Stickeractie op geparkeerde caravans succes €25O- LITI E Feestavond bij de brandweer e regio Paanakker Nieuw plan om Zonnehof veiliger te maken Kramendag Wereld winkel met muziek Mogelijk gezamenlijk afvalbrengstation voor W’veen en Boskoop la’’'scc<d uWaardevol boek verloren ChristenUnie Van alles wat voor culturele over toekomst STROPDAS Rookworst Korte wandel tocht voor Activiteiten in De Boog WADDINXVEEN - RUIM 1OOO KOSTUUMS Rectificatie GLOBAL KOSTUUM HM Diploma’s, jubilarissen en afscheid worden groots gevierd Mannenontbijt senioren Waddinxveen Peter Compeer krijgt goudkeur WADDINXVEEN - Tijdens de nationale productkeuring door de Vereniging van Keurslagers in september is de rookworst van Keurslager Peter Compeer door een onafhankelijk team van deskundigen gekeurd. senioren Consumentendagen: do. en vr. 10.00 - 21.00 uur ia. 10.00 - 17.00 uur OP VOORRAAD 140,- €375,- 0172 21 37 15 info@loo.nl FABRIKANT VAN BEDDEN MATRASSEN OVERHEMD VAN DER LOO HYPOTHEKEN LEZERS SCHRIJVEN €69,- Een hypotheek is een heel belangrijke financiële stap in je leven! h. 375,- €89,- Specialist in het ontwerpen van matrassen voor mensen met rugklachten WOENSDAG 5 NOVEMBER 2003 WEEKBLAD VOOR WADD1NXVEEN PAGINA 17 (Foto: Liesbeth van der Vis) de Pieter van der Loo ADVIES BEMIDDELING te vergeten. Met als resultaat: boek kwijt. Nog erger: ik had dit boek van iemand geleend en hetis zo oud Hypotheekrente 5 jaar vast, effectieve rente 4 Vraag naar de voorwaarden. Rentewijzigingen voorbehouden. Brandweer Waddinxveen vierde afgelopen maandag feest. Naast enekle uitreikingen van diploma’s met daaraan gekoppelde bevorderingen, kreeg afscheid nemend brand weerman Meijer een koninklijke onderscheiding. gezien. Meijer werd geboren op 9 juni 1948 te Amersfoort. Hij volgde daar een opleiding voor machinebewerker aan de LTS gevolgd. Na zijn opleiding en diverse functies in Amers foort ging de heer Meijer in 1967 aan de slag bij een as- kwam dit jaar nieuw in dienst. Voor Jan Meijer was het feest zijn afscheidsfeest. Hij is sinds I september 1981 in dienst van de brandweer en houdt het wegens zijn leeftijd voor BEDDEN VOOR STARTERS SENIORBEDDEN EXCLUSIEVE BEDDEN BEDDEN EN SCHUIFWANDKASTEN OP MAAT Zuidplaspolderweg II Moordrecht tel.: (0182) 375022 route: afslag Gouda/Moordrecht - industrieterrein In de zomer is de gemeente be gonnen met het aanschrijven van caravaneigenaren. „We kre gen toestemming tot registers, gezet”, aldus een woordvoer der van de brandweer. Jan Meijer kreeg deze avond bij zijn afscheid van burgemees ter Jonkman een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Het eerste diploma dat ge haald kan worden bestaat uit de certificaten Levensredden de handelingen. Persoonlijke bescherming, Repressie en Ni- vo Brandwacht. Dit diploma werd uitgereikt aan C. Baas, R. van Barneveld, D.T.J. Both en R. Hoogerbrug. Zij werden per I juli van dit jaar bevor dert tot de eerste rang in de brandweer: Brandwacht. Ook S. M. Molenaar en W. Molenaar werden bevordert tot Brand wacht. Zij haalden hiervoor hun certificaten Repressie en Nivo Brandwacht. J.P. van de Water werd bevorderd naar de rang Brandwacht eerste klas, ook per I juli. Hiervoor behaalde hij de certificaten Repressie, Hulpverlener en Nivo Brandwacht eerste klas. M.P. Koetsier kreeg maandag zijn diploma Onderbrand- meester, waarvoor hij de cer tificaten Gevaarlijke stoffen en Repressie en Nivo Onder- brandmeester behaalde. Ook R.J.R. Scharff behaalde zijn certificaat Nivo Onderbrand- meester, met daarnaast het certificaat Ver- branding en blussing. D.J. Neven haalde zijn instr uc- teursdiploma. Ook voor vier andere vrijwil ligers was het feest. R.J.J. Huisman en J.J. Sahetapy zijn dit jaar 12,5 jaar in dienst