voor 20 november ingeleverd worden. De Sint reikt dan de prijsjes uit aan de kinde ren. Ook heeft de Sint Har ry de Jong weer bereid ge vonden een toneelstukje te schrijven. Dit wordt in de beide Dorpshuizen door de toneelvereniging Z.O.T. voor alle kinderen opgevoerd. aangehouden Zelf gladheid bestrijden DeTheater- bezoekclub Een hecht sociaal netwerk Verkort programma Open Dag Samen dingen doen të' WOENSDAG 5 NOVEMBER 2003 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 1C afspraak bij uw adviseur terecht. 1 Rabobank f S In het belang van zowel de relatie als de bank worden vanaf heden de telefoon gesprekken opgeno men, die de klant met de Rabobank voert. Deze registratie wordt gedurende een perio de van 12 maanden bewaard. ben, vraagt een koffertje aan bij Pro Biblio en daar zit alles in wat we nodig hebben. De boe ken en de beschrijving van de schrijver/schrijfster en vragen die behandeld kunnen worden. In andere leeskringen bespre ken de leden om beurten een boek. De oudste leeskring be staat al 27 jaar en er zitten nog leden van de begintijd op. Een Bezoektijden safeloketten: zonder afspraak van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. De adviseurs van het Rabobank Financieel Adviescentrum zijn op de volgende dagen op afspraak beschikbaar: op maandag en donderdag van 10.00 tot 20.00 uur. Op dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. Het kantoor aan de Tielweg is goed rolstoeltoegankelijk. Een lift is aanwezig. 12.00 -17.00 10.00 -17.00 12.00 - 17.00 10.00 - 17.00 10.00 - 17.00 10.00 - 14.00 12.00 - 17.00 10.00 - 17.00 Rabobank I inancieel Adviescentrum Postbus 333, 2800 AH Gouda T (0182) 64 33 33 voor particulieren T (0182) 64 34 44 voor bedrijven f (0182) 64 3 i 00 voor particulieren F (0182) 64 34 00 voor bedrijven E mfoiS’gouwezoom,rabobank.nl I www.cjouwezoom.rabobank.nl Z’HUIZEN/MOERKAPELLE - Bij de gemeente zijn de volgende schades binnenge komen: een vuilniscontainer in de brand gestoken kos ten: 506,50 euro. Bomen vernield kosten 298,25 euro per boom. Bushok bescha digd kosten 500,00 euro. De gemeente zal de veroor zaakte schades in rekening brengen bij de daders. Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voorWaddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Passage 208, Waddinxveen. 10.00 uur start Open Dag 10.15 uur-11.00 uur Seminar Beleggingen 11.15 uur-12.00 uur Seminar Wonen Vermogen 12.15 uur-13.00 uur Seminar Bedrijfshuisvesting 13.30 uur-14.00 uur Lezing kunstenaar Rob Clous en directeur Kunstuitleen Gouda, Henk Heijnen, met aansluitend kunstroute door bankgebouw 14.00 uur-15.00 uur Oud wielrenner Hennie Kuiper spreekt over topsport en ondernemen 15.00 uur-16.00 uur Bezoek van Sinterklaas 16.00 uur Afsluiting Open dag ZEVENHUIZEN - Het is vijftig jaar geleden dat Zuid-Holland, net als Zeeland en Noord- Brabant, slachtoffer werd van de water snoodramp. Wat is er destijds in Zuid-Holland gebeurd? Welke maatregelen zijn na de ramp genomen en hoe ziet het regionaal waterbe leid in de toekomst eruit? De reizende water tentoonstelling 'Rijzend Water' van de provin cie Zuid-Holland geeft op deze vragen antwoord. Van 31 oktober tot 29 november is deze ten toonstelling te zien in de centrale hal tussen het gemeentehuis en de bibliotheek. Burge meester J.D. Westendorp opende de expositie