van de Waddinxveense Brand weer. R.M. Alblas en A.M. Smit vierden hun jubileum van twintig dienstjaren. M. de Bil semblagebedrijf voor bussen en onderstellen. In 1969 be sloot hij een baan te aanvaar den als postbode in Waddinx veen. In 1982 heeft de heer Meijer bij de gemeente Wad dinxveen de functie van ge- meentebode c.q. markt meester aan vaard.Vervol gens werd hij in 1989 benoemd tot hoofdbode. Op I september 1981 trad Meijer in dienst bij de vrijwil lige brandweer te Waddinx veen. In 1982 heeft hij het di ploma brandwacht gehaald. Hij heeft zich binnen de dat het maar sporadisch te krij gen is. Toen ik het na tienminuten merkte dat ik het kwijt was, ben ik meteen de hele route teruggereden, maar ik kon het niet meer vinden. Wie kan mij hiermee helpen? Chiel Smallegange C. Huygenslaan 16 Tel. 0182-614401 In het artikel 'College zet zich in voor vrijwilligers, ouderen en gehandicapten’ is een fout geslopen. De tariefsverhoging voor sportverenigingen is geen vijftig procent, maar vijf procent. Onze excuses. De redactie. BOXSPRING OP WIELEN I,- euro). Voor meer informa tie, tel. 0182-615555 of 631932. De volgende wandeltocht is ge pland op 8 december. POWER MATRAS VOOR MENSEN MET OVERGEWICHT MARKT 32 GOUDA 0182-512509 (NAAST DE ZALM) OXFORD STRIJKVRIJ brandweer een plaats verwor ven als verkeersregelaar.Tij dens de uitrukken zorgde hij ervoor dat de doorstroming van het verkeer gewaarborgd was. Door zijn inzet behoefde de politie niet voor de ver keersafwikkeling ingeschakeld te worden. Niet alleen in zijn functie als verkeersregelaar heeft de heer Meijer een min of meer onmisbare plaats in het brandweerkorps verwor ven. Ook zal het brandweerkorps Meijer moeten missen als ca teraar. Hij zorgde tijdens de uitrukken die wat langer duurde voor de nodige ver snaperingen tussendoor. Naast kerststallen, kaarsen, kaarten en kalenders zijn er mooie ca deauartikelen te koop, zoals de fraaie handbeschilderde bekers van het Flor servies, vazen en glaswerk. ZEVENHUIZEN - De jaarlijkse kramendag van de Wereldwin kel vindt zaterdag 8 november plaats. Van 10.00 tot 16.00 uur worden op het plein voor het Gemeentehuis de nieuwe arti kelen uit de FairTrade Winter- „Sommige parkeerterreinen le ken wel een dumpplaats voor caravans, bijvoorbeeld op de Peter Zuidlaan. Daar stonden er zeker tien”, aldus wethouder Dijksterhuis. De gemeente HYPOTHEKEN 7) VERZEKERINGEN PENSIOENEN Om 10.00 uur gaat de groep met een aantal auto’s richting Hazerswoude-Dorp. De tocht van ongeveer zes kilometer gaat onder andere langs de Blauwe en Rode wipmolen. Na vijf kilometer wordt een koffie- stop gehouden. De tocht gaat door, indien het goed wandelweer is. Kosten voor deelname bedragen I,- euro, inclusief één kopje koffie of thee. Aan deelnemers die meerijden wordt bovendien een kleine bijdrage aan de au- Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brieven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. Voor kinderen is er een leuke collectie houten speelgoed, puzzels en muziekinstrument- jes. Nieuw zijn de (h)eerlijke Max Havelaarkoffiepads Aroma. Op kramendag zijn ze in een voordeelaanbieding te koop. Naast de Wereldwinkel zullen venlaan-Willem de Zwijgerlaan ook Amnesty International, Orion en Unicef aanwezig zijn met een kraam. De Middenstand zorgt voor muziek en bij droog weer zal tussen 13.00 en 13.45 uur de trommelgroep ’Djembé’ deze kramendag een speciaal tintje geven. BEDBODEMS VANAF WADDINXVEEN - Het was lange tijd een grote doorn in het oog van zowel de gemeente als meerdere burgers: ca- - ook allemaal in het zonnetje ravans die langer dan toegestaan een parkeerplaats inna men. Boog (C. Huygenslaan 2). Op vrijdag 7 november en 21 no vember zijn de gebruikelijke bingoavonden voor volwasse nen, om 20.00 uur. Op woensdag 19 november is er een bingomiddag voor kin deren vanaf vier jaar. De kinde- dit natuurlijk bij het instappen ren zijn welkom vanaf 13.30 uur, de bingo begint om 14.00 uur. Zaterdag 22 november is de jaarlijkse rommelmarkt, van 10.00 tot 15.00 uur. De toegang voor deze activiteiten is gratis. Voor meer informatie, me vrouw C. Verbeij, tel. 0182- 610469, b.g.g. 06-22681097. NASA MATRAS VOOR MENSEN MET GEWRICHTSKLACHTEN MATRASSEN VANAF W’VEEN/BOSKOOP - De gemeenten Waddinxveen en Boskoop onderzoeken de mo gelijkheid voor een gemeen schappelijk afvalbrengstation. Tot op heden kost het beide gemeenten veel geld om het ei gen afvalbrengstation te laten voldoen aan de wettelijk gestel de eisen en om de gewenste service te bieden. In Waddinxveen liggen de kos ten voor het brengstation zelfs hoger in vergelijking met ande re afvalstations in de regio, om dat de openingstijden ruimer zijn. Een gemeenschappelijk af valbrengstation zou oplossing kunnen bieden voor de hoge kosten. Mocht het plan doorgaan, dan raakte een 21 jarige scooterbe- stuurder uit Gouda bij een ver keersongeval gewond. De man lette waarschijnlijk niet goed op, waardoor hij tegen een be tonblok van de rotonde opreed en ten val kwam. Hierbij brak de man een been. Op de Willem de Zwijgerlaan en de Beijerincklaan is donder dag 30 oktober in samenwer king met de verkeersdienst een uitgebreide verkeerscontrole gehouden. Dit resulteerde uit eindelijk in het feit, dat er 26 processenverbaal werden op gemaakt. De geconstateerde overtredingen waren onder an dere acht opgevoerde brom mers, drie automobilisten had den geen rijbewijs E voor de aanhanger die zij voortbewo gen en drie aanhangers waren overbeladen. Daarnaast was er een verscheidenheid aan over tredingen. Op de kruising Juliana van Stol- berlaan en de Prins Bernhard- laan vond een aanrijding plaats tussen een personenauto en een fiets. De fietser stond voorgesorteerd om linksaf de Prins Bernhardlaan in te rijden, toen hij van achteren werd aan gereden door de automobilist. Deze had de fietser in het ge- s uit WADDINXVEEN - Dinsdag 28 oktober werd er ingebroken in een personenauto op het ko ningin Wilhelminaplein. De ei genaar was even een bood schap doen en had zijn attachékoffer op de passagiers stoel laten liggen. Toen hij te rugkwam was er een ruit van zijn auto ingeslagen en was de koffer weg. Woensdag vond op de hefbrug een aanrijding plaats tussen een vrachtwagencombinatie en een personenauto. De vrachtwa genchauffeur moest richting Gouda en om de bocht goed te kunnen nemen stuurde hij iets naar links. Juist op dat moment had de bestuurder van de per sonenauto besloten om de combinatie in te halen. Er ont stond lichte materiële schade. Op de rotonde in de Beetho- zodat we op basis van het ken teken naam en adres konden achterhalen”, legt de wethou der uit. Maar de meeste kente kens leverden geen adresgege vens op, deze aanhangers kregen een sticker op geplakt. „Het ging in totaal om vijftig ca ravans. Daarvan zijn er 45 door de eigenaren zelf verwijderd, vijf hebben we weggesleept. Deze stonden aan de Peter Zuidlaan.” Kosten voor de wegsleepactie, enkele duizenden euro’s, wor den zo mogelijk verhaald op de eigenaren. „Nu is Waddinxveen weer schoon”, zo ervaart de wethouder. ZEVENHUIZEN/MOERKA- PELLE - Er wordt weer een mannenontbijt gehouden op zaterdag 8 november. Het the ma is ’een gesneden beeld’. Het ontbijt wordt gehouden in het folder gepresenteerd. Deze fol- Hervormd Centrum, naast de der is huis aan huis bezorgd in Hervormde Kerk. Het begint de dorpskern van Zevenhuizen, om 8.00 uur en is afgelopen om Naast kerstartikelen, zoals 10.15 uur. Dit mannenontbijt