maandag 3 november. Hierbij was groep acht van een basisschool in de gemeente aanwezig. Alle groepen zeven en acht van de basisscho len zijn uitgenodigd deze maand de expositie te komen bezoeken. Naast informatieve panelen is er een video over de watersnoodramp in Zuid-Holland. Be- WADDINXVEEN - In de Anna van Burenstraat werden maan dagavond twee inbrekers op heterdaad betrapt. Buren had den een man via de brandgang de tuin van een woning in zien lopen en hoorden even later breekgeluiden. Zij waarschuw den onmiddellijk de politie. Op het moment dat die arriveerde, wilden twee mannen de tuin uitlopen. Zij werden ter plaatse aangehouden. Bleek dat zij ge tracht hadden een raam open te breken, wat niet gelukt was omdat er een extra slot op was geplaatst. Daarna hebben zij de ruit vernield met de bedoeling naar binnen te klimmen, maar daar hadden zij de tijd niet meer voor. De twee mannen, in de leeftijd van 25 en 30 jaar en zonder vast adres in Neder land, zijn in verzekeringgesteld. - k. Corry de Jong is sinds tweeën halfjaar voorzitter. „Ik heb acht jaar bestuurservaring opgedaan in het Historisch Genootschap Waddinxveen en was toe aan iets anders. Dit was een leuke uitdaging.Wat besturen betreft ben ik een laatbloeier, ik doe dat pas sinds tien jaar. Ik was al vijftien jaar lid van deze vereni ging en hielp af en toe met het organiseren van activiteiten. Besturen met vrouwen bevalt me prima, dat is heel anders dan een bestuur met mannen. We zijn echt geïnteresseerd in elkaar, horen bij elkaar. We zijn een hecht sociaal netwerk”, al dus Corry de Jong. Ria Slaman zit in de redactie van het boekje 'In kleine kring’, dat vier keer per jaar ver schijnt. Ria verzorgt de PR van Vrouwen van Nu. Met name Veel mensen vinden het verve lend om in hun eentje een theater të bezoeken. Via Vrou wen van Nu kan men met een groepje mensen naar de Schouwburg in Gouda. In mei komt de catalogus uit en men kiest gezamenlijk uit welke voorstellingen men graag bij wil wonen. De kaarten worden door de penningmeester be steld. Hiervan maken ongeveer dertig mensen gebruik. Het voorziet echt in een behoefte. Mensen rijden met elkaar mee en leren elkaar beter kennen. „Dat is iets wat echt bij ons hoort, dat we elkaar kennen en dat we elkaar in de gaten hou den.Wanneer iemand ziek is of wat te vieren heeft, een opera tie moet ondergaan of iets an ders verdrietigs mee maakt zijn de hoofdroute binnen de ge meente eerste prioriteit bij het strooien met gemeentelijke wagens. Het strooien kan be moeilijkt worden door ver keersdrukte op onze wegen als gevolg van de ochtend- of avondspits. Ook zijn gestrooide wegen niet altijd vrij van glad heid en dus onveilig. Als wegge bruikers zijn de mensen zelf verantwoordelijk voor hun vei ligheid, vindt de gemeente. het schrijven van stukjes en het opmaken van het boekje en al les wat er mee te maken heeft vindt Ria leuk om te doen. Vrouwen van Nu, die vroeger de naam Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen droeg, is de grootste algemene vrou wenorganisatie van Nederland. De ruim 60.000 leden zijn ge groepeerd in afdelingen. De Waddinxveense afdeling heeft I92 leden en bestaat in 2004 WADDINXVEEN - Bij een on geval op een bedrijf aan de Coenecoop raakte op maandag 3 november rond 08.35 uur een 33-jarige man uit Den Haag gewond. Een rol aluminium van 1200 kilogram brak uit de ta- kelband en kam op de man te recht. Collega's van de man lif ten de rol met een heftruck en haalde de man onder de rol vandaan. Met letsel aan het been, mogelijk een voet en on derbeen verbrijzeld, werd de het slachtoffer overgebracht naar het Dijkzigt Ziekenhuis in Rotterdam. Voor de medewer kers van het bedrijf werd Slachtofferhulp ingezet. Op 3 november j.l. heeft de Rabobank Gouwezoom een nieuw Financieel Ad viescentrum aan de Tielweg 26 in Gouda geopend. De bestaande bankkantoren in het cen trum van Gouda en Waddinxveen zijn omgevormd tot bankwinkels. Zo blijft Rabobank Gouwezoom altijd dichtbij. Zaterdag 15 november 2003 van 10.00 uur tot 16.00 uur. Op zaterdag 15 november 2003 is het tijd om u het Rabobank Financieel Adviescentrum te laten zien. Daarvoor organiseert de bank van 10.00 uur tot 16.00 uur een feestelijke Open Dag. scholieren de expositie ’Rijzend Wa- (Foto: Liesbeth van der Vis.) Gedurende die dag worden infor matieve bijeenkomsten rondom uit eenlopende thema's gehouden. Daarnaast zorgen artiesten, maar ook ook lokale muziek- en sport verenigingen ervoor dat u wordt vermaakt en uw kinderen eveneens plezier beleven. Voor uitgebreide informatie zie de lokale weekbladen en www.gouwezoom.rabobank.nl. Aanmelden voor één of meerdere seminars doet u bij voorkeur via e-mail (info@gouwezoom.rabobank.nl) of telefonisch (0182 64 33 33), De kantoren van Rabobank Gouwe zoom aan de Kleiweg en de Ruigen- I burg in Gouda en de Kerkweg Oost in Waddinxveen zijn omgevormd tot I bankwinkels. Hier regelt u alledaagse bankzaken en kunt u met uw vragen terecht. zoekers kunnen de tentoonstelling aan de hand van een quiz bekijken. Ook biedt de ten toonstelling ruimte aan lokale bijdragen, zoals oude foto’s en verhalen van slachtoffers. Kin deren worden uitgenodigd tekeningen te ma ken of verhalen op te schrijven van herinne ringen van hun grootouders. Inwoners die een bijdrage willen leveren aan de watertentoonstelling, kunnen hun inzending afgeven bij of opsturen naar Gemeente Ze- venhuizen-Moerkapelle of naar Bibliotheek Zevenhuizen (Dorpsstraat 89 en Dorpsstraat 87). Na afloop van de tentoonstelling zijn de bijdrages weer op te halen. De lokale bijdra gen geven de watertentoonstelling een extra dimensie. De kans bestaat dat er onbekende foto’s of knipsels boven water komen van fa milieleden of oude bekenden. De reizende watertentoonstelling startte de rondreis op 31 januari in het provinciehuis in Den Haag. „Veel vrouwen die stoppen met werken willen wel iets gaan doen, maar weten niet wat. Ter introductie komen ze met ie mand mee op een verenigings- avond.Als ze de goede sfeer er varen worden ze vaak meteen lid. Belangrijk is, dat ze het leuk moeten vinden om met andere vrouwen samen wat te doen. De verschillende activiteiten nodigen ook daartoe uit. Wan neer je met een reisje meegaat, dan loop je het ene moment naast de één en dan weer naast de ander en op een vereni- gingsavond of koffieochtend ontmoet je ook weer andere mensen”, vertelt Corry de Jong. Vrouwen van Nu organiseert vele activiteiten. Op de cre akring worden leuke dingen ge maakt. Behalve een klaverjas- club en een bridgeclub is er ook een koor, dat iedere week oefent en af en toe optreedt. Sportievelingen kunnen hun energie kwijt