wordt georganiseerd door co mité Mannen in Beweging Ze- venhuizen-Moerkapelle. De kosten bedragen 5,- euro, bet aling op het ontbijt. de ambulance en politie. Ook de kruising Mina Drucker- hoeve - pad Troelstrahoeve krijgt een aanpassing. Een eerder voorstel van B W in mei dit jaar, om de route Zonnesingel-Zonnehof af te sluiten om de verkeersveilig heid te verbeten, stuitte op verzet bij de bewoners. De bewoners voorzagen een lastige bereikbaarheid en par keerproblemen met als gevolg: verkeersonveiligheid. Ook de politie en brandweer waren geen voorstander van deze afsluiting. Met het nieuwe plan verwacht B W een breed draagvlak te vinden onder bewoners. Politie en brandweer hebben al inge stemd. Zaterdagmiddag I november ben ik zo stom geweest om tij dens het opbergen van een aantal spullen in mijn auto een boek ’150 jaar Wilhelminapol- der’ op mijn auto te leggen, en heel niet gezien. De fietser, een 46 jarige Waddinxvener, werd voor onderzoek naar het zie kenhuis gebracht, maar zijn ver wondingen bleken mee te val len. Zijn fiets was in ieder geval total loss. Op vrijdag werd vanaf de Mete orenweg op onbekende wijze een motor ontvreemd. De mo tor stond op slot en is vermoe delijk op of in een voertuig ver voerd. Het betreft een zwarte Honda CBR Fire Blade. Het niet verlenen van voorrang was op de kruising Coenecoop met de Zuidelijke Rondweg de oorzaak van een aanrijding tus sen twee personenauto’s. De bestuurder die van de Coene coop kwam verleende geen voorrang. Een zwangere vrouw moest voor controle naar het ziekenhuis, maar alles bleek in orde. Maandag 3 november werd in gebroken werd er in een in aanbouw zijnde woning aan de Brugweg. Men was in het pand gekomen door de openslaande deuren open te breken. Ont vreemd werd aantal stuks sani tair en een hoeveelheid gereed schap. Bij een bedrijfsongeval op Coe necoop is een man ernstig ge wond geraakt. De man was in een hal aan het werk toen een sjorband brak waarin een rol aluminium van 1200 kg hing. De man kreeg de rol tegen een been, dat daardoor verbrijzel de. Hij werd met spoed overge bracht naar het Dijkzicht zie kenhuis te Rotterdam. De man, een twintig jarige Hagenaar, zal het been vermoedelijk moeten missen. WADDINXVEEN - De cultu rele commissie van de Stichting Waddinxveens Welzijnswerk organiseert dinsdagavond I I november om 20.00 uur een culturele avond voor alle Wad dinxveense senioren. De avond wordt gehouden in het Anne Frank Centrum en begint om 20.00 uur. Het bekende duo Pe ter van Adrichem en Joke Klok treedt dan op met een pro gramma getiteld: ’Tutti Frutti’. Tutti Frutti betekent van alles wat en dat is deze avond ook het geval. Naast de komische acts van Van Adrichem en de harmonicamuziek van Joke greep in.Van elke caravan werd Klok is er ook een kunstfluiter getracht de eigenaar op te spo- en een showprogramma met ren, de aanhangers zelf werden hondjes. Van Adrichem en Joke beplakt met een sticker en wie Klok zijn al verschillende keren daarop nog geen actie onder in Waddinxveen opgetreden en nam, raakte zijn caravan kwijt: met groot succes. Er wordt de gemeente sleepte deze weg. door de commissie vaak een „De actie was succesvol”, con- keuze gemaakt uit gezelschap- cludeert Dijksterhuis. pen die al eerder zijn opgetre den, maar waarnaar veel wordt gevraagd. De entree bedraagt 3,10 euro per persoon, inclusief een kop koffie of thee. De zaal gaat open om 19.30 uur. In maand november worden er weer diverse activiteiten geor- WADDINXVEEN - De Brandweer Waddinxveen reik te afgelopen maandag een groot aantal diploma’s uit aan vrijwilligers. Het werd een feestelijke avond, met naast de uitreiking van de diploma's ook vier jubilarissen en een afscheid. „Die mensen werden WADDINXVEEN - Blijft de Waddinxveen een gemeente in het Groene Hart of wordt zij onderdeel van de Randstad? Dat is de vraag waarover de ChristenUnie Waddinxveen op 12 november vergadert. In de plannen van de Rijk en van de provincie wordt de Zuidplas- polder een soort overgangsge bied tussen de Randstad en het Groene Hart. Er zijn plannen voor woningbouw om in de be hoefte van Rotterdam te voor zien. Om zouden er kassen uit het Westland naar onze polder moeten worden verplaatst. Hoe moet Waddinxveen hierop reageren? Heeft Waddinxveen eigenlijk wel invloed op deze plannen? Wethouder Dijkster huis geeft een kort overzicht van de laatste ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen voor Waddinxveen schetsen. Uiter aard is er volop gelegenheid voor discussie. Iedereen is wel kom in de Morgensterkerk (Sterrenlaan). De openbare vergadering begint om 20.30 uur Voorafgaand aan de openbare vergadering wordt tijdens de ledenvergadering van de Chris tenUnie Waddinxveen besloten tot de definitieve oprichting van de ChristenUnie Waddinx veen. Met dit besluit worden tevens de GPV afdeling Wad dinxveen en de Kiesvereniging Waddinxveen van de RPF op geheven. Hoewel de Christen Unie al langer onder deze naam opereert is I januari 2004 de officiële begindatum van de ChristenUnie Waddinxveen. De jury stelde vast dat geur, kleur, smaak en samenstelling van deze rookworst van prima kwaliteit zijn. Daarom verdient deze het predikaat goudkeur. Uiteraard is Keurslager Peter Compeer heel tevreden met het behaalde totaal van 98 pun ten. Juist aan het begin van het rookworstseizoen is het beha len van Goudkeur voor dit pro duct een goede stimulans. Alle 565 keurslagers, die bij de Vereniging van Keurslagers zijn aangesloten, hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan. Zo wordt elke Keurslager jaar lijks minimaal drie keer onaan gekondigd gekeurd op kwali teit, versheid, presentatie, assortiment, hygiëne en servi ce. Regelmatig vindt ook een productkeuring plaats. WADDINXVEEN - Burge meester en wethouders heb ben een nieuw plan bedacht om de Zonnehof en Zonnesin- gel veiliger te maken. Zo wil B&W de Zonnehof aan duiden als (woon)erf en moet er volgens hen wegmeubilair komen waardoor automobilis ten niet meer door het open baar groen kunnen rijden bij de asversperringen. Ook wil B&W de straat zo aan- gepassen, dat verkeer vanaf de Zonnehof niet meer het weste lijke straatje van de Zonnesin- gel inrijdt. Dit straatje van de Zonnesingel zal dan alleen nog toegankelijk zijn voor vrachtau to’s voor verhuizingen, afleve ren van goederen en het opha len van huisvuil, alsmede WADDINXVEEN - De Stich ting Waddinxveens Welzijns werk (S.W.W.) houdt op maan dag 10 november een korte wandeltocht voor senioren. Vooraf opgeven is niet nodig; u kunt op de dag zelf vanaf 9.30 uur inschrijven in de foyer van het Anne Frank-activiteitencen- trum (jan van Bijnenpad). Daar is tevens gelegenheid om een mogen daardoor niet de reis- kopje koffie of thee te drinken, en wachttijden toenemen, be woners moeten dezelfde soort en hoeveelheid kunnen storten en natuurlijk mogen de kosten voor het station niet hoger zijn dan voor het huidige station. Over een locatie wordt nog niet gesproken, maar de ge meente zegt dat het voor de hand ligt dat deze zowel voor de inwoners van Boskoop als voor Waddinxveen, 43.000 in woners in totaal, aanvaardbaar is. Voordeel van een geheel nieuw afvalbrengstation is dat deze ef- tokosten gevraagd (maximaal ficient kan worden gemaakt met verlaagde containers waar het vuil makkelijker in de stor ten is. Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Passage 208, Waddinxveen. 5 jaar: v.a 3,8%* e.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 17