in de fietsclub en/of de zwemclub. De reis commissie organiseert iedere maand een interessante excur sie. Er is voor elk wat wils. Wie van lezen houdt kan zich aan sluiten bij een van de vier lees kringen. Leden hiervan verdie pen zich in boeken en discussiëren daarover. Ria Sla man (PR) is lid van een lees kring. „Er zijn diverse vrouwen die lid van onze vereniging worden al leen om bij de leeskring te ko men. We lezen in de wintertijd iedere maand een boek en be spreken dat. Er zijn twee lees kringen aan huis en twee zitten in de bibliotheek. Meestal zijn het literaire boeken die we le zen, maar er is ook vrije keuze. De leeskring, waar ik lid van •^Waddinxveen Vrouwen van Nu is op 18 no vember. Deze avond wordt gehouden in de Marchandzaal van Souburgh. De aanvang is 20.00 uur. Spreker op deze avond isY. Ne- derhof. Zij vertoont dia’s en vertelt over "Vrouwen in de kunst". Belangstellenden zijn hartelijk welkom. Voor meer inlichtingen, Corry de Jong, tel. 0182-615698. aangewezen. Het welzijn van deze dieren komt hierbij vaak in het gedrang. Er ontstaan gro te kattenkolonies in wijken en op industrieterreinen. De kat ten worden soms ziek of raken gewond. Het aantal jongen neemt snel toe, maar redt het vaak niet, omdat ze niet leren voor zichzelf te zorgen, er on voldoende voedsel is of ziek worden. De informatie begint om 19.30 uur en wordt gehouden aan de Ambachtsstraat I I te Gouda. Aanmelden op tel. 0182- 570938, meer informatie op www.gouda.dierenbescher- ming.nl. ZEVENHUIZEN/ MOERKA PELLE - Burgers moeten zelf helpen bij het bestrijden van de gladheid. Dit vindt de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle. Als weggebruikers zijn de mensen zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid. Tijdens de opening stijden van het gemeentelijk af- valbrengstation (Zuidplasweg 14) kunnen mensen hun em mer met pekelzout gratis vul len. In geval van gladheid krijgt Vanaf Gouda - de rotonde op het Albert Plesmanplein Ga na 1,8 km (bij Hamstergat) bij verkeers lichten rechtdoor richting Alphen a/d Rijn, Waddinxveen, N207); ga na 200 m rechtsaf het bruggetje over. U bent bij het Rabo bank Financieel Adviescentrum gearriveerd. Vanaf Waddinxveen - Coenecoopbrug Ga na 400 m (op Nieuwe Gouwe O.Z.) linksaf (de hanzeweg); ga na 300 m rechtsaf (de Burgemeester van Reenensingel); ga na 300 m rechtsaf (de Tielweg); ga na 70 m linksaf (de Tielweg). Na 200 m bent u bij het Rabobank Financieel Adviescentrum gearriveerd. we er alert op dat er naar ge keken wordt, dat er een bloe metje naar toe gaat of dat er een bezoek wordt afgelegd”, vertelt Corry de Jong. „Wad- dinxveen is een vrij groot dorp en we hebben ook leden in Bo skoop, Hazerswoude en Gouda. Voor de verschillende wijken in Waddinxveen zijn contactvrouwen aangesteld die leeskring betekent veel voor de „ook het boekje ’In Kleine leden. Je kunt er heel veel in kwijt. Boeken behandelen vaak levensvragen en tijdens de dis cussie kun je dingen verhalen uitje eigen leven. Wat er echter besproken wordt blijft binnen de leeskring. Lid zijn van een leeskring verruimt je blik. Je leest boeken die je anders niet zo snel zou lezen. Het stimu leert je tot lezen”, aldus Ria Slaman. Kring’ en uitnodigingen rond brengen, maar die ook aan dacht hebben voor de mensen in hun wijk. Zij kennen die per soonlijk”, aldus de Jong. Vrouwen van Nu werkt af en toe samen met Vrouwenraad en de bibliotheek. Jaarlijks or ganiseren zij een schrijvers- avond in de bibliotheek. Dit jaar is Manon Uphoff uitgenodigd. Zij zal op I I november vertel len over haar werk. „Dat kan ze ontzettend leuk en het is de moeite waard om deze avond te bezoeken”, zegt Corry de Jong. Deze avond is ook toe gankelijk voor niet-leden. zeventig jaar. In de jaren dertig was er, mede door de crisistijd, behoefte onder vrouwen om zich te organiseren. Op het platteland was niet zo veel te beleven, en men wilde graag ge zellige dingen met elkaar doen en van elkaar leren. De agrari sche achtergrond is er nog steeds, hoewel men daar in de Randstad wat minder van merkt. De eerstvolgende avond van de Zwerfkatten zijn een groot probleem in Nederland. Weg gelopen, achtergelaten en vaak verwaarloosd zijn deze voor malige huiskatten op zichzelf Burgemeester Westendorp opent in bijzijn van ter’ in de bibliotheek. WADDINXVEEN - Ook voor de vrouwenorganisatie Vrou wen van Nu begint er weer een nieuw jaar, met nieuwe activi teiten. Corry de Jong (voorzit ter) en Ria Slaman (PR) vertel len wat Vrouwen van Nu in Waddinxveen zoal voor haar leden organiseert. Vrouwen van Nu is een vereni ging die openstaat voor vrou wen van alle gezindten en die zich onthoudt van partijpoli tiek, maar die maatschappelijke problemen niet uit de weg gaat. „Wij willen actief zijn voor een heleboel vrouwen en die op cultureel, creatief en allerlei an der gebied activiteiten aanbie den. Dat kan zijn van zingen tot fietsen, van zwemmen tot kaarten. Iedere maand worden er avonden en koffieochtenden georganiseerd en die worden goed bezocht. Onlangs hebben we iemand ge had die kwam vertellen over merklappen. Nu is dat iets dat tot de oude handwerken be hoort en dat onze oudere le den interessant vinden. Tot onze verbazing waren er ook veel jongere leden. Dat vinden we erg fijn”, aldus Cor ry de Jong. De afdeling Vrouwen van Nu in Waddinxveen maakt gebruik van de thema’s die het landelijk bestuur aanreikt. „Dit jaar was dat ’Water’ en onze avond in oktober werd dan ook verzorgd door de dijk graaf van het Waterschap Wilck en Wiericke, de heer ir. C.M. Kroes. Volgend jaar is het the ma ’Voedsel’. Interessant, want vrouwen zijn immers altijd bezig met voed sel. Het nieuwe jaar 2004 zullen we dan ook beginnen met een gezamenlijk ontbijt”, aldus de Jong. Corry de Jong (voorzitter) en Ria Slaman (PR) van Vrouwen van Nu vertellen over uit gangspunten en activiteiten van hun vereniging. (Foto: Liesbeth van der Vis.) Gouda, Kleiweg 90 Openingstijden: l Maandag L Dinsdag E Woensdag 10.00-17.00 Donderdag 10.00 -17.00 Vrijdag Zaterdag Gouda, Ruigenburg 14 Openingstijden: Maandag Dinsdag Woensdag 10.00-17.00 Donderdag 10.00 - 17.00 Vrijdag 10.00-17.00 Waddinxveen, Kerkweg Oost 161 Openingstijden: Maandag Dinsdag Woensdag 10.00-17.00 Donderdag 10.00 - 20.00 Vrijdag 10.00-17.00 Waddinxveen GeldkioskZuidplas Geldopname en chipknip opladen: 24 uur per dag. Mm,, MtewtanB 1 Gouda SXX|I M «4HM, ■B M. MML 4. 'Mi Voor maatwerkadvies aan particulieren en bedrijven en complexe financiële vraagstukken is het nieuwe Financieel Adviescentrum aan de Tielweg 26 in Gouda het juiste adres. U kunt hier op i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 13